2017. évi CCVIII. törvény

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-a következő 54. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"54. eltérő fűtőelemköteg: az atomerőmű hatályos engedélyeiben meghatározottól eltérő fűtőelemköteg."

2. § (1) Az Atv. 11. § (4) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

[Nem foglalkoztatható, akivel szemben a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott]

"d) szándékos bűncselekmény miatt, a (3) bekezdésben meghatározott munkakörnek megfelelő feladatok ellátásával összefüggő foglalkozástól eltiltó, jogerős bírósági határozat született, a mentesítés beálltától számított hat évig,

e) szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig."

(2) Az Atv. 11. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (7) bekezdés szerinti esetben a rendőrség a közbiztonsági engedélyt a foglalkoztatás időtartalmának végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 1 naptári évig adja meg. Külföldi munkavállalót a foglalkoztatásának időtartalma alatt az (5) bekezdésben meghatározott bűnügyi nyilvántartásokban is ellenőrizni kell."

3. § Az Atv. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A nukleáris létesítménnyel összefüggő hatósági engedélyezési eljárás során biztosítani kell a szakértőként eljáró személyek vagy szervezetek függetlenségét. Az egyes eljárásokban kirendelt, illetve felkért szakértők vagy szakértő szervezetek egymással nem állhatnak semmilyen függőségi viszonyban, nem lehetnek az eljárásban érintett ügyfelek hozzátartozói, nem állhatnak semmilyen közvetlen vagy közvetett gazdasági kapcsolatban a kérelmezővel, továbbá a hatósági eljárásban megjelölt technológia-szállítójával vagy annak versenytársával.

(2) A nukleáris létesítmény nukleáris biztonságára lényeges hatással levő tevékenység engedélyezése esetében a kérelmet megalapozó dokumentációt független szakértői értékelésnek kell alávetni. A független szakértői értékelést a kérelmező a hatósági eljárásban, az arra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények szerint nyújtja be az atomenergia-felügyeleti szervhez.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően új nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárásában a független műszaki szakértői véleményeztetés nem előfeltétele az engedélyezési eljárásnak. Ha a kérelmező nem vagy nem teljes körűen nyújt be független szakértői véleményt, akkor az atomenergia felügyeleti szerv azt hivatalból készítteti el, amelynek költsége a kérelmezőt terheli."

4. § (1) Az Atv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek szerint az engedélyes kérelmére összevont engedélyt, előzetes típusengedélyt, valamint atomerőmű esetén az eltérő fűtőelemkötegek alkalmazását célzó átalakításhoz előzetes elvi átalakítási engedélyt, vagy átalakítási engedélyt adhat ki."

(2) Az Atv. 14. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az eltérő fűtőelemkötegek alkalmazásával összefüggésben kiadott elvi engedély határozott időre szól és az engedélyben foglaltak az atomenergia-felügyeleti szervet is kötik."

5. § Az Atv. 17. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)

"4. a nukleáris létesítmény rendszere, rendszereleme tekintetében az átalakítással (atomerőmű esetén ideértve az eltérő fűtőelemkötegek alkalmazásának bevezetését), a tervezéssel, gyártással, szereléssel (beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, beszerzéssel, üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel, továbbá radioaktívhulladék-tároló rendszere és rendszereleme tekintetében az átalakítással, leszereléssel és lezárással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése és ellenőrzése;"

6. § Az Atv. a 19/D. §-t követően a következő alcím címmel és 19/E. §-sal egészül ki:

"Az atomenergia alkalmazása körében eljáró műszaki szakértő szervezet

19/E. § (1) Atomenergia alkalmazása körében eljáró műszaki szakértői tevékenységet az a szakértő szervezet végezhet, amely az adott szakterület vonatkozásában rendelkezik a 19/A.-19/D. §-ban meghatározott követelményeket kielégítő személyi állománnyal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző műszaki szakértő szervezetek minősítésére, nyilvántartására, működésére, illetve az alkalmazásukra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg."

7. § Az Atv. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) A honvédelemért felelős miniszter a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter - e törvény keretei között honvédelmi érdekből - eltérő követelményeket állapíthat meg.

(2) A 17. § (2) bekezdés 26-42. pontjában meghatározott hatásköröket az (1) bekezdés szerinti szervezetek vonatkozásában ellátó honvédségi szervezet kijelöléséről, valamint a kijelölt honvédségi szervezet által alkalmazandó - az Ákr.-t kiegészítő és attól eltérő - közigazgatási hatósági eljárás szabályairól e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezik.

(3) A 12. és a 15. §-ban meghatározott eljárási szabályokat a (2) bekezdés szerint kijelölt szervezet is alkalmazza."

8. § (1) Az Atv. 67. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

"s) az atomenergia alkalmazása körében eljáró

sa) független műszaki szakértői tevékenység folytatásának szabályait, végzésének feltételeit, a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, a szakértői szakterületeket, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, a tevékenységre jogosító engedély iránti kérelmezési eljárásban részt vevő minősítő bizottságok tagjaira és összeférhetetlenségére vonatkozó feltételeket, a szakvélemény tartalmi elemeit és elkészítésére irányadó szabályokat, a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint a külföldi szakértőre vonatkozó, az EGT-állam állampolgár szakértőitől eltérő szabályait;

sb) műszaki szakértő szervezet minősítésének, nyilvántartásának, működésének és alkalmazásának szabályait."

(2) Az Atv. 67. §-a a következő z) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

"z) a 26. §-ban meghatározott feladatok végrehajtására a honvédségi szervezet kijelölését, a kijelölt szervezet közigazgatási hatósági eljárásában alkalmazandó Ákr.-t kiegészítő és az Ákr.-től eltérő szabályokat."

9. § Az Atv. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

10. § Az Atv.

a) 11. § (3) bekezdésében a "továbbá ionizáló sugárzást kibocsátó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés karbantartásával, I-es sugárvédelmi kategóriába tartozó berendezés üzemeltetésével, II-es sugárvédelmi kategóriába tartozó mobil vagy a közvetlen sugárzáshoz hozzáférést biztosító berendezés önálló, felügyelet nélküli üzemeltetésével, valamint az azokkal kapcsolatos sugárvédelmi feladatok ellátásával" szövegrész helyébe a "valamint a fenti kategóriába tartozó sugárforrásokkal kapcsolatos sugárvédelmi felügyeleti tevékenység irányításával" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében az "a kérelmező igazolja, hogy a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok vele szemben" szövegrész helyébe az "a rendőrség közvetlen adatlekéréssel ellenőrzi, hogy a munkavállalóval szemben a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok" szöveg,

c) 17. § (3) bekezdésben az "intézményt" szövegrész helyébe a "szakértő szervezetet" szöveg, az "intézetekkel, intézményekkel" szövegrész helyébe a "szakértő szervezetekkel" szöveg,

d) 45. § (1) bekezdésében a "Magyar Honvédség alakulatai és intézményei" szövegrész helyébe a "26. § (1) bekezdés szerinti szervezetek" szöveg

lép.

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

11. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány rendeletben állapítja meg)

"a) a Hivatal által végzett ellenőrzésekre vonatkozó részletszabályokat, valamint a Hivatal által kiszabható bírság mértékét;"

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

12. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.)

a) 32. § (3) bekezdésében a "szervezett villamosenergia-piacon" szövegrész helyébe a "szervezett villamosenergia-piacon és a villamos energiához kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti szabályozott piacon" szöveg,

b) 111. § (1) bekezdésében az "és szervezett villamosenergia-piacon" szövegrész helyébe a ", szervezett villamosenergia-piacon és villamos energiához kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti szabályozott piacon" szöveg,

c) 148. § (2) bekezdésében a "0,16 Ft/kWh" szövegrész helyébe a "0,05 Ft/kWh" szöveg,

d) 148. § (3) bekezdésében a "0,10 Ft/kWh" szövegrész helyébe a "0,09 Ft/kWh" szöveg,

e) 148. § (4) bekezdésében a "1,75 Ft/kWh" szövegrész helyébe a "0,81 Ft/kWh" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a VET. 117. § (2) bekezdése.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

14. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 133. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árakat, az áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit; a felajánlás részletszabályait, a felajánlott földgázforrás árát, az igénybevételre jogosultak körét, a földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági szabályokat; a felajánlás keretében, a 141-141/A. §, a 141/I. § és a 141/J. § szerinti szerződések alapján értékesített földgázforrás mennyiségét és árát, valamint az ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan a rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő többlet, vagy veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A-141/B. §-ban és a 141/I-141/J. §-ban foglaltak megsértése, valamint a rendeletben meghatározott mennyiségtől való eltérés esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,"

15. § A GET. 132. § 13. pontjában a "valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók garantált ellátásához szükséges források és tárolóban elhelyezett földgázkészlet mértékére és biztosítására" szövegrész helyébe az "az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók garantált ellátásához szükséges források és tárolóban elhelyezett földgázkészlet mértékére és biztosítására, valamint a nagycsaládosokat megillető kedvezményre" szöveg lép.

5. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

16. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 18/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési felszólításban meghatározott piaci értéket és mulasztási bírságot a villamosenergia-termelőnek a (2) bekezdés szerinti határozat véglegessé válását követő 10 napon belül kell megfizetnie. A mulasztási bírság mértékét a hatóság a Kormány rendelete alapján szabja ki. Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a hatóság a fizetési kötelezettség behajtása érdekében soron kívül megkeresi az állami adó- és vámhatóságot."

17. § Az Ügkr. tv. 18/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a beruházó a hatóság által, részére folyósított támogatási összeget nem a vonatkozó jogszabályokban vagy az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak megfelelően használja fel, a hatóság a beruházóval szemben hatósági ellenőrzést folytat le a beruházások ellenőrzése céljából (a továbbiakban: felügyeleti eljárás). A felügyeleti eljárás keretében a hatóság a beruházóval szemben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint bírságot szab ki, meghatározott esetben a támogatást visszafizetteti vagy a támogatás folyósítását megszünteti. Ha a felügyeleti eljárás keretében kiszabott bírság vagy visszafizetendő támogatás nem kerül a hatóság által megszabott határidőben megfizetésre, akkor a véglegessé vált határozat alapján a hatóság a fizetési kötelezettség behajtása érdekében soron kívül megkeresi az állami adó- és vámhatóságot."

18. § Az Ügkr. tv. 34/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34/A. § (1) Ha a számlavezetési díj megfizetésére kötelezett a hatóság által kiállított számla alapján fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint a fizetési kötelezettség elmulasztását és a számlavezetési díj megfizetését megállapító határozatot hoz.

(2) A végleges döntésben megállapított teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően a hatóság a számlavezetési díj behajtása érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot, és a meg nem fizetett számlavezetési díj 10%-ával megegyező mértékű bírságot szab ki."

19. § (1) Az Ügkr. tv. 15. § (1) bekezdésében a "referenciaértékek" szövegrész helyébe a "szorzótényezők" szöveg lép.

(2) Az Ügkr. tv.

a) 3. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "véglegessé vált" szöveg,

b) 18/A. § (6) bekezdésében a "jogerősen" szövegrész helyébe a "végleges döntéssel" szöveg,

c) 32. § (2) bekezdésében és a 33. § (2) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az Ügkr. tv.

a) 33. § (6) bekezdése,

b) 34. § (7) bekezdése.

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

21. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

a) 113. § (11), (15) és (17) bekezdése,

b) 115. § c) pontja,

c) 300. § c) pontja,

d) 433. § a), d) és e) pontja és

e) 1. melléklete.

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és az 5. alcím 2018. január 1-jén lép hatályba.

23. § Az 1-3. § az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 6. fejezetében foglaltaknak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi CCVIII. törvényhez

"2. melléklet az 1996. évi CXVI. törvényhez

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

ABCDE
1Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásEljáró hatóság
22.1.Nukleáris létesítmény esetében.A radioaktív anyagoknak
a levegőbe történő
kibocsátásának, valamint
a levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének és a
kibocsátási határértékeknek
a vizsgálata alapján a
hozzájárulás megadása és
feltételeinek meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési
engedély,
c) üzemeltetési engedély
d) tervezett üzemidőn túli
üzemeltetéshez engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f) leszerelési engedély,
g) nukleáris létesítmény
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata.
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
32.2.Nukleáris létesítmény esetében.A radioaktív anyagoknak
a vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének,
valamint a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének és a
kibocsátási határértékeknek
a vizsgálata alapján a
hozzájárulás megadása és
feltételeinek meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési
engedély,
c) üzemeltetési
engedély,
d) tervezett üzemidőn
túli üzemeltetéshez
engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f) leszerelési engedély,
g) nukleáris létesítmény
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata.
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
42.3.Nukleáris létesítmény esetében,
ha az engedélyezett tevékenység
megváltoztathatja a nukleáris
létesítmény vonatkozásában a
kibocsátásokat, a kibocsátási
határértékeket, a kibocsátási
határértékek számításául
szolgáló adatokat, a kibocsátások
ellenőrzését, a környezetellenőrzést,
a hőterhelést; a kibocsátásra
kerülő radioaktív izotópok, illetve
radioaktív anyagok vonatkozásában
megváltoztatja a keletkezés helyét,
módját, a keletkező aktivitásokat,
a kibocsátás módját, útvonalát,
a kibocsátott radioaktív anyag
aktivitását, aktivitás-koncentrációját,
fizikai-kémiai jellemzőit, a kibocsátás
időbeli alakulását, a kibocsátás
tömeg- és térfogatáramát vagy
a tervezett kibocsátási szinteket
és az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe történő
kibocsátásának, valamint
a levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének és a
kibocsátási határértékeknek
a vizsgálata alapján a
hozzájárulás megadása és
feltételeinek meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
nukleáris létesítmény
átalakításának
engedélyezése.
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
52.4.Nukleáris létesítmény esetében,
ha az engedélyezett tevékenység
megváltoztathatja a nukleáris
létesítmény vonatkozásában a
kibocsátásokat, a kibocsátási
határértékeket, a kibocsátási
határértékek számításául szolgáló
adatokat, a kibocsátások ellenőrzését,
a környezetellenőrzést, a hőterhelést;
a kibocsátásra kerülő radioaktív
izotópok, illetve radioaktív anyagok
vonatkozásában megváltoztatja a
keletkezés helyét, módját, a keletkező
aktivitásokat, a kibocsátás módját,
útvonalát, a kibocsátott radioaktív
anyag aktivitását,
aktivitás-koncentrációját,
fizikai-kémiai jellemzőit, a kibocsátás
időbeli alakulását, a kibocsátás
tömeg- és térfogatáramát vagy
a tervezett kibocsátási szinteket
és az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak
a vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének,
valamint a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének és a
kibocsátási határértékeknek
a vizsgálata alapján a
hozzájárulás megadása és
feltételeinek meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
nukleáris létesítmény
átalakításának
engedélyezése.
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
62.5.Nukleáris létesítmény esetében.A nukleáris létesítmény
telephelyének vizsgálatára
és értékelésére, a
telephelye jellemzőinek
és alkalmasságának
megállapítására, valamint
tervezésére vonatkozó,
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A nukleáris létesítmény
építése során kitermelni
tervezett ásványi
nyersanyag mennyisége,
fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása, az
ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
a) telephely vizsgálati és
értékelési engedély,
b) telephely engedély,
c) létesítési engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró területileg
illetékes megyei
kormányhivatal
72.6.Nukleáris létesítmény esetében, ha
az engedélyezésnek tűzvédelmi vagy
katasztrófavédelmi vonzata van.
A nukleáris létesítményre,
a nukleáris létesítmény
rendszereire,
rendszerelemeire vonatkozó
tűz- és katasztrófavédelmi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési
engedély,
c) üzemeltetési engedély,
d) átalakítási engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f) Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
82.7.Nukleáris létesítmény építése
(bontása) és használatbavétele
esetén, ha annak katasztrófavédelmi
vonzata van.
A nukleáris létesítményre,
a nukleáris létesítmény
rendszereire,
rendszerelemeire vonatkozó
katasztrófavédelmi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatbavételi
engedély
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
92.8.Nukleáris létesítmény esetében.A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről
és a hatóságok
tevékenysége során azok
érvényesítésének módjáról
szóló jogszabályban
meghatározott, a
tűzvédelemre vonatkozó
követelmények
teljesülésének vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés felülvizsgálata
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
102.9.A nukleáris létesítményekkel
összefüggő építmények és
épületszerkezetek hatósági
engedélyezésére irányuló eljárásban,
ha annak tűzvédelmi vonzata van.
A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről
és a hatóságok
tevékenysége során azok
érvényesítésének módjáról
szóló jogszabályban
meghatározott, a
tűzvédelemre vonatkozó
követelmények
teljesülésének vizsgálata.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatba-vételi
engedély
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
112.10.Nukleáris létesítmény telepítése
termőföldön.
Termőföld mennyiségi
védelme követelményeinek
teljesülésének vizsgálata.
telephely vizsgálati és
értékelési engedély
fővárosi és megyei
kormányhivatal
ingatlanügyi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala;
több, ingatlanügyi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékességi
területét érintő
esetben az
ingatlanügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
122.11.Nukleáris létesítmény esetében.A nukleáris létesítmények
mélységi biztonsági
övezetének kijelöléséhez
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
nukleáris létesítmény
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
132.12.Az atomenergiáról szóló törvény
szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés.
Annak elbírálása, hogy
az Időszakos Biztonsági
Jelentésnek a nukleáris
létesítmény által a
környezetben keltett
hatásoknak vizsgálata
vonatkozásában a
hosszú távú környezeti
tendenciák bemutatását,
továbbá a környezeti
sugárzás ellenőrző
rendszer és program
megfelelőségét, valamint a
környezetnek a létesítmény
üzemeltetéséből adódó
sugárterhelését, a
környezet-ellenőrző
rendszer mért adatainak
elemzését, az eredmények
értékelését, a környezeti
sugárzás-ellenőrző rendszer
és a környezet-ellenőrzési
program megfelelőségének
értékelését tartalmazó
részek megfelelnek-e
a külön jogszabályban
meghatározott
környezetvédelmi és
természetvédelmi
követelményeknek.
Időszakos Biztonsági
Jelentés felülvizsgálata
és a feltárt eltérések
jóváhagyása
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
143.1.Radioaktívhulladék-tároló esetében.A radioaktív anyagoknak a
levegőbe és vízbe történő
kibocsátásának, a levegő
radioaktív szennyezés
elleni védelmének, a vizek
és víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a levegő és a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi
és természetvédelmi
felügyelőség részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
a) létesítési engedély,
b) üzemeltetési engedély,
c) lezárási engedély
d) radioaktívhulladék-
tároló biztonsági
övezetének kijelölése,
felülvizsgálata
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
153.2.Radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében, ha az
engedélyezett tevékenység
megváltoztathatja a létesítmény
vonatkozásában a kibocsátásokat,
a kibocsátási határértékeket, a
kibocsátási határértékek számításául
szolgáló adatokat, a kibocsátások
ellenőrzését, a környezetellenőrzést,
a hőterhelést; a kibocsátásra
kerülő radioaktív izotópok, illetve
radioaktív anyagok vonatkozásában
megváltoztatja a keletkezés helyét,
módját, a keletkező aktivitásokat,
a kibocsátás módját, útvonalát,
a kibocsátott radioaktív anyag
aktivitását, aktivitás-koncentrációját,
fizikai-kémiai jellemzőit, a kibocsátás
időbeli alakulását, a kibocsátás
tömeg- és térfogatáramát vagy
a tervezett kibocsátási szinteket
és az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak a
levegőbe és vízbe történő
kibocsátásának, a levegő
radioaktív szennyezés
elleni védelmének, a vizek
és víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a levegő és a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi
és természetvédelmi
felügyelőség részére
adandó jelentések
rendszerének a
meghatározása.
radioaktívhulladék-tároló
létesítmény átalakításának
engedélyezése
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
163.3.A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése
során kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
a) telephely kutatási
keretprogram engedély,
b) (fázisonkénti)
telephelykutatási
engedély
c) telepítési engedély
d) létesítési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f) lezárási engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
173.4.A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény építményeire, valamint
a létesítménnyel összefüggő
építményre vonatkozó eljárásokban,
ha annak földtani vonatkozása is
van, illetve az építés során ásványi
nyersanyagot termelnek ki.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése
során kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatbavételi
engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
183.5.A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény átalakítása esetén, ha
annak földtani vonatkozása is van,
illetve az átalakítás során ásványi
nyersanyagot termelnek ki.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények átalakítása
során kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
radioaktív-
hulladéktároló
létesítmény átalakításának
engedélyezése
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
193.6.Radioaktívhulladék-tároló létesítmény
esetében.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
203.7.Radioaktívhulladék-tároló létesítmény
esetében.
A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről
és a hatóságok
tevékenysége során
azok érvényesítésének
módjáról szóló rendeletben
meghatározott, a
tűzvédelemre vonatkozó
követelmények
teljesülésének vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
213.8.Az atomenergiáról szóló törvény
szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés
radioaktívhulladék-tárolók esetében.
Annak elbírálása, hogy
az Időszakos Biztonsági
Jelentésnek a radioaktív-
hulladéktároló által a
környezetben keltett
hatásoknak vizsgálata
vonatkozásában a
hosszú távú környezeti
tendenciák bemutatását,
továbbá a környezeti
sugárzás ellenőrző
rendszer és program
megfelelőségét, valamint a
környezetnek a létesítmény
üzemeltetéséből adódó
sugárterhelését, a
környezet-ellenőrző
rendszer mért adatainak
elemzését, az eredmények
értékelését, a környezeti
sugárzás-ellenőrző rendszer
és a környezet-ellenőrzési
program megfelelőségének
értékelését tartalmazó
részek megfelelnek-e
a külön jogszabályban
meghatározott
környezetvédelmi és
természetvédelmi
követelményeknek.
Időszakos Biztonsági
Jelentés felülvizsgálata
és a feltárt eltérések
jóváhagyása
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
223.9.A radioaktívhulladék-tároló
létesítményekkel összefüggő
építmények és épületszerkezetek
hatósági engedélyezésére irányuló
eljárásban, ha annak tűzvédelmi
vonzata van.
A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről
és a hatóságok
tevékenysége során
azok érvényesítésének
módjáról szóló rendeletben
meghatározott, a
tűzvédelemre vonatkozó
követelmények
teljesülésének vizsgálata.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatbavételi
engedély
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
233.10.Radioaktívhulladék-tároló létesítmény
esetében.
Az Időszakos Biztonsági
Jelentésben a
katasztrófavédelemre
vonatkozó követelmények
teljesülésének vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
243.11.Radioaktívhulladék-tároló esetében.A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények mélységi
biztonsági övezetének
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
253.12.Radioaktívhulladék-tároló létesítmény
telepítése termőföldön.
Termőföld mennyiségi
védelme követelményeinek
kérdésében.
telepítési engedélyilletékes fővárosi
és megyei
kormányhivatal
ingatlanügyi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala;
több, ingatlanügyi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékességi
területét érintő
esetben az
ingatlanügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
264.1.Kiemelt létesítmények esetében.Kiemelt létesítmények
üzemeltetéséből adódó
lakossági dózismegszorítás
sugár-egészségügyi
vizsgálata.
lakossági
dózismegszorítás
jóváhagyása
Budapest Főváros
Kormányhivatala
274.2.Kiemelt létesítmények esetében,
amennyiben a sugáregészségügyi
szakkérdés az eljárásban érintett.
Az üzemeltető
személyzetnek a
kiemelt létesítmény
üzemeltetéséből
adódó sugárterheléssel
szembeni védelme
sugár-egészségügyi
követelményeinek való
megfelelés vizsgálata.
létesítményi Munkahelyi
Sugárvédelmi Szabályzat
jóváhagyása
Budapest Főváros
Kormányhivatala
284.3.Nukleáris létesítmény esetében.A baleset-elhárítási
intézkedések telephelyen
kívüli végrehajthatóságának
vizsgálata.
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv
katasztrófavédelmi és
polgári védelmi vizsgálata a
következmények elhárítása
vagy enyhítése, a hatékony
beavatkozás személyi és
tárgyi feltételeinek megléte,
biztosítása tekintetében.
telephelyengedély,
létesítési engedély,
nukleárisbaleset-elhárítási
intézkedési tervének
engedélyezése
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
294.4.Radioaktívhulladék-tároló létesítmény
esetében.
A baleset-elhárítási
intézkedések telephelyen
kívüli végrehajthatóságának
vizsgálata.
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv
katasztrófavédelmi és
polgári védelmi vizsgálata a
következmények elhárítása
vagy enyhítése, a hatékony
beavatkozás személyi és
tárgyi feltételeinek megléte,
biztosítása tekintetében.
a) (fázisonkénti)
telephelykutatási
engedély,
b) telepítési engedély,
c) létesítési engedély,
d) nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési
tervének engedélyezése
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
304.5Nukleáris üzemanyag szállítása
esetében
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv
katasztrófavédelmi és
polgári védelmi vizsgálata a
veszélyhelyzet megelőzése,
következmények elhárítása
vagy enyhítése, a hatékony
beavatkozás személyi és
tárgyi feltételeinek megléte,
biztosítása tekintetében.
baleset-elhárítási
és intézkedési terv
engedélyezése
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
314.6.Az atomenergia minden alkalmazója
esetében.
Az éves effektívdózis-korlát
meghaladásának
sugár-egészségügyi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
éves effektívdózis-korlát
meghaladásának
jóváhagyása
Budapest Főváros
Kormányhivatala
324.7.Az atomenergia minden alkalmazója
esetében.
A radioaktív anyagot
tartalmazó fogyasztási
cikk előállításának,
forgalomba hozatalának
és felhasználásának
sugár-egészségügyi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
fogyasztási cikk
előállításának,
forgalomba hozatalának,
felhasználásának
engedélyezése, amelynek
rendeltetésszerű
használatára az ionizáló
sugárzás elleni védelemről
és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési
és ellenőrzési rendszerről
szóló 487/2015. (XII. 30.)
Korm. rendelet hatálya
kiterjed
Budapest Főváros
Kormányhivatala
334.8.Tartós maradékszennyezettségű
területeken.
A tartós szennyezettség
fennállása
sugár-egészségügyi
következményeinek
vizsgálata.
radioaktívan szennyezett
terület kezelésének,
az életvitelszerű
tartózkodásnak, a
társadalmi és gazdasági
tevékenység folytatásának
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
344.9.A radioaktív hulladékoknak
és a kiégett fűtőelemeknek a
Magyarország országhatárán át
történő szállításának engedélyezésére
irányuló eljárásában.
Annak elbírálása, hogy a
nukleáris létesítmények,
nukleáris és más radioaktív
anyagok, valamint a
radioaktív hulladékok
fizikai védelme rendészeti
és személyi követelményei
teljesülnek-e.
szállítás engedélyezéseOrszágos Rendőr-
főkapitányság
354.10.Az atomenergia alkalmazása körében
a fizikai védelmi rendszer hatósági
engedélyezésére irányuló eljárásban.
Annak elbírálása, hogy az
atomenergia alkalmazása
körében a fizikai védelmi
rendszerre vonatkozó
rendészeti és személyi
szempontú követelmények
teljesülnek-e.
a fizikai védelmi rendszer
engedélyezése
Országos Rendőr-
főkapitányság
365.1.Nyitott sugárforrás esetében.A radioaktív anyagoknak a
levegőbe és vízbe történő
kibocsátásának, a levegő
radioaktív szennyeződése
elleni védelmének,
valamint a vizek és víztartó
képződmények radioaktív
és hőszennyezés elleni
védelmének, továbbá a
levegő és a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi
hatósági jogkörében
eljáró kormányhivatal
részére adandó
jelentések rendszerének a
meghatározása.
radioaktív anyag
alkalmazása,
radioaktív sugárforrás
izotóplaboratóriumon
kívüli felhasználása,
vizsgálati típusonként
Baranya Megyei
Kormányhivatal
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Pécsi Járási Hivatala
376.1.Nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükséges, de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek, műtárgyak
létesítése esetén, ha az engedélyezés
az ivóvízbázis védelmét, vagy az
árvíz és a jég levonulását vagy a
mederfenntartást érinti.
Annak elbírálása, hogy az
építési tevékenység, illetve
az építményben folytatott
tevékenység az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek
mellett megfelel-e, továbbá
annak elbírálása, hogy az
építési tevékenység az árvíz
és a jég levonulására, a
mederfenntartásra milyen
hatást gyakorol.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, mint
vízügyi hatóság
386.2.Nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükséges, de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek, műtárgyak
létesítése esetén, ha azok
rendeltetése élelmiszer előállítást,
élelmiszer-forgalmazást, illetve
tárolást érint.
Az építmény élelmiszer
előállítást (beleértve
vendéglátás, közétkeztetés);
élelmiszer-forgalmazást,
illetve tárolást szolgáló
részeinek élelmiszerlánc-
biztonsági, illetve
állategészségügyi
megfelelőségének
vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
illetékes fővárosi
és megyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-
biztonsági és
állategészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
396.3.Nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükséges, de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek, műtárgyak
létesítése esetén.
Munkavégzés céljára
szolgáló építményrészek
munka-egészségügyi
megfelelőségének
vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
illetékes fővárosi
és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
406.4.Nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükséges, de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek, műtárgyak
létesítése esetén, ha az építés
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet érint.
A kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyen létesülő
új épület, illetve a meg
lévő épület terepszint alatti
vagy terepszintet is érintő
bővítés örökségvédelmi
megfelelőségének
vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
illetékes fővárosi
és megyei
kormányhivatal
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
416.5.Nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükséges, de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek létesítése
esetén, ha az építmény építése
során mélyalapozási technológiát
alkalmaznak, vagy ha az építési
tevékenység során több mint
500 m3 ásványi nyersanyag
mennyiséget termelnek ki.
A létesülő új épületre
vonatkozó földtani,
bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
építési engedély,
b) használatbavételi
engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
426.6.Nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükséges, de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek létesítésekor,
zajra vagy rezgésre érzékeny
építmények építése, elhelyezése,
megszüntetése esetén a vasúti
pálya vágányának tengelyétől
számított 100 méteren belüli, egyéb
nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükséges, de az üzemeltetéséhez
nem szükséges építmény, esetében
50 méteren belüli övezetben történő
építési tevékenységnél.
Közlekedésből
származó terhelések
hatásainak, valamint a
forgalomtechnikai és
közlekedésbiztonsági
megfelelőség vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
közlekedésért
felelős miniszter
436.7.Nukleáris létesítmény célját szolgáló
legalább 100 darab személygépkocsi
vagy legalább 10 darab tehergépkocsi
vagy autóbusz befogadására alkalmas
parkoló, továbbá buszpályaudvar
építése esetén.
Közlekedésből
származó terhelések
hatásainak, valamint a
forgalomtechnikai és
közlekedésbiztonsági
megfelelőség vizsgálata.
építési és használatba
vételi engedély
illetékes
megyeszékhely
szerinti járási
hivatal"

"

Tartalomjegyzék