27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 5. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet I) pontjába foglalt táblázat 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. melléklet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően, annak 2. mellékletének (a továbbiakban: ADR Szabályzat) részletes szabályait és kiegészítéseit tartalmazza a veszélyes áruk közúti járművel végzett belföldi szállítására vonatkozóan."

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Ez a rendelet

1. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló, 2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek,

3. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R.1. melléklet 2. pontjában az "önreaktív anyagainak" szövegrész helyébe az "önreaktív anyagainak és polimerizálódó anyagainak" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R. 2. §-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 27/2017. (VII. 5.) NFM rendelethez

1. Az R. 1. melléklete a következő 4b. ponttal egészül ki:

"4b. Az ADR Szabályzat 1.3.2 szakaszát a következő 1.3.2.6 bekezdéssel kiegészítve kell alkalmazni:

"1.3.2.6 Nem szükséges az 1.3 fejezet szerinti képzés akkor, ha a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységet érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvánnyal rendelkező személy végzi.""

2. Az R. 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Az ADR Szabályzat 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:

a) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre;

b) az oktatás témaköre a 1.3.2 szakasz szerint;

c) az oktatást végző veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve, bizonyítványának száma, lejárati ideje;

d) az oktatás helye, időpontja.

A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania, és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia. Ha a munkáltató maga végzi a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet, az igazolás céljára az oktatásra vonatkozó irat használható. Több telephely esetén az egy-egy telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratokat az adott telephelyen is el kell helyezni eredetben vagy a munkáltató által hitelesített másolatban, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni a telephely számára.

Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie."

3. Az R. 1. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. Az ADR Szabályzat 5.4.1.1.1 pont h) alpontját a következő módosítással kell alkalmazni:

"h) a címzett nevét és címét. Ehelyett, ha az UN 1057 öngyújtókat (öngyújtó utántöltőket), az UN 1202 gázolajat (dízelolajat, könnyű fűtőolajat), UN 1263 festéket vagy festéksegédanyagot vagy az UN 2794 nedves, savas akkumulátortelepeket több, olyan címzetthez szállítják, akik a szállítás megkezdésekor még nem ismertek, a járműről történő értékesítés kifejezést lehet beírni."

"

4. Az R. 1. melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. Az ADR Szabályzat 8.2.2.7 bekezdését a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

"A vizsgákon a tanfolyamokon szükséges feltételeken túlmenően a következőket kell biztosítani:

a) a tanterem mellett - a gyakorlati vizsgák megtartásához - egy, a vizsgázók számának megfelelő helyiséget, legalább két asztallal és két székkel, ahol a gyakorlati vizsgafeladatok végrehajthatók,

b) a vizsgáztatáshoz szükséges okmánycsomagot és

c) a gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához szükséges eszközöket és felszereléseket."

"

Tartalomjegyzék