290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Diákhitel szervezet nem folyósítja a hallgatói hitelt a hitelfelvevő részére a 45. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől."

2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hitelfelvevő által igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összegei hitelcélok szerint:

a) szabad felhasználású hitel esetében tanulmányi hónaponként 70 000 forint,

b) kötött felhasználású hitel esetében tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg, illetve az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásáért fizetendő térítési díj összege."

(2) A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kötött felhasználású hitelt igénybe vevő hitelfelvevők a 29. §-ban foglaltak szerint általános kamattámogatásban részesülnek."

3. § A Rendelet 16. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A hitelfelvevő - a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet nyújthat be a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra és a gyermekgondozást segítő ellátásra (a továbbiakban: gyes), a rehabilitációs ellátásra, a rokkantsági ellátásra, a rokkantsági járadékra, a rehabilitációs járadékra való jogosultság időszakának (3)-(4) bekezdés szerint meghatározott részére.

(2a) A hitelfelvevő - a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet nyújthat be a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettsége szüneteltetése iránt akkor is, ha egészségi állapota 60%-os vagy kisebb mértékű, a (2) bekezdés szerinti pénzbeli ellátásokra azonban azért nem vált jogosulttá, mert a társadalombiztosítás ellátásait meghatározó jogszabály alapján az ezen pénzbeli ellátások megállapításához feltételként szabott időtartamban nem volt biztosított. Ebben az esetben a Diákhitel szervezet az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat időpontjától - de legfeljebb a kérelem benyújtása évének első napjától - a következő orvosi felülvizsgálat időpontjáig biztosítja a törlesztési kötelezettség szüneteltetését."

4. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A hallgatói hitel EGT felsőoktatási intézményekben oklevél megszerzésére irányuló képzésben folytatott tanulmányok, illetve a hitelfelvevő tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok alapján történő igénybevételének külön feltételeire az e rendeletben foglaltakat a 21-23. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni."

5. § (1) A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelre, az ott meghatározott összeghatár kétszereséig - egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül - jogosult a 3. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személy, aki EGT felsőoktatási intézménnyel fennálló vendéghallgatói jogviszonyban a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, és a hallgatói hitel igénybevételének a 3. § (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott feltételeit teljesíti, valamint nem esik a 3. § (3) bekezdése szerinti kizáró ok alá."

(2) A Rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján folyósított hallgatói hitelt a hitelfelvevő tanulmányi félévenként kizárólag egy összegben veheti fel."

6. § A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kötött felhasználású hitel esetében a kamatot az állam a hitelszerződés időtartama alatt, a központi költségvetés terhére, általános kamattámogatás formájában átvállalja a hitelfelvevőtől. Az általános kamattámogatás mértéke megegyezik a kötött felhasználású hitel 6. § (1)-(6) bekezdései alapján számított kamatával."

7. § A Rendelet a következő 34/C. §-sal egészül ki:

"34/C. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R. 3.) megállapított 4. § (3) bekezdését, 5. § (1) és (5) bekezdését, 14. § (1) bekezdését és (5) bekezdés b) pontját, 16. § (2) és (2a) bekezdését, 20. §-át, 21. § (2) és (3) bekezdését és 29. § (1) bekezdését a Mód. R. 3. hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(2) Kötött felhasználású hitel esetében, ha a hitelfelvevő a felsőoktatási intézmény felé a tanulmányi félévre vonatkozó képzési költség fizetésére vonatkozó kötelezettségének már eleget tett, és a hitel igénylését - a képzési költség megfizetésének tényéről szóló tájékoztatás mellett - 2017. október 15-ig kezdeményezi, a Diákhitel szervezet az 5. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a folyósítandó összeget a hitelfelvevő rendelkezése szerint bármely, Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára utalja, ha a 13. § (3) bekezdésében meghatározott adategyeztetés során a képzési költség megfizetésének a tényét a felsőoktatási intézmény a Diákhitel szervezet részére visszaigazolja."

8. § A Rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében és (5) bekezdés b) pontjában a "40. életév" szövegrész helyébe a "45. életév" szöveg,

b) 16. § (5) bekezdésében a "(2) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésben" szöveg,

c) 18. § (1) és (1a) bekezdésében a "16. § (2) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "16. § (2) bekezdésében" szöveg,

d) 18. § (6) bekezdésében a "16. § (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "16. § (2) bekezdése" szöveg

lép.

9. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (7) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 34/C. § (2) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 3-5. §, a 8. §, valamint a 9. § (2) bekezdése 2018. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök