291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"10a. gyermek: a hitelfelvevő vér szerinti vagy az örökbefogadott gyermeke;"

2. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A Diákhitel szervezet a hallgatónak a hitelszerződés keretében megadott hozzájárulása és a Fot. rendelkezései alapján az e rendeletben meghatározott módon kezeli a felsőoktatási intézmény és a felsőoktatási információs rendszer nyilvántartásában szereplő, a Fot. 3. melléklet I/B. A hallgatók adatai cím 1. rész b) pont ba), bb), bc), - a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével - bk) és bl) alpontja, valamint d) és f) pontja szerinti személyes és képzési adatait, valamint a tartózkodásra jogosító okirat érvényességi idejét, a hallgatói hitel folyósításával, jogszerű igénybevételével, törlesztésével, a kamattámogatással és a gyermektámogatással kapcsolatban, valamint a törvényben, a 18. § (2) bekezdésében, a 18/D. § (2) bekezdésében, a 19. § (7) bekezdésében és a 29. § (4) bekezdésében meghatározott szervezeteknek továbbítja."

3. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 16/A. és 16/B. §-sal egészül ki:

"16/A. §(1)A hitelfelvevő nő - a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet nyújthat be a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt várandósságának 91. napjától. A törlesztési kötelezettség a várandósság tényéről kiadott orvosi igazolás és kérelem benyújtását követő hónap első napjától szünetel a várandósság 91. napjának hónapjától számított 36. hónap utolsó napjáig vagy a várandósság megszakadása vagy megszakítása esetén a szülés orvosi igazolásban meghatározott várható időpontjáig.

(2) A törlesztési kötelezettség (1) bekezdésben meghatározott szüneteltetésére jogosult a hitelfelvevő nő akkor is, ha a gyermek halva születik.

(3) Örökbefogadás esetén a hitelfelvevő nő kérelmére törlesztési kötelezettsége a gyámhatósági engedélyező határozat benyújtását követő hónap első napjától szünetel a gyámhatósági engedélyező határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemben a hitelfelvevő nő

a) hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Diákhitel szervezet az egységes szociális nyilvántartásban közvetlen lekérdezéssel ellenőrizze, vagy

b) vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló iratot a gyermek születését követő 60 napon belül a Diákhitel szervezet részére bemutatja, és hozzájárul ezen adatok kezeléséhez.

(5) Ha a hitelfelvevő nő szabad felhasználású és kötött felhasználású hallgatói hitellel egyidejűleg rendelkezik, akkor a törlesztési kötelezettség (1) bekezdésben meghatározott szüneteltetésére mindkét hiteltartozás esetében jogosult.

(6) A hitelfelvevő nő kérelme és a benyújtott igazolások alapján a Diákhitel szervezet állapítja meg a jogosultsági feltételek teljesülését a törlesztési kötelezettség szüneteltetése tekintetében.

16/B. § (1) Ha a hitelfelvevő nő élt a 16/A. §-ban meghatározott szüneteltetés lehetőségével, de a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően a várandósság megszakadt vagy megszakították, a szülés orvosi igazolásban meghatározott várható időpontjától folytatnia kell a hallgatói hitel törlesztését. A várandósság megszakadását vagy megszakítását a Diákhitel szervezet részére be kell jelenteni.

(2) Ha a Diákhitel szervezet a gyermek megszületéséről a szülés orvosi igazolásban meghatározott várható időpontját követő második hónap végéig a 16/A. § (4) bekezdésben rögzített módok valamelyike szerint nem értesül, akkor felszólítja a hitelfelvevő nőt a gyermeket érintő megfelelő dokumentum egy hónapon belül történő pótlására vagy a törlesztés folytatására, és tájékoztatja a szülés orvosi igazolásban meghatározott várható időpontjától esedékessé vált és meg nem fizetett hallgatói hiteltartozás ügyleti kamattal és késedelmi kamattal növelt összegéről, továbbá a tárgyévre előírt törlesztő részlet összegéről."

4. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A hitelfelvevő nő - a szerződés időtartama alatt - az ügyfél által fizetendő kamattartozás teljes összegének megfelelő célzott kamattámogatásban részesül a 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott törlesztési kötelezettség szüneteltetésének időszakában. A törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt benyújtott kérelem egyúttal a célzott kamattámogatás igénylését is jelenti. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására is szolgál."

5. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

"11/A. A gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami támogatás

18/A. § (1) A hitelfelvevő nő második gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló hallgatói hiteltartozása ötven százalékának megfelelő összegű, harmadik vagy további gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló tartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő állami támogatásban (a továbbiakban: gyermektámogatás) részesül, ha a gyermektámogatás iránti kérelmét - a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon - benyújtja a Diákhitel szervezethez. A kérelem tartalmazza az igénylő 16/A. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulását, vagy a hitelfelvevő nő csatolja a kérelemhez a 16/A. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumokat.

(2) Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy hallgatói hitel vonatkozásában folyósítható a gyermektámogatás.

18/B. § (1) A gyermektámogatás kiterjed a szabad felhasználású és a kötött felhasználású hallgatói hiteltartozásra is. Ha az igénylő szabad felhasználású és kötött felhasználású hallgatói hitellel is rendelkezik, akkor választása alapján csak az egyikre igényelheti a gyermektámogatást. Több egyidejűleg fennálló hiteltartozás esetében a harmadik gyermek után igényelhető gyermektámogatást ugyanarra a hallgatói hitelre lehet igénybe venni, mint a második gyermek után igénybe vett gyermektámogatást.

(2) A gyermektámogatásra való jogosultság megállapításánál a hitelfelvevő nővel közös háztartásban élő gyermeket kell figyelembe venni, ha a gyermek még nem töltötte be a 18. életévét. Ha a gyermek már betöltötte a 18. életévét, nem feltétel, hogy közös háztartásban éljen az igénylővel.

(3) A gyermektámogatásra jogosult a hitelfelvevő nő akkor is, ha a gyermek halva születik.

(4) A gyermektámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a 18/C. § (4) bekezdésében meghatározott módon kell igazolni.

(5) A hitelfelvevő nő kérelme, az egységes szociális nyilvántartás és a benyújtott igazolások alapján a Diákhitel szervezet állapítja meg a jogosultsági feltételek teljesülését a gyermektámogatás tekintetében. A gyermektámogatást a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor kell előtörlesztésként elszámolni. A gyermektámogatás elszámolt összegének megállapításánál az alábbi összegek közül az alacsonyabbat kell alapul venni:

a) a gyermek megszületésének, örökbe fogadásának vagy halva születésének időpontjában fennálló nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti kamattartozás összege;

b) a gyermektámogatási kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor fennálló nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti kamattartozás összege.

18/C. § (1) A gyermektámogatás a fel nem mondott hallgatói hitelszerződésből eredő tőketartozás és járulékai csökkentésére használható fel.

(2) Törlesztési hátralékkal rendelkező igénylő esetén a gyermektámogatást a hátralék nélkül számolt hiteltartozás után kell megállapítani. A meg nem fizetett hátralékot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint kell elszámolni, a fennmaradó összeget pedig a 18/B. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztésként.

(3) Folyósítási szakaszban lévő igénylő esetén a gyermektámogatást a gyermek megszületésének, örökbe fogadásának kettő éves fennállása vagy halva születésének időpontjára kell elszámolni azzal, hogy a hitelfolyósítás a hallgatói hitelszerződés alapján változatlanul folytatódhat.

(4) A jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

a) a gyermek születését anyakönyvi kivonattal,

b) az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,

c) a közös háztartás fennállását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal,

d) a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal.

18/D. § (1) A gyermektámogatás összegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési fejezetben kell elszámolni.

(2) A gyermektámogatás összegét az állam nevében a kincstár folyósítja a Diákhitel szervezet utólagos elszámolása alapján.

(3) A Diákhitel szervezet az elszámolást havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elektronikus úton megküldi a kincstár részére. Az állománynak tartalmaznia kell a hallgatói hitelek után a tárgyhónapban igényelt összes gyermektámogatást. Az ezt alátámasztó elszámolásnak elektronikusan szerkeszthető táblázatos formában tartalmaznia kell:

a) a gyermektámogatást igénylő hitelfelvevő nők természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét,

b) az egyes hitelfelvevő nők gyermekeinek számát, fennálló hallgatói hiteltartozásának összegét és

c) az egyes hitelfelvevő nők által igényelt gyermektámogatás összegét.

(4) A kincstár a Diákhitel szervezet által igényelt támogatási összeg kifizetését a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig teljesíti.

(5) A Diákhitel szervezet negyedévente, a negyedév 10. napjáig elektronikus úton személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tárgyévre és a következő három naptári évre várható gyermektámogatás összegéről, a második és a harmadik gyermek születéséhez vagy örökbefogadásához kapcsolódó igénylések számáról, valamint a törlesztési kötelezettség szüneteltetését igénybe vevő várandós vagy örökbefogadó nők számáról."

6. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 34/C. §-sal egészül ki:

"34/C. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet] 3. §-ával megállapított 16/A. és 16/B. §-t, továbbá a 4. §-ával megállapított 18. § (1b) bekezdését a 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelem alapján, a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 91. napot betöltött várandósság esetén, vagy a hatálybalépést követően örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni.

(2) A 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított 18/A-18/C. §-t a 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megszületett vagy örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni azzal, hogy a gyermektámogatás megállapításánál figyelembe kell venni a hitelfelvevő nő korábban született vagy örökbefogadott gyermekét is."

7. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök