344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

a 4. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Komárom város külterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 025/2, 029/2, 031/1, 031/5, 031/6, 031/10, 031/7, 031/8, 031/9, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 031/17, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 036/1, 036/2, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17, 038/2, valamint belterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 7135/12, 7135/13, 7135/14 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló ipari park bővítésével, valamint munkahelyteremtő beruházás megvalósításával kapcsolatos beruházással függnek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. §[3] (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. §[4] (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták (a továbbiakban: EOV koordináták) által lehatárolt ingatlanrészen, valamint a Komárom város külterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 036/1, 036/2, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17, 038/2 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló beépítés szabályait a (2)-(6) bekezdés állapítja meg azzal, hogy[5]

a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)-(6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt ingatlanrészen az ipar, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei - így különösen technológiai és segédüzemi építmények, adminisztrációs és szociális épületek -, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, porta és ezeket kiszolgáló építmények helyezhetőek el a következő sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,8 m2/m2,

b) a telkek beépítési módja szabadon álló,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 25%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,

g) a kialakítható telkek legkisebb mérete 10 000 m2,

h) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

(3) A (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás során az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által meghatározott telket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg. A telekhatár-rendezésnek a használatbavételi engedély kiadásáig meg kell történnie.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt ingatlanrészen a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatáron is csatlakozhatnak egymáshoz.

(6) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt

a) - az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú - személygépkocsi-várakozóhely legalább 70%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[6] E rendeletnek a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2019. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. §-át a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[7] E rendeletnek a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 361/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. §-át a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[8] E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 4/A. §-át és 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[9] E rendeletnek a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § (1) bekezdését és 4/A. § (1) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. régészeti hatósági eljárások,

4. környezetvédelmi hatósági eljárások,

5. természetvédelmi hatósági eljárások,

6. földvédelmi hatósági eljárások,

7. erdővédelmi hatósági eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

10. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

11. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

12. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

15. területrendezési hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. hírközlési hatósági eljárások,

19. bányahatósági engedélyezési eljárások,

20. tűzvédelmi hatósági eljárások,

21. közegészségügyi hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez[10]

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

AB
1XY
2576068,37266970,04
3576357,28267189,46
4576448,71267085,44
5576456,71267076,34
6576177,60266861,84
7576169,58266854,60
8576160,49266864,98

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 44/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.21.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 196. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Beiktatta a 37/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.03.06.

[4] Beiktatta a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.06.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 44/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.02.21.

[6] Beiktatta a 37/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.03.06.

[7] Beiktatta a 361/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.07.24.

[8] Beiktatta a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.02.06.

[9] Beiktatta a 44/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.02.21.

[10] Beiktatta a 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.02.06.

Tartalomjegyzék