34/2017. (XII. 21.) BM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet] 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A befogadó állomáson elhelyezett számára biztosítani kell különösen)

"g) napi háromszori - kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri - étkezést vagy ennek megfelelő étkezési hozzájárulást."

2. § Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 4/D. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tranzitzónában elhelyezett számára - az életkorát és az egészségi állapotot figyelembe véve - biztosítani kell különösen)

"g) napi háromszori - kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri - étkezést."

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter