52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A menekültügyi hatóság jogszabályban meghatározott feladatait az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság látja el.

(2) Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a menekültügyi feladatai keretében[2]

a) ellátja a menekültügyi hatósági és igazgatási tevékenységet;

b) kezeli a központi menekültügyi nyilvántartást;

c)[3] a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerését kérő (a továbbiakban: elismerését kérő), továbbá a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes tekintetében ellátja a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a nemzeti egységre háruló feladatokat;

d)[4] felelős az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendeletből fakadó feladatok ellátásáért;

e)[5] fenntartja a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot (a továbbiakban: befogadó központ);

f)[6] végzi és összehangolja az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes ellátásával és támogatásával kapcsolatos igazgatási feladatokat;

g) biztosítja a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

h)[7] a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tv.), valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ellátást és támogatást nyújt az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes részére;

i)[8] együttműködik az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott, befogadott és a menedékes ellátásában részt vevő, illetve szerepet vállaló fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, a települési - a fővárosban a fővárosi kerületi - önkormányzatokkal, továbbá a gyámhatóságokkal, a civil szervezetekkel és egyházi jogi személyekkel, valamint - törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;

j) együttműködik a menekültügyben érintett állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel, továbbá a hazai és nemzetközi menekültügyi és migrációs szervezetekkel.

k)[9] a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. és 22. cikkében meghatározottak szerint hozzáfér a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerben tárolt adatokhoz.

l)[10] nemzeti kapcsolattartó pontként ellátja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal való kapcsolattartás terén a menekültügyi támogató csoportokra vonatkozó feladatokat.

(3)[11] Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a személyi állományának menekültügyi hatósági, ellátási feladatokat ellátó tagjai számára - a tevékenységükhöz szükséges ismeretek megszerzése, illetve tevékenységük szakmai színvonalának növelése érdekében - rendszeres képzést nyújt.

(4)[12] Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a (3) bekezdés szerinti képzés keretében biztosítja, hogy a személyi állomány menekültügyi hatósági, ellátási feladatokat ellátó tagjai hozzájussanak a különleges bánásmódot igénylő elismerését kérő, menekült, oltalmazott és menedékes sajátos szükségleteihez igazodó speciális ismeretekhez.

2. §

(1)[13]

(2)[14]

(3) A befogadó állomás napi huszonnégy órában folyamatosan működik.

(4) A befogadó állomáson

a) egészségügyi és szociális szolgálat,

b) élelmezési szolgálat,

c) információs szolgálat,

d) gondnokság, valamint

e) portaszolgálat

működik.

(5)[15] Látogató a befogadó állomás területére a befogadó állomás vezetőjének hozzájárulásával léphet be és tartózkodhat a befogadó állomás területén. A látogató a befogadó állomáson tartózkodás ideje alatt köteles betartani a házirendet, továbbá eleget tenni a befogadó állomás munkatársai utasításainak.

3. §

(1)[16] A befogadó állomáson elhelyezett számára biztosítani kell különösen

a) fekvőhelyet, ágyfelszerelést és ágyneműt;

b) az alapvető higiénés szükségleteinek megfelelő tisztasági csomagot, vagy annak megfelelő értékű higiénés hozzájárulást;

c) a személyes felszerelési tárgyai elhelyezésére szolgáló zárható tárolóeszközt;

d) folyamatos melegvíz-szolgáltatást és a WC használatának lehetőségét;

e) a tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést;

f) a befogadó állomáson rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét, valamint a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programokban való részvételt, vallásgyakorlásra alkalmas (ökumenikus) helyiséget; valamint

g)[17] napi háromszori - kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri - étkezést vagy ennek megfelelő étkezési hozzájárulást.

(1a)[18] Természetben biztosított étkezés esetén naponta legalább 10 900 Kjoule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél az elhelyezett egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Várandós nőnek vagy szoptatós anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve - ha az egészségügyi okból indokolt - ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.

(2) A tömegtájékoztatási és távközlési eszközök használatát, valamint a művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét legalább napi tíz órában lehetővé kell tenni.

4. §

(1) Az elismerését kérő ruházatát és csomagját a befogadó állomáson történő elhelyezés előtt át kell vizsgálni.

(2) A befogadó állomáson elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét letétbe helyezheti, értéktárgyairól, valamint a készpénz felhasználásáról szabadon rendelkezhet.

(3)[19] A befogadó állomáson tartózkodás szabályait az 1. mellékletben meghatározott házirend tartalmazza.

(4) A befogadó állomáson elhelyezettet a befogadó állomáson történő elhelyezés alkalmával jogairól és kötelezettségeiről - az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven - a házirend ismertetésével tájékoztatni kell. A házirendet a befogadó állomáson jól látható helyen - legalább öt nyelven, köztük angol és francia nyelven - ki kell függeszteni.

4/A. §[20]

(1)[21]

(2)[22]

(3) A befogadó központ napi huszonnégy órában folyamatosan működik.

(4) A befogadó központban

a) egészségügyi szolgálat,

b) szociális szolgálat,

c) élelmezési szolgálat, valamint

d) fegyveres biztonsági őrség

működik.

4/B. §[23]

(1) A tranzitzóna napi huszonnégy órában folyamatosan működik.

(2) A tranzitzóna területére látogató a menekültügyi hatóság engedélyével léphet be. A látogató a tranzitzónában tartózkodás ideje alatt köteles betartani a házirend vonatkozó rendelkezéseit, továbbá eleget tenni a menekültügyi hatóság munkatársai utasításainak.

4/C. §[24]

(1) A tranzitzónában elhelyezett ruházatát és csomagját a tranzitzónába történő beléptetés előtt át kell vizsgálni.

(2) A tranzitzónában elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét letétbe helyezheti, értéktárgyairól, valamint a készpénz felhasználásáról szabadon rendelkezhet.

(3) A tranzitzónában elhelyezettet a tranzitzónába történő beléptetését követően haladéktalanul jogairól és kötelezettségeiről - az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven - a házirend ismertetésével tájékoztatni kell. A házirendet a tranzitzónában jól látható helyen - legalább öt nyelven, köztük angol és francia nyelven - ki kell függeszteni.

(4) A tranzitzónában tartózkodás szabályait a 2. mellékletben meghatározott házirend tartalmazza.

4/D. §[25]

(1) A tranzitzónában a külön meghatározott rend szerint egészségügyi szolgálat és - napi huszonnégy órában - szociális szolgálat működik, amely különös figyelmet fordít a különleges bánásmódot igénylő személyek ellátására.

(2) A tranzitzónában elhelyezett számára - az életkorát és az egészségi állapotot figyelembe véve - biztosítani kell különösen

a) a fekvőhelyet, az ágyfelszerelést és az ágyneműt,

b) az alapvető higiénés szükségleteinek megfelelő tisztasági csomagot,

c) a személyes felszerelési tárgyai elhelyezésére szolgáló zárható tárolóeszközt,

d) a folyamatos melegvíz-szolgáltatást és a WC használatának lehetőségét,

e) a tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést,

f) a rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét, a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programokban való részvételt, a vallásgyakorlásra alkalmas (ökumenikus) helyiséget, valamint

g)[26] napi háromszori - kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri - étkezést.

(3)[27] Az étkeztetés során naponta legalább 10 900 Kjoule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél a tranzitzónában elhelyezett egészségi állapotát, korát és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Várandós nőnek vagy szoptatós anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve - ha az egészségügyi okból indokolt - ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.

5. §[28]

A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv, valamint a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályozásról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a nemzeti kapcsolattartó pontra háruló feladatokat Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete látja el.

6. §

(1)[29]

(2)[30] A Tv. 83. § (3) bekezdésében foglalt adatkör tekintetében adatfeldolgozó szerv a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ.

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[31]

(3)[32]

8. §

(1)[33] E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:

a) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 27. cikke;

b)[34] a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;

c) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. és 37. cikke.

d)[35] a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(2) E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt - a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a)[36] a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

b)[37]

c)[38] az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK (2008. július 9.) rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet).

d)[39] az Európai parlament és a Tanács 439/2010/EU (2010. május 19.) rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási hivatal létrehozásáról 19. cikk.

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez[40]

A befogadó állomás házirendje

1. E házirend szerinti befogadó állomás: az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által fenntartott befogadó állomás, a közösségi szállás, azok összes helyiségeivel és mellékhelyiségeivel együtt, valamint a hozzájuk tartozó udvar.[41]

2. A házirendben foglalt magatartási szabályokat a befogadó állomáson elhelyezett személy (a továbbiakban: az elhelyezett) köteles megtartani, és a befogadó állomás munkatársai jogszerű utasításainak eleget tenni. Az elhelyezett köteles továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a többi elhelyezett jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja.

3. A házirendben foglaltakat a befogadó állomáson szolgáltatást nyújtó egyházi vagy civil szervezet képviselője, önkéntes munkát végző személy, illetve egyéb, engedélyezett látogató köteles betartani, illetve köteles a befogadó állomás munkatársai utasításainak eleget tenni. Az, aki a házirendben foglaltakat megszegi, köteles a befogadó állomás területét elhagyni, vagy onnan kivezettethető.

4. Az elhelyezett panasszal a befogadó állomás vezetőjéhez fordulhat.[42]

5. Az elhelyezett nem tarthat magánál olyan tárgyat (fegyver, ütő-, vágó-, szúróeszköz, gázspray stb.), amellyel saját, illetve mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti.

6. A befogadó állomás területére szeszes italt, illetve más kábító vagy bódító hatású anyagot behozni, továbbá a befogadó állomás területén azt fogyasztani tilos.

7. A befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak joga van arról megbizonyosodni, hogy az elhelyezettnél van-e az 5-6. pontban meghatározott tiltott anyag vagy eszköz, jogosult továbbá ezek eltávolítására felszólítani az elhelyezettet, aki ennek köteles eleget tenni. Ha ezt nem teszi meg, a befogadó állomás területére nem léphet be. A befogadó állomás területén fellelt tiltott anyagokat, eszközöket a befogadó állomáson működő biztonsági szolgálat elkobozhatja.

8. A befogadó állomás területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos, a dohányozás a kijelölt helyeken megengedett.

9. Ha az elhelyezett tüzet, a közösségre, mások testi épségére vagy életére veszélyes cselekményt, továbbá a befogadó állomás helyiségeinek, berendezési tárgyainak, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatát észleli, köteles azt azonnal jelenteni a befogadó állomáson működő biztonsági szolgálatnak.

10. Az elhelyezett vallását egyénileg vagy csoportosan szabadon gyakorolhatja.

11. Az elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, a művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez és a sportoláshoz rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket használhatja. Az elhelyezett a befogadó állomás közös helyiségeit, berendezési tárgyait, felszereléseit köteles rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A közös helyiségek rendjét külön szabályzat tartalmazza. Az elhelyezett az általa okozott kárt köteles megtéríteni.

12. Az elhelyezett köteles a befogadó állomás helyiségeinek tisztaságára ügyelni, köteles továbbá a saját használatú szobáját, lakrészét, ágyát, továbbá lakókörnyezetét tisztán tartani, valamint a közös helyiségek tisztán tartásában és takarításában közreműködni. Az alapvetően szükséges takarító- és fertőtlenítőszereket a befogadó állomás biztosítja. A befogadó állomás biztosít ágyneműt is, amelyek mosása a befogadó állomás feladata.

13. A szociális munkatársak szükség szerint, de legalább hetente szobavizitet tartanak, melynek során a behozni tiltott, valamint a fertőzésveszélyes tárgyakat eltávolíthatják.

14. A befogadó állomás területére saját tulajdonú háztartási berendezést, elektronikai eszközöket (pl. rezsó, televízió) bevinni, illetve azokat működtetni csak a befogadó állomás vezetőjének engedélyével szabad. A befogadó állomás által nyújtott, a jogszabályban meghatározott ellátásokon túlmenő szolgáltatásokért, így különösen az elektromos hálózat többlethasználatáért térítési díj szedhető.[43]

15. A befogadó állomásra csak személyes ruhaneműt, kisméretű tárgyakat szabad bevinni. A befogadó állomáson a személyes ruhaneműt, illetve a kisebb méretű használati tárgyakat az elhelyezett a saját, zárható szekrényében helyezheti el. A személyes ruházat rendben tartását, mosását az elhelyezettek önállóan végzik az erre a célra fenntartott mosógéppel. A központi mosodával rendelkező befogadó állomáson a mosógépeket a befogadó állomás vezetője által kijelölt felügyelő kezeli.[44]

16. Az elhelyezett hátrahagyott személyes tárgyairól a befogadó állomásról való távozása után a befogadó állomás munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel. A hátrahagyott személyes használati tárgyakat a befogadó állomás egy hónapig tárolja. A tárolás során a hátrahagyott személyes használati tárgyakban bekövetkezett károkért a befogadó állomás felelősséget nem vállal. A megőrzött tárgyak egy hónap eltelte után hulladékként elszállításra kerülnek.

17. Az elhelyezett a számára kijelölt szobában vagy lakrészben lakik, szobacserét a befogadó állomás vezetőjénél kérelmezhet.[45]

18. Az elhelyezett más elhelyezett szobájába vagy lakrészébe az ott lakó engedélyével léphet be.

19. Az elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét az e célra kijelölt megőrzőben letétbe helyezheti. A befogadó állomás a szobákban vagy lakrészekben tartott értéktárgyakért, illetve készpénzért felelősséget nem vállal.

20. Az elhelyezett köteles eltávozását a szabályoknak megfelelően előzetesen bejelenteni. A véglegesen távozó külföldi a részére átadott leltári tárgyakkal a befogadó állomás elhagyásakor elszámolni köteles.

21. A befogadó állomás este 23.00 óra és reggel 6.00 óra között zárva tart. Ez idő alatt a befogadó állomásra ki- és belépés nem engedélyezett. A befogadó állomás vezetője ez alól indokolt esetben előzetesen, írásban felmentést adhat.[46]

Az elhelyezett köteles

1) a befogadó állomás munkatársaival együttműködni, jogszerű kéréseinek eleget tenni,

2) a tisztaságot fenntartani, és rendszeresen takarítani,

3) a berendezési és használati tárgyakat megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni,

4) mindenféle meghibásodást és hiányt, házirenddel ellentétes megnyilvánulást azonnal jelezni,

5) személyes tárgyait rendben tartani és kezelni,

6) odafigyelni a személyes higiénére, rendszeresen tisztálkodni,

7) a házirendet betartani.

Tilos a befogadó állomás egész területén

1) az erre kijelölt helyen kívül dohányozni,

2) alkoholt és drogot fogyasztani,

3) audiovizuális eszközt hangosan használni,

4) szemetelni,

5) állatot tartani,

6) tiltott dolgot birtokolni,

7) a befogadó állomás munkatársai, a befogadó állomás látogatói és más elhelyezettek jogait sértő magatartást tanúsítani,

8) olyan magatartást tanúsítani - különösen hangoskodni, másokat zavaró módon, agresszíven viselkedni -, amely az elhelyezettek nyugalmát, a befogadó állomás munkatársai tevékenységének a végzését zavarja.

A letétbe helyezett dolgok kivételével sem a befogadó állomás, sem a befogadó állomás munkatársai semmiféle anyagi, illetve egyéb felelősséget nem vállalnak a befogadó állomás területére behozott tárgyakért, értékekért.

Kérjük a házirend betartását!

2. melléklet az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelethez[47]

A tranzitzóna házirendje

1. E házirend szerinti tranzitzóna az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, menekültügyi feladatok ellátására kialakított terület.

2. A házirendben foglalt magatartási szabályokat a tranzitzónában elhelyezett személy (a továbbiakban: elhelyezett) köteles megtartani, valamint a menekültügyi hatóság és a rendőrség munkatársai, a szociális munkatársak jogszerű utasításainak eleget tenni. Az elhelyezett köteles továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a többi elhelyezett jogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja.

3. A házirendben foglaltakat a tranzitzónában szolgáltatást nyújtó egyházi vagy civil szervezet képviselője, önkéntes munkát végző személy, jogi képviselő, illetve egyéb, engedélyezett látogató is köteles betartani, illetve köteles a menekültügyi hatóság munkatársai utasításainak eleget tenni. Az a látogató, aki a házirendben foglaltakat megszegi, köteles a tranzitzóna területét elhagyni, vagy onnan kivezettethető.

4. Az elhelyezett panasszal a menekültügyi hatósághoz fordulhat.

5. Az elhelyezett nem tarthat magánál olyan tárgyat (fegyver, ütő-, vágó-, szúróeszköz, gázspray stb.), amellyel saját, illetve mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti.

6. A tranzitzóna területére szeszes italt, illetve más kábító vagy bódító hatású anyagot behozni, továbbá a tranzitzóna területén azt fogyasztani tilos.

7. A tranzitzóna területén tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos, a dohányozás a kijelölt helyeken megengedett.

8. Ha az elhelyezett tüzet, a közösségre, mások testi épségére vagy életére veszélyes cselekményt, továbbá a tranzitzóna helyiségeinek, berendezési tárgyainak, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatát észleli, köteles azt azonnal jelenteni a menekültügyi hatóság vagy a rendőrség munkatársainak.

9. Az elhelyezett vallását egyénileg vagy csoportosan szabadon gyakorolhatja.

10. Az elhelyezett köteles a tranzitzóna számára kijelölt területén tartózkodni. Az elhelyezett a számára kijelölt lakrész helyett másik lakrész kijelölését a menekültügyi hatóságtól kérheti.

11. Az elhelyezett a tranzitzóna közös helyiségeit, a művelődéshez, a szabadidő eltöltéséhez és a sportoláshoz rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket használhatja. Az elhelyezett a tranzitzóna közös helyiségeit, berendezési tárgyait, felszereléseit köteles rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A közös helyiségek rendjét külön szabályzat tartalmazza. Az elhelyezett az általa okozott kárt köteles megtéríteni.

12. Az elhelyezett köteles a tranzitzóna helyiségeinek tisztaságára ügyelni, köteles továbbá a saját használatú szobáját, lakrészét, ágyát, továbbá lakókörnyezetét tisztán tartani, valamint a közös helyiségek tisztán tartásában és takarításában közreműködni. Az alapvetően szükséges takarító- és fertőtlenítőszereket a szociális munkatársak biztosítják.

13. A szociális munkatársak szükség szerint, de legalább hetente szobavizitet tartanak, melynek során a behozni tiltott, valamint a fertőzésveszélyes tárgyakat eltávolítják. A szociális munkatársak a szobavizit lefolytatásához, illetve a tiltott tárgyak felkutatásához és elvételéhez a rendőrség munkatársainak segítségét igénybe vehetik. Amennyiben a rendőrség munkatársai észlelnek rendbontást vagy tiltott tárgy bevitelét, birtoklását, a rendőrség munkatársai saját hatáskörben intézkedhetnek a menekültügyi hatóság egyidejű értesítésével.

14. A tranzitzónába csak személyes ruhaneműt, kisméretű tárgyakat szabad bevinni. A tranzitzónában a személyes ruhaneműt, illetve a kisebb méretű használati tárgyakat az elhelyezett a saját, zárható szekrényében helyezheti el. A személyes ruházat rendben tartását, mosását az elhelyezettek önállóan végzik az erre a célra fenntartott mosógéppel.

15. Az elhelyezett hátrahagyott személyes tárgyairól a tranzitzónából való távozása után a szociális munkatársak jegyzőkönyvet vesznek fel. A hátrahagyott személyes használati tárgyakat a tranzitzóna egy hónapig tárolja, ezt követően a hátrahagyott tárgyak hulladékként elszállításra kerülnek.

16. Az elhelyezett más elhelyezett szobájába vagy lakrészébe az ott lakó engedélyével léphet be.

17. Az elhelyezett az értéktárgyait, valamint készpénzét az e célra kijelölt megőrzőben letétbe helyezheti. A menekültügyi hatóság a szobákban vagy lakrészekben tartott értéktárgyakért, illetve készpénzért felelősséget nem vállal.

18. Az elhelyezettnek a tranzitzóna önkéntes elhagyásának szándékát a menekültügyi hatóság munkatársának jeleznie kell. A véglegesen távozó külföldi a részére átadott leltári tárgyakkal a tranzitzóna elhagyásakor elszámolni köteles. A jelzést követően az elhelyezett a kiléptetésre rendszeresített zsilipkapun át távozhat a tranzitzónából.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[3] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[4] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[5] Megállapította a 26/2020. (VII. 15.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[6] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[7] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[8] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 44. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Beiktatta a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[10] Beiktatta a 23/2011. (VII. 21.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.22.

[11] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[12] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[15] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[16] Megállapította a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[17] Megállapította a 34/2017. (XII. 21.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[18] Megállapította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[19] Módosította a 3/2017. (III. 23.) BM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2017.03.28.

[20] Beiktatta a 33/2013. (VI. 28.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[23] Beiktatta a 3/2017. (III. 23.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.03.28.

[24] Beiktatta a 3/2017. (III. 23.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.03.28.

[25] Beiktatta a 3/2017. (III. 23.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.03.28.

[26] Megállapította a 34/2017. (XII. 21.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[27] Megállapította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 12. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[28] Megállapította a 33/2013. (VI. 28.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. § 27. pontja. Hatálytalan 2008.04.30.

[30] Módosította az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 22. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[33] Megállapította a 33/2013. (VI. 28.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[34] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[35] Beiktatta a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[36] Megállapította a 23/2016. (VI. 29.) BM rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 33/2013. (VI. 28.) BM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2013.07.01.

[38] Beiktatta a 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.05.

[39] Megállapította a 23/2011. (VII. 21.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.22.

[40] Megállapította a 3/2017. (III. 23.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.03.28.

[41] Módosította a 26/2020. (VII. 15.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[42] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[43] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[44] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 13. § e)-f) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[45] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[46] Módosította a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 13. § h) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[47] Beiktatta a 3/2017. (III. 23.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2017.03.28.

Tartalomjegyzék