484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában;

a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában;

a 3. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában;

a 3. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a 2014-2029 közötti időszakra a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiírt "Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok" tárgyú pályázat alapján létrejött hatósági szerződésekben vállalt mobil hírközlési hálózatfejlesztési kötelezettségeket teljesítő, vagy a hálózat bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges nagy sebességű negyedik vagy ötödik generációs mobil hírközlési hálózatfejlesztési projektek beruházásaival összefüggő - az ilyen hálózatok megvalósításához, használatbavételéhez, valamint üzembe helyezéséhez közvetlenül szükséges - az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

2. §[1] A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével - a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.

(2) Az 1. § szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

d) előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az 1. § szerinti beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárások,

2. elektronikus hírközlési tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárások,

3. villamos művek, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

4. környezetvédelmi hatósági eljárások,

5. természetvédelmi hatósági eljárások,

6. általános építésügyi hatósági eljárások,

7. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

11. területrendezési hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. közúti, vasúti, vízi, vagy légiközlekedést érintő közlekedésügyi hatósági eljárások,

14. mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

15. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,

16. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. a bányakapitányságok hatáskörébe tartozó hatósági eljárások,

20. tűzvédelmi hatósági eljárások,

21. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

22. közegészségügyi hatósági eljárások,

23. az államhatár rendjének biztosításával kapcsolatos hatósági eljárások,

24. az építési, illetve a bontási hulladékok kezelésére és hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó megfelelőségre irányuló eljárások,

25. a honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén építmény vagy egyéb műtárgy elhelyezésével kapcsolatos eljárások,

26. azok az 1-25. pontban nem szereplő hatósági eljárások, amelyek az 1. § szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek,

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések felülvizsgálatára, módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 204. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék