49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletébe sorolt olyan központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartoznak, az 1-7. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. §[1]

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai

2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetés-
ben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós for-
rásból
finan-
szírozott
költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete
1.Pártok támogatása
2.Országos listán mandátumot
szerzett pártok támogatása
3.000187FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség
A pártok működéséről és gaz-
dálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Párt tv.) 5. §-a alapján a
FIDESZ - Magyar Polgári Szö-
vetség támogatása.
FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség
A Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár)
általi utalás a Párt tv-ben
előírt határidőkben.
Kincstár
4.000220Magyar Szocialista PártA Párt tv. 5. §-a alapján a Ma-
gyar Szocialista Párt támoga-
tása.
Magyar Szocialista
Párt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
5.294102Jobbik Magyarországért
Mozgalom - Párt
A Párt tv. 5. §-a alapján a Job-
bik Magyarországért Mozgalom
- Párt támogatása.
Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom -
Párt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
6.294113Lehet Más a PolitikaA Párt tv. 5. §-a alapján a Le-
het Más a Politika támogatása.
Lehet Más a PolitikaA Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
7.000208Kereszténydemokrata
Néppárt
A Párt tv. 5. §-a alapján a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
támogatása.
Kereszténydemok-
rata Néppárt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
8.347440Együtt - A Korszakváltók
Pártja
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Együtt - A Korszakváltók Pártja
támogatása.
Együtt - A Korszak-
váltók Pártja
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
9.347451Demokratikus KoalícióA Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása.
Demokratikus Koa-
líció
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
10.347462Párbeszéd Magyarország-
ért Párt
A Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása.
Párbeszéd Magyar-
országért Párt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
11.347473Magyar Liberális PártA Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása.
Magyar Liberális
Párt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
12.Pártalapítványok támogatása
13.253967Szövetség a Polgári Magyar-
országért Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány támogatása.
Szövetség a Polgári
Magyarországért
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
14.253956Táncsics Mihály AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Táncsics Mihály Alapítvány
támogatása.
Táncsics Mihály
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
15.301091Gyarapodó Magyarországért
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Gyarapodó Magyarországért
Alapítvány támogatása.
Gyarapodó Magyar-
országért Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
16.294235Ökopolisz AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség az Ökopolisz Alapít-
vány támogatása.
Ökopolisz AlapítványA Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
17.271745Barankovics István AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Barankovics István
Alapítvány támogatása.
Barankovics István
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
18.347851Váradi András AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Váradi András
Alapítvány támogatása.
Váradi András Alapít-
vány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
19.348017Megújuló Magyarországért
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Megújuló Magyar-
országért Alapítvány támogatá-
sa.
Megújuló Magyaror-
szágért Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
20.348584Liberális Magyarországért
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Liberális Magyaror-
szágért Alapítvány támogatása.
Liberális Magyaror-
szágért Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
21.349528Új Köztársaságért AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új
Köztársaságért Alapítvány támo-
gatása.
Új Köztársaságért
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-
időkben.
Kincstár
22.343484KampányköltségekAz országgyűlési képviselők
választása kampányköltségei-
nek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény
alapján.
Az országgyűlési
képviselők válasz-
tásán induló jelöltek
és jelölő szerveze-
tek
A nemzetgazdasági mi-
niszter e rendelkezéssel
felhatalmazást ad a
Kincstár NEO-nak,
hogy az országgyűlési
képviselők választása
kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről
szóló 2013. évi LXXXVII.
törvény 4. § (1) bekezdé-
se és 6.§ (3) bekezdése
szerinti támogatást e
címről folyósítsa.
Kincstár
23.Közszolgálati médiaszolgálta-
tás támogatása
24.303580Közszolgálati hozzájárulásA közszolgálati média működte-
tése, valamint a médiaszolgálta-
tásokról és a tömegkommuniká-
cióról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvényben (a továbbiakban:
Média tv.) rögzített médiapolitikai
célok megvalósítása.
Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyon-
kezelő Alap
A Kincstár által a Média tv.
136. § (4) bekezdése
szerint.
Kincstár

2. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai

2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetés-
ben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós for-
rásból
finan-
szírozott
költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű előirány-
zatok
2.297102Rendkívüli kormányzati
intézkedések
Év közben meghozott kormány-
zati döntésekből következő fela-
datok finanszírozása és az elő-
irányzott, de elháríthatatlan ok
miatt elmaradó költségvetési
bevételek pótlása.
Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi
kezelésű előirányzatok
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat
átcsoportosításként.
Az elő-
irányzat-
átcsoporto-
sításról
szóló
Korm.
határozat-
ban meg-
határozott
időpont.
3.271734Országvédelmi AlapAz államháztartási egyenlegcél
teljesülését veszélyeztető kocká-
zatok tompítása.
A Kormány döntése
alapján.
Esetleges felhasználásról a
Kvtv. 19. §-ának (2)-(4)
bekezdése alapján a Kor-
mány dönt.
4.Céltartalékok
5.329928Közszférában foglal-
koztatottak bérkompen-
zációja
A költségvetési szerveknél és a
nevelési-oktatási, felsőoktatási,
egészségügyi, karitatív, szociális,
család-, gyermek- és ifjúságvé-
delmi, kulturális vagy sporttevé-
kenységet önmaga vagy intéz-
ménye útján ellátó egyházi jogi
személynél foglalkoztatottak
részére a tárgyévben - jogsza-
bály alapján - járó többlet szemé-
lyi juttatások és az azokhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájáru-
lási adó kifizetése.
Költségvetési szervek,
egyházi jogi személyek
A Kvtv. szerint
a Kormány
egyedi határo-
zata.
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat
átcsoportosításként.
Az elői-
rányzat-
átcsoporto-
sításról
szóló
Korm.
határozat-
ban meg-
határozott
időpont.
6.235149Különféle kifizetésekA Kvtv. 4. § (2) és (3) bekezdése
szerinti célok.
A Kvtv. 4. § (2) bekezdé-
se szerinti szervek és a
Kvtv. 4. § (3) bekezdése
szerinti előirányzat
A Kvtv. szerint
a Kormány
egyedi határo-
zata vagy az
államháztar-
tásért felelős
miniszter intéz-
kedése.
Előirányzat átcsoportosítás.Előirányzat
módosítás-
sal, az
intézke-
désben
meghatá-
rozottak
szerint.
7.352239Ágazati életpályák és
bérintézkedések
Jogszabály alapján járó többlet
személyi juttatások és az azok-
hoz kapcsolódó munkaadókat
terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kifizetése.
Költségvetési szervek,
önkormányzatok, fejezeti
kezelésű előirányzatok
Az államháztar-
tásért felelős
miniszter intéz-
kedése.
Előirányzat átcsoportosítás.Előirányzat
módosítás-
sal, az
intézke-
désben
meghatá-
rozottak
szerint.
8.368951Hazai bölcsődefejlesz-
tési program
A bölcsődei ellátást biztosító
intézmények, szolgáltatások
létrehozása, fejlesztése.
Önkormányzatok és
egyéb, nem állami fenn-
tartók
A Kvtv. szerint
a Kormány
egyedi határo-
zata.
Előirányzat átcsoportosítás.

3. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai

2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetés-
ben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrásból
finan-
szírozott
költség-
vetési
támoga-
tás köz-
re-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű elői-
rányzatok
2.031194K-600 hírrendszer
működtetésére
Az előirányzat célja a K-600 távköz-
lési és informatikai rendszer fenn-
tartása, működtetésének és fejlesz-
tésének biztosítása.
A kormányzati célú
hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendeletben
kijelölt kormányzati
célú hírközlési szol-
gáltató
Közszolgáltatási
szerződés, köz-
vetlen kifizetés,
egyösszegben
vagy részletek-
ben, előleg nyúj-
tásával.
A közszolgáltatási
szerződésben
előírtak szerint
amennyiben az
előlegszámla
összege maga-
sabb, mint a vég-
számla összege,
úgy a különbözetet
a központi szolgál-
tató a közszolgál-
tatási szerződés-
ben rögzítettek
szerint visszafizeti.
Késedel-
mes teljesí-
tési, hibás
teljesítési,
illetve
meghiúsu-
lási kötbér
a közszol-
gáltatási
szerződés
alapján.
Belügyminisztérium

4. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai

2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetés-
ben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Visz-
sza-
fize-
tés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrásból
finan-
szírozott
költség-
vetési
támoga-
tás köz-
re-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű előirány-
zatok
2.Vállalkozások folyó támo-
gatása
3.Egyedi támogatások,
ellentételezések
4.059262Mecseki uránbá-
nyászok baleseti
járadékainak és
egyéb kártérítési
kötelezettségeinek
átvállalása
A költségvetési támogatás a Bánya-
vagyon-hasznosító Nonprofit Köz-
hasznú Kft. által kifizetett, az urán-
bányászatban 1993. december 31-
ig keletkezett baleseti járadékokat
és a munkavégzéssel kapcsolatos
egyéb kártérítési kötelezettségeket
téríti meg.
Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft.
Utólagos utalványozás
havonta.
A folyósításról havi
elszámolás alapján a
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továb-
biakban: NAV) gon-
doskodik.
Nemzeti
Fejleszté-
si Minisz-
térium (a
további-
akban:
NFM)
5.303868A vasúti pályahá-
lózat működteté-
sének költségtérí-
tése
A vasúti pályahálózat működtetésé-
vel kapcsolatban felmerült bevéte-
lekkel nem fedezett indokolt költsé-
gek és az ágazatban szokásos
mértékű észszerű nyereség megté-
rítése.
A vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 28.
§-a szerinti szerződés-
sel rendelkező, vasúti
pályaműködtetést
végző társaságok
A költségtérítés havon-
ta folyósítandó mérté-
két, ütemezését és
feltételeit a közlekedé-
sért felelős miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter e-
gyetértésével a társa-
sággal kötött pályamű-
ködtetési szerződés
záradékában határozza
meg.
A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyósít-
ja.
NFM
6.348273Vasúti személy-
szállítási közszol-
gáltatások költség-
térítése
A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás bevételekkel nem fedezett
indokolt költségei és az ágazatban
szokásos mértékű észszerű nyere-
ség megtérítése.
A személyszállítási
szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény
(a továbbiakban: Sztv.)
25. §-a szerinti szerző-
déssel rendelkező,
vasúti személyszállítási
közszolgáltatást végző
társaságok
A költségtérítés havon-
ta folyósítandó mérté-
két, ütemezését és
feltételeit a közlekedé-
sért felelős miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter e-
gyetértésével a társa-
sággal kötött vasúti
személyszállítási köz-
IgenA költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyósít-
ja..
NFM
szolgáltatási szerződés
záradékában határozza
meg.
7.348284Autóbusszal vég-
zett személyszállí-
tási közszolgálta-
tások költségtérí-
tése
Az autóbusszal végzett helyközi
személyszállítási közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett indokolt
költségei és az ágazatban szokásos
mértékű észszerű nyereség megté-
rítése.
Az Sztv. 25. §-a szerinti
szerződéssel rendelke-
ző, autóbusszal hely-
közi személyszállítási
közszolgáltatást végző
társaságok
A költségtérítés folyósí-
tandó mértékét, üteme-
zését és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az államház-
tartásért felelős minisz-
ter egyetértésével az
autóbusszal személy-
szállítási közszolgálta-
tást végző társasággal
kötött közszolgáltatási
szerződés záradéká-
ban határozza meg.
IgenA költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyó-
sítja.
NFM
8.348295Vasúti személy-
szállítás korábbi
költségtérítéseinek
elszámolása
A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás korábbi költségtérítései
elszámolásából fennmaradt költség-
térítési igények megtérítése.
Az Sztv. 25. §-a szerinti
szerződéssel rendelke-
ző, vasúti személyszál-
lítási közszolgáltatást
végző társaságok
A költségtérítés folyósí-
tandó mértékét, üteme-
zését és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az államház-
tartásért felelős minisz-
ter egyetértésével a
társasággal kötött
vasúti személyszállítási
közszolgáltatási szer-
ződés záradékában
határozza meg.
A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyósít-
ja.
NFM
9.359595Elővárosi közös-
ségi közlekedés
támogatása
Az elővárosi személyszállítási
közszolgáltatás bevételekkel nem
fedezett indokolt költségei és az
ágazatban szokásos mértékű
észszerű nyereség megtérítése.
Az Sztv. 25. §-a szerinti
szerződéssel rendelke-
ző, elővárosi személy-
szállítási közszolgálta-
tást végző társaságok
A költségtérítés folyósí-
tandó mértékét, üteme-
zését és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az államház-
tartásért felelős minisz-
ter egyetértésével a
társasággal kötött
elővárosi személyszál-
lítási közszolgáltatási
szerződés záradéká-
ban határozza meg.
IgenA költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyósít-
ja.
NFM
10.368206Egyetemes postai
szolgáltató mél-
tánytalan többlet-
terhének megtérí-
tése
Egyetemes postai szolgáltató mél-
tánytalan többletterhének megtérí-
tése.
A postai szolgáltatások-
ról szóló 2012. évi
CLIX. törvény 18. § (1)
bekezdése alapján
kijelölt egyetemes
postai szolgáltató
Az előirányzat kezelője
a rendelkezésre álló
forrás mértékéig gon-
doskodik a szolgáltató
részére történő kifize-
tésről.
Az előirányzat keze-
lője a szolgáltató által
benyújtott kompen-
zációs igényt ellenőr-
zi és a teljesítés
elfogadását követően
a költségvetési elői-
rányzaton rendelke-
zésre álló forrás
mértékéig 30 napon
belül gondoskodik a
kompenzáció szolgál-
tató részére történő
kifizetéséről.
NFM
11.295980Peres ügyekA magyarországi jogerős bírósági
ítéleten, végzésen, illetve a bíróság
jogerős végzésével jóváhagyott
egyezségen alapuló, az államot
terhelő kifizetések finanszírozása.
A stabil vérkészítménytől HCV-
vírussal megfertőződött veleszüle-
tett vérzékenységben szenvedő
állampolgárok egységes állami
kártalanításáról szóló 1093/2000.
(XI. 24.) Korm. határozatból eredő
kötelezettség, valamint az ehhez
kapcsolódó szakértői tevékenység
költségeinek teljesítését szolgálja.
Az állam polgári jogviszonyokban
történő képviselete ügyvédi és
bírósági költségeinek biztosítása
(külföldi székhelyű ügyvédi irodák-
kal kötött jogi szerződések esetén
általános forgalmi adókötelezettség
teljesítése is).
Az állammal szemben kezdemé-
nyezett valamennyi
választottbírósági eljárás költségei-
re, illetve az államot bármely nem-
zetközi választottbíróság vagy
külföldi rendes bíróság kötelező
erejű határozatából eredően terhelő
kifizetési kötelezettségre, továbbá
az állam adós elleni végrehajtási
eljárásban az államot terhelő, bíró-
sági határozaton vagy a végrehajtó
felhívásán alapuló fizetési kötele-
zettségekből eredő kifizetések
finanszírozása.
Jogerős döntésben
foglaltak szerint megje-
löltek, stabil vérkészít-
ménytől HCV-vírussal
megfertőződött vele-
született vérzékeny-
ségben szenvedő
állampolgárok, ügyvé-
dek, ügyvédi irodák,
választottbíróságok,
bíróságok
A kártalanításról
szóló megállapodás,
jogerős és végrehajt-
ható, illetőleg előze-
tesen végrehajtható
bírósági határozat,
eljárási díj- és költ-
ségfizetési kötele-
zettséget megállapító
határozat, ügyvédi
megbízási szerződé-
sek alapján.
NFM

5. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai

2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetés-
ben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrás-
ból
finan-
szírozot
t költ-
ség-
vetési
támoga-
tás
közre-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű előirány-
zatok
2.Nemzeti Család- és Szo-
ciálpolitikai Alap
3.Családi támogatások
4.003539Családi pótlékA családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvényben (a továbbiak-
ban: Cst.) meghatározott célok meg-
valósítása.
A Cst.-ben meg-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincstár
5.018911Anyasági támoga-
tás
A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.
A Cst.-ben meg-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincstár
6.011462Gyermekgondo-
zást segítő ellátás
A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.
A Cst.-ben meg-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincstár
7.226099Gyermeknevelési
támogatás
A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.
A Cst.-ben meg-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása - a
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincstár
8.245623Gyermekek szüle-
tésével kapcsola-
tos szabadság
megtérítése
A gyermek születése esetén az apát
megillető pótszabadság igénybevéte-
léről és a pótszabadsággal összefüg-
gő költségek megtérítéséről szóló
350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R1.) meghatá-
rozott cél.
Az R1. meghatá-
rozott jogosulti
kör
Az előirányzatok folyósítása - a
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincstár
9.267434Életkezdési tá-
mogatás
A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Fétám. tv.) megha-
tározott cél.
A Fétám. tv-ben
meghatározott
jogosulti kör
A Kincstár a kifizetéseket a
Fétám. tv. alapján teljesíti.
Kincstár
10.265990Pénzbeli és ter-
mészetbeni
gyermekvédelmi
támogatások
A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (a továbbiakban:
Gyvt.) meghatározott cél.
A Gyvt.-ben
meghatározott
jogosulti kör
A Kincstár az előirányzat folyó-
sítását a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Gyer.)
68. §-a, 68/B. §-a és 68/D-E. §-
a alapján, továbbá a támogatá-
sok teljesítéséhez igazodóan
végzi.
Kincstár
11.329851Gyermektartásdí-
jak megelőlege-
zése
A Gyvt.-ben meghatározott cél.A Gyvt.-ben
meghatározott
jogosulti kör
A Kincstár az előirányzat folyó-
sítását a Gyer. 69-76. §-a
alapján végzi.
Kincstár
12.Korhatár alatti ellátá-
sok
13.329817Szolgálati járan-
dóság
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóság-
ról szóló 2011. évi CLXVII. törvény-
ben (a továbbiakban: T1.) meghatá-
rozott cél.
A T1.-ben megha-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik.
Kincstár
14.329839Korhatár előtti
ellátás,
balettművészeti
életjáradék
A T1.-ben meghatározott cél.A T1.-ben megha-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik.
Kincstár
15.Jövedelempótló és
jövedelem kiegészítő
szociális támogatások
16.003595Átmeneti bá-
nyászjáradék,
szénjárandóság
kiegészítése és
kereset-
kiegészítése
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvényben (a továbbiakban: Bt.), a
nyugdíjas bányászok szénjárandósá-
gának pénzbeli megváltásáról szóló
145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R2.) és a mecseki
bányászatban munkát végzők bányá-
szati keresetkiegészítéséről szóló
6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM együttes
rendeletben (a továbbiakban: R3.)
meghatározott cél.
A Bt.-ben, az R2-
ben, és az R3-
ban meghatáro-
zott jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik.
Kincstár
17.016939Mezőgazdasági
járadék
A mezőgazdasági termelőszövetkeze-
ti tagok öregségi és munkaképtelen-
ségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R4.) meghatározott cél.
Az R4-ben meg-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik.
Kincstár
18.011374Fogyatékossági
támogatás és a
vakok személyi
járadéka
A fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a
továbbiakban: Fot.) meghatározott
cél.
A Fot-ban meg-
határozott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását a
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sa/pénzellátási terve alapján - a
támogatások teljesítéséhez
igazodóan - a Kincstár végzi.
Kincstár
19.003584Politikai rehabili-
tációs és más
nyugdíj-
kiegészítések
A honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvényben (a továbbiakban:
Hjt.), a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben (a továbbiakban: Szoc.
tv.), az 1945 és 1963 között törvény-
sértő módon elítéltek, az 1956-os
forradalommal és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a
korábbi nyugdíjcsökkentés megszün-
tetéséről, továbbá az egyes szemé-
lyes szabadságot korlátozó intézke-
dések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi
helyzetének rendezéséről szóló
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R5.), az egyes
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg
egyes nyugdíjkiegészítések megszün-
tetéséről szóló 1991. évi XII. törvény-
ben (a továbbiakban: T2.), a Magyar
Tudományos Akadémia hazai tagjai
és a Magyar Tudományos Akadémia
Doktora címmel rendelkező szemé-
lyek tiszteletdíjáról, illetve az akadé-
mikus elhalálozása esetén megálla-
pítható hozzátartozói ellátásokról
szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R6.), a nemzeti
gondozásról szóló 1992. évi LII.
törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a
nemzeti helytállásért elnevezésű
pótlék bevezetéséről szóló 173/1995.
(XII. 27.) Korm. rendeletben (a továb-
biakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi
hátrányok enyhítéséről szóló
141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R7.), a Kiváló Mű-
vész, az Érdemes Művész és a Nép-
művészet Mestere járadékáról szóló
2004. évi CVI. törvényben (a további-
akban: T3.), az egyes, tartós időtar-
tamú szabadságelvonást elszenve-
dettek részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R8.), a polgár-
mesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvényben (a továbbiakban:
A Hjt-ben, a
Szoc. tv.-ben, az
R5-ben, a T2-
ben, az R6-ben,
az Ngtv-ben, az
Nhpr-ban, az R7-
ben, a T3-ben, az
R8-ben, a Pttv-
ben és az R9-
ban. meghatáro-
zott jogosulti kör.
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik.
Kincstár
Pttv.) és a szépkorúak jubileumi
köszöntéséről szóló 255/2008. (X.
21.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: R9.) meghatározott cél.
20.003616Házastársi pótlékA társadalombiztosításról szóló 1975.
évi II. törvény végrehajtásáról szóló
89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a
továbbiakban: R10.) meghatározott
cél.
Az R10-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik.
Kincstár
21.243878Egyéb támogatá-
sok (Cukorbete-
gek támogatása,
Lakbértámogatás)
Az R10-ben és a cukorbetegek anya-
gi támogatásáról szóló 18/1987. (XII.
24.) EüM rendeletben (a továbbiak-
ban: R11.) meghatározott cél.
Az R10-ben és
az R11-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik.
Kincstár
22.030614Megváltozott
munkaképessé-
gűek kereset-
kiegészítése
Az egyes bányászati dolgozók társa-
dalombiztosítási kedvezményeiről
szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R12.) meghatá-
rozott cél.
Az R12-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását - a
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai, pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan a Kincstár végzi.
Kincstár
23.348562Járási szociális
feladatok ellátása
A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.A Szoc. tv.-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását az
egyes pénzbeli szociális ellátá-
sok elszámolásának szabályai-
ról szóló 62/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet 1. §-ában foglal-
tak szerint végzi a Kincstár.
Kincstár
24.Különféle jogcímen
adott térítések
25.030560KözgyógyellátásA Szoc. tv.-ben meghatározott cél.A Szoc. tv.-ben
meghatározott
jogosulti kör
A kiadás teljesítését a folyósító
szerv által benyújtott és a nem-
zetgazdasági miniszter által
jóváhagyott finanszírozási terv
alapján végzi a Kincstár az
államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 139. § (1b)
bekezdés szerint.
Kincstár
26.030571Egészségügyi
feladatok ellátá-
sával kapcsolatos
hozzájárulás
Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvényben és a magzati élet
védelméről szóló 1992. évi LXXIX.
törvényben meghatározott cél.
Egészségbiztosí-
tási Alap
Az előirányzat folyósítása a
nemzetgazdasági miniszter
által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján havonta végzi a
Kincstár az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény
82. § (1) bekezdése alapján.
Kincstár
27.030603Folyósított ellátá-
sok utáni térítés
A folyósított ellátások utáni térítés a
jövedelempótló és jövedelemkiegészí-
tő szociális támogatásokkal össze-
függő igazgatási feladatok elvégzésé-
vel kapcsolatos költségek fedezetéül
szolgál.
Ellátást folyósító
szerv
A kiadások teljesítését a folyó-
sító szerv által benyújtott és a
nemzetgazdasági miniszter
által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján végzi a Kincstár.
Kincstár
28.285012Települési és területi
nemzetiségi önkormány-
zatok támogatása
Helyi nemzetiségi önkormányzatok
működésének és feladatainak támo-
gatása.
Helyi nemzetiségi
önkormányzatok
Jogszabály alapján.IgenVissza nem térítendő támoga-
tás formájában.
Emberi
Erőfor-
rás
Támo-
gatáske
zelő

6. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai

2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetés-
ben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Visz-
sza-
fize-
tés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrásból
finan-
szírozott
költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete
1.Devizában fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
2.Devizahitelek kamatelszámolá-
sai
3.028475Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől felvett
devizahitelek kamata
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (a továbbiak-
ban: Gst.) 13. §-a
alapján az államháztar-
tásért felelős miniszter
az Államadósság Keze-
lő Központ Zrt. (a
továbbiakban: ÁKK.
Zrt.) útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az Magyar
Nemzeti Banknál (a
továbbiakban: MNB) és
a Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
4.Egyéb devizahitelek kama-
ta
5.358717Átvállalt önkormány-
zati devizahitelek
külföldi pénzintézetek
felé
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
6.358728Egyéb devizahitelekAz adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt.
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
7.Devizakötvények kamatelszámo-
lásai
8.Nemzetközi devizakötvé-
nyek
9.358740Devizakötvények
kamata
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
10.Belföldi devizakötvények
11.358762Devizakötvények
kamata
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
12.A forintban fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
13.Forinthitelek kamatelszámolásai
14.007560Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől felvett
forinthitelek kamata
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
15.Államkötvények kamatelszámo-
lása
16.Piaci értékesítésű állam-
kötvények kamatelszámo-
lásai
17.007537Hiányt finanszírozó
és adósságmegújító
államkötvények
kamatelszámolásai
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
18.358828Lakossági kötvényekAz adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
19.223098Nem piaci értékesítésű
államkötvények kamatel-
számolása
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
20.Kincstárjegyek kamatelszámolá-
sai
21.233563Diszkont kincstárjegyek
kamatelszámolása
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
22.233574Lakossági kincstárjegyek
kamatelszámolása
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
23.358839Repóügyletek kamatelszámolá-
sai
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
24.Adósság és követeléskezelés
egyéb kiadásai
25.Jutalékok és egyéb költségek
26.223296Deviza elszámolásokAz adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt.
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
27.234384Forint elszámolásokAz adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
28.014803Állampapírok értékesítését
támogató kommunikációs kiadá-
sok
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített
fizetési kötelezettség teljesítése.
A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el. Az
ÁKK Zrt. az MNB-nél
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
29.233321Adósságkezelés költségeiAdósságkezelés költségeinek
fedezése.
ÁKK Zrt.Az összeget a Kincstár
minden hónap 5-éig
folyósítja egyenlő
részletekben.
Kincstár

7. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai

2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetés-
ben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Euró-
pai
uniós
forrás-
ból
finan-
szíroz
ott
költ-
ség-
vetési
támog
a-
tás
közre-
műkö-

szer-
ve-
zete
1.368940Diákhitel tartozás csökkentésének
támogatása
Diákhitellel rendelkezők
gyermekvállalásának tá-
mogatása
A hallgatói hitelrendszer-
ről szóló 1/2012. (I. 20.)
Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R13.)
meghatározott kör
A támogatás folyósí-
tása az R13. 18/D.
§-a alapján történik
Kincstár
2.334262Diákhitel 2 konstrukció kamattámo-
gatása
Diákhitel konstrukció ka-
mattámogatása
Az R13. alapján megha-
tározott kör
A támogatás folyósí-
tása az R13. 29. §-a
alapján történik
Kincstár
3.Lakástámogatások
4.005137Egyéb lakástámogatásokA lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R14.), a
fiatalok, valamint a több-
gyermekes családok lakás-
célú kölcsöneinek állami
támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm.
rendeletben (a továbbiak-
ban: R15.), a lakásépítési
támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Korm.
rendeletben (a továbbiak-
ban: R16.), az otthonterem-
tési kamattámogatásról
szóló 341/2011. (XII. 29.)
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: R17.), a devi-
zakölcsönök törlesztési
Költségvetési szervek,
államháztartáson kívüli
jogi személyek
Az R14., az R15.,
az R16., az R17., az
R18., az R19., az
R20., az R21., az
R22. az R23., és a
három- vagy több-
gyermekes családok
lakáscélú jelzáloghi-
tel-tartozásainak
csökkentéséről
szóló Korm. rende-
let alapján a Kincs-
tár végzi.
A kötele-
zettség-
vállalás és
a teljesítés
igazolása
kivételével
a Kincstár
árfolyamának rögzítését
érintő megtérítésről és a
közszférában dolgozók
támogatásáról szóló
57/2012. (III. 30.) Korm.
rendeletben (a továbbiak-
ban: R18.), a lakás-
előtakarékosság állami
támogatásáról szóló
215/1996. (XII. 23.) Korm.
rendeletben (a továbbiak-
ban: R19.), az adósságren-
dezésben részt vevő ter-
mészetes személyek lakha-
tási feltételeinek megtartá-
sa céljából nyújtott törlesz-
tési támogatásról szóló
274/2015. (IX. 21.) Korm.
rendeletben (a továbbiak-
ban: R20.), az új lakások
építéséhez, vásárlásához
kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm.
rendeletben (a továbbiak-
ban: R21.), a használt
lakás vásárlásához, bővíté-
séhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvez-
ményről szóló 17/2016. (II.
10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R22.), a
nemzeti otthonteremtési
közösségekről szóló tör-
vény végrehajtásának
szabályairól szóló
115/2016. Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R23.)
, és a három- vagy több-
gyermekes családok lakás-
célú jelzáloghitel-
tartozásainak csökkentésé-
ről szóló Korm. rendeletben
meghatározott támogatá-
sok nyújtása és az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételével összefüg-
gő kiadások teljesítése.
[2]
5.196835Szociálpolitikai menetdíj támogatásA közszolgáltatási utazási
kedvezményekből szárma-
zó bevételkiesés ellentéte-
ezése.
A közlekedési szolgálta-
tó, ha a személyszállítási
közszolgáltatási tevé-
kenységet közszolgálta-
tási szerződés alapján
nyújtja, vagy a közleke-
désszervező, ha a köz-
szolgáltatással összefüg-
gő díjakból származó
bevételek beszedését
végzi
Az Sztv. felhatal-
mazása alapján
a szociálpolitikai
menetdíj-
támogatás megál-
lapításának és
igénybevételének
szabályairól szóló
121/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet (a
továbbiakban:
R24.) alapján.
A támogatás folyósí-
tásával kapcsolat-
ban az Sztv.-ben és
az R24-ben
nem szabályozott
kérdésekben a NAV
az adózás rendjéről
szóló törvény költ-
ségvetési támoga-
tásokra vonatkozó
rendelkezései alap-
ján jár el.
NAV
6.Egyéb költségvetési kiadások
7.Vegyes kiadások
8.031006Felszámolásokkal kapcso-
latos kiadások
A felszámolási eljárásról
szóló 1986. évi 11. tör-
vényerejű rendeletből (a
továbbiakban: Tvr.), a
csődeljárásról és a felszá-
molási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvényből
(a továbbiakban: Cstv.), a
cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvényből (a
továbbiakban: Ctv.), vala-
mint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatá-
sáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvényből eredő
fizetési kötelezettségek
kiegyenlítése.
Felszámolók, végelszá-
molók, járadékos hitele-
zők, bérgarancia biztosok
A Tvr-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben
meghatározott
módon.
9.031017Szanálással kapcsolatos
kiadások
Az állami szanálási eljárás
megszűnésével kapcsola-
tos feladatokról szóló
28/1992. (XII. 4.) PM ren-
deletben (a továbbiakban:
R25.) rögzített fizetési
kötelezettségekből adódó
feladatok elvégzése.
FelszámolóAz R25-ben megha-
tározott módon.
10.031028Magán- és egyéb jogi
személyek kártérítése
A nemzetgazdasági miniszter
által képviselt állam számára
fizetési kötelezettség alapját
képező jogerős bírósági
ítéletben, végzésben vagy
peren kívüli egyezséget
jóváhagyó iratban
meghatározott kártérítések,
illetve a peres eljárással
kapcsolatos költségek
megtérítése.
A Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által fizetett
járadék megtérítése.
Az állami vezetői
mulasztások, illetve
az állam nevében elkövetett
jogsértések áldozatait
megillető kártérítésekről
szóló 33/2010.
(VI. 11.) OGY határozat
III. 1. pontja szerinti igények,
valamint a Czeglédy-ügy
károsultjainak rendkívüli
állami kárrendezéséről szóló
488/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban:
488/2017. Korm. rendelet)
alapján nyújtott állami
kárrendezés forrásbiztosítása.
Az egyes bírósági
határozatok, peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratok
alapján az állam
által kártérítésben
részesülő
magánszemélyek.
A 488/2017. Korm.
rendelet esetében
a kormányhivatal
által meghozott
döntés alapján állami
kárrendezésben
részesülő
magánszemélyek.
A jogerős bírósági
határozatok,
ítéletek, peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó
iratok alapján.
A 488/2017. Korm.
rendelet esetében
a kormányhivatal
által meghozott
döntés alapján
a Kincstár végzi.
A 488/2017.
Korm.
rendelet
esetében
a Kincstár
[3]
11.Védelmi felkészítés elői-
rányzatai
12.265767Honvédelmi- és gaz-
dasági felkészülés
központi kiadásai
Az előirányzat a honvédel-
mi igazgatási feladatok
támogatására, a fővárosi-
és megyei védelmi bizott-
ságok
működésének támogatásá-
ra, a területi- és helyi vé-
delmi igazgatás feladatai-
nak támogatására, honvé-
delmi igazgatási képzések
finanszírozására, a gazda-
ságfelkészítés feladatainak
támogatására, és a köz-
szolgálati média különleges
jogrendi időszaki működés-
re történő felkészítésére, a
honvédelmi feladatok (pl.
állami céltartalék készletek
fenntartása, védőeszköz
készletek karbantartása)
támogatására szolgál.
Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok
A honvédelmi mi-
niszter által előké-
szített kormányhatá-
rozat alapján történő
végleges átcsopor-
tosítás.
Honvé-
delmi
Minisztéri-
um (a
további-
akban:
HM)
13.265778Honvédelmi Tanács és
a Kormány speciális
működési feltételeinek
biztosítása
Az előirányzat a speciális
objektumok üzemelteté-
sére, a védelmi igazgatás
infokommunikációs rend-
szerének működtetésére,
fenntartására, fejlesztésé-
re, a NATO Válságreagá-
lási Rendszerrel össz-
hangban álló Nemzeti
Intézkedési Rendszer
működtetésére, és a kü-
lönleges jogrendben tör-
ténő vezetési feltételek
biztosítására szolgál.
Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok és központi
kezelésű előirányzatok
A honvédelmi mi-
niszter által előké-
szített kormányhatá-
rozat alapján történő
végleges átcsopor-
tosítás.
HM
14.031039Egyéb vegyes kiadásokAz előirányzat a volt nyuga-
ti hadifoglyok hitelutalvá-
nyainak rendezése, a
külföldiek földmegváltási
ügyeinek rendezése, illetve
az ismeretlen helyen tar-
tózkodók forint követelései-
nek rendezése szolgál.
Az előirányzat a kárpótlási
jegyek Központi
Elszámolóház és Értéktár
(Budapest) Zrt.-be történő
beszállításához kapcsolódó
feladatok ellátására szolgál.
Az Országos Betétbiztosí-
tási Alappal a hitelintéze-
tekről és pénzügyi vállalko-
zásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény alapján
kötött megbízási szerző-
désből eredő, megbízás
ellátásával összefüggésben
felmerült költségek megtérí-
tése.
Az előirányzat a szerencse-
játék szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény
alapján a koncessziós
szerződések összefüggé-
sében felmerülő kiadások
fedezetéül szolgál.
Az előirányzat nyújt fede-
zetet a központi költségve-
tés közvetlen kiadásainak
és bevételeinek pénzfor-
galmához kapcsolódóan
felmerült kiadásokra, ide-
értve a postaköltségeket, a
GIRO és a VIBER költsé-
geit, Elektronikus Fizetési
és Elszámolási Rendszer
díjszámla teljesítésével
kapcsolatos költségeket, a
devizaköltségeket, illetve
az MNB negatív kamatel-
számolásait. Fedezetül
szolgál továbbá az ország-
gyűlési képviselők válasz-
tása kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény
szerint folyósított támoga-
tásoknak.
A kifizetésre jogosult
magánszemélyek
Kincstár
15.2029961% SZJA közcélú felhasz-
nálása
A személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény lehetővé
teszi a magánszemélyek-
nek, hogy befizetett adója
meghatározott részének
felhasználásáról az adó-
évet követő évben külön
törvényben rögzített mér-
tékben, megjelölt kedvez-
ményezett(ek) javára és
eljárás szerint nyilatkozat-
ban rendelkezzék. A ma-
gánszemély e jogának
megvalósulását szolgálja
az előirányzat.
A személyi jövedelemadó
meghatározott részének
az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról
szóló
1996. évi CXXVI. tör-
vényben (a továbbiakban:
Szf. tv.) meghatározott
kedvezményezetti kör
A NAV az e célra
megnyitott számláról
- az Szf. tv. 3. §-a
előírásainak figye-
lembevételével - a
támogatást folyósítja.
NAV
16.220822Mehib és Eximbank behaj-
tási jutaléka
A Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársa-
ságról szóló 1994. évi XLII.
törvény 8/A. § (2) bekezdé-
se, és a Magyar Export-
Import Bank Részvénytár-
saság és a Magyar Export-
hitel Biztosító Részvénytár-
saság központi költségve-
téssel történő elszámolá-
sának részletes szabályai-
ról szóló 16/1998. (V. 20.)
PM rendelet (a továbbiak-
ban: R26.). alapján az
Eximbank Zrt.-t és a
MEHIB Zrt.-t megillető, az
állam részére behajtott
követelések után járó
jutalék kifizetése.
Eximbank Zrt. és MEHIB
Zrt.
Az R26. alapján.Kincstár
17.249601Ügyfélnek visszajáró vám-
biztosíték, egyéb vámvisz-
szatérítések
A vámeljárások során a
vám és nem közösségi
adók és díjak megfizetése
céljából az ügyfél által
nyújtott és fel nem használt
vámbiztosíték visszafizeté-
se, valamint a behozatali és
kiviteli vámok kérelemre
történő visszafizetése az
ügyfél részére.
Az uniós vámjog végre-
hajtásáról szóló 2016. évi
XIII. törvényben és az
irányadó uniós szabályo-
zókban szabályozott
személyi kör
Visszaigénylési
eljárást követően a
NAV gondoskodik az
érintett rendelkezése
szerinti visszautalás-
ról.
NAV
18.331173Gazdálkodó szervezetek
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés
A gazdálkodó szervezetek
által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kap-
csolatos kiadások teljesíté-
se.
A környezetvédelmi
termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV. tör-
vényben meghatározott
jogosulti kör
Visszaigénylési
eljárást követően a
NAV a gazdálkodó
szervezetek által
befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljá-
ból nyitott számláról
folyósítja.
NAV
19.348551Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással kapcso-
latos kiadások
Az egyes közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel
összefüggő törvénymódosí-
tásokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény alapján a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ideiglenes
ellátásának finanszírozása.
A katasztrófavédelem
által kijelölt közérdekű
közszolgáltató
A katasztrófavéde-
lem által kijelölt
közérdekű közszol-
gáltató átmeneti
ellátásért járó köz-
szolgáltatási díjból
nem fedezhető,
indokolt költségeit a
központi költségvetés
az ellátásért felelős
önkormányzat útján
téríti meg.
20.206158Egyéb megszűnt jogcímek
miatt járó támogatás
A korábbi évek során a
vállalkozások folyó támoga-
tásai között szerepelt, de
azóta már megszűnt egyes
támogatások utólagos
rendezéséhez kapcsolódó
kötelezettségek rendezése.
Kifizetésre jogosult jogi
személyek
A folyósításról a NAV
gondoskodik.
NAV
21.341739Fuvarozók kamattámoga-
tása
Az Útdíj Hitelprogramhoz
kapcsolódó hitelszerződé-
seken alapuló kölcsönök
kamattámogatásának
finanszírozása.
A KAVOSZ Vállalkozás-
fejlesztési Zrt.-n keresztül
a kamattámogatás jogo-
sultja
A KAVOSZ Vállal-
kozásfejlesztési Zrt.
autópályák, autó-
utak és főutak
használatáért
fizetendő, megtett
úttal arányos díj
fizetését szolgáló
programjához
kapcsolódó állami
kezességvállalásról
és kamattámoga-
tásról szóló
232/2013. (VI. 30.)
Korm. rendelet
alapján.
Havonta a KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési
Zrt. autópályák,
autóutak és főutak
használatáért fize-
tendő, megtett úttal
arányos díj fizetését
szolgáló programjá-
hoz kapcsolódó
állami kezességválla-
lásról és kamattámo-
gatásról szóló
232/2013. (VI. 30.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
Kincstár
22.359395Filmszakmai közvetett
támogatások mozgókép
törvény szerinti kiegészítő
finanszírozása
A mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény (a továbbiak-
ban: Mktv.) 31/D. § (13)
bekezdése szerinti fizetési
kötelezettség teljesítése.
Magyar Nemzeti Filmalap
Közhasznú Nonprofit Zrt.
Negyedévenkénti
folyósítás az Mktv.
alapján.
NAV
23.Állam által vállalt kezesség és
vlszontgarancla érvényesítése
24.016412Eximbank Zrt. által vállalt
garanciaügyletekből eredő
fizetési kötelezettség
Az Eximbank Zrt. által,
állami készfizető kezesség
mellett vállalt garanciaügy-
letekből eredő fizetési
kötelezettség teljesítése az
R26. alapján.
Az Eximbank Zrt.-n ke-
resztül a garancia jogo-
sultja
Az R26-ban megha-
tározottak szerint.
Kincstár
25.016423MEHIB Zrt. általi biztosítási
tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
A MEHIB Zrt. által, állami
készfizető kezesség mellett
vállalt biztosítási ügyletek-
ből eredő fizetési kötele-
zettség teljesítése az R26.
alapján.
A MEHIB Zrt.-n keresztül
a biztosítás jogosultja
Az R26-ban megha-
tározottak szerint.
Kincstár
26.031183Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
garanciaügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség
A Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. garanciaügyleteihez
kapcsolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség telje-
sítése a költségvetési
viszontgarancia vállalásá-
nak és érvényesítésének
részletes szabályairól szóló
48/2002. (XII. 28.) PM
rendelet (a továbbiakban:
R27.) alapján.
Garantiqa Hitelgarancia
Zrt.
Az R27-ben megha-
tározottak szerint.
Kincstár
27.208471Agrár-Vállalkozási Hitelgaran-
cia Alapítvány garanciaügylete-
iből eredő fizetési kötelezettség
Az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
garanciaügyleteihez kap-
csolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség telje-
sítése az R27. alapján
Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány
Az R27-ben megha-
tározottak szerint.
Kincstár
28.256067A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt kezes-
ségből eredő fizetési kötele-
zettség
A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt állami
készfizető kezességből
eredő fizetési kötelezettség
teljesítése.
Hitelnyújtó pénzügyi
intézmények
Az állam által vállalt
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
NAV
29.257934Agrárhitelekhez vállalt kezes-
ségekből eredő fizetési kötele-
zettség
Agrárhitelekhez vállalt
állami készfizető kezessé-
gekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése.
Hitelnyújtó pénzügyi
intézmények
Az állam által vállalt
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
NAV
30.265834A "fészekrakó" programhoz
vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
A fiatalok lakáskölcsönéhez
kapcsolódó állami készfize-
tő kezességekből eredő
fizetési kötelezettség telje-
sítése.
Hitelnyújtó pénzügyi
intézmények
A fiatalok lakásköl-
csönéhez kapcsoló-
dó állami kezesség
vállalásának és
érvényesítésének
részletes szabályairól
szóló 4/2005. (I. 12.)
Korm. rendelet alap-
ján.
NAV
31.254012MFB Zrt. által nyújtott hitelek-
ből és vállalt garanciaügyletek-
ből eredő fizetési kötelezettség
A Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. által állami készfizető
kezesség mellett nyújtott
hitelekből és vállalt garan-
ciaügyletekből eredő fizeté-
si kötelezettség teljesítése.
Magyar Fejlesztési Bank
Zrt.
Az állam által vállalt
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
NAV
32.294179Áthidaló hitelprogramra vállalt
kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
A lakáscélú kölcsönnel
rendelkező természetes
személyek áthidaló kölcsö-
nére vállalt állami kezessé-
gekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése.
Hitelnyújtó pénzügyi
intézmények
Az állam által vállalt
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
NAV
33.343017Gyűjtőszámla hitelprogramra
vállalt kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
A devizakölcsönnel rendel-
kező természetes szemé-
lyek gyűjtőszámlahitelére
vállalt állami kezességekből
eredő fizetési kötelezettség
teljesítése.
Hitelnyújtó pénzügyi
intézmények
A lakáscélú kölcsö-
nökre vonatkozó
állami készfizető
kezesség igénybevé-
telének és beváltá-
sának részletes
szabályairól szóló
154/2009. (VII. 23.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
NAV
34.343028E-útdíj fizetési célú hitelprog-
ramhoz vállalat kezességekből
eredő fizetési kötelezettség
Az E-útdíj fizetési célú
hitelprogramhoz vállalt
kezességekből eredő
fizetési kötelezettség telje-
sítése.
KAVOSZ Pénzügyi Szol-
gáltatásokat Közvetítő
Zrt.
A KAVOSZ Vállalko-
zásfejlesztési Zrt.
autópályák, autóutak
és főutak használa-
táért fizetendő, meg-
tett úttal arányos díj
fizetését szolgáló
programjához kap-
csolódó állami ke-
zességvállalásról és
kamattámogatásról
szóló 232/2013. (VI.
30.) Korm. rendelet
szerint.
NAV
35.Kormányzati rendkívüli kiadások
36.Pénzbeli kárpótlás
37.001436Pénzbeli kárpótlásAz életüktől és szabadsá-
guktól politikai okból jogta-
lanul megfosztottak kárpót-
lásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvényben (a to-
vábbiakban: T4.) foglaltak
végrehajtása.
A T4-ben meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyó-
sítása a folyósító
szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazo-
dóan, a Kincstár
rendelkezése alapján
történik.
Kincstár
38.196934Az 1947-es párizsi béke-
szerződésből eredő kárpót-
lás
A Párizsi Békeszerződésről
szóló 1947. évi XVIII. tör-
vény 27. Cikke 2. pontjában
foglaltak végrehajtásáról
szóló 1997. évi X. törvény
(a továbbiakban: T5.)
végrehajtása.
A T5-ben meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyó-
sítása a folyósító
szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazo-
dóan, a Kincstár
rendelkezése alapján
történik.
Kincstár
39.209511Pénzbeli kárpótlás folyósí-
tási költségei
Az előirányzat a pénzbeli
kárpótlási előirányzatokkal
összefüggő igazgatási
feladatok elvégzésével
kapcsolatos költségek
fedezetéül szolgál.
A folyósítást végző szerv
folyósítási költségtérítés-
ben részesül.
Az előirányzat folyó-
sítását a folyósító
szerv által benyújtott
és a nemzetgazda-
sági miniszter által
jóváhagyott finanszí-
rozási terv alapján
végzi a Kincstár.
Kincstár
40.Garancia és hozzájárulás a tár-
sadalombiztosítási ellátásokhoz
41.Nyugdíjbiztosítási Alap támo-
gatása
42.368317Kiadások támogatására pénz-
eszköz átadás
Az előirányzat a Nyugdíj-
biztosítási Alap bevétele-
ként szolgál.
Nyugdíjbiztosítási AlapAz átutalást a Kincs-
tár az Ávr. 139. §
(1a) bekezdésében
meghatározottak
szerint végzi.
Kincstár
43.Egészségbiztosítási Alap
támogatása
44.266101Járulék címen átadott
pénzeszköz
A társadalombiztosítás
ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvényben megha-
tározott személyek után a
központi költségvetés által
fizetendő egészségügyi
szolgáltatási járulék fedeze-
tét biztosítja az előirányzat.
Egészségbiztosítási AlapAz átutalást a Kincs-
tár finanszírozási terv
alapján végzi az Ávr.
136. § (2) bekezdése
szerint.
Kincstár
45.338439Kiadások támogatására
pénzeszköz-átadás
Az előirányzat az Egész-
ségbiztosítási Alap bevé-
teleként szolgál.
Egészségbiztosítási AlapAz átutalást a Kincs-
tár az Ávr. 139. §
(1a) bekezdésben
meghatározottak
szerint végzi.
Kincstár
46.Nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
47.Nemzetközi tagdíjak
48.208987CEB tagdíjMagyarországnak az Euró-
pa Tanács Fejlesztési
Bankjában lévő tagsága
fenntartását szolgáló tagdíj
fizetése.
Európa Tanács Fejlesz-
tési Bankja
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalvá-
nya alapján.
49.257978Bruegel tagdíjMagyarországnak a brüsz-
szeli Európai Nemzetközi
Gazdasági Kutatóközpont-
ban lévő tagsága fenntartá-
sát szolgáló tagdíj fizetése
Európai Nemzetközi
Gazdasági Kutatóközpont
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalvá-
nya alapján.
50.352040AIIB alaptőke hozzájárulásAz Ázsiai Infrastruktúrális
Beruházási Bankhoz törté-
nő csatlakozásból adódó
fizetési kötelezettség telje-
sítése.
Ázsiai Infrastruktúrális
Beruházási Bank
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalvá-
nya alapján.
51.Nemzetközi multilaterális
segélyezési tevékenység
52.010795IDA alaptőke-hozzájárulásA Világbankhoz tartozó
Nemzetközi Fejlesztési
Társulás alapfeltöltéséhez
vállalt hozzájárulás teljesí-
tése.
Nemzetközi Fejlesztési
Társulás
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalvá-
nya alapján.
53.235534IMF HIPC segélyprogram-
ban való részvétel kamat-
támogatása
A világ legkevésbé fejlett,
súlyosan eladósodott
(HIPC) országok adóssága-
inak rendezésére a Nem-
zetközi Valutaalap által
kidolgozott nemzetközi
programhoz kapcsolódó
kamattámogatás teljesíté-
se.
Nemzetközi ValutaalapA kifizetéseket a
Magyar Nemzeti
Bank intézkedése
alapján teljesíti a
Kincstár.
54.010849Egyéb kiadásokMagyarország nemzetközi
pénzügyi szervezetekben
vállalt tagságaihoz kapcso-
lódó járulékos jellegű kia-
dások teljesítése.
nemzetközi pénzügyi
szervezetek
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalvá-
nya alapján.
55.Hozzájárulás az EU költségvetés-
éhez
56.269945ÁFA alapú hozzájárulásAz EU költségvetéséhez
való áfa-alapú befizetési
kötelezettség teljesítése.
Európai BizottságHavonta az Európai
Bizottság fizetési
felhívása alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
57.269956GNI alapú hozzájárulásAz EU költségvetéséhez
való GNI-alapú befizetési
kötelezettség teljesítése.
Európai BizottságHavonta az Európai
Bizottság fizetési
felhívása alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
58.269967Brit korrekcióAz EU költségvetéséhez
való, ún. brit korrekciós
befizetési kötelezettség
teljesítése.
Európai BizottságHavonta az Európai
Bizottság fizetési
felhívása alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
59.351828Dánia, Hollandia és Svédor-
szág számára teljesítendő
bruttó GNI csökkentés
Az EU költségvetése felé
teljesítendő befizetési
kötelezettség, ami abból
adódik, hogy egyes tagál-
lamok kedvezményben
részesülnek a GNI-alapú
befizetés tekintetében.
Európai BizottságHavonta az Európai
Bizottság fizetési
felhívása alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
60.209533Követeléskezelés költségeiAz állam külföldi és belföldi
követeléseinek rendezése
során felmerülő járulékos
jellegű kiadások teljesítése.
A fizetési kötelezettség
kedvezményezettje
Részletekben törté-
nik.
Kincstár
61.Alapok támogatása
62.286089Nemzeti Foglalkoztatási Alap
támogatása
A Nemzeti Foglalkoztatási
Alap részére központi
költségvetési támogatás
biztosítása.
Nemzeti Foglalkoztatási
Alap
Az Áht. 82. § (2)
bekezdése és az Ávr.
133. § (4) bekezdés
szerint, előirányzat-
felhasználási terv
alapján.
Kincstár
[4]
63.263478Bethlen Gábor Alap támogatá-
sa
A Bethlen Gábor Alap
részére központi költségve-
tési támogatás biztosítása.
Bethlen Gábor AlapAz Áht. 82. § (2)
bekezdése és az Ávr.
133. § (4) bekezdés
szerint, előirányzat-
felhasználási terv
alapján.
Kincstár
64.226165Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap támogatása
A Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap részére
központi költségvetési
támogatás biztosítása.
Központi Nukleáris Pénz-
ügyi Alap
Az Áht. 82. § (2)
bekezdése és az Ávr.
133. § (4) bekezdés
szerint, előirányzat-
felhasználási terv
alapján.
Kincstár
65.349139Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Alap támogatása
A Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Alap
részére központi költségve-
tési támogatás biztosítása.
Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs
Alap
Az Áht. 82. § (2)
bekezdése és az Ávr.
133. § (4) bekezdés
szerint, előirányzat-
felhasználási terv
alapján.
Kincstár
66.374873Központi Maradványelszámolási AlapKormányzati
döntésekből
következő,
illetve évközben
jelentkező egyéb
forrásbiztosítások
kezelése.
Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok,
központi kezelésű
előirányzatok
Átcsoportosítással
a Kormány
egyedi határozata
alapján.
67.375106A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak
rendkívüli állami kárrendezése
A felszámolás alatt álló
SZEVIÉP Szerkezet- és
Vízépítő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
károsultjainak rendkívüli
állami kárrendezéséről
szóló 32/2018. (III. 5.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: 32/2018.
Korm. rendelet) alapján
a jogosultak számára
a rendkívüli állami
kárrendezés biztosítása.
A 32/2018.
Korm. rendelet
8. § (2) bekezdése
szerinti támogatási
okirat szerinti
károsultak.
A 32/2018.
Korm. rendelet
8. § (2) bekezdése
szerinti támogatói
okirattal.
A 32/2018.
Korm. rendelet
8. § (4) bekezdése
szerinti
átutalással.
Kincstár

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[2] Módosította a 3/2018. (II. 28.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.03.01.

[3] Módosította a 3/2018. (II. 28.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.03.01.

[4] Módosította a 9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.04.28.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére