2017. évi C. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2018. évi

a) bevételi főösszegét 18 751 458,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 20 112 108,4 millió forintban,

c) hiányát 1 360 650,2 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2018. évi

a) bevételi főösszegét 15 894 506,4 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 15 894 506,4 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2018. évi

a) bevételi főösszegét 942 681,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 799 959,0 millió forintban,

c) hiányát 857 278,0 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2018. évi

a) bevételi főösszegét 1 914 270,8 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 417 643,0 millió forintban,

c) hiányát 503 372,2 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2018. december 31-ére tervezett adóssága 309,3 forint/euró, 289,0 forint/svájci frank és 286,4 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 28 358,7 milliárd forint.

(2) 2018. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 28 043,6 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 40 352,7 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutatónak a (2) bekezdés alapján 2018. december 31-ére tervezett mértéke 69,5%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2017. év utolsó napján várható 71,4%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímcsoporton a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2018. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 2. Különféle kifizetések jogcímcsoporton

a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

(3) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímcsoporton - jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2018. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség 32. cím, 3. alcím, 4. Hazai bölcsődefejlesztési program jogcímcsoporton a bölcsődei ellátást biztosító intézmények, szolgáltatások létrehozására, fejlesztésére.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására nem jogosult.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2018. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2018. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2018. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2018. évi összesített bruttó forgalmi értéke - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 20 000,0 millió forint

lehet.

(4) Az állam javára megszerzett

a) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe átadott ingatlanok és

b) a PPP-konstrukcióban létrehozott sportlétesítmények

a (3) bekezdés d) pontjában foglalt keretszámra tekintet nélkül, ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(6) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele jogcímcsoporton és 5. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja jogcímcsoporton elszámolt bevételek a 2018. évben a Kormány jóváhagyásával felhasználhatók a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

(7) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2018. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használhatók fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2018. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(8) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (7) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 5. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2018. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (7) bekezdésben meghatározott módon.

(9) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, amely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.

(10) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2018. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2018. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.

(11) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2018. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés és a 19. § (3) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben (a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2018. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a GDP 2,4%-át.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím és a 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke - ide nem értve a (4) bekezdés szerinti átcsoportosítást - az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a 4000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.

(5) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 3. Egyéb bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa e minőségében a 2018. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2018. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2018. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.

(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján - az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím, 1. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2018. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 467,2 millió forintot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 25 768,6 millió forintot köteles a 2018. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 424,0 millió forintot köteles a 2018. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2241,9 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2018. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 1017,2 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a 2018. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 80,5 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2018. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2018. december 28-áig kell teljesíteni.

(7) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2018. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései" megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt fedezetet a 2017. évben, illetve azt megelőző években az e címen keletkezett, 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(2) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2018. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(3) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2018. évben a központi költségvetés javára összesen 13 250,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(4) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2018. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 22 797,7 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 600,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag

a) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és

b) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1-18. jogcímére

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget is módosíthatja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt átcsoportosítással, vagy a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-20. jogcímek között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, a 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 4. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímről a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcímre átcsoportosíthat.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

14. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 2000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 150,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 2611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 10 000,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 2000,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport, az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

19. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett fejezetet irányító szervek jogosultak.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 2. Országvédelmi Alap alcím előirányzatából legfeljebb 30 000,0 millió forint az EDP jelentés 2018. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,4%-át.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 2. Országvédelmi Alap alcím előirányzatának a (2) bekezdésen felüli része az EDP jelentés 2018. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,4%-át.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a Kormány határozatban dönt, amelyet az államháztartásért felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2018. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2018. évre várható EDP-hiány és

c) a 2018. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(5) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § j) pontja alapján a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzata terhére év közben befizetést teljesíthet a központi költségvetés javára.

(6) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.

(7) A Kormány a fejlesztési szükségletek alapján dönt a 4. § (5) bekezdése szerinti előirányzatból a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetekbe történő átcsoportosításról.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 1000,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően - az első negyedév tekintetében január hónapban - meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 21-éig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Fejlesztési Társulás 18. alapfelöltéséről szóló határozatában szereplő 13,25 millió SDR magyar hozzájárulás kifizetésére. Az alapfeltöltést 2018-2026. között, nemzeti valutában kell teljesíteni.

(4) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet, valamint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

(5) Az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója az I. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 6. Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások alcím terhére átcsoportosíthat az I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára.

22. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(2) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.

(4) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(5) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(6) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(7) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

(8) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

23. § A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2018. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2018. évet terhelő kiadásait is.

24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

25. § (1) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 8. Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(4) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 9. alcím, 3. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 7. Szakképzési Centrumok cím javára.

(5) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 10. Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(6) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 9. Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása jogcímcsoport terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat.

26. § (1) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 25. Turisztikai fejlesztési célelőirányzata tartalmazza a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2018. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a pénzforgalmilag teljesült bevétel és az eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel a Kormány határozatával engedélyezheti a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 25. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(2) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

27. § A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ide értve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

28. § (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása és 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.

(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2018. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az eredeti kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(4) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni.

(5) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 9. Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

29. § (1) Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus kereteiből finanszírozott programokra, az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható a 2009-2014-es időszak tekintetében tárgyévi, a 2014-2021-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi fizetési kötelezettség.

30. § (1) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt keretének és az ahhoz kapcsolódó - az Európai Bizottság által elismert önerőn felüli -, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben a 2014-2020 évekre meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány által külön jogszabályban meghatározottak szerint, míg a (2) bekezdés esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

31. § A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritásából, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3 intézkedéséből nyújtott pénzügyi eszközök első kihelyezése után a program részére visszajuttatott eszközöket a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatán kell kimutatni. A források újbóli kihelyezése kizárólag vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban meghatározott célok mentén történhet.

32. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 11. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 11. alcím, 2. Egyéb, EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

33. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2018-ban megfizetett összegének 79,5%-a az Ny. Alapot, 20,5%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Alapokat megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(3) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

34. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. és 8-10. alpontja, a 11. alpont d)-e) pontja, a II-III. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

35. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2017. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2017. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2018. évi címrendbe történő felvételéről és a 2017. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

36. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

37. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

38. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

39. § (1) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 11. alpont ce) és cf) pontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 3. melléklet I. pont 11. alpont fa)-fb) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. alpontjai, és a III. pont 3-7. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2018. december 15-én bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

40. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására

a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és - a (3) bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint,

c) tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,

d) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan

da) tankönyvtámogatást és

db) átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,

e) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet V. pontja szerint támogatást állapít meg.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója a 7. melléklet szerint jogosult

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztattak után átlagbéralapú támogatásra,

b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra.

41. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont c)-m) pontjában, III. pont 5. alpont a) pontjában és III. pont 7. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV-VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke - a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjai kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 76,2%-a.

(3) A 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjában meghatározott szolgáltatások után az egyházi jogi személyt kiegészítő támogatás illeti meg, amelynek mértéke az érintett szolgáltatások támogatására biztosított összeg 26%-a.

(4) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(5) Az egyházi jogi személy a (2) és (3) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2)-(3) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(7) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pontja szerinti támogatás 50%-ának megfelelő, amennyiben a fenntartó költségvetési vagy köztestületi szerv a 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pontjával azonos mértékű támogatás illeti meg.

(8) A nem állami szociális fenntartó részére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum változásával összefüggésben felmerült, a szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenéséből származó megtakarítások figyelembe vételével meghatározott többletkiadásaihoz a Kormány rendeletben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

42. § (1) Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím szerinti pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe

a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok és

c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter

egyenlő arányban delegálnak tagokat.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

43. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

44. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2018. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2019. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

45. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján az Országgyűlés alakuló ülésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.

(2) Az (1) bekezdés alapján a 2018. évben fel nem használt előirányzatból a pártokat a Ptv. 5. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2018. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb az országgyűlési képviselők 2018. évi választása eredményének jogerőre emelkedését követő 8 napon belül közli az államháztartásért felelős miniszterrel a Ptv. 5. § (2) bekezdésének megfelelő elosztási arányokat, hiteles számításokkal alátámasztva.

(4) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint, a 2018. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napját magában foglaló negyedév utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.

(5) A (4) bekezdés alapján a 2018. évben fel nem használt előirányzatból a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokat a Ptv. 9/A. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2018. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

46. § (1) A Kormány a 2018. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) A Világbanktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Német Újjáépítési és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

47. § (1) A 2018. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 900 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2018. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

48. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2018. évben 1 900 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2018. évben 800 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2018. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

49. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2018. évben 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2018. évben 150 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2018. évben 1 100 000,0 millió forint.

50. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2018. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2018. december 31-én nem haladhatja meg a 650 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

51. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2018. december 31-én nem haladhatja meg a 210 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

52. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

53. § (1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2018. december 31-én nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot.

(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2018. december 31-én nem haladhatja meg a 800,0 millió forintot.

54. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - az 50. § és az 51. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

55. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzat terhére kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatát illeti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XIX. fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzatát illeti.

56. § (1) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2018. december 31-én nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

57. § A 2018 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 3,0%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

58. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2018. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2018. évben 38 650 forint.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2018. évben 38 650 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2018. január 1-jétől 43 110 forint.

(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2018. évben legfeljebb 1000 forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

60. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2018. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2018. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

61. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

62. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2018. január 1-jétől 554 400 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés c) és e) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

63. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2018. évben 453 330 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2018. évben 453 330 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2018. évben 5000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2018. évben 5000 forint.

64. § A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összege 2018. évben 425 000 forint, a 25. § (4) bekezdése szerinti lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint, az óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés-alap 150 000 forint.

65. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2018. évben gyermekenként 6000 forint,

b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2018. évben gyermekenként 6500 forint,

c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2018. évben gyermekenként 8400 forint,

d) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2018. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Szoctv.

a) 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2018. évben esetenként 23 000 forint,

b) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2018. évben 32 600 forint.

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2018. évben született.

(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2018. évben 480 000 forint/fő/év.

66. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2018. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2018. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2018. március 1-jétől - 2018. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

67. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2018. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2018. évben 6000 forint.

68. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

69. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

70. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2018. évben magyar filmalkotás esetén 330,6 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 587,4 millió forint.

71. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

72. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró,

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 5 225 000 euró.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 5 225 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

73. § (1) A 72. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró,

b) építési beruházásra 5 225 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

a) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 72. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

74. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2018. január 1-től 2018. december 31-ig

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 418 000 euró,

b) építési beruházás esetén 5 225 000 euró.

20. Egyes koncessziós díjak

75. § Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2018. tárgyévre a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 694,7 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 405,3 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 579,0 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 58,0 millió forint.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 7. melléklet I. pont 4. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 41. § (8) bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása alcím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kap a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg a 9. melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

77. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. november 1-jén lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35-76. §, a 78. §, az 1. melléklet, a 3-9. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

23. Átmeneti rendelkezések

78. § A 40. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti rendelkezések az egységes óvoda-bölcsőde esetén 2018. augusztus 31-éig alkalmazandóak.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi C. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
I. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei900,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 221,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 088,7
3Dologi kiadások4 488,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai79,9
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 518,7
7Felújítások905,7
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások469,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó103,8
3Dologi kiadások182,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások55,0
7Felújítások14,3
3Országgyűlési Őrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 238,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó646,7
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
80,0
6Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások633,0867,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,0
2Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,0
14Steindl Imre program támogatása100,05 900,0
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság2 109,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások918,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó190,1
3Dologi kiadások776,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások316,2
5. cím összesen:1 884,72 109,9316,2
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség876,6
2Magyar Szocialista Párt427,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
I. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt475,8
4Lehet Más a Politika173,7
5Kereszténydemokrata Néppárt152,7
6Együtt - A Korszakváltók Pártja133,6
7Demokratikus Koalíció132,0
8Párbeszéd Magyarországért Párt106,7
9Magyar Liberális Párt70,8
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány529,7
2Táncsics Mihály Alapítvány234,2
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány266,2
4Ökopolisz Alapítvány67,6
5Barankovics István Alapítvány53,8
8Váradi András Alapítvány41,3
9Megújuló Magyarországért Alapítvány23,6
10Liberális Magyarországért Alapítvány4,3
11Új Köztársaságért Alapítvány40,2
10Kampányköltségek6 000,0
11Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás71 262,6
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások631,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó121,4
3Dologi kiadások200,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások115,1
7Felújítások15,9
21. cím összesen:953,1131,0
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság1,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások158,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,2
3Dologi kiadások129,6
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,4
22. cím összesen:320,51,03,4
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal7 964,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 666,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó845,4
3Dologi kiadások954,4
5Egyéb működési célú kiadások2 247,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
I. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások230,1
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
23. cím összesen:7 714,07 964,1250,1
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások659,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó136,8
3Dologi kiadások376,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások50,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása458,0
2A választási rendszerek működtetése1 200,0300,0
32018. évi országgyűlési képviselőválasztás5 755,0845,0
24. cím összesen:8 585,91 195,0
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások468,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó87,6
3Dologi kiadások231,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
25. cím összesen:787,021,0
I. ORSZÁGGYŰLÉSKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés124 909,410 980,0-113 929,4
Hazai felhalmozási költségvetés11 177,40,0-11 177,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
I. fejezet összesen136 086,810 980,0-125 106,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
II. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások798,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó169,2
3Dologi kiadások431,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,6
7Felújítások3,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések436,7
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai450,0
4Fejezeti tartalék26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 385,30,0-2 385,3
Hazai felhalmozási költségvetés56,60,0-56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
II. fejezet összesen2 441,90,0-2 441,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
III. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 142,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó318,1
3Dologi kiadások305,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai43,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 809,00,0-1 809,0
Hazai felhalmozási költségvetés70,00,0-70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
III. fejezet összesen1 879,00,0-1 879,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
IV. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások862,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó181,1
3Dologi kiadások251,8
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások31,7
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 299,80,0-1 299,8
Hazai felhalmozási költségvetés31,70,0-31,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IV. fejezet összesen1 331,50,0-1 331,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
V. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék17,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 419,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 326,8
3Dologi kiadások1 118,1
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások296,8
7Felújítások153,8
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés8 866,817,0-8 849,8
Hazai felhalmozási költségvetés450,63,0-447,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
V. fejezet összesen9 317,420,0-9 297,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
VI. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok2 066,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63 213,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 307,9
3Dologi kiadások17 790,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai15,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7 307,5
7Felújítások266,0
2Kúria192,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 582,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó653,5
3Dologi kiadások289,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások77,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Igazságszolgáltatás beruházásai5 583,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,9
VI. BÍRÓSÁGOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés101 414,72 258,1-99 156,6
Hazai felhalmozási költségvetés13 233,50,0-13 233,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VI. fejezet összesen114 648,22 258,1-112 390,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
VIII. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek37,065,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30 587,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 370,3
3Dologi kiadások3 640,6
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 336,5
7Felújítások30,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások70,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
6Fejezeti tartalék196,1
VIII. ÜGYÉSZSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés40 831,037,0-40 794,0
Hazai felhalmozási költségvetés2 436,565,0-2 371,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VIII. fejezet összesen43 267,5102,0-43 165,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
IX. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása154 437,3
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
192 632,7
3A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
157 322,8
4A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
79 304,7
5A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása38 482,6
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai48 651,0
3A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai34 575,2
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés670 831,10,0-670 831,1
Hazai felhalmozási költségvetés34 575,20,0-34 575,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IX. fejezet összesen705 406,30,0-705 406,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
X. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása630,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 754,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó775,5
3Dologi kiadások1 503,3
5Egyéb működési célú kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások53,9
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
431,1
2A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
500,0
4Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben154,7
10Igazságügyi regionális együttműködés20,0
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
120,0
18Jogi segítségnyújtás249,0
19Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
35,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése80,5
28Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése1 000,0
25Fejezeti általános tartalék78,0
26Fejezeti stabilitási tartalék89,8
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés8 901,1630,2-8 270,9
Hazai felhalmozási költségvetés53,90,0-53,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
X. fejezet összesen8 955,0630,2-8 324,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
Ir. csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XI. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség igazgatása6 567,822,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 796,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 987,0
3Dologi kiadások8 826,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai40,6
5Egyéb működési célú kiadások36,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8 238,1
7Felújítások221,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások16,0
2Információs Hivatal180,046,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 512,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 068,9
3Dologi kiadások5 617,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 605,2
7Felújítások107,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások90,0
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások650,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó163,6
3Dologi kiadások352,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
5Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 085,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó650,2
3Dologi kiadások1 062,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások67,5
7Felújítások40,0
6Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó37,4
3Dologi kiadások87,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Nemzeti Örökség Intézete50,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások636,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó122,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XI. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Dologi kiadások824,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6,5
8VERITAS Történetkutató Intézet15,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások334,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó72,4
3Dologi kiadások346,9
10Magyar Nyelvstratégiai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások98,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20,4
3Dologi kiadások26,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok41 394,78,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások155 924,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33 185,6
3Dologi kiadások29 323,3
5Egyéb működési célú kiadások1 034,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 988,3
7Felújítások2 257,1
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,3
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem2 901,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 867,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó868,9
3Dologi kiadások4 021,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai185,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások270,4
18Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete1,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások399,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó81,7
3Dologi kiadások138,3
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások74,2
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
580,020,0
8Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
590,010,0
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása70,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
430,020,0
17Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
58,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop. szám
Jog-
cím
szám
Elő-
Ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XI. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
18Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
200,020,0
19Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért140,010,0
37Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
297,356,0
38Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok587,7101,3
39Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése124,623,9
42Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
1Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
320,0
2Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
240,0
3Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával
kapcsolatos kiadások
650,0
43Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok52,31 579,0
44Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása130,524,0
45Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása79,8
46Ludovika Campus1 060,03 940,0
47Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
70,0
48Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása49,5
50Határontúli műemlék-felújítási program39,5210,0
55Területrendezési feladatok49,5
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
1Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
328,9
2Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása
137,01 854,0
3Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
824,0
4Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
1 882,4751,4
5Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
18,60,3
6Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatatok ellátásának támogatása
776,794,5
58Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása3,7
60Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
740,0
63Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása200,0
66Kormányablak program megvalósítása1 385,91 500,0
68Károlyi József Alapítvány támogatása60,0
72Építésügyi bontási feladatok73,575,0
73Nemzetközi kötelezettségek teljesítése20,0
74Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása50,0
75Nemzeti Hauszmann Terv2 045,5
76AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása150,0
77Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
50,0
78Modern Városok Program150 000,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
Ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XI. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
81Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok650,0200,0
83Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
200,0
86Népi Építészeti Program1 500,0
88Nemzeti Kastélyprogram1 000,0
90Nemzeti Várprogram200,0
92Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
400,0
93Településképi- és Okos Város feladatok60,0
94Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások20 000,0
2Fejezeti általános tartalék4 940,8
3Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Nemzetpolitikai tevékenység támogatása8 286,4200,0
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,0
6Fejezeti stabilitási tartalék1 741,2
7Európai uniós fejlesztési programok
1EU utazási költségtérítések340,2340,0
31Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal1,06,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások642,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó134,5
3Dologi kiadások176,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,8
7Felújítások31,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások6,6
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti stabilitási tartalék10,2
31. cím összesen:954,01,067,36,6
32Központi kezelésű előirányzatok
1Rendkívüli kormányzati intézkedések110 000,0
2Országvédelmi Alap60 000,0
3Céltartalékok
1Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja20 000,0
2Különféle kifizetések1 300,0
3Ágazati életpályák és bérintézkedések65 750,5
4Hazai bölcsődefejlesztési program3 500,0
5Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése106 688,4
XI. MINISZTERELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés557 843,651 451,5-506 392,1
Hazai felhalmozási költségvetés312 720,883,6-312 637,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XI. fejezet összesen870 564,451 535,1-819 029,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása127,620,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 939,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 076,6
3Dologi kiadások1 353,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal10 169,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 920,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 285,7
3Dologi kiadások6 547,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások983,7
7Felújítások250,0
4Ménesgazdaságok3 451,629,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások658,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó153,7
3Dologi kiadások3 259,0
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások240,2
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei5 338,31,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 075,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 319,1
3Dologi kiadások4 491,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai173,4
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások57,2
7Felújítások12,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások0,6
7Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár136,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások411,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó85,7
3Dologi kiadások138,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
8Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ1 799,96,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 497,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó524,5
3Dologi kiadások1 797,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XII. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások39,5
10Génmegőrzési Intézmények185,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások551,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó120,6
3Dologi kiadások322,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat1 239,73,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások873,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó195,8
3Dologi kiadások578,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások54,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,0
14Nemzeti park igazgatóságok5 244,332,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 175,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó817,8
3Dologi kiadások3 885,4
5Egyéb működési célú kiadások76,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások333,3
7Felújítások17,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások4,2
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó286,4
3Dologi kiadások625,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások130,4
19Agrárgazdasági Kutató Intézet256,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások569,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó133,0
3Dologi kiadások452,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
1Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása55,0
2Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
szakmai feladatainak támogatása
455,3
3Környezetvédelmi pályázatok támogatása1 046,8
9Természetvédelmi kártalanítás1 143,250,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop. szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XII. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
10Természetvédelmi pályázatok támogatása685,9271,5
11Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása11 650,0
12Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefüggő feladatok
300,0
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
81,0
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
93,6
23Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel
kapcsolatos feladatok
152,4
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása133,8
4Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása100,0
5Tanyafejlesztési Program48,01 176,04,0
6Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
494,9
8Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása110,0
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása44,7
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei2 609,0
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
12,6
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása90,4
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa550,0
21Pálinka Nemzeti Tanács70,0
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai1 732,8
31Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
2 852,0
33Lovas rendezvények támogatása185,0
35Állatvédelem támogatása53,2
36Agrármarketing célelőirányzat766,830,0
37Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása586,2
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok1 300,0
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása621,6500,0
5Vadgazdálkodás támogatása98,6
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban128,6
4Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés24,0113,5
7Fejlesztési típusú támogatások21,4
8Nemzeti agrártámogatások78 560,0
9Állami halgazdálkodási feladatok támogatása500,3
10Nemzeti agrárkár-enyhítés8 600,04 300,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása45,0
12Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
875,0
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás1 200,0
8Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása161,0
2Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása500,0
13Peres ügyek97,5
14Fejezeti általános tartalék130,4
18Fejezeti stabilitási tartalék1 666,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop. név
XII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
20Európai uniós fejlesztési programok
1Uniós programok kiegészítő támogatása
1Méhészeti Nemzeti Program788,0
2Igyál tejet program4 300,0
3Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása4 080,0
4Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
537,0
5Iskolagyümölcs program2 287,0
21Központi kezelésű előirányzatok
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése550,0
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés191 333,032 248,6-159 084,4
Hazai felhalmozási költségvetés4 962,493,1-4 869,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés11 992,00,0-11 992,0
XII. fejezet összesen208 287,432 341,7-175 945,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-ir.
csop.
név
XIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 141,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 041,3
3Dologi kiadások1 134,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai23,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,0
2Egyéb HM szervezetek2 102,61 608,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 882,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 147,7
3Dologi kiadások82 368,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai346,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások11 802,1
7Felújítások8 369,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 578,4
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei5 219,2150,C
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35 208,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 983,5
3Dologi kiadások36 976,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai196,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások32 422,3
7Felújítások9 849,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások150,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei477,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65 698,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 906,1
3Dologi kiadások8 054,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai459,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások181,3
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 324,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 869,6
3Dologi kiadások4 301,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai38,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 679,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6MH Egészségügyi Központ24 798,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 685,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 142,9
3Dologi kiadások8 832,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai116,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások285,7
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások246,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó53,0
3Dologi kiadások0,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,7
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
100,0
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
6Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
55,0
19Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
747,0
4Hadisírgondozás támogatása
3Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással
kapcsolatos tevékenységének támogatása
12,0
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 511,0
6Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása1 100,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához4 092,0
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása50,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
63,0
3Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
8 242,5
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez4 500,0
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
680,0
43Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások25 000,0
3Fejezeti stabilitási tartalék2 661,9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés356 903,532 752,4-324 151,1
Hazai felhalmozási költségvetés70 431,31 758,4-68 672,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XIII. fejezet összesen427 334,834 510,8-392 824,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása10 467,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 590,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 544,5
3Dologi kiadások28 236,7
5Egyéb működési célú kiadások149,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10 226,6
7Felújítások86,6
2Nemzeti Védelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 425,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó884,7
3Dologi kiadások584,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,9
4Terrorelhárítási Központ150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 033,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 662,7
3Dologi kiadások2 380,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások908,4
7Felújítások300,0
5Büntetés-végrehajtás2 715,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások47 388,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8 741,0
3Dologi kiadások31 095,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25 612,4
7Felújítások157,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások113,0
7Rendőrség6 134,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások218 236,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó44 548,1
3Dologi kiadások37 738,1
5Egyéb működési célú kiadások826,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások17 270,8
7Felújítások459,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal27,420,0
1Működési költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop
név
XIV. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Személyi juttatások6 907,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 426,5
3Dologi kiadások810,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások106,4
7Felújítások4 800,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat230,023,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 887,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 762,6
3Dologi kiadások3 741,1
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 705,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások43,9
10Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 140,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó235,0
3Dologi kiadások688,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások79,6
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság2 883,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55 258,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 485,1
3Dologi kiadások9 605,7
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 706,5
7Felújítások606,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,0
13Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal104,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 763,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó970,1
3Dologi kiadások3 332,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai20,0
5Egyéb működési célú kiadások189,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások458,7
17Vízügyi Igazgatóságok2 940,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 565,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 586,1
3Dologi kiadások12 192,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások883,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2Energia-racionalizálás100,3100,3
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás1 200,0
56Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások35 206,1
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása700,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása172,0
8Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása225,0
9Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása141,2
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása1 963,0
11Duna Művész Együttesek támogatása366,7
12Hivatásos életpályával összefüggő kiadások14 400,0
14A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
400,0
15Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával
összefüggő kiadások
2 821,4
16Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével
összefüggő kiadások
3 000,0
17Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
100,0
18Magyar Rendvédelmi Kar50,0
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
823,5
20Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása2 815,0
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások50 000,0
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
410,01 090,0
23Fejezeti stabilitási tartalék4 930,1
25Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
469,4200,0445,4
4Belügyi Alapok
1Belső Biztonsági Alap484,14 461,8
2Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap1 910,0100,0
3Belügyi Alapok technikai költségkerete51,540,9
21Központi kezelésű előirányzatok
1K-600 hírrendszer működtetésére55,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés713 261,625 653,1-687 608,5
Hazai felhalmozási költségvetés70 114,3143,3-69 971,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés7 963,1200,0-7 763,1
XIV. fejezet összesen791 339,025 996,4-765 342,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása7 557,538,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 515,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 620,5
3Dologi kiadások2 269,5
5Egyéb működési célú kiadások32,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások363,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások38,3
4Nemzeti Akkreditáló Hatóság231,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások243,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó49,9
3Dologi kiadások79,9
5Egyéb működési célú kiadások9,0
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság9 438,1167,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 277,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó755,1
3Dologi kiadások24 476,7
5Egyéb működési célú kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 418,0
7Felújítások1 487,5
6Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal471,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 258,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó283,3
3Dologi kiadások551,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások144,7
7Szakképzési Centrumok2 410,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások98 516,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20 982,6
3Dologi kiadások25 066,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai860,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások183,5
7Felújítások47,6
8Magyar Államkincstár26 483,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21 355,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 001,0
3Dologi kiadások24 475,4
5Egyéb működési célú kiadások1 608,2
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Beruházások2 583,7
7Felújítások383,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,8
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság1 117,56,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 065,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó274,7
3Dologi kiadások467,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9,3
17Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala3 276,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 482,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó410,0
3Dologi kiadások1 259,0
5Egyéb működési célú kiadások125,5
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés250,0
2Járadék kifizetés3 330,0
3Tőkésítésre kifizetés10,0
6Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok0,1
7Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
3,0
8Felelős játékszervezési tevékenység támogatása66,366,3
10Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása1 020,01 980,0
4Területfejlesztési feladatok
1Területfejlesztéssel összefüggő feladatok460,110,5
5Pest megyei fejlesztések158,029 842,0
5Belgazdasági feladatok
1Gazdasági Zöldítési Rendszer736,04 929,5
3Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása150,50,5
4Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
4,2
5Nemzetközi szabványosítási feladatok170,0
6MKIK támogatása50,0
7Nagyvállalati beruházási támogatások15 000,0
10Intézményi kezességi díjtámogatások1 403,6
11Irinyi terv végrehajtása
1Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai2 500,0
2Beszállítói-fejlesztési Program3 000,0
3Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése5 500,0
4Ipar 4.0. program1 500,0
7Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
581,0
3A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
14 588,014 588,0
4Nemzetgazdasági programok131,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
7Fejezeti általános tartalék677,5
8Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása
300,013 500,0
9Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása100,0
9Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása242,330,0
3Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység
finanszírozása
8 000,0
10Fejezeti stabilitási tartalék641,5
11Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete200,0
2Egyéb, EU által nem térített kiadások500,0
20Európai uniós fejlesztési programok
2Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1Duna Transznacionális Program5,04,0
2Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
312,420,9
3INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program6,1
4INTERACT III Interregionális Együttműködési Program11,3
26Központi kezelésű előirányzatok
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele79,7
2Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele22 502,7
2Szerencsejáték koncessziós díj4 753,2
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés272 564,655 739,7-216 824,9
Hazai felhalmozási költségvetés97 128,137 382,9-59 745,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés355,74,0-351,7
XV. fejezet összesen370 048,493 126,6-276 921,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVI. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal3 000,8244,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások99 392,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20 417,2
3Dologi kiadások55 133,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,8
5Egyéb működési célú kiadások227,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások19 001,7
7Felújítások1 540,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások244,8
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti stabilitási tartalék1 375,5
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés176 548,03 000,8-173 547,2
Hazai felhalmozási költségvetés20 786,5244,9-20 541,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVI. fejezet összesen197 334,53 245,7-194 088,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása39 455,541,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 699,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 589,3
3Dologi kiadások9 024,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
5Egyéb működési célú kiadások25 768,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások301,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások34,0
4Országos Atomenergia Hivatal2 651,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 848,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó389,3
3Dologi kiadások2 037,9
5Egyéb működési célú kiadások713,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások148,7
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal2 282,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások960,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó204,3
3Dologi kiadások737,9
5Egyéb működési célú kiadások905,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,7
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség474,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások941,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó183,3
3Dologi kiadások3 388,6
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 723,7
16Nemzeti Sportközpontok3 126,53,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 037,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó610,3
3Dologi kiadások8 158,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 738,4
7Felújítások38,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása447,26,0
2Közúthálózat fenntartás és működtetés84 399,61 200,0
3Útdíj rendszerek működtetése22 693,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog- Elő-
cím ir.
név csop.
név
XVII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
4Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása5 219,3
6Belvízi hajózási alapprogram0,1
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok2 068,62 100,0210,0
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok185,0210,025,0
13Zajtérképezés EU tagállami feladatai179,638,5
28Kiemelt közúti projektek894,6255 612,4
29Légiszállítási szolgáltatások1 119,9
30Közúthálózat felújítása140,546 147,5
33Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
14,03 986,0
34Határ menti közúti fejlesztések előkészítése3,5996,5
35Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése9,62 741,4
37Kerékpáros létesítmények működtetése1 027,0
39Regionális repülőterek működésének támogatása400,0
40Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása1 092,0
43Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése2 148,1
44Határkikötők működtetése260,4
45Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése349,0
49Kerékpáros létesítmények fejlesztése38,210 887,8
33Hazai fejlesztési programok
2Hungaroring Sport Zrt. támogatása14 030,5
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat2 645,4
4Hazai fejlesztési programok célelőirányzat21,8
6Balaton fejlesztési feladatok támogatása50,0170,0
9Turisztikai célelőirányzat12 050,050,0
24Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása180,0
25Turisztikai fejlesztési célelőirányzat144,941 255,1
34Infokommunikációs ágazati programok
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció1 244,2
2Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
723,1
3Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok2 592,2
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás485,1325,4
2Épületenergetikai pályázati program400,0
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer515,15 150,4
5Bányanyitási feladatok kiadásai250,0
13LIFE Program önerő támogatás100,0
14Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja1 500,0
36PPP-programok
1Autópálya rendelkezésre állási díj114 012,9
6Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez11 051,2
7Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához417,2
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása136,513,5
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak514,5
2Magán és egyéb jogi személyek kártérítése55,2
3Kormányzati szakpolitikai feladatok3 400,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
396,0
12A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése950,2
14Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
400,0
15Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása81,0
17Bányabezárás1 031,57,0
18MFK NKft. működési támogatása150,0
21Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével
összefüggő feladatok
530,4270,0
22Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása297,0
24A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
200,0
25NFSI Nkft. működési támogatás44,7
39Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
17Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása1 268,664 489,1
24Tornaterem-építési program196,12 773,9
25Tanuszoda-fejlesztési program196,12 773,9
29Gödöllői uszoda beruházás1,0299,0
31Veszprémi uszoda beruházás209,71 890,3
40Kültéri sportparkok fejlesztése101,02 399,0
41Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása31,0269,0
43Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése51,8448,2
45Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése80,0755,9
46Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása200,01 800,0
47Rákosmenti multifunkcionális csarnok301,12 608,9
50Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok100,0900,0
52Szeged multifunkcionális csarnok100,0900,0
54Pécsi Utánpótlás Akadémia12,3288,7
55Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ -
Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése
300,0
56Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés550,04 950,0
57Népliget rekonstrukció8,72 491,3
58Központi Birkózó Akadémia103,5900,0
65Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése35,09 965,0
40Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása189,82 780,2
45Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása
631,0
46Fejezeti stabilitási tartalék5 100,0
48Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása935,37 085,3
3Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
3 388,6
52Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program3,5996,5
60Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek703,8137 992,6
21Központi kezelésű előirányzatok
1Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
3Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
225,0
5A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése93 071,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése164 996,9
7Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
65 300,3
8Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása5 553,8
10Elővárosi közösségi közlekedés támogatása13 443,7
11Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
4 641,0
2Peres ügyek1 500,0
3Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Osztalékbevétel1 300,0
2Koncessziós bevételek
1Bányakoncessziós díj2 000,0
2Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja1 246,0
3Infrastruktúra koncessziókból származó díj199,1
6Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
bérfejlesztésének ellentételezése
23 055,0
7Az MFB Csoport feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
kiadások
1Az MFB Zrt. működésének támogatása400,0
4Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások
300,0
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés751 271,056 245,2-695 025,8
Hazai felhalmozási költségvetés486 467,244,0-486 423,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés138 696,40,0-138 696,4
XVII. fejezet összesen1 376 434,656 289,2-1 320 145,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása187,816,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 972,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 448,9
3Dologi kiadások2 430,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai76,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások294,6
7Felújítások50,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások16,0
2Külképviseletek igazgatása6 409,960,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50 000,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 823,5
3Dologi kiadások14 946,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai173,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 667,6
7Felújítások2 300,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások112,6
5Nemzeti Befektetési Ügynökség76,04,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 141,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó245,4
3Dologi kiadások1 346,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat200,049 800,0
2Kötött segélyhitelezés7 905,7
3Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat7 535,0
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
487,0
15Kulturális diplomáciai projektek támogatása650,0
16Állami protokoll támogatása250,0
17Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása300,0
18A Magyar Foundation of North America támogatása612,4
2Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Európai Területi Társulások támogatása200,0
3Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
165,0
5Külföldi magyar emlékek megőrzése15,0
13Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása189,97 403,3
14Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása222,64 970,6
15A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
40,0460,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
16Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása40,0460,0
17Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása20,0980,0
18Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása25,0975,0
19Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása300,0
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 795,2
2Európai uniós befizetések8 162,1
3Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
146,5
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés90,0
2Humanitárius segélyezés10,0
5Peres ügyek9,9
8Fejezeti stabilitási tartalék932,9
8Központi kezelésű előirányzatok
1Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése25 600,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés147 510,66 673,7-140 836,9
Hazai felhalmozási költségvetés72 579,780,0-72 499,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVIII. fejezet összesen220 090,36 753,7-213 336,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
2Közlekedés Operatív Program100,02 400,0
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program211,4196,28,88,1
6Egyéb uniós előirányzatok
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek170,030,0
6EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014
1 332,8
8EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014-
2021
5 135,01 365,0
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
521,715,8
2Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
uniós feladatainak támogatása
900,0
3Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése
200,0100,0
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása616,623 215,2
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék4 926,4
92014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)79 932,7577 367,3
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)12 057,786 232,6
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)26 028,9177 048,9
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)44 790,1380 448,1
5Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)21 387,8158 978,1
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)171 282,792 624,6
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)65 532,076 646,0
10Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6ETE határmenti programok 2014-2020
1SKHU ETE program3 460,3163,44 586,470,0
2ROHU ETE program610,9160,31 040,268,7
3HU-SER IPA program1 729,1285,41 201,5122,3
4HU-CRO ETE program1 652,2368,0674,7157,7
5AU-HU ETE program1 956,6743,581,5318,7
6SI-HU ETE program500,4115,710,249,6
7ENI programok92,93,6
12Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1Vidékfejlesztési Program254 320,0
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program4 524,0
3Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása1 080,8
16Fejezeti stabilitási tartalék476,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés7 641,00,0-7 641,0
Hazai felhalmozási költségvetés23 331,00,0-23 331,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés2 258 635,82 827,6-2 255 808,2
XIX. fejezet összesen2 289 607,82 827,6-2 286 780,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása1 704,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 965,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 888,5
3Dologi kiadások3 918,2
5Egyéb működési célú kiadások818,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások104,3
7Felújítások5,6
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
24 817,81,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások81 578,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 093,0
3Dologi kiadások24 392,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3 275,3
5Egyéb működési célú kiadások76,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 822,1
7Felújítások8,3
4Egyéb kulturális intézmények242,61,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 277,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó251,1
3Dologi kiadások551,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások141,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,2
5Egyetemek, főiskolák305 981,229 167,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások222 281,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó42 378,8
3Dologi kiadások182 307,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai31 019,4
5Egyéb működési célú kiadások5 096,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások39 602,8
7Felújítások14 916,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások74,0
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal688,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 469,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó928,2
3Dologi kiadások1 375,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai56,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,0
7Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
1Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet3 263,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 180,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó407,9
3Dologi kiadások787,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások102,7
7Felújítások20,0
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Állami Egészségügyi Ellátó Központ2 084,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 506,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 860,4
3Dologi kiadások3 449,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások248,1
7Felújítások30,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei590 204,127,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások289 962,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó59 538,7
3Dologi kiadások234 522,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai56,4
5Egyéb működési célú kiadások81,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8 204,4
7Felújítások1 235,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások37,8
3Országos Sportegészségügyi Intézet1 388,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 050,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó223,4
3Dologi kiadások351,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások58,6
11Közgyűjtemények3 444,55,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 628,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 976,7
3Dologi kiadások6 343,8
5Egyéb működési célú kiadások6,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 632,4
7Felújítások563,2
12Művészeti intézmények7 423,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 387,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 156,9
3Dologi kiadások8 427,2
5Egyéb működési célú kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások911,7
7Felújítások177,6
13Kopp-Skrabski Demográfiai és Családkutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások350,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó70,0
3Dologi kiadások210,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
14Országos Mentőszolgálat38 712,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 089,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 511,9
3Dologi kiadások8 610,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 250,0
16Országos Közegészségügyi Intézet2 728,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 182,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó641,3
3Dologi kiadások10 260,8
5Egyéb működési célú kiadások285,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások69,9
7Felújítások5,3
17Országos Vérellátó Szolgálat11 905,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 283,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó974,9
3Dologi kiadások7 755,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások480,0
7Felújítások70,0
18Klebelsberg Központ5 400,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások419 564,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó83 273,9
3Dologi kiadások77 818,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1 683,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9 380,8
7Felújítások112,5
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 098,940,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 404,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó295,0
3Dologi kiadások522,7
5Egyéb működési célú kiadások134,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások49,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Normatív finanszírozás
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása18 057,0
3Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás193 931,3
4Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás4 892,1
5Köznevelési szerződések4 000,0
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai677,6
2Lakitelek Népfőiskola támogatása625,0
3Kiválósági támogatások26 044,11 000,0
4Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap1 306,1905,6
5Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen40,0
6Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok2 000,0
4Köznevelési feladatok támogatása
4Köznevelés speciális feladatainak támogatása816,7
5Nemzeti Tehetség Program3 084,9
8Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása440,0
9Tarpai sportkollégium támogatása100,0
11Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása400,0
12Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása4 405,88 550,0
5Egyéb feladatok támogatása
4Peres ügyek1 440,0
5Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek50,0
6László Gyula Intézet támogatása80,0
7Hangszercsere program3 000,0
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása801,4
2Határon túli kulturális feladatok támogatása97,5
3Határtalanul! program támogatása2 940,911,0
4Határon túli köznevelési feladatok támogatása231,65,0
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
34,8
8Nemzetközi kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok547,2
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok687,3
3Waclaw Felczak Alap308,2
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,0
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok5,4
9EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU-tagságból eredő együttműködések

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2EU-tagságból eredő kulturális együttműködések12,3
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások144,8
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása228,8
5Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
750,0
21Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás444,5
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
505,128,3
2Közművelődési szakmai feladatok1 574,02,0
3Kulturális szakemberek továbbképzése120,0
4Csoóri Sándor Alap5 000,0
13Művészeti tevékenységek
1A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása300,0
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása638,012,4
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
1 441,3
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak79,2
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 579,9
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
1 950,0
12Egyéb színházi támogatások63,4
13A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása30,0
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok518,9
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok541,960,1
3Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap3,0
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása80,0
5Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása300,0
6Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása2 788,0
7Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő
hozzájárulás
1 700,0
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
52,5
3Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
35,3
6Családpolitikai Programok3 666,0
7Családpolitikai célú pályázatok65,018,0
9Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok18,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 240,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása841,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
490,0
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése83,930,0
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása73 575,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
4Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása
2 138,6
7Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
980,9
8Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
9 956,8
9Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
22,7
10Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
100,0100,0
11Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb
bérintézkedés
6 900,0
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
173,24,0
4Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont
működésének támogatása
51,80,7
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
260,1
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
555,0
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása496,4
13Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
190,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
1BELLA program akkreditációja75,0
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok201,6
3Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások2 133,9
6Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása957,6
7A kollegiális vezetői rendszer működtetése1 000,0
8A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával
kapcsolatos támogatások
2 000,0
9Egynapos sebészet eszközfejlesztése2 000,0
10Krónikus Hepatitis C betegekkel foglalkozó dolgozók szűrése,
kezelése
600,0
11Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás
programok elindítása, fejlesztése
500,0
12MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése5 081,3
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása1 050,0
19Patika hitelprogram kamattámogatása370,0
20Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
6 999,0
24Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása5 510,25 510,24 000,0
25Egészséges Budapest Program3 026,826 973,2
26Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
300,0
27A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása1 100,0
28Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok7 926,0
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása2 531,6
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
5 240,0
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása1 770,0
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése2 937,4
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai187,7
7Utánpótlás-nevelési feladatok2 434,7
8Fogyatékosok sportjának támogatása460,0
10Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása396,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése140,2
9Sportegészségügyi ellátás támogatása218,418,0
23Szabadidősport támogatása522,4
24Diák- és hallgatói sport támogatása540,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások25,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
32,7
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
12 279,4
30Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása3 400,0
31Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása143,0
34A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten
történő megrendezésének támogatása
500,0
38Magyar Természetjáró Szövetség támogatása300,0
2411Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
43,055,4
12Magyar Sport Háza támogatása208,757,5
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
15MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása800,02 924,6
261Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3
14Autizmus Alapítvány30,8
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása1 296,8
12Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
100,0
27Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása64,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása10 344,5
3022Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
130,0
23Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
97,3
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
450,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,0
5Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása22,0
6Rákóczi Szövetség támogatása50,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
31,3
4Magyar ILCO Szövetség támogatása30,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,0
6Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona30,0
7Rákbetegek Országos Szövetsége20,0
8Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért40,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
171,5
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
154,0
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége195,5
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége190,7
9Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége195,5
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
24,1
11Autisták Országos Szövetsége61,8
12Siketvakok Országos Egyesülete27,3
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
80,2
21Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása610,5
23Dévény Anna Alapítvány42,4
24Kézenfogva Alapítvány14,7
25Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum14,7
26Afázia Egyesület7,4
27Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
7,4
26Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Sportköztestületek támogatása242,6
27Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
1Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása85,0
2Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása100,0
35Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez2,02,0
39Fejlesztő foglalkoztatás támogatása2 448,4
46Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
239,51,9
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
39 437,9
48Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték26,3
50Kulturális szakmai feladatok támogatása
1Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis61,22 938,8
2Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása15 755,0
3Emlékpont Központ támogatása22,0
4Modern Opera beruházása500,0
7Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása9 741,830 188,2
8A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása15,43 484,6
10Makovecz Imre Alap1 400,0
51Fejezeti általános tartalék1 191,3
53Üldözött keresztények segítésének feladatai

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Ösztöndíjprogram támogatása300,0
2Intervenciós Támogatási Keret224,0
54Nemzeti Együttműködési Alap5 255,6
55Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
2 097,1908,0
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,0
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
9 169,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék18 310,0
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
2 600,0
4Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása -
Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye
420,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 450,0
9Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása300,018 928,2
12Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása81,240,0
13Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása300,0
14Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése1 720,0
21Egyházi személyek eszközellátásának támogatása200,0
26Görögkatolikus Metropólia támogatása300,0
56Nemzetiségi támogatások2 597,4150,0
57Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása1 776,1
58Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1 220,2
59Társadalmi felzárkózást segítő programok
1Roma Szakkollégiumi Hálózat136,83,2
4Roma kultúra támogatása52,3
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
451,515,0
6Felzárkózás-politika koordinációja29,7
7Roma ösztöndíj programok1 048,9
10Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
79,2
11Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ80,0
60Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
4,41 000,0
63Fejezeti stabilitási tartalék13 797,9
21Központi kezelésű előirányzatok
1Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék312 580,5
2Anyasági támogatás5 988,0
3Gyermekgondozást segítő ellátás62 358,7
4Gyermeknevelési támogatás11 579,7
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése2 601,7
6Életkezdési támogatás6 629,6
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások4 166,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése1 203,3
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság74 700,0
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék15 216,8
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
8 649,0
2Mezőgazdasági járadék1 592,6
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka35 622,6
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések13 627,7
5Házastársi pótlék2 361,5
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)
27,7
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése289,5
8Járási szociális feladatok ellátása62 470,9
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás15 709,7
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 816,1
2Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása3 629,6
3Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása250,0
4Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel1,0
5Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek2,0
2Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek2,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanok fenntartásával járó kiadások1,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése1,0
3Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások1,0
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMAKiadás BevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 175 165,8 1 006 602,5-2 168 563,3
Hazai felhalmozási költségvetés218 839,6 29 245,8-189 593,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,0 0,00,0
XX. fejezet összesen3 394 005,4 1 035 848,3-2 358 157,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési bevételFelhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1Miniszterelnöki Kabinetiroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 962,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó434,1
3Dologi kiadások1 550,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások226,0
2Nemzeti Kommunikációs Hivatal20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások213,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó45,9
3Dologi kiadások138,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll497,8
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
20 579,5
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
200,0
6Fejezeti általános tartalék58,1
8Tihanyi Alapítvány támogatása300,0
9Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése
583,0
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés26 562,220,0-26 542,2
Hazai felhalmozási költségvetés246,00,0-246,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXI. fejezet összesen26 808,220,0-26 788,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő- ir.
csop. név
XXX. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása25,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 134,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó240,9
3Dologi kiadások673,5
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások85,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK148,38,1
2Fejezeti tartalék45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 282,833,1-2 249,7
Hazai felhalmozási költségvetés85,00,0-85,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXX. fejezet összesen2 367,833,1-2 334,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal720,233,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 796,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 249,9
3Dologi kiadások1 873,6
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások506,1
7Felújítások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások32,8
4KSH Könyvtár5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások139,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27,6
3Dologi kiadások31,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások142,0
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet35,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások117,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó23,9
3Dologi kiadások25,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
483,4
2Fejezeti stabilitási tartalék126,1
3Fejezeti általános tartalék9,8
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 895,3760,7-9 134,6
Hazai felhalmozási költségvetés710,733,0-677,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXI. fejezet összesen10 606,0793,7-9 812,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak27,215,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 579,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 105,7
3Dologi kiadások312,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai42,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások15,0
2MTA Könyvtár és Információs Központ3 956,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások506,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó109,5
3Dologi kiadások3 917,2
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
3MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek16 573,5607,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 181,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 937,7
3Dologi kiadások9 852,6
5Egyéb működési célú kiadások117,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 593,9
7Felújítások106,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
4MTA Támogatott Kutatóhelyek76,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 501,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó484,9
3Dologi kiadások128,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,1
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ961,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások458,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó93,3
3Dologi kiadások1 036,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,3
2MTA Jóléti intézmények231,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások263,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó52,7
3Dologi kiadások192,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop
név
XXXIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,0
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások141,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó34,3
3Dologi kiadások76,9
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága0,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,3
3Dologi kiadások6,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
101,3
3Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása129,4
4Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása700,0
5Infrastruktúra fejlesztés542,0600,0
6Lendület Program3 197,7343,2
7Fiatal kutatók támogatása1 017,4
8Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak199,5
9Posztdoktori támogatások845,0
10Szakmai feladatok teljesítése467,9
11Kiválósági központok támogatása300,0
12Központi kezelésű felújítások723,8
13MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése120,01 280,0
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés57 849,121 892,2-35 956,9
Hazai felhalmozási költségvetés4 762,6622,6-4 140,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIII. fejezet összesen62 611,722 514,8-40 096,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 290,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó575,3
3Dologi kiadások1 015,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások136,6
3MMA Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások149,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,0
3Dologi kiadások36,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások23,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása105,0
2Magyar Művészetek Háza programok193,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak15,0
6Kutatási tevékenység támogatása55,0
7Pályázati alapok200,0
8Pesti Vigadó művészeti programok13,0
11Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása725,0
13Nemzeti Szalon programjai84,016,0
20Makovecz Emlékközpont71,035,0
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés6 560,40,0-6 560,4
Hazai felhalmozási költségvetés210,60,0-210,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIV. fejezet összesen6 771,00,0-6 771,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal2 210,050,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 021,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó436,3
3Dologi kiadások1 426,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások65,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak3 403,4
3Fejezeti stabilitási tartalék39,7
5ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság támogatása
2 663,2
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 991,32 210,0-7 781,3
Hazai felhalmozási költségvetés65,050,0-15,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXV. fejezet összesen10 056,32 260,0-7 796,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata20 574,4
2Egyéb devizahitelek kamata
1Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé1 320,0
3Egyéb devizahitelek3 844,4
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Nemzetközi devizakötvények
1Devizakötvények kamata176 793,4
2Belföldi devizakötvények
1Devizakötvények kamata4 228,9195,6
3Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai1 962,4
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata34 469,0
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
547 628,449 888,2
2Lakossági kötvények102 882,721 084,0
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása125,4
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása5 564,2
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása79 561,1
4Repóügyletek kamatelszámolásai1 307,8329,9
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások2 203,5
2Forint elszámolások46 192,4
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 950,0
3Adósságkezelés költségei1 191,7
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 029 837,373 460,1-956 377,2
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLI. fejezet összesen1 029 837,373 460,1-956 377,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó369 600,0
4Pénzügyi szervezetek különadója50 400,0
5Cégautóadó33 300,0
6Egyszerűsített vállalkozói adó69 600,0
7Bányajáradék36 800,0
8Játékadó25 900,0
9Ökoadó
1Energiaadó19 000,0
2Környezetterhelési díj5 000,0
10Egyéb befizetések19 500,0
11Energiaellátók jövedelemadója51 900,0
12Rehabilitációs hozzájárulás88 200,0
14Kisadózók tételes adója113 000,0
15Kisvállalati adó27 200,0
16Közműadó55 000,0
18Reklámadó14 000,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó3 021 567,1817 078,5
2Jövedéki adó1 099 300,0
3Regisztrációs adó24 400,0
4Távközlési adó52 100,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték204 700,0
6Biztosítási adó35 200,0
7Turizmusfejlesztési hozzájárulás11 400,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó2 096 209,1
2Egyéb lakossági adók8 000,0
4Lakossági illetékek188 600,0
5Gépjárműadó44 000,0
6Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
900,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek3 802,0
9Kezesség-visszatérülés3 324,0
10Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés3,6
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek30 312,8
2Termékdíjak75 300,0
3Egyéb központosított bevételek16 747,0
4Megtett úttal arányos útdíj177 700,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel13 400,0
6Időalapú útdíj62 500,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek29 999,4
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése13 250,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
5Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás39 021,2
6Uniós programok bevételei
2Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
1Folyamatban lévő (GINOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése139 756,2176 077,1
2Folyamatban lévő (GINOP) programok tárgyévi kiadásainak
uniós forrásrendezése
82 844,4267 182,6
3Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP)
1Folyamatban lévő (VEKOP) programok korábbi években
teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése
8 274,28 274,2
2Folyamatban lévő (VEKOP) programok tárgyévi kiadásainak
uniós forrásrendezése
5 852,85 852,8
4Terület és Településfejlesztési OP (TOP)
1Folyamatban lévő (TOP) programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
57 971,757 971,7
2Folyamatban lévő (TOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós
forrásrendezése
47 849,947 849,9
5Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
1Folyamatban lévő (IKOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése2 111,1103 444,1
2Folyamatban lévő (IKOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése3 514,7172 218,1
6Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
1Folyamatban lévő (KEHOP) programok korábbi években
teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése
26 843,0228 398,1
2Folyamatban lévő (KEHOP) programok tárgyévi kiadásainak
uniós forrásrendezése
5 549,944 903,6
7Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
1Folyamatban lévő (EFOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése26 153,88 288,4
2Folyamatban lévő (EFOP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése52 274,416 566,3
8Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
1Folyamatban lévő (KÖFOP) programok korábbi években
teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése
24 590,927 838,8
2Folyamatban lévő (KÖFOP) programok tárgyévi kiadásainak
uniós forrásrendezése
10 582,623 741,8
9Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)
1Folyamatban lévő (RSZTOP) programok korábbi években
teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése
4 332,84,3
2Folyamatban lévő (RSZTOP) programok tárgyévi kiadásainak
uniós forrásrendezése
36,3
10Vidékfejlesztési Program (VP)
1Folyamatban lévő (VP) programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
29 891,139 623,1
2Folyamatban lévő (VP) programok tárgyévi kiadásainak uniós
forrásrendezése
59 782,279 246,1
11Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
2Folyamatban lévő (MAHOP) programok tárgyévi kiadásainak
uniós forrásrendezése
1 038,92 424,1
13Egyéb programok
1Folyamatban lévő egyéb programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
666,4666,4
2Folyamatban lévő egyéb programok tárgyévi kiadásainak uniós
forrásrendezése
4 396,56 353,9
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése12 600,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
4Uniós támogatások utólagos megtérülése31 900,031 300,0
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése37,9
27Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása1 000,0
28Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása340,0
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások35 250,0201 050,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás97 500,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások2 000,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése200,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai497,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
1 200,0
11Egyéb vegyes kiadások4 764,2
121% SZJA közcélú felhasználása9 500,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka35,0
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések1,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés1 700,0
25Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások2 000,0
26Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás5,0
27Fuvarozók kamattámogatása20,0
28Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
3 000,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
500,0
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
5 000,0
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
12 000,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
2 400,0
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
85,0
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség10,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség1 500,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség558,0
16Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség1,0
19Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség1,0
20E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség1,0
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás860,2
2Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás2 016,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei48,5
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Kiadások támogatására pénzeszköz átadás65 921,5
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz465 532,4
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás65 371,4
36Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
3CEB tagdíj3,1
4Bruegel tagdíj31,3
8AIIB alaptőke hozzájárulás1 108,0
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 631,7
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása25,0
3Egyéb kiadások40,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1ÁFA alapú hozzájárulás44 319,2
2GNI alapú hozzájárulás241 570,3
3Brit korrekció21 468,4
4Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
2 568,4
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
1Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása25 000,0
2Bethlen Gábor Alap támogatása21 134,15 000,0
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása2 493,1
5Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása8 286,0
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAIKiadás BevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 150 500,4 8 274 674,17 124 173,7
Hazai felhalmozási költségvetés206 050,0 848 378,5642 328,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,0 1 911 239,21 911 239,2
XLII. fejezet összesen1 356 550,4 11 034 291,89 677 741,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő- ir.
csop. név
XLIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek7 475,0
2Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
310,0
3Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek500,0
4Bérleti díjak554,4
5Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
3 390,0
6Vagyonkezelői díj2 463,7
2Társaságokkal kapcsolatos bevételek
1Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel15,0
2Osztalékbevételek34 079,0
3Egyéb bevételek
1Távközlési koncessziókból származó díj280,6
2Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
10 309,9
3Vegyes bevételek1 250,0
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai20 023,6
2A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
5 800,0
4Dagály Strandfürdő felújítása1 933,0
7Budapesti konferencia-központ megvalósítása5 000,0
13Hungexpo fejlesztése3 825,0
15A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése1 393,0
17A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő
ingatlanvásárlások- és beruházások
1 180,0
18Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója9 822,8
19Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és
beruházások
755,5
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása, javítása
4 000,0
2Ingatlanok őrzése2 560,0
3A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
2 000,0
3Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása150,0
2Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés
11 595,9
2A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés1 000,0
2Állami tulajdonú társaságok támogatása
1Az MNV Zrt. működésének támogatása7 600,0
2Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
támogatása
34 678,0
3A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
támogatása
10 000,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
4A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos
támogatás
806,6
5A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
3 000,0
6Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. támogatása
4 200,0
3Tulajdonosi kölcsönök elszámolása524,4
3Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
1Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések1,0
2Kezesi felelősségből eredő kifizetések1,0
3Konszernfelelősség alapján történő kifizetések1,0
4Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
10 000,0
5Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása1 100,0
6Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások400,0
7Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések3,5
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja2 200,0
2Eljárási költségek50,0
3Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése500,0500,0
4ÁFA elszámolás1 000,0
5Átváltoztatható kötvény kamatfizetése9 437,7
6Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása5 000,06 924,3
7Egyéb vagyonkezelési kiadások1 900,0
5Fejezeti tartalék5 500,0
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés105 938,842 017,7-63 921,1
Hazai felhalmozási költségvetés70 427,518 609,9-51 817,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIII. fejezet összesen176 366,360 627,6-115 738,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIV. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek300,0
2Haszonbérleti díj2 880,0
3Vagyonkezelői díj120,0
4Egyéb bevételek50,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Termőföld vásárlás1 300,0
2Életjáradék termőföldért9 100,0
3Ingatlanok fenntartásával járó kiadások450,0
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja800,0
2Eljárási költségek, díjak450,0
3Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés400,0
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése1 100,0
5Bírósági döntésből eredő kiadások33,0
6Egyéb vagyonkezelési kiadások717,0
5Fejezeti tartalék500,0
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés13 550,03 050,0-10 500,0
Hazai felhalmozási költségvetés1 300,0300,0-1 000,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIV. fejezet összesen14 850,03 350,0-11 500,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
LXII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1Hazai innováció támogatása39 449,211 210,0
2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
3 541,6258,4
3Befizetés a központi költségvetésbe13 250,0
4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz2 200,050,0
6Kutatási témapályázatok támogatása7 750,3813,5
8Kutatási Kiválósági Programok3 550,0
19Innovációs járulék77 000,0
20Egyéb bevételek1 416,084,0
23Költségvetési támogatás8 286,0
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPKiadás BevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés69 741,1 86 702,016 960,9
Hazai felhalmozási költségvetés12 331,984,0-12 247,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXII. fejezet összesen82 073,0 86 786,04 713,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXIII. F E JE Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Aktív támogatások
1Foglalkoztatási és képzési támogatások9 400,025 600,0
2Szakképzési és felnőttképzési támogatások21 007,08 923,0
4Passzív kiadások
1Álláskeresési ellátások55 000,0
5Bérgarancia kifizetések4 000,0
6Működtetési célú kifizetések2 900,0
8Start-munkaprogram206 695,018 305,0
14EU-s elő- és társfinanszírozás
42014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
83 728,0572,0
25Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése70 400,0
26Egyéb bevétel
1Területi egyéb bevétel721,4278,6
2Központi egyéb bevétel999,60,4
3Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel620,0180,0
31Szakképzési hozzájárulás74 436,3
33Bérgarancia támogatás törlesztése1 000,0
35Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
194 169,2
36Költségvetési támogatás25 000,0
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAPKiadás BevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés382 730,0 367 346,5-15 383,5
Hazai felhalmozási költségvetés53 400,0459,0-52 941,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXIII. fejezet összesen436 130,0 367 805,5-68 324,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXV. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás21 134,15 000,0
4Nemzetpolitikai célú támogatások19 768,15 000,0
5Alapkezelő működési költségei1 150,0
8Magyarság Háza program támogatása216,0
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés21 134,121 134,10,0
Hazai felhalmozási költségvetés5 000,05 000,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXV. fejezet összesen26 134,126 134,10,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVI. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
1Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása1 900,3
2Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
1 110,2
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása1 296,4
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása1 149,0
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
5 326,5
6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
1 231,6
7Alapkezelőnek működési célra143,9
15Nukleáris létesítmények befizetései
1MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése22 797,7
16Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése7,1
18Költségvetési támogatás2 493,1
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés6 702,025 297,918 595,9
Hazai felhalmozási költségvetés5 455,90,0-5 455,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVI. fejezet összesen12 157,925 297,913 140,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő- ir.
csop.
név
LXVII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Alapból nyújtott támogatások8 713,1
2Működési kiadások851,440,5
4Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
245,0
6Egyéb bevételek300,0
7Játékadó NKA-t megillető része9 900,0
8Kulturális adó120,0
9Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
740,0
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 809,5 11 060,01 250,5
Hazai felhalmozási költségvetés40,50,0-40,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVII. fejezet összesen9 850,011 060,01 210,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím névAl-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő- ir.
csop.
név
LXXI. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
1 963 429,5
2Biztosítotti nyugdíjjárulék
1Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék1 300 035,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai826,1
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher15 755,8
5Késedelmi pótlék, bírság8 492,4
6Költségvetési hozzájárulások
7Tervezett pénzeszköz-átvétel65 921,5
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek5 006,5
2Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj
1Korhatár felettiek öregségi nyugdíja2 669 744,6
2Nők korhatár alatti nyugellátása259 990,4
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás32 572,1
2Özvegyi nyugellátás348 138,2
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély600,0
5Nyugdíjprémium céltartalék32 250,0
44Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség4 386,0
3Egyéb kiadások2 069,9
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás1,044,4
5Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv
1Központi hivatali szerv1 955,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 539,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 191,8
3Dologi kiadások4 748,2
5Egyéb működési célú kiadások7,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások227,0
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 361 239,2 3 361 466,2227,0
Hazai felhalmozási költségvetés227,00,0-227,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXXI. fejezet összesen3 361 466,2 3 361 466,20,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő- ir.
csop. név
LXXII. F E J E Z E T2018. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
506 161,0
2Biztosítotti egészségbiztosítási járulék875 304,5
3Egyéb jár