5/2017. (V. 5.) BM rendelet

az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

1. § A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosítása

2. § A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közcélú ivóvízmű üzemeltetője köteles a vízkivételi műnél

a) az (5) és (6) bekezdés figyelembevételével első alapállapot-vizsgálatot, majd legalább 6 évenként a (7) és (8) bekezdés figyelembevételével ismételt alapállapot-vizsgálatot,

b) évente rendszeres alapvizsgálatot,

c) a (9) bekezdés szerinti gyakorisággal ellenőrző vizsgálatot, valamint

d) a (10) bekezdés szerinti gyakorisággal sűrítő bakteriológiai vizsgálatot végezni,

és a vizsgálati eredményeket - a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével -, valamint az adatokat a tárgyévet követő év március 31-ig az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerint az illetékes vízügyi igazgatási szervhez eljuttatni.

(3) Az illetékes vízügyi igazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti vizsgálati eredményeket a tárgyévet követő év április 30-ig továbbítja a területi vízügyi hatóságnak."

3. § Az R2. 2. § 8. pont b) alpontjában az "(ásott-, fúrt-, vagy csápos kút, forrásfoglalás, galéria, vízakna, szivornya)" szövegrész helyébe a "(fúrt vagy csápos kút, forrásfoglalás, galéria, vízakna, szivornya)" szöveg lép.

4. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti az R2.

a) 7. § (4) bekezdése,

b) 20. §-a.

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 5/2017. (V. 5.) BM rendelethez

Az R1. 1. mellékletének 26. pontjában foglalt táblázat

a) C:39. mezőjében a "114,62" szövegrész helyébe a "114,20",

b) C:40. mezőjében a "114,71" szövegrész helyébe a "114,20",

c) C:41. mezőjében a "115,03" szövegrész helyébe a "114,49",

d) C:42. mezőjében a "115,07" szövegrész helyébe a "114,62",

e) C:43. mezőjében a "115,52" szövegrész helyébe a "114,91",

f) C:44. mezőjében a "116,01" szövegrész helyébe a "115,19",

g) C:45. mezőjében a "117,19" szövegrész helyébe a "116,16",

h) C:46. mezőjében a "118,62" szövegrész helyébe a "117,30",

i) C:47. mezőjében a "122,04" szövegrész helyébe a "121,31"

szöveg lép.

2. melléklet az 5/2017. (V. 5.) BM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet "B3. Közcélú ivóvízművek és közcélú szennyvízelvezető, -tisztító művek üzemeltetésére vonatkozó közös előírások" fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A B) fejezet B1. és B2. pontjában foglalt táblázatban megadott kompetencia-követelményszinthez tartozó Alapképzettségi (AK) és Szakirányú továbbképzés (SZT) előírás jelölése megfeleltethető a C) fejezet szerinti felsorolásban foglaltaknak. A B) fejezetben és a C) fejezetben az Alapképzettség (AK) középfokú és felsőfokú végzettséget jelent. A B1 és B2 táblázatban szereplő, az egy munkakörhöz és üzemmérethez tartozó, minimálisan szükséges kompetenciafelsorolások között vagylagos kapcsolat áll fenn.

Amennyiben a C) fejezet C1. és C2. pontjában foglalt táblázat szakok megnevezése oszlopában nem szerepel a B) fejezet szerinti kompetencia, abban az esetben a megnevezett szakokkal egyenértékűnek minősülő szakok a 3.1. és 3.2. alpontokban foglaltak szerint állapíthatóak meg. Vita esetén a Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalását kell kérni.

Egyenértékűnek minősülő középfokú és felsőfokú képesítések megállapítása:

3.1. a középfokú alapképzettséggel egyenértékű képesítés az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló miniszteri rendelet alapján történhet;

3.2. a felsőfokú alapképzettséggel egyenértékű képesítés a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló kormányrendelet, valamint a felsőoktatási szakképzések, az alap-és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló miniszteri rendelet alapján állapítható meg;

3.3. a felsőoktatás keretében felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító szakirányú továbbképzéssel egyenértékű képesítés a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján állapítható meg."

2. Az R2. 1. melléklet C1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"C1. AK - Alapképzettség:

ABCD
1.képzettségszakok
2.végzettségi
szint
rövidítésemegnevezése
3.EM1infrastruktúra-építőmérnöki
4.hidrogeológus mérnöki
5.EM2vegyészmérnöki
6.vegyész
7.biomérnöki
8.biológus
9.molekuláris biológia
10.hidrobiológus
11.MScgyógyszervegyész-mérnöki
12.környezetmérnöki
13.gépészmérnöki
14.épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki
15.villamosmérnöki
16.EM3településmérnöki
17.környezettudomány
18.földtudományi mérnöki
19.Alapképzettségföldtudomány
20.geológus
21.mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök
22.M1vízügyi üzemeltetési mérnöki
23.építőmérnöki
24.vegyészmérnöki
25.M2biomérnöki
26.kémia
27.BScbiológia
28.környezetmérnöki
29.földtudományi
30.műszaki földtudományi
31.M3gépészmérnöki
32.villamosmérnöki
33.környezettan
34.TechnikusT1vízügyi technikus
35.víz- és szennyvízkezelő
36.T2vegyész technikus

"

Tartalomjegyzék