2017. évi LXVIII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

1. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § A nyilvántartásba vétel és a minősítés alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett változást az előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet képviselője köteles bejelenteni a kijelölt szervnek a változástól vagy az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül."

2. § (1) Az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)

"c) vezetőjét - állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet esetén - az e törvényben és a Kormány rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bízták meg, és"

(2) Az Emtv. 11. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)

"c) vezetőjét - állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet esetén - az e törvényben és a Kormány rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bízták meg, és"

(3) Az Emtv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem minősíthető nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté az előadó-művészeti szervezet, illetve a már nemzeti előadó-művészeti szervezetté vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté minősített előadó-művészeti szervezet ilyen minősítését meg kell szüntetni, ha a minősítés alapjául szolgáló feltételek közül

a) a (2) bekezdés d) pontja vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel tartósan,

b) a (2) bekezdés a)-b) pontja vagy a (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti feltételek valamelyike 12 hónapot alapul véve,

c) a (2) bekezdés c) pontja vagy a (3) bekezdés c) pontja szerinti feltétel 12 hónapot, különösen indokolt esetben 24 hónapot alapul véve

nem áll fenn."

(4) Az Emtv. 11. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti, 24 hónap alapulvételére irányuló rendelkezés alkalmazására a fenntartó a miniszter részére benyújtott, indokolással ellátott kérelme alapján kerülhet sor."

3. § Az Emtv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § (1) Költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetnél a munkáltató vezetőjével (a továbbiakban: vezető) - az e törvényben foglalt eltérésekkel - az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.

(2) A vezető feladatainak ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel.

(4) A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének rendjét, a szakmai bizottság összetételét és eljárásrendjét a Kormány rendeletben határozza meg."

4. § Az Emtv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § A vezető munkaköre betöltésének feltételeit és a feltételek alól adható felmentés szabályait a Kormány rendeletben határozza meg."

5. § (1) Az Emtv. 47. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

"f) határozza meg az előadó-művészeti bizottságok által elkészítendő felosztási szabályzat és javaslat elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat,"

(2) Az Emtv. 47. § (1) bekezdése a következő r)-s) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

"r) határozza meg a költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetőjének megválasztására irányuló pályázat tartalmára és a pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat, a pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság összetételét és eljárásának rendjét, valamint a pályázatok elbírálásának rendjét,

s) határozza meg a költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetője tekintetében a munkakör betöltésének feltételeit és a feltételek alól adható felmentés szabályait."

6. § Az Emtv.

a) 6. § (1) bekezdés f) pontjában az "az e törvényben vagy e törvény" szövegrész helyébe az "a törvényben vagy törvény",

b) 23. § (1) bekezdésében a "15. § (2) bekezdése szerinti jogosult" szövegrész helyébe a "15. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogosult",

c) 39/A. §-ában a "költségvetési szervként működő előadó-művészeti" szövegrész helyébe a "39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti",

d) 41. § (5) bekezdésében az "Az állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti" szövegrész helyébe az "A 39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti",

e) 44. § 57. pontjában az "a capella" szövegrész helyébe az "a cappella",

f) 47. § (1) bekezdés l) pontjában a "szervezet számára fenntartói megállapodásban biztosított támogatás" szövegrész helyébe a "szervezettel kötendő fenntartói megállapodás"

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Emtv.

a) 23. § (2) bekezdése, valamint

b) 42. és 43. §-a.

8. § Ez a törvény 2017. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke