104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás általános szabályai"

2. § Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a "Szigorúan titkos!", a "Titkos!", illetve a "Bizalmas!" minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) elnöke által rendszeresített és az NBF-et irányító miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az NBF-nél. Telephely biztonsági tanúsítvány kizárólag olyan gazdálkodó szervezetnek adható ki, amelynek alapítása és a Cég-adatlap benyújtása között legalább két év eltelt.

(2) A minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet - ha a gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról, hogy nem kívánja megteremteni a minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit - a "Szigorúan titkos!", a "Titkos!", illetve a "Bizalmas!" minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF-et irányító miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az NBF-nél. Telephely biztonsági tanúsítvány kizárólag olyan gazdálkodó szervezetnek adható ki, amelynek alapítása és a Cég-adatlap benyújtása között legalább két év eltelt."

3. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása csak jóváhagyott helyszínrajz és a rendszerre vonatkozó jóváhagyott dokumentáció alapján kezdhető meg. A gazdálkodó szervezet a jóváhagyás kézhezvételétől számított 15 napon belül alakítja ki az I. vagy II. osztályú biztonsági területet, valamint a rendszert. Egyéb tekintetben a fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek kialakítására vonatkozó eljárás a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A gazdálkodó szervezet az Engedély és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a jóváhagyott helyszínrajz és a rendszerre vonatkozó jóváhagyott dokumentáció kézhezvételét követő 15 napon belül küldi meg az NBF-nek."

(2) Az R. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az NBF eljárásában két ízben van helye hiánypótlásnak."

4. § Az R. 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a továbbiakban nem kívánja fenntartani a minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit, a gazdálkodó szervezet kérelmére az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt visszavonja, és a 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - ha a gazdálkodó szervezet cégellenőrzésére a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor - a gazdálkodó szervezet részére egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt ad ki.

(8) Ha a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindításakor a gazdálkodó szervezet rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül elvégzett kockázatmentes cégellenőrzéssel, az NBF az eljárás megindításakor a cégellenőrzés elrendelését mellőzheti."

5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)

"g) a biztonsági vezető intézkedik a nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiállítását követő minden ötödik évben a kiállítás hónapjának utolsó napjáig az ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzését."

(2) Az R. 7. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt)

"e) a biztonsági vezető intézkedik a nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiállítását követő minden ötödik évben a kiállítás hónapjának utolsó napjáig az ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzését."

(3) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a biztonsági vezető az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az NBF kezdeményezheti a biztonsági vezető kinevezésének visszavonását."

6. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során kiadott Engedélyt és Rendszerengedélyt visszavonja, ha

a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,

b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (1) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,

c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz,

d) a 7. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget, vagy

e) a gazdálkodó szervezet 7. § (1) bekezdés g) pontja szerint kezdeményezett cégellenőrzése nem történt meg.

(2) Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha

a) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,

b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (2) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,

c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz,

d) a 7. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 12. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget, vagy

e) a gazdálkodó szervezet 7. § (2) bekezdés e) pontja szerint kezdeményezett cégellenőrzése nem történt meg."

7. § Az R. 2/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2/A. A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás speciális szabályai

10/A. § (1) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány esetében - az ezen alcím szerinti eltérésekkel - e rendelet egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF-et irányító miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az NBF-nél. Az (1) bekezdés szerinti telephely biztonsági tanúsítvány kizárólag olyan gazdálkodó szervezetnek adható ki, amelynek alapítása és a Cég-adatlap benyújtása között legalább két év eltelt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárás alapján kiadott telephely biztonsági tanúsítvány alapján

a) a gazdálkodó szervezet székhelyén, telephelyén és fióktelepén minősített adatot nem kezelhet,

b) a telephely biztonsági tanúsítvány a gazdálkodó szervezetet a 2015. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés, illetve alvállalkozói szerződés (a továbbiakban együtt: végrehajtási szerződés) megkötésére feljogosítja.

10/B. § (1) A 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt

a) a gazdálkodó szervezet a 7. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja, valamint a 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el,

b) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy végrehajtási szerződést csak olyan gazdálkodó szervezettel köt, amely a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,

c) a biztonsági vezető intézkedik a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány kiállítását követő minden ötödik évben a kiállítás hónapjának utolsó napjáig az ismételten kitöltött Cég-adatlap NBF részére történő megküldéséről, amely alapján az NBF elnökének megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat elvégzi a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzését.

(2) A 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségének, ha

a) telephely biztonsági tanúsítvánnyal is rendelkezik, akkor a 7. § (1) bekezdés g) pontjában,

b) egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal is rendelkezik, akkor a 7. § (2) bekezdés e) pontjában

foglaltak teljesítésével tesz eleget.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal, illetve egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal, a 6. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - ha a gazdálkodó szervezet cégellenőrzésére a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor - a gazdálkodó szervezet kérelmére az NBF új eljárás lefolytatása nélkül kiadja a 10/A. § (1) bekezdése szerinti telephely biztonsági tanúsítványt.

(4) Végrehajtási szerződés megkötését megelőzően a szerződés szerinti megbízó a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott telephely biztonsági tanúsítvány meglétéről igazolás kiállítását kéri az NBF-től.

(5) Az NBF a 10/A. § (1) bekezdésben meghatározott telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha

a) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,

b) a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésben meghatározott biztonsági követelményeket nem teljesíti,

c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz,

d) a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti bejelentési kötelezettségének a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget vagy

e) a gazdálkodó szervezet (1) bekezdés c) pontja szerint kezdeményezett cégellenőrzése nem történt meg."

8. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A 2013. január 1-jét megelőzően kiadott telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet - a 7. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakra figyelemmel - 2018. december 31. napjáig megküldi az NBF részére a Cég-adatlapot a nemzetbiztonsági szolgálat által lefolytatandó ismételt cégellenőrzés érdekében."

9. § Az R.

a) 5. § (2) bekezdésében a "15" szövegrész helyébe az "5" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az "Az iparbiztonsági ellenőrzés folyamán" szövegrész helyébe az "A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R.

a) 3/A. §-a,

b) 4. § (2) bekezdése.

2. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésében a "2017. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2018. december 31-ig" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék