2018. évi CXXIII. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

1. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől - számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja."

2. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon túl is - azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja."

2. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény módosítása

3. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(5) Ha az 5/B. § szerinti büntetőeljárás befejezésekor a (4) bekezdés szerinti elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a büntetőeljárás befejezésétől számított egy évig alkalmazhat közigazgatási szankciót."

4. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény I. Fejezete a következő 4/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

"4/A. A közigazgatási szankciók alkalmazásának különös szabályai

5/A. § Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon tényállás alapján jogerős ügydöntő határozatban

a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy

b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette,

nem alkalmazható a 2. § (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott közigazgatási szankció.

5/B. § Ha a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság tudomására jut, hogy az eljárása alapjául szolgáló jogsértő magatartás miatt büntetőeljárás van folyamatban és a közigazgatási szankció alkalmazása - összhangban az 5/A. §-ban foglaltakkal - e büntetőeljárás kimenetelétől függ, az eljárását a büntetőeljárás befejezéséig felfüggeszti."

5. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 13. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási szankciót, amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott időre vagy jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza."

6. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze az "írja elő" szövegrész helyett a "teszi lehetővé" szöveggel lép hatályba.

7. § Nem lép hatályba a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 16. § (1) bekezdése.

3. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása

8. § A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény

a) 41. § (7) bekezdésében a "2019. január 1. napján" szövegrész helyébe a "2020. január 1. napján" szöveg,

b) 41. § (8) bekezdésében a "2019. január 2. napján" szövegrész helyébe a "2020. január 2. napján" szöveg

lép.

4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

9. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 79. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27-29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 32. § (1)-(4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba."

10. § A Büromódtv. 79. § (1) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(5) bekezdésben" szöveg lép.

11. § A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:

64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2020. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja."

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

13. § A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére