131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § c) pontjában, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R1. 8. § (1a) bekezdésében az "a 3. számú melléklet szerinti igazolvány" szövegrész helyébe az "a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú igazolvány" szöveg lép.

2. A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon, pénzforgalmi szolgáltatásával összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanapon belül megküldi az ügyfélnek."

(2) Az R2. 2. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a szolgáltatón kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld az ügyfélnek, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.

(5b) Az (5) és az (5a) bekezdés alkalmazásában munkanap alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott munkanap értendő."

4. § Az R2. a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § Ez a rendelet a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az ajánlat a (4) bekezdésben meghatározottak szerinti munkavállaló általi elfogadása az (5) bekezdésben az átvezetésre rendelkezésre álló határidő utolsó napját követő időpontban történik, a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás összegének (5) bekezdés szerinti átvezetését az elfogadást követő 15 napon belül teljesíti."

6. § Az R3. 21. §

a) (1) bekezdésében az "az e rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig" szövegrész helyébe a "2019. január 5-ig" szöveg,

b) (2) bekezdésében a "60 napon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg,

c) (4) bekezdésében a "30 napon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg,

d) (5) bekezdésében a "15 napon belül" szövegrész helyébe a "legkésőbb 2019. január 5-ig" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8. § E rendelet 2. alcíme a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványának tartalmi követelményei

A könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványa az alábbi adatokat tartalmazza:

1. Kibocsátó szervezet megnevezése: "Pénzügyminisztérium";

2. Igazolvány megnevezése: "Könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványa";

3. Regisztrálási szám;

4. Személyi azonosító adatok:

4.1. Név,

4.2. Születési hely, idő,

4.3. Anyja születési neve;

5. Igazolványszám;

6. Regisztrálási szakterület megnevezése;

7. Fénykép;

8. "A pénzügyminiszter ...-t a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából ... számon nyilvántartásba vette, aki így könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult."

9. Igazolvány érvényességi ideje;

10. Az igazolvány kiállításának dátuma;

11. Kibocsátó aláírása, bélyegző lenyomata."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére