138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól

A Kormány a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem és annak vizsgálata

1. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 851. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Be. 851. § (2) bekezdésében meghatározott bírósághoz.

(2) A kérelmet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva kell benyújtani.

2. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter a bíróság által megküldött kérelmet és ügyiratokat azok beérkezését követően megvizsgálja. Ennek keretében vizsgálni kell a kártalanítási igény Be. 845. §-ában meghatározott jogalapját, a Be. 846. § (1) bekezdésében, illetve 847. §-ában meghatározott kizáró okok fennállását, továbbá az e rendeletben meghatározott esetekben a Be. 855. §-ában meghatározott, a kifizetéssel kapcsolatos körülmények felmerülését.

(2) Ha a kártalanítási igény vizsgálatához további adat vagy ügyirat szükséges, annak beszerzése érdekében a Be. 850. § (1) bekezdése alapján adatkérés keretében a Be. 851. § (4) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével kell intézkedni.

(3) A Be. 847. §-ában meghatározott kizáró okokat a kérelem elbírálásakor a bűnügyi nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatok alapján kell ellenőrizni.

(4) Az igazságügyért felelős miniszter a Be. 855. §-ában meghatározottak teljesítése érdekében a Be. 850. §-a alapján adatszolgáltatást kér a Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól, ha

a) az eljárást a Be. 402. § (2) bekezdése alapján szüntették meg, és a gyanúsítottat a bűnügyi költség egészének vagy egy részének megfizetésére kötelezték, vagy

b) a Be. 845. § (3) és (4) bekezdésében foglalt jogalapra tekintettel merül fel a kártalanítási igény, és a kártalanítást igénylővel szemben a jogerős ügydöntő határozatban polgári jogi igényt ítéltek meg, pénzbüntetést szabtak ki, vagyonelkobzást rendeltek el, vagy a kártalanítást igénylőt bűnügyi költség megfizetésére kötelezték.

2. A kérelem megalapozatlansága

3. § (1) Ha az igazságügyért felelős miniszter megállapítja, hogy a kártalanítási igény nem megalapozott, erről a kártalanítást igénylőt a kérelemben megadott lakcímen vagy - ha a kártalanítást igénylő ilyen elérhetőséget megjelölt - a levelezési címen tájékoztatja.

(2) Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza

a) annak tényét, hogy a kártalanítási igény az igazságügyért felelős miniszter álláspontja szerint nem megalapozott,

b) a megalapozatlanság indokát és

c)[1] az arra történő figyelmeztetést, hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál indíthat kártalanítási pert.

3. A kérelem megalapozottsága

4. § (1) Ha az igazságügyért felelős miniszter megállapítja, hogy a kártalanítási igény jogalapja fennáll, és nem áll fenn kártalanítást kizáró ok, erről a kártalanítást igénylőt a kérelemben megadott lakcímen vagy - ha a kártalanítást igénylő ilyen elérhetőséget megjelölt - a levelezési címen tájékoztatja.

(2) Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza

a) a kártalanítási igény jogalapjának pontos megjelölését,

b) a kártalanítás jogalapját képező szabadságkorlátozás napjainak a számát,

c) a kártalanítás jogalapját képező szabadságkorlátozás napjainak a száma és a kártalanítás egy napra eső összegének a szorzataként kiszámított kártalanítási összeget,

d) az arra történő figyelmeztetést, hogy a Be. 855. § (1) vagy (2) bekezdése alapján - ha annak feltételei fennállnak - nem a teljes kártalanítási összeg kifizetésére kerül sor,

e) az arra történő figyelmeztetést, hogy az írásbeli megállapodás létrejöttének feltétele, hogy a Be. 851. § (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül a kártalanítást igénylő az elfogadó nyilatkozatot az igazságügyért felelős miniszternek visszaküldje, és

f)[2] az arra történő figyelmeztetést, hogy ha a megállapodás nem jön létre a Be. 851. § (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül, a kártalanítást igénylő a határidő lejártát követő két hónapon belül, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál kártalanítási pert indíthat.

(3) Az igazságügyért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatásához csatolja a kártalanítás elfogadására szolgáló nyilatkozat tervezetét.

5. § (1) A kártalanítást igénylő a tájékoztatás szerint megállapított kártalanítási összeget a tájékoztatáshoz csatolt elfogadó nyilatkozat tervezetének a kitöltésével, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, az igazságügyi miniszter részére történő megküldésével fogadja el.

(2) A Be. 851. § (4) bekezdése szerinti megállapodás az (1) bekezdés szerinti elfogadó nyilatkozatnak az igazságügyért felelős miniszterhez érkezése napján jön létre.

(3) A megállapodás nem jön létre, ha

a) az elfogadó nyilatkozatot nem a 4. § (3) bekezdése szerinti formában és tartalommal vagy nem teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva teszik meg, vagy

b) az elfogadó nyilatkozat nem érkezik meg az igazságügyért felelős miniszterhez a Be. 851. § (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(4) A kártalanítás kifizetését a Be. 855. §-ában foglaltakra tekintet nélkül kell teljesíteni, ha

a) a 2. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy

b) az adatszolgáltatás alapján megkeresett bírósági végrehajtó a követelésfoglalást az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott határidőn belül nem küldi meg.

4. A keresetlevéllel kapcsolatos feladatok

6. §[3] Ha a kártalanítást igénylő keresetlevelet terjeszt elő, az igazságügyért felelős miniszter a Be. 852. § (2) bekezdése szerinti bíróság megkeresésére a büntetőügy ügyiratait haladéktalanul megküldi.

5. A kártalanítás egy napra eső összege

7. § (1) Az egyszerűsített kártalanítási eljárásban a kártalanítás egy napra eső összege - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - hétezer forint.

(2) A Be. 845. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi felügyelet esetén a kártalanítás egy napra eső összege háromezer-ötszáz forint.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem adattartalma

1. A kártalanítást igénylő személyazonosító adatai

1.1. Családi és utónév

1.2. Születési családi és utónév

1.3. Előző családi és utónév

1.4. Születési hely

1.5. Születési idő (év/hónap/nap)

1.6. Anyja születési családi és utóneve

1.7. Állampolgárság

2. A kártalanítást igénylő elérhetőségének az adatai

2.1. Lakcím

2.2. Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető

3. Annak a büntetőeljárásnak az adatai, amellyel kapcsolatban a kártalanítási igény felmerült

3.1. Ha az ügyben vádemelés nem történt

3.1.1. A nyomozás során eljárt nyomozó hatóság vagy ügyészség megnevezése, a büntetőeljárás ügyszáma

3.1.2. A kényszerintézkedést elrendelő bíróság megnevezése

3.2. Ha az ügyben vádemelés történt

3.2.1. A büntetőügyben eljárt elsőfokú bíróság megnevezése, a büntetőeljárás ügyszáma

4. A kártalanítás kifizetésére vonatkozó adatok

4.1. Fizetési számlára történő utalás választása esetén

4.1.1. Számlatulajdonos neve

4.1.2. Számlaszám

4.2. Készpénzben történő kifizetés esetén választása szerint a postai cím, illetve ha az átvételre más személyt hatalmaz meg, e személy neve és postai címe

5. A teljes bizonyító erejű magánokirati formához szükséges adatok

5.1. Két tanú igazolása esetén a tanúkkal kapcsolatos adatok

5.1.1. Név

5.1.2. Lakcím

5.1.3. Aláírás

5.2. Más teljes bizonyító erejű magánokirati forma esetén az ezzel kapcsolatos adatok

6. A kártalanítást igénylő aláírása és a kérelem kelte

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[2] Megállapította a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[3] Megállapította a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2021.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére