Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól

A Kormány a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem és annak vizsgálata

1. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 851. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Be. 851. § (2) bekezdésében meghatározott bírósághoz.

(2) A kérelmet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva kell benyújtani.

2. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter a bíróság által megküldött kérelmet és ügyiratokat azok beérkezését követően megvizsgálja. Ennek keretében vizsgálni kell a kártalanítási igény Be. 845. §-ában meghatározott jogalapját, a Be. 846. § (1) bekezdésében, illetve 847. §-ában meghatározott kizáró okok fennállását, továbbá az e rendeletben meghatározott esetekben a Be. 855. §-ában meghatározott, a kifizetéssel kapcsolatos körülmények felmerülését.

(2) Ha a kártalanítási igény vizsgálatához további adat vagy ügyirat szükséges, annak beszerzése érdekében a Be. 850. § (1) bekezdése alapján adatkérés keretében a Be. 851. § (4) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével kell intézkedni.

(3) A Be. 847. §-ában meghatározott kizáró okokat a kérelem elbírálásakor a bűnügyi nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatok alapján kell ellenőrizni.

(4) Az igazságügyért felelős miniszter a Be. 855. §-ában meghatározottak teljesítése érdekében a Be. 850. §-a alapján adatszolgáltatást kér a Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól, ha

a) az eljárást a Be. 402. § (2) bekezdése alapján szüntették meg, és a gyanúsítottat a bűnügyi költség egészének vagy egy részének megfizetésére kötelezték, vagy

b) a Be. 845. § (3) és (4) bekezdésében foglalt jogalapra tekintettel merül fel a kártalanítási igény, és a kártalanítást igénylővel szemben a jogerős ügydöntő határozatban polgári jogi igényt ítéltek meg, pénzbüntetést szabtak ki, vagyonelkobzást rendeltek el, vagy a kártalanítást igénylőt bűnügyi költség megfizetésére kötelezték.

2. A kérelem megalapozatlansága

3. § (1) Ha az igazságügyért felelős miniszter megállapítja, hogy a kártalanítási igény nem megalapozott, erről a kártalanítást igénylőt a kérelemben megadott lakcímen vagy - ha a kártalanítást igénylő ilyen elérhetőséget megjelölt - a levelezési címen tájékoztatja.

(2) Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza

a) annak tényét, hogy a kártalanítási igény az igazságügyért felelős miniszter álláspontja szerint nem megalapozott,

b) a megalapozatlanság indokát és

c)[1] az arra történő figyelmeztetést, hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál indíthat kártalanítási pert.

3. A kérelem megalapozottsága

4. § (1) Ha az igazságügyért felelős miniszter megállapítja, hogy a kártalanítási igény jogalapja fennáll, és nem áll fenn kártalanítást kizáró ok, erről a kártalanítást igénylőt a kérelemben megadott lakcímen vagy - ha a kártalanítást igénylő ilyen elérhetőséget megjelölt - a levelezési címen tájékoztatja.

(2) Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza

a) a kártalanítási igény jogalapjának pontos megjelölését,

b) a kártalanítás jogalapját képező szabadságkorlátozás napjainak a számát,

c) a kártalanítás jogalapját képező szabadságkorlátozás napjainak a száma és a kártalanítás egy napra eső összegének a szorzataként kiszámított kártalanítási összeget,

d) az arra történő figyelmeztetést, hogy a Be. 855. § (1) vagy (2) bekezdése alapján - ha annak feltételei fennállnak - nem a teljes kártalanítási összeg kifizetésére kerül sor,

e) az arra történő figyelmeztetést, hogy az írásbeli megállapodás létrejöttének feltétele, hogy a Be. 851. § (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül a kártalanítást igénylő az elfogadó nyilatkozatot az igazságügyért felelős miniszternek visszaküldje, és

f)[2] az arra történő figyelmeztetést, hogy ha a megállapodás nem jön létre a Be. 851. § (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül, a kártalanítást igénylő a határidő lejártát követő két hónapon belül, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál kártalanítási pert indíthat.

(3) Az igazságügyért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatásához csatolja a kártalanítás elfogadására szolgáló nyilatkozat tervezetét.

5. § (1) A kártalanítást igénylő a tájékoztatás szerint megállapított kártalanítási összeget a tájékoztatáshoz csatolt elfogadó nyilatkozat tervezetének a kitöltésével, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, az igazságügyi miniszter részére történő megküldésével fogadja el.

(2) A Be. 851. § (4) bekezdése szerinti megállapodás az (1) bekezdés szerinti elfogadó nyilatkozatnak az igazságügyért felelős miniszterhez érkezése napján jön létre.

(3) A megállapodás nem jön létre, ha

a) az elfogadó nyilatkozatot nem a 4. § (3) bekezdése szerinti formában és tartalommal vagy nem teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva teszik meg, vagy

b) az elfogadó nyilatkozat nem érkezik meg az igazságügyért felelős miniszterhez a Be. 851. § (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(4) A kártalanítás kifizetését a Be. 855. §-ában foglaltakra tekintet nélkül kell teljesíteni, ha

a) a 2. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy

b) az adatszolgáltatás alapján megkeresett bírósági végrehajtó a követelésfoglalást az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott határidőn belül nem küldi meg.

4. A keresetlevéllel kapcsolatos feladatok

6. §[3] Ha a kártalanítást igénylő keresetlevelet terjeszt elő, az igazságügyért felelős miniszter a Be. 852. § (2) bekezdése szerinti bíróság megkeresésére a büntetőügy ügyiratait haladéktalanul megküldi.

5. A kártalanítás egy napra eső összege

7. § (1) Az egyszerűsített kártalanítási eljárásban a kártalanítás egy napra eső összege - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - hétezer forint.

(2) A Be. 845. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi felügyelet esetén a kártalanítás egy napra eső összege háromezer-ötszáz forint.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelem adattartalma

1. A kártalanítást igénylő személyazonosító adatai

1.1. Családi és utónév

1.2. Születési családi és utónév

1.3. Előző családi és utónév

1.4. Születési hely

1.5. Születési idő (év/hónap/nap)

1.6. Anyja születési családi és utóneve

1.7. Állampolgárság

2. A kártalanítást igénylő elérhetőségének az adatai

2.1. Lakcím

2.2. Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető

3. Annak a büntetőeljárásnak az adatai, amellyel kapcsolatban a kártalanítási igény felmerült

3.1. Ha az ügyben vádemelés nem történt

3.1.1. A nyomozás során eljárt nyomozó hatóság vagy ügyészség megnevezése, a büntetőeljárás ügyszáma

3.1.2. A kényszerintézkedést elrendelő bíróság megnevezése

3.2. Ha az ügyben vádemelés történt

3.2.1. A büntetőügyben eljárt elsőfokú bíróság megnevezése, a büntetőeljárás ügyszáma

4. A kártalanítás kifizetésére vonatkozó adatok

4.1. Fizetési számlára történő utalás választása esetén

4.1.1. Számlatulajdonos neve

4.1.2. Számlaszám

4.2. Készpénzben történő kifizetés esetén választása szerint a postai cím, illetve ha az átvételre más személyt hatalmaz meg, e személy neve és postai címe

5. A teljes bizonyító erejű magánokirati formához szükséges adatok

5.1. Két tanú igazolása esetén a tanúkkal kapcsolatos adatok

5.1.1. Név

5.1.2. Lakcím

5.1.3. Aláírás

5.2. Más teljes bizonyító erejű magánokirati forma esetén az ezzel kapcsolatos adatok

6. A kártalanítást igénylő aláírása és a kérelem kelte

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[2] Megállapította a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[3] Megállapította a 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2021.01.01.

Tartalomjegyzék