153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány

az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4., 5., 6. és 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért" szövegrész helyébe az "az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért" szöveg lép, továbbá az "[1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés]" szövegrész helyébe az "[az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdés]" szöveg lép.

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az Alapkezelő felelős az Alap költségvetésének megtervezéséért, a költségvetés végrehajtásáért és a költségvetés végrehajtásáról történő beszámolás teljesítéséért, továbbá az Alapból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos pályázatok kezeléséért és más támogatáskezelési feladatok ellátásáért. Az Alapkezelő ennek keretében

1. biztosítja a Kollégium működési feltételeit,

2. előkészíti és végrehajtja a Bizottság döntéseit,

3. biztosítja az Alap kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az alapkezelésre átvett pénzeszközök elkülönített kezelését, beszámol az alapkezelés tárgyidőszakban felmerült költségeiről,

4. megtervezi és nyilvántartja az Alap előirányzatait, kezdeményezi az előirányzatok módosítását,

5. működteti a pályázati rendszert, ideértve a nem pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását is,

6. előkészíti és megköti a pályázókkal és az Alapból nyújtott támogatás más kedvezményezettjével a támogatási szerződéseket, illetve előkészíti és kiadja a támogatói okiratokat, és azokról nyilvántartást vezet,

7. kifizeti a támogatásokat, nyilvántartásba veszi az azokkal összefüggő elszámolási kötelezettségeket,

8. ellenőrzi a támogatási szerződésekben, támogatói okiratokban foglalt kötelezettségek teljesítését,

9. ellenőrzi a kedvezményezettek által benyújtott beszámolókat, az elfogadott beszámoló alapján kiállítja a teljesítési igazolásokat, nyilvántartásba veszi és kezeli a felmerült követeléseket,

10. teljesíti az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket,

11. összeállítja az Alap éves költségvetési beszámolóját, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,

12. biztosítja a jogszabályban az Alap működésével összefüggésben meghatározott nyilvánosságot, ideértve az Alap honlapjának működtetését is,

13. lebonyolítja és összehangolja a támogatásközvetítési feladatokat a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok tekintetében,

14. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály az Alapkezelő számára előír.

(2) Az Alapkezelő az államtitkár felkérésére és iránymutatása szerint közreműködik a nemzetpolitikai támogatási stratégia kialakításában.

(3) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.) 4. § (6) bekezdése szerinti alapkezelői működési kiadások forrásait - az Alapnál jelentkező közvetlen bankköltség, illeték és árfolyamveszteségből származó kiadások forrásai kivételével - az Alapkezelő részére finanszírozási terv alapján kell átutalni. Az Alapkezelő az ekként átvett pénzeszközök felhasználásáról az éves beszámolója összeállítását követő 30 napon belül elszámolást terjeszt elő a Bizottság részére.

(4) A Bgatv. 9/C. §-a szerinti, jogszabályban meghatározott egyes feladatai ellátásával összefüggő működési kiadásaihoz szükséges forrásokat az Alapkezelő részére a fejezetet irányító szervvel kötött kezelő szervi megállapodás alapján kell biztosítani. A kezelő szervi megállapodásban rögzíteni kell a felek közötti együttműködés rendjét, az Alapkezelő által ellátott feladat végzésével járó valamennyi működési költség finanszírozását, valamint az elszámolással kapcsolatos szabályokat."

3. § Az R1. V/C. Fejezete a következő 32/F. §-sal egészül ki:

"32/F. § (1) A Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok körét a MÁÉRT iránymutatása alapján, az államtitkár javaslatára a Bizottság határozza meg minden évben.

(2) Nemzeti Jelentőségű Intézmény olyan intézmény, illetve Program olyan program lehet, amely a határon túli magyarság közösségeiben nagy fokú szervezőerővel rendelkezik, továbbá a nemzeti identitás megőrzése érdekében nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet tölt be oktatási, kulturális, egyházi és egyéb társadalomszervezési területeken.

(3) A Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok az Alap terhére éves támogatásban részesülhetnek."

4. § Az R1.

a) 18. § a) pontjában a "Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.)" szövegrész helyébe a "Bgatv." szöveg,

b) 32/B. § (8) bekezdésében és 32/E. §-ában az "államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "Ávr." szöveg

lép.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában a "kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

5. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ában a "kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 35. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében]

"f) ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koordinációs feladatokat."

(2) Hatályát veszti a Statútum rendelet 100. § (2) bekezdés d) pontja.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. augusztus 31-én 23 órakor lép hatályba.

(2) A 8. § 2018. november 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 3. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet I. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államháztartás központi alrendszerében]

"10. a központi költségvetés XI. fejezeténél - az a)-d) alpontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,

a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,

b) a 3., 7., 10. cím, a 30. cím 1. alcím 26., 28., 30. és 31. jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,

c) a 32. cím 1-3. és 6. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

d) a 32. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

2. Az R2. 1. melléklet I. pont 19. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államháztartás központi alrendszerében

a központi költségvetés XX. fejezeténél - az a) és b) alpontban meghatározott kivétellel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,]

"a) a 21. cím 1. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

3. Az R2. 1. melléklet I. pont 19. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államháztartás központi alrendszerében

a központi költségvetés XX. fejezeténél - az a) és b) alpontban meghatározott kivétellel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,]

"a) a 21. cím 1. és 2. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

Tartalomjegyzék