164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését, továbbá a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint érkezett bejelentésben foglalt információk megalapozottságát a szolgáltatás helye szerint illetékes hatóság is ellenőrzi a (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint. A hatósági ellenőrzésben szükség szerint szakfelügyelő főorvos is részt vesz.

(2) Ha az egészségügyi szolgáltató megsérti az infekciókontrollal összefüggő feladatait meghatározó, jogszabályban, módszertani levélben, illetve szakmai irányelvben foglalt szabályokat, a hatóság a 16. § (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzést és hatósági eljárást

a) alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a járási hivatal, rendvédelmi szervek által működtetett alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat,

b) fekvőbeteg-szakellátást, egynapos sebészeti ellátást, dializáló tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók esetében a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

c) ha járványügyi helyzet indokolttá teszi, az országos tisztifőorvos az a) és b) pontban felsorolt hatóságokkal együttműködésben

végzi, illetve folytatja le.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók felügyeletét a lakosság körében is előforduló, nem specifikus járványok esetén a járási hivatal látja el

a) a halmozottan előforduló fertőzésekre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének,

b) a halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálásának, a járványok megelőzésének és felszámolásának, a szükséges járványügyi intézkedések megtételének és végrehajtásának

tekintetében.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben háromévente legalább egy alkalommal,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben évente legalább egy alkalommal

végzi a hatóság, és szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére."

2. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében)

"e) ellátja az egészségügyi szolgáltatók jogszabályban meghatározott, az infekciókontrollra vonatkozó kötelezettségeivel kapcsolatos hatósági feladatokat."

3. § A Korm. rendelet 11. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki)

"d) az Ehi. 4. § (6) bekezdés h) pontja"

(szerinti feladatok ellátására.)

4. § Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék