16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpontjában, 27. és 28. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait az 1-9. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

5. §[1]

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

1. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGH IJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támoga-
tás
biztosítá-
sának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Visszafize-
tés
határideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrásból
finanszíro-
zott
költség-
vetési
támogatás
közre-
működő
szervezete
1.Pártok támogatása
2.Országos listán mandátumot
szerzett pártok támogatása
3.000187FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség
A pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló
1989. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a
alapján a FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség támogatása
FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség
A Magyar Államkincstár
(a továbbiakban:
Kincstár) általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
4.000220Magyar Szocialista PártA Párt tv. 5. §-a alapján a
Magyar Szocialista Párt
támogatása
Magyar Szocialista
Párt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
5.294102Jobbik Magyarországért
Mozgalom - Párt
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Jobbik Magyarországért
Mozgalom - Párt támogatása
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom - Párt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
6.294113Lehet Más a PolitikaA Párt tv. 5. §-a alapján a
Lehet Más a Politika
támogatása
Lehet Más a PolitikaA Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
7.000208Kereszténydemokrata
Néppárt
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Kereszténydemokrata Néppárt
támogatása
Keresztény-
demokrata Néppárt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
8.347451Demokratikus KoalícióA Párt tv. 5. §-a alapján a
Demokratikus Koalíció
támogatása
Demokratikus
Koalíció
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
9.347462Párbeszéd
Magyarországért Párt
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Párbeszéd Magyarországért
Párt támogatása
Párbeszéd
Magyarországért
Párt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
10.Országos listán
mandátumot nem szerzett
pártok támogatása
11.375473Momentum MozgalomA Párt tv. 5. §-a alapján a
Momentum Mozgalom
támogatása
Momentum
Mozgalom
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
[2]
12.375484Magyar Kétfarkú
Kutyapárt
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Magyar Kétfarkú Kutyapárt
támogatása
Magyar Kétfarkú
Kutyapárt
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
13.Pártalapítványok támogatása
14.253967Szövetség a Polgári
Magyarországért Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Polgári
Magyarországért Alapítvány
támogatása
Szövetség a Polgári
Magyarországért
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
15.253956Táncsics Mihály AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Táncsics Mihály Alapítvány
támogatása
Táncsics Mihály
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
16.301091Gyarapodó Magyarországért
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Gyarapodó Magyarországért
Alapítvány támogatása
Gyarapodó
Magyarországért
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
17.294235Ökopolisz AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján az
Ökopolisz Alapítvány
támogatása
Ökopolisz
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
18.271745Barankovics István
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Barankovics István Alapítvány
támogatása
Barankovics István
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
19.348017Megújuló Magyarországért
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Megújuló Magyarországért
Alapítvány támogatása
Megújuló
Magyarországért
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
20.349528Új Köztársaságért
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az
Új Köztársaságért Alapítvány
támogatása
Új Köztársaságért
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
21.265823TartalékA Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Momentum Mozgalom által
létrehozandó Pártalapítvány
támogatása
Momentum
Mozgalom által
létrehozandó
Pártalapítvány
Átcsoportosítással a
Kormány a Kvtv. 46. §
(3) bekezdése alapján.
Kincstár
22.376062Savköpő Menyét AlapítványA Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Savköpő Menyét Alapítvány
támogatása
Savköpő Menyét
Alapítvány
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
Kincstár
23.Közszolgálati
médiaszolgáltatás
támogatása
24.303580Közszolgálati hozzájárulásA közszolgálati média
működtetése, valamint a
médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvényben
(a továbbiakban: Média tv.)
rögzített médiapolitikai célok
megvalósítása.
Médiaszolgáltatás-
támogató és
Vagyonkezelő Alap
A Kincstár által a Média
tv. 136. § (4) bekezdése
szerint.
Kincstár
25.379306Televíziós Film
Mecenatúra
támogatása
A médiaszolgáltatásban
bemutatásra szánt filmalkotások
és filmsorozatok pályázati úton
történő támogatása a Média tv.
137/F. § (1) bekezdése és
137/G. §-a alapján.
Televíziós Film MecenatúraA Kincstár általi utalás a Televíziós Filmkollégium - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyását bíró - rendelkezéséhez igazodóan.Kincstár

2. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támo-
gatás
biztosí-
tásának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költség-
vetési
támoga-
tás
közre-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű
előirányzatok
2.285012Települési és területi
nemzetiségi
önkormányzatok
támogatása
Helyi nemzetiségi
önkormányzatok működésének és
feladatainak támogatása.
Helyi nemzetiségi
önkormányzatok
Jog-
szabály
alapján
IgenVissza nem
térítendő
támogatás
formájában.
Bethlen Gábor
Alapkezelő
Nonprofit Zrt.

3. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támo-
gatás
biztosí-
tásának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebo-
nyolító
szerv
Európai
uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költség-
vetési
támoga-
tás
közre-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű
előirányzatok
2.031194K-600 hírrendszer
működtetésére
Az előirányzat célja a K-600
távközlési és informatikai
rendszer fenntartása,
működtetésének és
fejlesztésének biztosítása.
A kormányzati célú
hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendeletben
kijelölt kormányzati
célú hírközlési
szolgáltató
Közszolgáltatási
szerződés,
közvetlen
kifizetés, egy
összegben vagy
részletekben,
előleg
nyújtásával
A
közszolgáltatási
szerződésben
előírtak szerint
amennyiben az
előlegszámla
összege
magasabb, mint
a végszámla
összege, úgy a
különbözetet a
központi
szolgáltató a
közszolgáltatási
szerződésben
rögzítettek
szerint
visszafizeti.
Késedel-
mes
teljesítési,
hibás
teljesítési,
illetve
meghiú-
sulási
kötbér a
közszol-
gáltatási
szerző-
dés
alapján
Belügyminisztérium

4. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támogatás
biztosításá-
nak
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Visszafi-
zetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrásból
finanszíro-
zott költség-
vetési
támogatás
közre-
működő
szervezete
1.Központi kezelésű
előirányzatok
2.Központi tartalékok
3.297102Rendkívüli
kormányzati
intézkedések
Év közben meghozott
kormányzati döntésekből
következő feladatok
finanszírozása és az
előirányzott, de elháríthatatlan
ok miatt elmaradó költségvetési
bevételek pótlása
Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok, központi
kezelésű előirányzatok
A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként.
Az
előirány-
zat-
átcsopor-
tosításról
szóló
Korm.
határo-
zatban
meghatá-
rozott
időpont.
4.271734Országvédelmi AlapAz államháztartási egyenlegcél
teljesülését veszélyeztető
kockázatok tompítása
A Kormány döntése
alapján
Esetleges felhasználásról
a Kvtv. 19. §-ának
(2)-(4) bekezdése alapján
a Kormány dönt.
5.Céltartalékok
6.329928Közszférában
foglalkoztatottak
bérkompenzációja
A költségvetési szerveknél és a
nevelési-oktatási, felsőoktatási,
egészségügyi, karitatív,
szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy
sporttevékenységet önmaga
vagy intézménye útján ellátó
egyházi jogi személynél
foglalkoztatottak részére a
tárgyévben - jogszabály alapján
- járó többlet személyi juttatások
Költségvetési szervek,
egyházi jogi személyek
A Kvtv. 4. §
(1)
bekezdése
szerint, a
Kormány
egyedi
határozata
A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként.
Az
előirány-
zat-
átcsopor-
tosításról
szóló
Korm.
határo-
zatban
meghatá-
rozott
és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
kifizetése.
időpont.
7.235149Különféle
kifizetések
A Kvtv. 4. § (2) bekezdése
szerinti célok
A Kvtv. 4. §
(2) bekezdése szerinti
szervek
A Kvtv. 4. §
(2)
bekezdése
szerint, a
Kormány
egyedi
határozata
vagy az
államháztar-
tásért felelős
miniszter
intézkedése
Előirányzat
átcsoportosítás
Előirány-
zat
módosí-
tással, az
intézke-
désben
meghatá-
rozottak
szerint
8.352239Ágazati életpályák
és
bérintézkedések
A Kvtv. 4. § (3) bekezdése
szerint, a jogszabály alapján
járó többlet személyi juttatások
és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
kifizetése.
Költségvetési szervek,
önkormányzatok,
fejezeti kezelésű
előirányzatok
Az
államháztar-
tásért felelős
miniszter
intézkedése
Előirányzat
átcsoportosítás
Előirány-
zat
módosí-
tással, az
intézke-
désben
meghatá-
rozottak
szerint
9.375373Közszolgáltatások
fejlesztése
A Kvtv. 4. § (6) bekezdése
szerinti célok
A Kvtv. 19. §
(9) bekezdés szerinti
fejezetek
A Kvtv. 4. §
(6)
bekezdése
szerint, a
Kormány
egyedi
határozata
A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként
Az
előirány-
zat-
átcsopor-
tosításról
szóló
Korm.
határo-
zatban
meg-
határozott
időpont.
10.375739Beruházás
Előkészítési Alap
Az állami beruházások
megvalósításának elősegítése,
a beruházások előkészítési
folyamatának javítása.
A Kormány döntése
alapján
A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként
Az elő-
irányzat-
átcsopor-
tosításról
szóló
Korm.
határo-
zatban
meg-
határozott
időpont.

5. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyolító
szerv
Európai
uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költség-
vetési
támoga-
tás
közre-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű
előirányzatok
2.Közszolgáltatások
ellentételezése
3.Közlekedési
közszolgáltatások
költségtérítése
4.303868A vasúti
pályahálózat
működtetésének
költségtérítése
A vasúti pályahálózat
működtetésével kapcsolatban
felmerült bevételekkel nem
fedezett indokolt költségek és az
ágazatban szokásos mértékű
észszerű nyereség megtérítése.
A vasúti
közlekedésről szóló
2005. évi
CLXXXIII. törvény
28. §-a szerinti
szerződéssel
rendelkező, vasúti
pályaműködtetést
végző társaságok
A költségtérítés
havonta folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével a
társasággal kötött
pályaműködtetési
szerződés
záradékában
határozza meg.
A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban:
NAV) folyósítja.
Innová-
ciós és
Tech-
nológiai
Minisz-
térium
(a
továb-
biakban:
ITM)
5.348273Vasúti
személyszállítási
közszolgáltatá-
sok
költségtérítése
A vasúti személyszállítási
közszolgáltatás bevételekkel nem
fedezett indokolt költségei és az
ágazatban szokásos mértékű
észszerű nyereség megtérítése.
A személyszállítási
szolgáltatásokról
szóló 2012. évi
XLI. törvény
(a továbbiakban:
Sztv.) 25. §-a szerinti
szerződéssel
rendelkező, vasúti
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társaságok
A költségtérítés
havonta folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével a
társasággal kötött
vasúti
személyszállítási
közszolgáltatási
IgenA költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.
ITM
szerződés
záradékában
határozza meg.
6.348284Autóbusszal
végzett
személyszállítási
közszolgáltatá-
sok
költségtérítése
Az autóbusszal végzett helyközi
személyszállítási közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett indokolt
költségei és az ágazatban
szokásos mértékű észszerű
nyereség megtérítése.
Az Sztv. 25. §-a
szerinti szerződéssel
rendelkező,
autóbusszal helyközi
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társaságok
A költségtérítés
folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével az
autóbusszal
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társasággal
kötött közszolgáltatási
szerződés
záradékában
határozza meg.
IgenA költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.
ITM
7.348295Vasúti
személyszállítás
korábbi
költségtérítései-
nek elszámolása
A vasúti személyszállítási
közszolgáltatás korábbi
költségtérítései elszámolásából
fennmaradt költségtérítési igények
megtérítése.
Az Sztv. 25. §-a
szerinti szerződéssel
rendelkező, vasúti
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társaságok
A költségtérítés
folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével a
társasággal kötött
vasúti
személyszállítási
közszolgáltatási
szerződés
záradékában
határozza meg.
A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.
ITM
8.359595Elővárosi
közösségi
közlekedés
költségtérítése
Az elővárosi személyszállítási
közszolgáltatás bevételekkel nem
fedezett indokolt költségei és az
ágazatban szokásos mértékű
észszerű nyereség megtérítése.
Az Sztv. 25. §-a
szerinti szerződéssel
rendelkező, elővárosi
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társaságok
A költségtérítés
folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével a
társasággal kötött
elővárosi
személyszállítási
közszolgáltatási
szerződés
záradékában
határozza meg.
IgenA költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.
ITM
9.059262Mecseki uránbányászok
baleseti járadékainak és
egyéb kártérítési
kötelezettségeinek
átvállalása
A költségvetési támogatás a
Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú Kft. által
kifizetett, az uránbányászatban
1993. december 31-ig keletkezett
baleseti járadékokat és a
munkavégzéssel kapcsolatos
egyéb kártérítési
kötelezettségeket téríti meg.
Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft.
Utólagos
utalványozás havonta
A folyósításról havi
elszámolás alapján
a NAV
gondoskodik.
ITM

6. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támoga-
tási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyolító
szerv
Európai
uniós
forrás-
ból
finan-
szíro-
zott
költség-
vetési
támo-
gatás
közre-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű
előirányzatok
2.Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Alap
3.Családi
támogatások
4.003539Családi pótlékA családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvényben (a
továbbiakban: Cst.) meghatározott
célok megvalósítása.
A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincs-
tár
5.018911Anyasági
támogatás
A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.
A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincs-
tár
6.011462Gyermekgondo-
zást segítő
ellátás
A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.
A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincs-
tár
7.226099Gyermekneve-
lési támogatás
A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.
A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincs-
tár
8.245623Gyermekek
születésével
kapcsolatos
szabadság
megtérítése
A gyermek születése esetén az apát
megillető pótszabadság
igénybevételéről és a
pótszabadsággal összefüggő
költségek megtérítéséről szóló
350/2014. (XII. 29.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R1.)
meghatározott cél.
Az R1.-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Kincs-
tár
9.267434Életkezdési
támogatás
A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Fétám. tv.)
meghatározott cél.
A Fétám. tv-ben
meghatározott
jogosulti kör
A Kincstár a kifizetéseket a
Fétám. tv. alapján teljesíti.
Kincs-
tár
10.265990Pénzbeli és
természetbeni
gyermekvédelmi
támogatások
A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) meghatározott
cél.
A Gyvt.-ben
meghatározott
jogosulti kör
A Kincstár az előirányzat
folyósítását a
gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.)
68. §-a, 68/B. §-a és
68/D-E. §-a alapján, továbbá
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan végzi.
Kincs-
tár
11.329851Gyermektartás-
díjak
megelőlegezése
A Gyvt.-ben meghatározott cél.A Gyvt.-ben
meghatározott
jogosulti kör
A Kincstár az előirányzat
folyósítását a Gyer. 69-76. §-a
alapján végzi.
Kincs-
tár
12.Korhatár alatti
ellátások
13.329817Szolgálati
járandóság
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvényben (a
továbbiakban: T1.), továbbá az
egyszeri juttatásról szóló törvényben
vagy kormányrendeletben (a
továbbiakban: Ejsz.) meghatározott
cél.
A T1.-ben,
valamint az
Ejsz-ben
megahatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Kincs-
tár
14.329839Korhatár előtti
ellátás,
balettművészeti
életjáradék
A T1.-ben, továbbá az Ejsz-ben
meghatározott cél.
A T1.-ben,
valamint az
Ejsz-ben
megahatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Kincs-
tár
15.Jövedelempótló és
jövedelem
kiegészítő szociális
támogatások
16.003595Átmeneti
bányászjáradék,
szénjárandóság
kiegészítése és
A bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvényben (a továbbiakban:
Bt.), a nyugdíjas bányászok
szénjárandóságának pénzbeli
A Bt.-ben, az
R2-ben, az R3-
ban és az Ejsz-
ben
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincs-
tár
kereset-
kiegészítése
megváltásáról szóló 145/1992.
(XI. 4.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R2.), a mecseki
bányászatban munkát végzők
bányászati keresetkiegészítéséről
szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM
együttes rendeletben (a
továbbiakban: R3.) és az Ejsz-ben
meghatározott cél.
meghatározott
jogosulti kör
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
17.016939Mezőgazdasági
járadék
A mezőgazdasági
termelőszövetkezeti tagok öregségi
és munkaképtelenségi járadékáról
szóló 6/1960. (II. 14.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R4.)
és az Ejsz-ben meghatározott cél.
Az R4-ben és
az Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Kincs-
tár
18.011374Fogyatékossági
támogatás és a
vakok személyi
járadéka
A fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a
továbbiakban: Fot.) és az Ejsz-ben
meghatározott cél.
A Fot-ban és az
Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását a
folyósító szerv
adatszolgáltatása/pénzellátási
terve alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan -
a Kincstár végzi.
Kincs-
tár
19.003584Politikai
rehabilitációs és
más nyugdíj-
kiegészítések
A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.), a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben
(a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945
és 1963 között törvénysértő módon
elítéltek, az 1956-os forradalommal
és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a
korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az
egyes személyes szabadságot
korlátozó intézkedések hatálya alatt
állt személyek társadalombiztosítási
és munkajogi helyzetének
rendezéséről szóló 93/1990.
(XI. 21.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R5.), az egyes
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg
egyes nyugdíjkiegészítések
megszüntetéséről szóló 1991. évi
XII. törvényben (a továbbiakban:
T2.), a Magyar Tudományos
Akadémia hazai tagjai és a Magyar
Tudományos Akadémia Doktora
címmel rendelkező személyek
tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus
elhalálozása esetén megállapítható
hozzátartozói ellátásokról szóló
4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R6.), a nemzeti
gondozásról szóló 1992. évi
LII. törvényben (a továbbiakban:
A Hjt-ben, a
Szoc. tv.-ben,
az R5-ben,
a T2-ben,
az R6-ban,
az Ngtv-ben,
az Nhpr-ben,
az R7-ben, a
T3-ban,
az R8-ban,
a Pttv-ben,
az R9-ben és
az Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Kincs-
tár
Ngtv.), a nemzeti helytállásért
elnevezésű pótlék bevezetéséről
szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban:
Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi
hátrányok enyhítéséről szóló
141/1992. (X. 22.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R7.),
a Kiváló Művész, az Érdemes
Művész és a Népművészet Mestere
járadékáról szóló 2004. évi CVI.
törvényben (a továbbiakban: T3.),
az egyes, tartós időtartamú
szabadságelvonást elszenvedettek
részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R8.),
a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvényben (a továbbiakban: Pttv.) a
szépkorúak jubileumi köszöntéséről
szóló 255/2008. (X. 21.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R9.)
és az Ejsz-ben meghatározott cél.
20.003616Házastársi
pótlék
A társadalombiztosításról szóló
1975. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 89/1990. (V. 1.) MT
rendeletben (a továbbiakban: R10.)
és az Ejsz-ben meghatározott cél.
Az R10-ben és
az Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Kincs-
tár
21.243878Egyéb
támogatások
(Cukorbetegek
támogatása,
Lakbértámoga-
tás)
Az R10-ben és a cukorbetegek
anyagi támogatásáról szóló
18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben
(a továbbiakban: R11.)
meghatározott cél.
Az R10-ben és
az R11-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Kincs-
tár
22.030614Megváltozott
munkaképessé-
gűek kereset-
kiegészítése
Az egyes bányászati dolgozók
társadalombiztosítási
kedvezményeiről szóló 23/1991.
(II. 9.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R12.)
meghatározott cél.
Az R12-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai,
pénzellátási tervei alapján
- a támogatások
teljesítéséhez igazodóan a
Kincstár végzi.
Kincs-
tár
23.348562Járási szociális
feladatok
ellátása
A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.A Szoc. tv.-ben
meghatározott
jogosulti kör
Az előirányzat folyósítását az
egyes pénzbeli szociális
ellátások elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet
1. §-ában foglaltak szerint
végzi a Kincstár.
Kincs-
tár
24.Különféle jogcímen
adott térítések
25.030560KözgyógyellátásA Szoc. tv.-ben meghatározott cél.A Szoc. tv.-ben
meghatározott
jogosulti kör
A kiadás teljesítését a
folyósító szerv által benyújtott
és az államháztartásért
felelős miniszter által
jóváhagyott finanszírozási terv
alapján végzi a Kincstár az
államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 139. § (1b) bekezdése
szerint.
Kincs-
tár
26.030571Egészségügyi
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
hozzájárulás
Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvényben és a magzati élet
védelméről szóló 1992. évi
LXXIX. törvényben meghatározott
cél
Egészségbizto-
sítási Alap
Az előirányzat folyósítása az
államháztartásért felelős
miniszter által jóváhagyott
finanszírozási terv alapján
havonta végzi a Kincstár az
államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 82. §
(1) bekezdése alapján.
Kincs-
tár
27.030603Folyósított
ellátások utáni
térítés
A folyósított ellátások utáni térítés a
jövedelempótló és
jövedelemkiegészítő szociális
támogatásokkal összefüggő
igazgatási feladatok elvégzésével
kapcsolatos költségek fedezetéül
szolgál.
Ellátást
folyósító szerv
A folyósítás havonta, egyenlő
részletekben történik.
Kincs-
tár
28.375773Roma települési és
területi nemzetiségi
önkormányzatok
támogatása
Helyi nemzetiségi önkormányzatok
működésének és feladatainak
támogatása.
Helyi
nemzetiségi
önkormány-
zatok
Jogszabály alapjánIgenVissza nem térítendő
támogatás formájában.
Emberi
Erőfor-
rás
Támo-
gatás-
kezelő

7. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyolító
szerv
Európai
uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költség-
vetési
támoga-
tás
közre-
működő
szerve-
zete
1.Központi kezelésű
előirányzatok
2.295980Peres ügyekA magyarországi jogerős bírósági
ítéleten, végzésen, illetve a
bíróság jogerős végzésével
jóváhagyott egyezségen alapuló,
az államot terhelő kifizetések
finanszírozása.
A stabil vérkészítménytől
HCV-vírussal megfertőződött
veleszületett vérzékenységben
szenvedő állampolgárok egységes
állami kártalanításáról szóló
1093/2000. (XI. 24.) Korm.
határozatból eredő kötelezettség,
valamint az ehhez kapcsolódó
szakértői tevékenység
költségeinek teljesítését szolgálja.
Az állam polgári jogviszonyokban
történő képviselete ügyvédi és
bírósági költségeinek biztosítása
(külföldi székhelyű ügyvédi
irodákkal kötött jogi szerződések
esetén általános forgalmi
adókötelezettség teljesítése is).
Az állammal szemben
kezdeményezett valamennyi
választottbírósági eljárás
költségeire, illetve az államot
bármely nemzetközi
választottbíróság vagy külföldi
rendes bíróság kötelező erejű
határozatából eredően terhelő
kifizetési kötelezettségre, továbbá
jogerős döntésben
foglaltak szerint
megjelöltek, stabil
vérkészítménytől
HCV-vírussal
megfertőződött
veleszületett
vérzékenységben
szenvedő
állampolgárok,
ügyvédek, ügyvédi
irodák,
választottbíróságok,
bíróságok
A kártalanításról
szóló
megállapodás,
jogerős és
végrehajtható,
illetőleg előzetesen
végrehajtható
bírósági határozat,
eljárási díj- és
költségfizetési
kötelezettséget
megállapító
határozat, ügyvédi
megbízási
szerződések
alapján.
Minisz-
terelnöki
Kor-
mány-
iroda
az állam adós elleni végrehajtási
eljárásban az államot terhelő,
bírósági határozaton vagy a
végrehajtó felhívásán alapuló
fizetési kötelezettségekből eredő
kifizetések finanszírozása.
3.368206Egyetemes postai
szolgáltató méltánytalan
többletterhének
megtérítése
Egyetemes postai szolgáltató
méltánytalan többletterhének
megtérítése
A postai
szolgáltatásokról
szóló 2012. évi
CLIX. törvény 18. §
(1) bekezdése alapján
kijelölt egyetemes
postai szolgáltató
Az előirányzat
kezelője a
rendelkezésre álló
forrás mértékéig
gondoskodik a
szolgáltató részére
történő kifizetésről.
Az előirányzat
kezelője a
szolgáltató által
benyújtott
kompenzációs
igényt ellenőrzi és a
teljesítés
elfogadását
követően a
költségvetési
előirányzaton
rendelkezésre álló
forrás mértékéig
30 napon belül
gondoskodik a
kompenzáció
szolgáltató részére
történő
kifizetéséről.
Minisz-
terelnöki
Kor-
mány-
iroda

8. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támo-
gatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyolító
szerv
Európai
uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete
1.Devizában fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
2.Devizahitelek
kamatelszámolásai
3.028475Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől felvett
devizahitelek kamata
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Magyarország
gazdasági
stabilitásáról szóló
2011. évi
CXCIV. törvény
(a továbbiakban:
Gst.) 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
Államadósság
Kezelő Központ Zrt.
(a továbbiakban:
ÁKK. Zrt.) útján jár
el. Az ÁKK Zrt. a
Magyar Nemzeti
Banknál (a
továbbiakban:
MNB) és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
4.Egyéb devizahitelek
kamata
5.358717Átvállalt
önkormányzati
devizahitelek
külföldi
pénzintézetek felé
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
6.358728Egyéb devizahitelekAz adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
7.Devizakötvények
kamatelszámolásai
8.Nemzetközi
devizakötvények
9.358740Devizakötvények
kamata
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
10.Belföldi devizakötvények
11.358762Devizakötvények
kamata
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
12.358773Egyéb devizaműveletek
kamatelszámolásai
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
13.A forintban fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
14.Forinthitelek
kamatelszámolásai
15.007560Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől felvett
forinthitelek kamata
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
16.Államkötvények
kamatelszámolása
17.Piaci értékesítésű
államkötvények
kamatelszámolásai
18.007537Hiányt finanszírozó
és adósságmegújító
államkötvények
kamatelszámolásai
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
19.358828Lakossági
kötvények
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
20.223098Nem piaci értékesítési)
államkötvények
kamatelszámolása
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
21.Kincstárjegyek
kamatelszámolásai
22.233563Diszkont kincstárjegyek
kamatelszámolása
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
23.233574Lakossági kincstárjegyek
kamatelszámolása
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
24.358839Repóügyletek
kamatelszámolásai
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
25.Adósság és követeléskezelés
egyéb kiadásai
26.Jutalékok és egyéb költségek
27.223296Deviza elszámolásokAz adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
28.234384Forint elszámolásokAz adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
29.014803Állampapírok értékesítését
támogató kommunikációs
kiadások
Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.
A fizetési
kötelezettség
kedvezménye-
zettje
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
ÁKK Zrt.
30.233321Adósságkezelés költségeiAdósságkezelés költségeinek
fedezése.
ÁKK Zrt.Az összeget a
Kincstár minden
hónap 5-éig
folyósítja egyenlő
részletekben.
Kincstár

9. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

[3]
ABCDEFGHIJKLMNO
Áht.
azonosító
CímAlcímJogcímcsoportJogcímnévElőirányzat céljaKifizetésben
részesülők
köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás
módja
Visszafizetés
határ-
ideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai
uniós
forrásból
finan-
szírozott
költség-
vetési
támo-
gatás
közre-
működő
szerve-
zete
0a.379828Babaváró támogatás banki
költségtérítése
A babaváró támogatásról szóló
44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 44/2019.
Korm. rendelet) alapján
a jogosultak számára a banki
költségtérítés biztosítása.
A 44/2019.
Korm. rendelet
23. § (3) bekezdése
szerinti
hitelintézet.
A 44/2019.
Korm. rendelet
23. § (3) bekezdése
szerint.
A 44/2019.
Korm. rendelet
23. §
(3) bekezdése
szerint.
Kincstár
0b.379817Babaváró támogatás tartozások
elengedése
A 44/2019. Korm. rendelet alapján
a jogosultak számára a tartozás
elengedésből adódó elszámolás
biztosítása.
A 44/2019.
Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése
szerinti
hitelintézet.
A 44/2019.
Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése
szerint.
A 44/2019.
Korm. rendelet
21. §
(4) bekezdése
szerint.
Kincstár
0c.379284Babaváró támogatás
kamattámogatása
A 44/2019. Korm. rendelet alapján
a kamattámogatás biztosítása.
A 44/2019.
Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése
szerinti
hitelintézet.
A 44/2019.
Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése
szerinti hitelintézet.
A 44/2019.
Korm. rendelet
13. §
(1) bekezdése
szerint.
Kincstár
1.368940Diákhitel tartozás csökkentésének
támogatása
Diákhitellel rendelkezők
gyermekvállalásának
támogatása
A hallgatói
hitelrendszerről szóló
1/2012. (I. 20.) Korm.
rendeletben
(a továbbiakban: R13.)
meghatározott kör
A támogatás
folyósítása az
R13. 18/D. §-a
alapján történik
Kincstár
2.334262Diákhitel 2 konstrukció
kamattámogatása
Diákhitel konstrukció
kamattámogatása
Az R13. alapján
meghatározott kör
A támogatás
folyósítása az
R13. 29. §-a
alapján történik
Kincstár
3.Lakástámogatások
4.005137Egyéb lakástámogatásokA lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint
a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.),
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő
megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról
szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R18.), a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R19.) az adósság-rendezésben részt vevő természetes
személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából
nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R20.), az új lakások
építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R21.), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.
(II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R22.), a nemzeti
otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 115/2016. Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R23.) és a három- vagy többgyermekes
családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott
támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.
Költségvetési szervek,
államháztartáson kívüli
jogi személyek
Az R14., az R15.,
az R16., az R17.,
az R18., az R19.,
az R20., az R21.,
az R22., az R23.
és a három- vagy
többgyermekes
családok lakáscélú
jelzáloghitel
tartozásainak
csökkentéséről
szóló 337/2017.
(XI. 14.) Korm.
rendelet alapján
a Kincstár végzi.
A Kincstár az R14.
25/A. §-a szerinti lakás-
politikát megalapozó
kutatások, tanulmányok,
a lakáscélú támogatások
megismertetése,
valamint
pályázatkezeléssel
kapcsolatos kiadások
kötelezettségvállalása
és teljesítésigazolása
kivételével
törlesztési árfolyamának
rögzítését érintő
megtérítésről és
a közszférában dolgozók
támogatásáról szóló
57/2012. (III. 30.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R18.),
a lakás-előtakarékosság
állami támogatásáról
szóló 215/1996. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R19.),
az adósságrendezésben
részt vevő természetes
személyek lakhatási
feltételeinek megtartása
céljából nyújtott
törlesztési támogatásról
szóló 274/2015. (IX. 21.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R20.),
az új lakások építéséhez,
vásárlásához kapcsolódó
lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II. 10.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R21.),
a használt lakás vásár-
lásához, bővítéséhez
igényelhető családi
otthonteremtési
kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R22.),
a nemzeti otthonteremtési
közösségekről szóló
törvény végrehajtásának
szabályairól szóló
115/2016. Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban:
R23.), és a három- vagy
többgyermekes családok
lakáscélú jelzáloghitel-
tartozásainak csökken-
téséről szóló 337/2017.
(XI.14.) Korm. rendelet-
ben meghatározott
támogatások nyújtása és
az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások
igénybevételével
összefüggő kiadások
teljesítése.
5.196835Szociálpolitikai menetdíj
támogatás
A közszolgáltatási utazási
kedvezményekből
származó bevételkiesés
ellentételezése.
A közlekedési
szolgáltató, ha a
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenységet
közszolgáltatási
szerződés alapján
nyújtja, vagy a
közlekedésszervező, ha
a közszolgáltatással
összefüggő díjakból
származó bevételek
beszedését végzi
Az Sztv.
felhatalmazása
alapján
a szociálpolitikai
menetdíj-
támogatás
megállapításának
és
igénybevételének
szabályairól
szóló 121/2012.
(VI. 26.) Korm.
rendelet
(a továbbiakban:
R24.) alapján.
A támogatás
folyósításával
kapcsolatban az
Sztv.-ben és az
R24-ben
nem szabályozott
kérdésekben a
NAV az adózás
rendjéről szóló
törvény
költségvetési
támogatásokra
vonatkozó
rendelkezései
alapján jár el.
NAV
6.Egyéb költségvetési kiadások
7.Vegyes kiadások
8.031006Felszámolásokkal
kapcsolatos kiadások
A felszámolási eljárásról
szóló 1986. évi 11.
törvényerejű rendeletből
(a továbbiakban: Tvr.), a
csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi
XLIX. törvényből
(a továbbiakban: Cstv.),
a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról
szóló 2006. évi
V. törvényből
(a továbbiakban: Ctv.),
valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló
2011. évi
CLXXV. törvényből eredő
fizetési kötelezettségek
kiegyenlítése.
Felszámolók,
végelszámolók,
járadékos hitelezők,
bérgarancia biztosok
A Tvr-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben
meghatározott
módon.
9.031017Szanálással kapcsolatos
kiadások
Az állami szanálási
eljárás megszűnésével
kapcsolatos feladatokról
szóló 28/1992. (XII. 4.)
PM rendeletben
(a továbbiakban: R25.)
rögzített fizetési
kötelezettségekből adódó
feladatok elvégzése.
FelszámolóAz R25.-ben
meghatározott
módon.
10.031028Magán- és egyéb jogi
személyek kártérítése
A pénzügyminiszter által
képviselt állam számára
fizetési kötelezettség
alapját képező jogerős
bírósági ítéletben,
végzésben vagy peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratban
meghatározott
kártérítések, illetve a
peres eljárással
kapcsolatos költségek
megtérítése.
A Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által fizetett
járadék megtérítése.
Emellett az állami vezetői
mulasztások, illetve az
állam nevében elkövetett
jogsértések áldozatait
megillető kártérítésekről
szóló 33/2010. (VI. 11.)
OGY határozat III. 1.
pontja szerinti igények
forrásbiztosítása is ezen
előirányzatról történik.
Az egyes bírósági
határozatok, peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratok
alapján az állam által
kártérítésben részesülő
magánszemélyek
A jogerős bírósági
határozatok,
ítéletek, peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratok
alapján.
11.Védelmi felkészítés
előirányzatai
12.265767Honvédelmi- és
gazdasági
felkészülés központi
kiadásai
Az előirányzat a
honvédelmi igazgatási
feladatok támogatására, a
fővárosi és megyei
védelmi bizottságok
működésének
támogatására, a területi
és helyi védelmi
igazgatás feladatainak
támogatására,
honvédelmi igazgatási
képzések
finanszírozására, a
gazdaságfelkészítés
feladatainak
támogatására és a
közszolgálati média
különleges jogrendi
időszaki működésre
történő felkészítésére,
a honvédelmi feladatok
(pl. állami céltartalék
készletek fenntartása,
költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok
A honvédelmi
miniszter által
előkészített
kormányhatározat
alapján történő
végleges
átcsoportosítás
Hon-
védelmi
Minisz-
térium
(a
továb-
biak-
ban:
HM)
védőeszköz készletek
karbantartása)
támogatására szolgál.
13.265778Honvédelmi Tanács
és a Kormány
speciális működési
feltételeinek
biztosítása
Az előirányzat a speciális
objektumok
üzemeltetésére, a
védelmi igazgatás
infokommunikációs
rendszerének
működtetésére,
fenntartására,
fejlesztésére, a NATO
Válságreagálási
Rendszerrel összhangban
álló Nemzeti Intézkedési
Rendszer működtetésére,
és a különleges
jogrendben történő
vezetési feltételek
biztosítására szolgál.
Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok és
központi kezelésű
előirányzatok
A honvédelmi
miniszter által
előkészített
kormányhatározat
alapján történő
végleges
átcsoportosítás
HM
14.031039Egyéb vegyes kiadásokAz előirányzat a volt
nyugati hadifoglyok
hitelutalványainak
rendezésére, a külföldiek
földmegváltási ügyeinek
rendezésére, illetve az
ismeretlen helyen
tartózkodók forint
követeléseinek
rendezésére szolgál.
Az előirányzat a
kárpótlási jegyek Központi
Elszámolóház és Értéktár
(Budapest) Zrt.-be történő
beszállításához
kapcsolódó feladatok
ellátására szolgál.
Az Országos
Betétbiztosítási Alappal a
hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény
alapján kötött megbízási
szerződésből eredő,
megbízás ellátásával
összefüggésben felmerült
költségek megtérítése.
Az előirányzat a
szerencsejáték
szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény
alapján a koncessziós
szerződések
összefüggésében
A kifizetésre jogosult
magánszemélyek
Kincstár
felmerülő kiadások
fedezetéül szolgál.
Az előirányzat nyújt
fedezetet a központi
költségvetés közvetlen
kiadásainak és
bevételeinek
pénzforgalmához
kapcsolódóan felmerült
kiadásokra, ideértve a
postaköltségeket, a GIRO
és a VIBER költségeit,
Elektronikus Fizetési és
Elszámolási Rendszer
díjszámla teljesítésével
kapcsolatos költségeket,
a devizaköltségeket,
illetve az MNB negatív
kamatelszámolásait.
Fedezetül szolgál továbbá
az országgyűlési
képviselők választása
kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII.
törvény szerint folyósított
támogatásoknak.
15.2029961% SZJA közcélú
felhasználása
A személyi
jövedelemadóról szóló
törvény lehetővé teszi a
magánszemélyeknek,
hogy befizetett adója
meghatározott részének
felhasználásáról az
adóévet követő évben
külön törvényben rögzített
mértékben, megjelölt
kedvezményezett(ek)
javára és eljárás szerint
nyilatkozatban
rendelkezzék. A magán-
személy e jogának
megvalósulását szolgálja
az előirányzat.
A személyi
jövedelemadó
meghatározott részének
az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi
CXXVI. törvényben
(a továbbiakban:
Szf. tv.) meghatározott
kedvezményezetti kör
A NAV az e célra
megnyitott szám-
láról - az Szf. tv.
3. §-a előírásainak
figyelembevéte-
lével - a támoga-
tást folyósítja.
NAV
16.220822Mehib és Eximbank
behajtási jutaléka
A Magyar Export-Import
Bank Részvény-
társaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról
szóló 1994. évi
XLII. törvény 8/A. §
(2) bekezdése és a
Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaság
és a Magyar Exporthitel
Eximbank Zrt. és
MEHIB Zrt.
Az R26. alapján.Kincstár
Biztosító Részvény-
társaság központi
költségvetéssel történő
elszámolásának részletes
szabályairól szóló
16/1998. (V. 20.)
PM rendelet
(a továbbiakban: R26.).
alapján az Eximbank Zrt.-t
és a MEHIB Zrt.-t
megillető, az állam
részére behajtott
követelések után járó
jutalék kifizetése.
17.331173Gazdálkodó szervezetek
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés
A gazdálkodó
szervezetek által
befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel
kapcsolatos kiadások
teljesítése.
A környezetvédelmi
termékdíjról szóló
2011. évi
LXXXV. törvényben
meghatározott
jogosulti kör
Visszaigénylési
eljárást követően a
NAV a gazdálkodó
szervezetek által
befizetett termékdíj-
visszaigénylés
céljából nyitott
számláról folyósítja.
NAV
18.348551Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással
kapcsolatos kiadások
Az egyes
közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel
összefüggő
törvénymódosításokról
szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény alapján
a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ideiglenes
ellátásának
finanszírozása.
A katasztrófavédelem
által kijelölt közérdekű
közszolgáltató
A katasztrófa-
védelem által
kijelölt közérdekű
közszolgáltató
átmeneti ellátásért
járó közszol-
gáltatási díjból nem
fedezhető, indokolt
költségeit a
központi
költségvetés az
ellátásért felelős
önkormányzat útján
téríti meg.
19.206158Egyéb megszűnt
jogcímek miatt járó
támogatás
A korábbi évek során a
vállalkozások folyó
támogatásai között
szerepelt, de azóta már
megszűnt egyes
támogatások utólagos
rendezéséhez kapcsolódó
kötelezettségek
rendezése.
Kifizetésre jogosult jogi
személyek
A folyósításról a
NAV gondoskodik.
NAV
20.341739Fuvarozók
kamattámogatása
Az Útdíj Hitelprogramhoz
kapcsolódó
hitelszerződéseken
alapuló kölcsönök
kamattámogatásának
finanszírozása.
A KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési
Zrt-n keresztül a
kamattámogatás
jogosultja
A KAVOSZ
Vállalkozásfejlesz
tési Zrt.
autópályák,
autóutak és
főutak
használatáért
fizetendő, megtett
úttal arányos díj
fizetését szolgáló
Havonta a
KAVOSZ
rendeletben
meghatározottak
szerint.
Kincstár
programjához
kapcsolódó állami
kezesség-
vállalásról és
kamattámoga-
tásról szóló
232/2013.
(VI. 30.) Korm.
rendelet alapján
(a továbbiakban:
KAVOSZ
rendelet).
21.359395Filmszakmai közvetett
támogatások mozgókép
törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
A mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény
(a továbbiakban: Mktv.)
31/D. § (13) bekezdése
szerinti fizetési
kötelezettség teljesítése.
Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zrt.
Negyedévenkénti
folyósítás az Mktv.
alapján.
NAV
22.Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése
23.016412Eximbank Zrt. által vállalt
garanciaügyletekből eredő
fizetési kötelezettség
Az Eximbank Zrt. által,
állami készfizető
kezesség mellett vállalt
garanciaügyletekből
eredő fizetési
kötelezettség teljesítése
az R26. alapján.
az Eximbank Zrt-n
keresztül a garancia
jogosultja
Az R26.-ban
meghatározottak
szerint.
Kincstár
24.016423MEHIB Zrt. általi biztosítási
tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
A MEHIB Zrt. által, állami
készfizető kezesség
mellett vállalt biztosítási
ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség teljesítése
az R26. alapján.
a MEHIB Zrt.-n
keresztül a biztosítás
jogosultja
Az R26.-ban
meghatározottak
szerint.
Kincstár
25.031183Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
garanciaügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség
A Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. garanciaügyleteihez
kapcsolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése a költségvetési
viszontgarancia
vállalásának és
érvényesítésének
részletes szabályairól
szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM rendelet
(a továbbiakban: R27.)
alapján.
Garantiqa Hitelgarancia
Zrt.
Az R27.-ben
meghatározottak
szerint.
Kincstár
26.208471Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
garanciaügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség
Az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
garanciaügyleteihez
kapcsolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése az R27.
alapján
Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány
Az R27.-ben
meghatározottak
szerint.
Kincstár
27.256067A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt
kezességből eredő fizetési
kötelezettség
A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt
állami készfizető
kezességből eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése.
hitelnyújtó pénzügyi
intézmények
Az állam által vállalt
kezesség
előkészítésének
és a kezesség
beváltásának
eljárási rendjéről
szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm.
rendeletben
(a továbbiakban:
Kezesség rendelet)
meghatározottak
szerint.
NAV
28.265834A "fészekrakó" programhoz
vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
A fiatalok
lakáskölcsönéhez
kapcsolódó állami
készfizető kezességekből
eredő fizetési
kötelezettség teljesítése.
hitelnyújtó pénzügyi
intézmények
A fiatalok
lakáskölcsönéhez
kapcsolódó állami
kezesség
vállalásának és
érvényesítésének
részletes
szabályairól szóló
4/2005. (I. 12.)
Korm. rendelet
alapján.
NAV
29.254012MFB Zrt. által nyújtott
hitelekből és vállalt
garanciaügyletekből eredő
fizetési kötelezettség
A Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. által állami
készfizető kezesség
mellett nyújtott hitelekből
és vállalt
garanciaügyletekből
eredő fizetési
kötelezettség teljesítése.
Magyar Fejlesztési
Bank Zrt.
A Kezesség
rendeletben
meghatározottak
szerint.
NAV
30.Kormányzati rendkívüli
kiadások
31.Pénzbeli kárpótlás
32.001436Pénzbeli kárpótlásAz életüktől és
szabadságuktól politikai
okból jogtalanul
megfosztottak
kárpótlásáról szóló
1992. évi
XXXII. törvényben
(a továbbiakban: T4.)
foglaltak végrehajtása.
A T4.-ben
meghatározott jogosulti
kör
Az előirányzat
folyósítása a
folyósító szerv által
benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez
igazodóan,
a Kincstár
rendelkezése
alapján történik.
Kincstár
[4]
33.196934Az 1947-es párizsi
békeszerződésből eredő
kárpótlás
A Párizsi
Békeszerződésről szóló
1947. évi XVIII. törvény
27. Cikke 2. pontjában
foglaltak végrehajtásáról
szóló 1997. évi X. törvény
(a továbbiakban: T5.)
végrehajtása.
A T5.-ben
meghatározott jogosulti
kör
Az előirányzat
folyósítása a
folyósító szerv által
benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez
igazodóan,
a Kincstár
rendelkezése
alapján történik.
Kincstár
34.209511Pénzbeli kárpótlás folyósítási
költségei
Az előirányzat a pénzbeli
kárpótlási előirányzatokkal
összefüggő igazgatási feladatok
elvégzésével kapcsolatos
költségek fedezetéül szolgál.
A folyósítást
végző szerv
folyósítási
költségtérítésben
részesül.
A folyósítás
havonta,
egyenlő
részletekben
történik.
Kincstár
35.Garancia és hozzájárulás a
társadalombiztosítási
ellátásokhoz
36.Nyugdíjbiztosítási Alap
támogatása
37.368317Kiadások támogatására
pénzeszköz-átadás
Az előirányzat a
Nyugdíjbiztosítási Alap
bevételeként szolgál.
Nyugdíjbiztosítási AlapAz átutalást
a Kincstár az
Ávr. 139. §
(1a) bekezdésében
meghatározottak
szerint végzi.
Kincstár
38.Egészségbiztosítási Alap
támogatása
39.266101Járulék címen átadott
pénzeszköz
A társadalombiztosítás
ellátásaira és a
magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi
LXXX. törvényben
meghatározott személyek
után a központi
költségvetés által
fizetendő egészségügyi
szolgáltatási járulék
fedezetét biztosítja az
előirányzat.
Egészségbiztosítási
Alap
Az átutalást a
Kincstár
finanszírozási terv
alapján végzi az
Ávr. 136. §
(2) bekezdése
szerint.
Kincstár
[5]
40.Nemzetközi pénzügyi
intézmények felé vállalt
kötelezettségek kiadásai
41.Nemzetközi tagdíjak
42.295991IBRD alaptőkeemelésMagyarországnak a
Nemzetközi Újjáépítési és
Fejlesztési Bankban
fennálló tulajdoni
részaránya szinten
tartását szolgáló
tőkeemelés teljesítése.
Nemzetközi Újjáépítési
és Fejlesztési Bank
A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa
alapján.
43.346739IFC tőkeemelésMagyarországnak a
Nemzetközi Pénzügyi
Társaságban fennálló
tulajdoni részaránya
szinten tartását szolgáló
tőkeemelés teljesítése.
Nemzetközi Pénzügyi
Társaság
A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa
alapján.
44.208987CEB tagdíjMagyarországnak az
Európa Tanács
Fejlesztési Bankban lévő
tagsága fenntartását
szolgáló tagdíj fizetése.
Európa Tanács
Fejlesztési Bank
A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa
alapján.
45.257978Bruegel tagdíjMagyarországnak a
brüsszeli Európai
Nemzetközi Gazdasági
Kutatóközpontban lévő
tagsága fenntartását
szolgáló tagdíj fizetése
Európai Nemzetközi
Gazdasági
Kutatóközpont
A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa
alapján.
46.352040AIIB alaptőke
hozzájárulás
Az Ázsiai Infrastrukturális
Beruházási Bankhoz
történő csatlakozásból
adódó fizetési
kötelezettség teljesítése.
Ázsiai Infrastrukturális
Beruházási Bank
A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa
alapján.
47.Nemzetközi multilaterális
segélyezési tevékenység
48.010795IDA alaptőke-
hozzájárulás
A Világbankhoz tartozó
Nemzetközi Fejlesztési
Társulás alapfeltöltéséhez
vállalt hozzájárulás
teljesítése.
Nemzetközi Fejlesztési
Társulás
A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa
alapján.
49.010849Egyéb kiadásokMagyarország
nemzetközi pénzügyi
szervezetekben vállalt
tagságaihoz kapcsolódó
járulékos jellegű kiadások
teljesítése.
nemzetközi pénzügyi
szervezetek
A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisz-
térium utalványa
alapján.
49a.379628Az NBB
magyarországi
székhelyének
létesítésével
kapcsolatos
tőkeemelés
A Nemzetközi Beruházási Bank és
Magyarország Kormánya között
a Nemzetközi Beruházási Bank
Magyarországi Székhelyéről szóló
Megállapodás kihirdetéséről és
a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett,
a Nemzetközi Beruházási Bank
megalapítása tárgyában, Moszkvában,
1970. július 10-én aláírt és
1990. december 20. napján módosított
Egyezményhez csatolt Alapszabály
módosításának kihirdetéséről szóló
2019. évi XI. törvénnyel kihirdetett,
a Nemzetközi Beruházási Bank és
Magyarország Kormánya között
a Nemzetközi Beruházási Bank
Magyarországi Székhelyéről szóló
Megállapodás 4.1 és 4.2 pontjában
foglaltak alapján a Nemzetközi
Beruházási Bank elhelyezéséhez
hozzájárulás teljesítése.
Nemzet-
közi
Beruhá-
zási Bank
A Kincstár
folyósít
a Pénzügy-
minisztérium
utalványa
alapján.
50.Hozzájárulás az EU
költségvetéséhez
51.269945ÁFA alapú hozzájárulásAz EU költségvetéséhez
való áfaalapú befizetési
kötelezettség teljesítése.
Európai BizottságHavonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.
52.269956GNI alapú hozzájárulásAz EU költségvetéséhez
való GNI-alapú befizetési
kötelezettség teljesítése.
Európai BizottságHavonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.
53.269967Brit korrekcióAz EU költségvetéséhez
való, ún. brit korrekciós
befizetési kötelezettség
teljesítése.
Európai BizottságHavonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.
54.351828Dánia, Hollandia és
Svédország számára
teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
Az EU költségvetése felé
teljesítendő befizetési
kötelezettség, ami abból
adódik, hogy egyes
tagállamok
kedvezményben
részesülnek a GNI-alapú
befizetés tekintetében.
Európai BizottságHavonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.
55.209533Követeléskezelés költségeiAz állam külföldi és
belföldi követeléseinek
rendezése során
felmerülő járulékos jellegű
kiadások teljesítése.
A fizetési kötelezettség
kedvezményezettje
Részletekben
történik.
Kincstár
56.Alapok támogatása
57.263478Bethlen Gábor Alap
támogatása
A Bethlen Gábor Alap
részére központi
költségvetési támogatás
biztosítása.
Bethlen Gábor AlapAz Áht. 82. §
(2) bekezdése és
az Ávr. 133. §
(4) bekezdése
szerint, előirányzat-
felhasználási terv
alapján.
Kincstár
58.226165Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap támogatása
A Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap részére
központi költségvetési
támogatás biztosítása.
Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap
Az Áht. 82. §
(2) bekezdése és
az Ávr. 133. §
(4) bekezdése
szerint, előirányzat-
felhasználási terv
alapján.
Kincstár
59.374873Központi Maradványelszámolási
Alap
Kormányzati döntésekből
következő, illetve év
közben jelentkező
finanszírozási problémák
kezelése.
Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok, központi
kezelésű előirányzatok
Átcsoportosítással
a Kormány egyedi
határozata alapján.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[2] Módosította a 17/2019. (XII. 11.) PM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2019.12.12.

[3] Módosította a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelet 2. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2019.10.01.

[4] Módosította a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.06.08.

[5] Módosította a 12/2019. (IX. 5.) PM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.09.06.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére