184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) a következő 76/U. §-sal egészül ki:

"76/U. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetményvagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelettel megállapított 26. § (6) bekezdését a 2018. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

2. § A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A 43/1999. Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében az "1,1-es szorzó" szövegrész helyébe az "1,2-es szorzó" szöveg lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 4/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(9) A munkáltató a tárgyévben ténylegesen kifizetett összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter az általa vezetett minisztérium és a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi."

5. § A 256/2013. Korm. rendelet a 7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések alcímet megelőzően a következő 11/H. §-sal egészül ki:

"11/H. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:260 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni."

6. § A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § A 256/2013. Korm. rendelet

a) 4/B. § (1) és (7) bekezdésében az "a 2018. január-augusztus hónapra" szövegrész helyébe az "a 2018. január hónaptól" szöveg,

b) 4/B. § (5) bekezdésében a "minden hónap 10. napjáig, utolsó alkalommal 2018. szeptember 15-éig" szövegrész helyébe a "minden hónap 10. napjáig" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet 4/B. § (8) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2018. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás119 825,3
Indikátorrendszer finanszírozása4 800,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen135 380,8
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás32 070,1
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás8 046,9
8.Művesekezelés23 171,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések2 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete20 719,2
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 835,7
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése9 196,0
Fiatal szakorvosok támogatása2 381,1
13.Célelőirányzatok összesen40 068,3
15.Mentés43 664,7
17.Laboratóriumi ellátás27 458,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás171 030,4
Fekvőbeteg-szakellátás592 375,5
aktív fekvőbeteg-szakellátás499 826,2
krónikus fekvőbeteg-szakellátás86 114,5
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 434,8
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás82 224,6
Speciális finanszírozású szakellátás42 767,2
18.Összevont szakellátás összesen889 397,7
19.Népegészségügy fejlesztése993,3
20.Háziorvosi ellátás fejlesztése0,0
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék502,0
ÖSSZESEN1 235 377,9

2. melléklet a 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 260. sorral egészül ki:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
260.Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságVámospércs

2. Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 216. sora.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére