Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 13-16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19-22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.

a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,

b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,

c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint

d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi

munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)[1] Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre, a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik egészségügyi szolgálati munkakörnek feleltethető meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet legalább a munkaidejének felében végez.

(3)[2] Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, (1) és (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra az Eszjtv. rendelkezései lennének irányadóak. Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál az Eszjtv.-nek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:

a) mentés,

b) betegszállítás,

c) vérellátás.

(1a)[3] Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.

(1b)[4] Az (1) bekezdésen túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre.

(1c)[5] Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező alapellátó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, helyi önkormányzat vagy olyan egyházi jogi személy vagy vallási egyesület tulajdonában vagy fenntartásában áll, amely az Eszjtv. 1. § (8) bekezdése alapján úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazni kell az Eszjtv.-t.

(2)[6] Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

(4)[7] Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(5a)[8] Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, (1b) bekezdés szerinti védőnői szolgáltatók és az (1c) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi.

(6)[9]

2/A. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és egészségügyben dolgozók bérfejlesztése[10]

2/A. §[11] (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. melléklete szerinti összeg.

(2)[12] Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1/A. melléklete szerinti összeg.

(3)[13] Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési osztályba történő besorolását a 3. melléklet szerint szükséges elvégezni.

(3a)[14] A (3) bekezdés szerinti besorolás alapját képező kiemelt fizetési osztályokba sorolható szakmákat és azok szakmai kódját, valamint munkaköröket a 3a. melléklet tartalmazza.

(3b)[15] A 3a. melléklet szerinti kiemelt fizetési osztályok szerinti besorolási szabályokat

a) egészségügyi szolgáltatónál fekvőbeteg-szakellátás ellátási formában, valamint

b) mentési vagy betegszállítási tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatónál

a kiemelt szakmára engedéllyel rendelkező szervezeti egységben foglalkoztatottak esetében kell alkalmazni.

(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 8. § (2) bekezdése szerinti összeg.

2/B. §[16] Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, azonban az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti,

b) gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes,

c) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes,

d) egészségügyi szakdolgozó, védőnő és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti,

e) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes

összeg.

2/C. §[17] (1)[18] Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja a 2/A. § és a 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény, alapilletmény összege.

(1a)[19] A mozgóbér elemek számítási alapja a Hjt. 237/L. § (2)-(4) bekezdése, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) törvény 89/D. § (2)-(4) bekezdése szerinti összeg.

(1b)[20] Az egészségügyi szakdolgozók esetében mozgóbér elemek alatt az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Eszjtv. 8. § (14) bekezdése szerinti helyettesítési díjat, és az országos kórházi főigazgató által megállapított kirendelési díjat, valamint a Hjt. 237/L. § (14) bekezdése szerinti helyettesítési díjat, a Haj. tv. 89/D. § (14) bekezdése szerinti helyettesítési díjat és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére a Haj. tv. 89/F. §-a szerinti kirendelés idejére járó kirendelési díjat is érteni kell.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 2/A. és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá az Eszjtv. alkalmazásában a szolgálati elismerés számítása során figyelembe kell venni.

(3) A 2/A. § és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 2/A. és 2/B. § szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(5)[21] A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot, továbbá a Kr. 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése szerinti emelések összegét.

2/D. §[22] (1)[23]

(2)[24]

(3)[25]

(4)[26]

(5)[27]

(6)[28]

(7)[29]

(8)[30]

(9)[31]

(10)[32]

(11)[33] A kollegiális védőnői mentorrendszer keretében foglalkoztatott védőnő mentort az illetményén felül védőnői mentor díj illeti meg. A védőnői mentor díj mértéke

a)[34] vármegyei védőnő mentor esetén havi bruttó 100 000 forint,

b) városi védőnő mentor esetén havi bruttó 50 000 forint.

(12)[35] A (11) bekezdés szerinti díj kifizetéséhez járó támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3-5. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke[36]

3. §[37] (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 2/B. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának az alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(1a)[38] Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel a mozgóbér elemek biztosításához járó támogatás összege - az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladhatja meg az Eütev. 13/B-14/B. § alapján mozgóbérre adható minimum összegét.

(1b)[39] Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel az ügyelet, készenlét, önként vállalt túlmunka és műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(1c)[40]

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott illetményben részesülő dolgozójának illetményéhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató, valamint a védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. vagy 2/B. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

3/A. §[41] (1)[42] Az egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (1) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. január hónaptól megegyezik a 2023. január 1-jén hatályos 9. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(2)[43] Az egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése, vagy a 2/B. § d) pontja szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2024. március hónaptól megegyezik a 2024. március 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) A védőnői szolgáltató részére a (2) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás mértéke megegyezik a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

(4)[44] Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2024. március hónaptól megegyezik a 2024. március 1-jén hatályos 10. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti mozgóbér különbözet számítási alapja az esedékes új alapbéremelés alapján számított alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbérek különbözete.

3/B. §[45] (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

3/C. §[46] (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint az alapbéremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik 2020. november hónaptól a 2020. november 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt támogatásra (a 2020. november 1-jén hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete), illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

3/D. §[47] (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

3/E. §[48] Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának 2023. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a 3/A. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásra jogosult.

3/F. §[49] (1)[50] Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató, az 1. mellékletben nem szereplő egészségügyben dolgozója 2024. március hónaptól számfejtésre kerülő alapbérének emeléséhez támogatásra jogosult.

(2)[51] Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2024. március hónaptól megegyezik a 16. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti támogatás összegét az egészségügyben dolgozó foglalkoztatottja alapbérének emelésére köteles fordítani.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti alapbér növelés az egészségügyben dolgozót a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(5) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén az (1)-(3) bekezdés szerinti alapbér növelés a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(6) A támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

3/G. §[52] Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának 2024. március hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a 3/A. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásra jogosult.

4. §[53] (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb az esedékes új alapbéremelés első hónapjának 20. napjáig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először az esedékes új alapbéremelést követő hónap 5. napjáig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak.

(3) A támogatás kizárólag az esedékes új alapbéremelés hónapjától alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(4)[54] A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2024. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

4/A. §[55]

4/B. §[56]

4/C. §[57]

4/D. §[58]

4/E. §[59]

4/F. §[60]

4/G. §[61] (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/D. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. november 23-ig. A munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formában. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/C. és 3/D. § szerinti támogatási összeget a NEAK először 2020. november 30-áig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2020. november hónaptól alkalmazandó alapbéremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4. Elszámolás és ellenőrzés[62]

5. §[63] (1)[64] A munkáltató a részére tárgyévben utalványozott összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon. Az elszámolás módját a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

(1a)[65] A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(1b)[66] A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan béremelési támogatást nem utalványoz.

(2) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

(3) A NEAK a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ideértve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A NEAK az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(4) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónapban esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(5) A támogatások elszámolásának utólagos - adott esetben helyszíni szemle útján történő - ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes - jogosult személyenkénti bontású - nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. július 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § (1)[67]

(2)[68]

6. Átmeneti rendelkezések

8. §[69] E rendeletnek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított 2/C. § (1a) bekezdését 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

9. §[70]

10. §[71]

10/A. §[72]

11. §[73]

11/A. §[74]

11/B. §[75]

11/C. §[76]

11/D. §[77]

11/E. §[78]

11/F. §[79]

11/G. §[80]

11/H. §[81]

11/I. §[82]

11/J. §[83]

11/K. §[84] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:262-266. mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2020. november 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2020. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2020. november hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/L. §[85] E rendelet alkalmazásában 2021. március 1. napját megelőzően egészségügyi szolgálati jogviszony alatt közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni.

11/M. §[86] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:267-A:272 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/N. §[87] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:273-A:276 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. július havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/O. §[88] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:277 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 6-án jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 6-ától, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/P. §[89] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:47 és A:75 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. július 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. július hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a legkésőbb 2021. szeptember havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/Q. §[90] Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelettel megállapított 2/D. § (11) bekezdése szerinti védőnői mentor díj a védőnő mentort első alkalommal a 2021. november hónapra járó illetményének kifizetésekor illeti meg.

11/R. §[91] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:278 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/S. §[92] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:279 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. október 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. október 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. október hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/T. §[93] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:280 és A:281 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/U. §[94] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:282 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. március 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. március 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. március hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. április havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/V. §[95] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:283 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2023. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/W. §[96] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:284 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a belügyi ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról szóló 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. november és december, valamint a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/X. §[97] 2023. július 1-jétől az egészségügyi szakdolgozó 2/D. § (10) bekezdése szerinti illetménynövekedése során az illetmény számításának alapjaként az egészségügyi szakdolgozó 2023. június 30-i illetményét kell figyelembe venni.

11/X. §[98]

11/Y. §[99] A 2. mellékletben foglalt táblázat A:285 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2023. június 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

11/Z. §[100] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:286 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2024. március 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. július 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:287 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2024. március 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2024. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2024. februári munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(4) A (2) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére a (2) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2024. februári munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

12. §[101] (1) Az 1. § (3) bekezdését azokra a 2023. június 1-jén állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, in vitro fertilizációs eljárást végző személyekre is alkalmazni kell, akik nem tartoznak az Eszjtv. hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatónál nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, in vitro fertilizációs eljárásban részt vevő dolgozók munkáltatója a foglalkoztatottak alapbérhez és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. A támogatás mértéke megegyezik az e rendelet 9. és 15. mellékletében felsorolt támogatási összegekkel.

13. §[102] (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:222 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2024. március 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2024. március 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2024. március hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2024. március havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.[103]

12. §[104]

8. Módosító rendelkezések

13. §[105]

14. §[106]

15. §[107]

16. §[108]

17. §[109]

18. §[110]

19. §[111]

20. §[112]

21. §[113]

22. §[114]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:

1.1. orvosvezető, orvos igazgató

1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*

1.3. orvos

1.4. szakorvos

1.5. alorvos*

1.6. adjunktus*

1.7. főorvos*

1.8. fogorvos

1.9. fogszakorvos

2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

2.1.[115]

2.2.[116]

2.3. vezető ápoló*[117]

2.4.[118]

2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*

2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)

2.7. mentálhigiénés szakember

2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló

2.9. általános ápoló

2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

2.11. szakápoló

2.12. ápolási asszisztens

2.13. segédápoló

2.14. egyéb ápoló/szakápoló

2.15. asszisztens

2.16. szakasszisztens

2.17. segédasszisztens

2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens

2.19. laborasszisztens*

2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

2.21. dietetikus

2.22. diétás nővér

2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta

2.24. gyógytornász

2.25. konduktor

2.26. szülésznő

2.27. védőnő, családgondozó védőnő, kollegiális védőnői mentor[119]

2.28. mentőtiszt

2.29. mentőápoló

2.30. mentő gépkocsivezető

2.31. szolgálatvezető

2.32. betegszállító/betegkísérő

2.33. beteghordó*

2.34. gondozó

2.35. segédgondozó

2.36. egyéb gondozó

2.37. radiográfus

2.38. szonográfus*

2.39. egészségügyi laboráns

2.40. optometrista

2.41. boncmester

2.42. boncsegéd

2.43. klinikai fogászati higiénikus

2.44. műtőtechnikus

2.45. műtőssegéd

2.46. gipszmester

2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr

2.48. masszőr (fürdősmasszőr)

2.49. egészségügyi operátor

2.50. egészségügyi ügyvitelszervező***[120]

2.51. laboráns, vegyésztechnikus

2.52. kardiotechnikus

2.53. fertőtlenítő sterilező

2.54. sterilizáló*

2.55. egészségnevelő

2.56. foglalkoztató

2.57. szociális munkás

2.58. szociális szervező

2.59. szociális ügyintéző

2.60. szociális gondozó

2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember

2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr

2.63. közegészségügyi felügyelő*,**

2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

2.65. ápolási igazgató[121]

2.66. egészségügyi szakoktató[122]

2.67. mentőhelikopter vezető[123]

2.68. mentő-technikus[124]

2.69. mentésirányító

2.70. mentésvezető

2.71. okleveles ápoló-mentőtiszt

2.72. orvosírnok

2.73. dentálhigiénikus[125]

2.74. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta[126]

3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

3.1. pszichológus

3.2. klinikai szakpszichológus

3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus

3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus

3.5. gyógypedagógus

3.6. logopédus

3.7. mikrobiológus*

3.8. fizikus[127]

3.9. kémikus[128]

4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

4.1. főgyógyszerész*

4.2. gyógyszertárvezető*

4.3. gyógyszertárvezető helyettes*

4.4. gyógyszerész

4.5. szakgyógyszerész

5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1-4. pont valamelyikébe:

5.1. főigazgató, igazgató

5.2. parancsnok*

5.3. parancsnok helyettes*

5.4.[129]

5.5. intézetvezető*

5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*

5.7. foglalkoztatásvezető

5.8. munkavezető, foglalkozásvezető

Jelmagyarázat:[130]

* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.[131]

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[132]

[133]
AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés
2."Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.Sellye
3."Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.
Hajdúböszörmény
4.Albert Schweitzer Kórház - RendelőintézetHatvan
5.Állami Szívkórház BalatonfüredBalatonfüred
6.Almási Balogh Pál KórházÓzd
7.Kaposvári Humánszolgáltatási GondnokságKaposvár
8.
9.Bács-Kiskun Vármegyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Kecskemét
10.Bajai Szent Rókus KórházBaja
11.Bajcsy-Zsilinszky Kórház és RendelőintézetBudapest
12.Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit
Kft.
Balatonalmádi
13.Balatonfüredi Városi Szakorvosi RendelőintézetBalatonfüred
14.Kistérségi Járóbetegellátó KözpontBarcs
15.Batthyány Kázmér SzakkórházKisbér
16.Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó SzervezetBattonya
17.
18.Békés Vármegyei Központi KórházGyula
19.Békési Gyógyászati Központ és GyógyfürdőBékés
20.Belváros-Lipótváros Egészségügyi SzolgálatBudapest
21.
22.Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.Bicske
23.Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató KözpontBudapest
24.Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.Cigánd
25.Bonyhádi Kórház és RendelőintézetBonyhád
26.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi OktatókórházMiskolc
27.Budai Irgalmasrendi KórházBudapest
28.Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi SzolgálataBudapest
29.Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi
Intézete
Budapest
[134]
30.Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény
Budapest
31.Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi IntézményeBudapest
32.Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi SzolgálataBudapest
33.Bárka Kőbányai Humánszolgáltató KözpontBudapest
34.Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi SzolgálatBudapest
35.Budapesti Szent Ferenc KórházBudapest
36.Bugát Pál KórházGyöngyös
37.
38.Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Csenger
39.Csolnoky Ferenc KórházVeszprém
40.
41.Csongrád-Csanád Vármegyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-MakóHódmezővásárhely
42.
43.Csornai Margit KórházCsorna
44.Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft.Csurgó
45.Deák Jenő KórházTapolca
46.Debreceni Egyetem Klinikai KözpontDebrecen
47.Kazincbarcikai KórházKazincbarcika
48.Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit
Kft.
Budapest
49.Demecser Városi ÖnkormányzatDemecser
50.Dévaványa Város ÖnkormányzataDévaványa
51.Dombóvári Szent Lukács KórházDombóvár
52.
53.Dr. Halász Géza Szakorvosi RendelőintézetDabas
54.Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi RendelőintézetLenti
55.Dr. Kenessey Albert Kórház - RendelőintézetBalassagyarmat
56.Dr. Kostyán Andor RendelőintézetAbony
57.
58.Dr. Romics László Egészségügyi IntézményÉrd
59.Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális IntézményCsongrád
60.Nyergesújfalu Város ÖnkormányzataNyergesújfalu
61.Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi KözpontBalatonboglár
62.Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.Dunakeszi
63.Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi
Centrum
Dunavecse
64.Csepreg Város EgészségházaCsepreg
65.Egészségügyi Alapellátási IgazgatóságNyíregyháza
66.Vasvár Város ÖnkormányzataVasvár
67.Egészségügyi KözpontFüzesabony
68.Egészségügyi KözpontKunszentmiklós
[135]
69.Egészségügyi Nonprofit Kft.Fonyód
70.Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai IntézetBudapest
71.Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet
Szerencs
72.Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságErcsi
73.Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt.Baktalórántháza
74.Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató KórházSzékesfehérvár
75.Szent Damján Görögkatolikus KórházKisvárda
76.Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.Budapest
77.Boldog Gellért Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft.Pomáz
78.Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató SzervezetSzabadszállás
79.Gottsegen György Országos Kardiológiai IntézetBudapest
80.
81.Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti SzakrendelőPápa
82.
83.Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.Budapest
84.Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző IntézménySajószentpéter
85.Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó CentrumHajdúszoboszló
86.Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati IntézetBudapest
87.Hévízgyógyfürdő és Szent András ReumakórházHévíz
88.Hőgyész Nagyközség ÖnkormányzataHőgyész
89.
90.INDIT KözalapítványPécs
91.Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és RendelőintézetBudapest
92.Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú
Kft.
Jánoshalma
93.Jászberényi Szent Erzsébet KórházJászberény
94.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház - RendelőintézetSzolnok
95.Jávorszky Ödön KórházVác
96.Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi KözpontBudapest
97.Kanizsai Dorottya KórházNagykanizsa
98.
99.Karolina Kórház - RendelőintézetMosonmagyaróvár
100.Károlyi Sándor KórházBudapest
101.Kátai Gábor KórházKarcag
102.
103.
104.Kerekegyháza Város ÖnkormányzataKerekegyháza
105.Keszthelyi KórházKeszthely
106.
107.Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem
Oktató Kórháza
Kiskunhalas
108.Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.Kiskunmajsa
109.Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.Kistelek
110.Koch Róbert Kórház és RendelőintézetEdelény
[136]
111.
112.Komlós Településszolgáltatási Kft.Tótkomlós
113.Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.Tab
114.
115.Városi Egészségügyi Központ KunszentmártonKunszentmárton
116.Kuthy Elek Egészségügyi IntézményTiszafüred
117.Lábatlan Város ÖnkormányzataLábatlan
118.Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye
Lajosmizse
119.LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató
Nonprofit Zrt.
Létavértes
120.Lőrinc-Med Nonprofit Kft.Szentlőrinc
121.Lumniczer Sándor Kórház- RendelőintézetKapuvár
122.Mágocs Város ÖnkormányzataMágocs
123.Magyar Imre KórházAjka
124.Magyar Légimentő Nonprofit Kft.Budaörs
125.Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs OtthonDunaharaszti
126.Magyarországi Református Egyház Bethesda GyermekkórházaBudapest
127.Margit Kórház (Pásztó)Pásztó
128.Markhot Ferenc Oktatókórház és RendelőintézetEger
129.Markusovszky Egyetemi OktatókórházSzombathely
130.Mátrai GyógyintézetMátraháza
131.MÁV Kórház és Rendelőintézet SzolnokSzolnok
132.MAZSIHISZ SzeretetkórházBudapest
133.MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft.Ibrány
134.Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Mezőcsát
135.Mezőtúri Kórház és RendelőintézetMezőtúr
136.MH Egészségügyi KözpontBudapest
137.
138.Misszió Egészségügyi KözpontVeresegyház
139.
140.Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális
Nonprofit Közhasznú Kft.
Mórahalom
141.
142.MRE KIMM Drogterápiás OtthonRáckeresztúr
143.Nagyatádi KórházNagyatád
144.Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és RendelőintézetNagykőrös
145.
146.
147.Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási IntézetOroszlány
148.Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti KözpontBudapest
149.Országos Kórházi FőigazgatóságBudapest
150.Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti IntézetBudapest
151.Országos Korányi Pulmonológiai IntézetBudapest
152.
[137]
153.Országos MentőszolgálatBudapest
154.Országos Onkológiai IntézetBudapest
155.Országos Mozgásszervi IntézetBudapest
156.
157.Országos Sportegészségügyi IntézetBudapest
158.Országos Vérellátó SzolgálatBudapest
159.Paksi Gyógyászati KözpontPaks
160.Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú
Kft.
Pannonhalma
161.Parádfürdői Állami KórházParádfürdő
162.Pécs Vármegyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi
Intézmények Igazgatósága
Pécs
163.Pécsi Tudományegyetem Klinikai KözpontPécs
164.Pécsvárad Város ÖnkormányzataPécsvárad
165.Pest Vármegyei Flór Ferenc KórházKistarcsa
166.Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapest
167.PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.Polgár
168.Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelőintézetBudapest
169.Petz Aladár Vármegyei Oktató Kórház, GyőrGyőr
170.Pilisvörösvári SzakrendelőPilisvörösvár
171.Ráckeve Város Szakorvosi RendelőintézeteRáckeve
172.Mezőkövesd Városi Önkormányzat RendelőintézeteMezőkövesd
173.Szentgotthárd Város ÖnkormányzataSzentgotthárd
174.Répcelak Város ÖnkormányzataRépcelak
175.Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Rétság
176.Ruzsa Község ÖnkormányzataRuzsa
177.Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.Sarkad
178.Sárospatak Város RendelőintézeteSárospatak
179.
180.Sátoraljaújhelyi Erzsébet KórházSátoraljaújhely
181.Selye János KórházKomárom
182.Semmelweis Egyetem Klinikai KözpontBudapest
183.Siófoki Kórház - RendelőintézetSiófok
184.Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató KórházKaposvár
185.Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetSopron
186.Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
Sümeg
187.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi OktatókórházNyíregyháza
188.
189.
190.
191.Szakorvosi Rendelőintézet SzigetszentmiklósSzigetszentmiklós
192.Szászvár Nagyközség ÖnkormányzataSzászvár
193.Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.Szécsény
194.Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézmény
Szeged
[138]
195.Székesfehérvár Vármegyei Jogú Város Önkormányzata
Humán Szolgáltató Intézet
Székesfehérvár
196.Székkutas Községi ÖnkormányzatSzékkutas
197.Szent Borbála KórházTatabánya
198.Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi OktatókórházBudapest
199.Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és SzakrendelőBudapest
200.Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és GyógyfürdőVisegrád
201.Szent László KórházSárvár
202.Szent Lázár Vármegyei KórházSalgótarján
203.Szent Margit KórházBudapest
204.Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.Budapest
205.Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet DunaújvárosDunaújváros
206.
207.Szentendre Város Egészségügyi IntézményeiSzentendre
208.
209.Szob Város Szakorvosi RendelőintézeteSzob
210.SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai KözpontSzeged
211.Téglás Város ÖnkormányzataTéglás
212.Terézvárosi Egészségügyi SzolgálatBudapest
213.Encsi Területi Egészségügyi KözpontEncs
214.Tiszakécske Város ÖnkormányzataTiszakécske
215.Tiszaújváros Városi RendelőintézetTiszaújváros
216.
217.Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.Tokaj
218.Toldy Ferenc Kórház és RendelőintézetCegléd
219.Tolna Vármegyei Balassa János KórházSzekszárd
220.Tormay Károly Egészségügyi KözpontGödöllő
221.Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító -
Megelőző Intézet
Törökszentmiklós
222.Református Pulmonológiai CentrumTörökbálint
223.Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.Budapest
224.Uzsoki Utcai KórházBudapest
225.Városi Egészségügyi AlapellátásKisvárda
226.Putnoki Humán Szolgáltató KözpontPutnok
227.Városi Egészségügyi IntézményGyomaendrőd
228.Városi Önkormányzat Egészségügyi KözpontjaZalaszentgrót
229.Dr. László Elek Kórház és RendelőintézetOrosháza
230.Szalay János RendelőintézetHajdúnánás
231.Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.Budapest
232.Vaszary Kolos KórházEsztergom
233.Vecsési Egészségügyi SzolgálatVecsés
234.Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.Velence
235.Veszprém Vármegyei Tüdőgyógyintézet, FarkasgyepűFarkasgyepű
236.XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.Budapest
237.XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi SzolgálatBudapest
[139]
238.Zala Vármegyei Szent Rafael KórházZalaegerszeg
239.Zirci Erzsébet Kórház - RendelőintézetZirc
240.Zuglói Egészségügyi SzolgálatBudapest
241.Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft.Harkány
242.Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)
Budapest
243.Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó
Tüdőgondozó Állomás
Budapest
244.Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg Szakrendelés
Pécs
245.Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási
Otthon
Miskolc
246.Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati KözpontCserkeszőlő
247.
248.Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
Kecskemét
249.Verpelét Város ÖnkormányzataVerpelét
250.
251.Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságPüspökladány
252.Kumánia Gyógyfürdő Kft.Kisújszállás
253.Szegedi Sport és Fürdők Kft.Szeged
254.Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.Bácsalmás
255.Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft.Gárdony
256.Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség
Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző
Iskolája
Debrecen
257.Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási IntézményBékéscsaba
258.Budapesti Módszertani Szociális Központ és IntézményeiBudapest
259.ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű TársaságEger
260.Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságVámospércs
261.Százhalombattai Egészségügyi KözalapítványSzázhalombatta
262.Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és
Gyermekrehabilitációs Központ
Debrecen
263.Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.Budapest
264.DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű TársaságBudapest
265.Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.Budapest
266.Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft.Tapolca
267.Városi Humánsegítő és Szociális SzolgálatMezőberény
268.Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Sárvíz
269.Püspökladány Városüzemeltetési Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű TársaságPüspökladány
270.Budakeszi Egészségügyi KözpontBudakeszi
271.Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki EgészségéértBudapest
272.Biatorbágy Város ÖnkormányzataBiatorbágy
273.Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Balmazújváros
274.Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Tét
275.Református Dunamenti Kistérségi DiakóniaMajosháza
276.Tatabányai Járási Egyesített Szociális IntézményTatabánya
277.Róbert Károly Meddőségi CentrumBudapest
278.Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságBiatorbágy
279.Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságMórahalom
280.Ótemplomi SzeretetszolgálatSzarvas
281.Szaplonczay Manó Marcali KórházMarcali
282.Dr. Manninger Jenő Baleseti KözpontBudapest
283.Észak-Pesti Centrum Kórház - HonvédkórházBudapest
284.Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Siklós
285.Orgovány Nagyközség ÖnkormányzataOrgovány
286.Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Tiszavasvári
287.Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási KözpontNyíregyháza

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[140]

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési osztályba történő besorolása

Az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók munkakörének az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti fizetési osztályba sorolásánál - az 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően - az alábbi szintbesorolást kell alkalmazni:

1. "A" fizetési osztályba kell sorolni az 1. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) vagy anélkül betölthető munkakört.

2. "B" fizetési osztályba kell sorolni a 2. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai és alapfokú részszakképesítéshez kötött és munkakört.

3. "C" fizetési osztályba kell sorolni a 3. MKKR szintnek megfelelő

3.1. alapfokú iskolai végzettséghez kötött,

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött vagy

- szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető

munkakört; továbbá

3.2. alapfokú iskolai végzettséghez kötött

- OKJ előtti egészségügyi végzettséghez vagy

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez

kötött munkakört; valamint

3.3. az érettségi végzettséghez kötött, de szakképesítés nélkül betölthető munkakört.

4. "D" fizetési osztályba kell sorolni a 4. MKKR szintnek megfelelő

4.1. érettségihez kötött

- OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez (részszakképesítéshez) kötött vagy

- a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető

munkakört; továbbá

4.2. érettségire és egészségügyi szakképesítésre épülő munkakör betöltéséhez szükséges

- OKJ előtti elsőfokú vagy

- OKJ-ban szereplő középfokú

szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető munkakört.

5. "E" fizetési osztályba kell sorolni az 5. MKKR szintnek megfelelő végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához

5.1. szakmajegyzékben szereplő 5 éves technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végzettség szükséges; továbbá,

5.2. azt az emeltszintű végzettséggel betölthető munkakört, mely

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy

- felsőoktatási szakképzéshez vagy

- szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez

kötött; valamint

5.3. egészségügyi képesítésre és specializációra van szükség, mely lehet

- OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítés vagy

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépülés vagy

- szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettség.

6. "F" fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettséghez (BSc) kötött munkakört.

7. "G" fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettségre épülő munkakört, amelynek betöltéséhez főiskolai (BSc) végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges.

8. "H" fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi végzettség (MSc) szükséges.

9. "I" fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettség és jogszabályban előírt szakvizsga vagy szakirányú továbbképzés szükséges.

10. "J" fizetési osztályba kell sorolni a 8. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettségre és tudományos fokozatra van szükség.

3a. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[141]

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének kiemelt fizetési osztályba történő besorolása

AB
1.Kiemelt szakma és szakmai kódjaKiemelt tevékenységi terület
(1. melléklet szerinti munkakör)
2.0100 Belgyógyászat (krónikus ellátási forma)2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász
3.0405 Szülészet2.26. szülésznő, 2.10. ápoló, csecsemő-
és gyermekápoló
4.0501 Neonatológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
5.0502 PIC2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász
6.0506 Gyermeksebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
7.0515 Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív
terápia
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász
8.0516 Gyermekhemato-onkológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
9.1000 Ortopédia2.8.-2.14. ápolói munkakör
10.1002 Traumatológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
11.1200 Klinikai onkológia2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
12.0901 Stroke ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász,
2.74. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta
13.1501 Aneszteziológia2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens,
14.1502 Intenzív ellátás (ideértve a műtéti ellátásban
(központi műtőben) dolgozók létszámát.
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.18. egyéb
asszisztens/szakasszisztens, 2.24. gyógytornász,
2.44.-2.45. műtőtechnikus, műtőssegéd,
2.46. gipszmester és 2.52. kardiotechnikus
15.0204 Idegsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
16.0214 Gyermek idegsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
17.0205 Szívsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
18.0215 Csecsemő- és gyermekszívsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
19.1600 Infektológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
20.1601 AIDS beteg ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör
21.1603 Trópusi betegségek ellátása2.8.-2.14. ápolói munkakör
22.1800 Pszichiátria2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.56. foglalkoztató
23.1801 Addiktológia2.8.-2.14 ápolói munkakör., 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
24.1804 Pszichiátriai rehabilitáció2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.56. foglalkoztató
25.2200 Rehabilitációs medicina alaptevékenységek2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
26.2205 Gyermek rehabilitáció2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
27.2206 Súlyos agykárosodottak rehabilitációja2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
28.2207 Gerincvelő károsodottak rehabilitációja2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
29.2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és
szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
30.2209 Súlyos központi idegrendszeri károsodottak,
polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja
gyermekkorban
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
31.2300 Gyermek- és ifjúságpszichiátria2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
32.2301 Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
33.2302 Gyermek- és ifjúságaddiktológia2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
34.2303 Gyermek- és ifjúságaddiktológiai
rehabilitáció
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
35.4601 Központi ügyelet2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
36.4602 Sürgősségi betegellátó egységben
szervezett szakellátás
2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
37.4603 Klinikai toxikológia2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
38.4604 Sürgősségi pszichiátria2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
39.6200 Mentés2.28.-2.30. és 2.67.-2.71.
40.6201 Koraszülöttmentés és -szállítás2.28.-2.30. és 2.67.-2.71.
41.6210 Szervátültetéssel kapcsolatos mentési
feladat
2.28.-2.30. és 2.67.-2.71.
42.7306 Felnőtt hospice-palliatív ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör
43.7310 Gyermek palliatív ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör
44.7305 Szakápolás (egészségügyi diplomával
és/vagy szakápolói szakképesítéssel külön
jogszabályban meghatározottak alapján)
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[142]

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája

(Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK,
SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
HIJ
10-3255 320454 820467 320
24-6261 820461 220476 620
37-9268 320469 420488 220
410-12274 720478 620499 720
513-15281 220489 220511 320
616-18289 020499 920522 920
719-21298 720510 520532 220
822-24308 420521 220541 820
925-27318 120529 720551 520
1028-30327 820538 220561 220
1131-33336 220546 720570 820
1234-36344 720555 320580 520
1337-39353 120565 220591 320
1440-42361 520575 120602 120
1543-45369 928585 105612 936
1646-48378 345595 045623 751
1749-51386 763604 985634 566

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[143]

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése

(Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKGYÓGYSZERÉSZEK,
SZAKGYÓGYSZERÉSZEK
ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
HIJ
10-350 000237 000237 000
24-650 025237 010237 030
37-950 050237 045237 043
410-1249 975237 015236 955
513-1550 000236 965236 968
616-1850 030237 015236 980
719-2150 018236 965237 010
822-2450 005237 015236 954
925-2749 993236 995236 998
1028-3049 980236 975237 041
1131-3349 963236 955236 985
1234-3650 045237 035237 029
1337-3950 028236 995237 014
1440-4250 010236 955236 999
1543-4550 001237 000237 000
1646-4850 000237 000237 000
1749-5150 001237 000237 000

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[144]

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése

(Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI
EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL,
VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI
EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ
SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPESÍTÉSSEL
RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY
BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
HIJ
10-384 385271 385271 385
24-684 410271 395271 415
37-984 435271 430271 428
410-1284 360271 400271 340
513-1584 385271 350271 353
616-1884 415271 400271 365
719-2184 403271 350271 395
822-2484 390271 400271 339
925-2784 378271 380271 383
1028-3084 365271 360271 426
1131-3384 348271 340271 370
1234-3684 430271 420271 414
1337-3984 413271 380271 399
1440-4284 395271 340271 384
1543-4584 386271 385271 385
1646-4884 385271 385271 385
1749-5184 386271 385271 385

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[145]

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SzintÉvekEGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-3288 914312 026352 553362 625389 485481 820496 929503 645514 558550 651
24-6292 379317 226357 589369 340401 237498 608515 396527 148539 741579 192
37-9295 847322 427362 625376 056412 989515 396533 863550 651564 922607 731
410-12299 313327 627367 661382 771424 741532 185552 330574 154590 104636 271
513-15302 780332 827372 698389 485436 493548 973570 797597 659615 287664 810
616-18306 248338 028377 734396 201448 245565 761589 264621 162640 469693 350
719-21309 715343 228382 771402 916459 996582 549607 731644 665665 650721 891
822-24313 182348 430387 807409 632471 748599 337626 198668 168690 833750 432
925-27316 648353 630392 844416 347483 500616 125644 665691 672716 015778 972
1028-30320 114358 829397 880423 062495 251632 914663 132715 175741 197807 511
1131-33323 582364 029402 916429 778507 003649 701681 598738 680766 380836 051
1234-36327 049369 231407 952436 493518 754666 489700 065762 184791 561864 591
1337-39330 516374 431412 989443 207530 506683 277718 534785 687816 743893 131
1440-42333 984379 630418 026449 923542 258700 065737 001809 190841 926921 670
1543-45337 451384 832423 062456 638554 009716 855755 468832 693867 108950 210
1646-48340 951390 103428 160463 455566 017734 045774 396856 879893 043979 634
1749-51344 493395 446433 318470 371578 282751 650793 801881 768919 7541 009 968

8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[146]

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINTÉVEKEGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY
BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK
FGH
10-3244 887252 691255 882
24-6254 844263 896269 325
37-9264 496274 784282 768
410-12274 149285 671296 211
513-15283 801296 559309 655
616-18293 453307 446321 803
719-21303 105318 334332 009
822-24312 147327 634342 214
925-27321 189335 664352 420
1028-30328 097343 376362 625
1131-33335 004351 088374 128
1234-36341 911358 800385 628
1337-39348 818366 515397 129
1440-42355 725374 227408 629
1543-45362 634381 940420 130
1646-48369 882390 042432 208
1749-51377 481398 550444 884

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[147]

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők esetén
igényelhető
2.0-2 év432 517 Ft233 017 Ft
3.3-5 év614 086 Ft414 686 Ft
4.6-10 év962 892 Ft761 792 Ft
5.11-15 év962 892 Ft920 627 Ft
6.16-20 év962 892 Ft991 759 Ft
7.21-25 év962 892 Ft1 134 433 Ft
8.26-30 év962 892 Ft1 264 995 Ft
9.31-35 év962 892 Ft1 321 847 Ft
10.36-40 év962 892 Ft1 460 447 Ft
11.41- év962 892 Ft1 804 937 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők esetén
igényelhető
2.0-2 év477 237 Ft477 237 Ft
3.3-5 év665 306 Ft665 306 Ft
4.6-10 év1 020 612 Ft1 020 612 Ft
5.11-15 év1 020 612 Ft1 188 647 Ft
6.16-20 év1 020 612 Ft1 281 079 Ft
7.21-25 év1 020 612 Ft1 445 053 Ft
8.26-30 év1 020 612 Ft1 577 810 Ft
9.31-35 év1 020 612 Ft1 634 622 Ft
10.36-40 év1 020 612 Ft1 773 262 Ft
11.41- év1 020 612 Ft2 117 712 Ft

10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[148]

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók
illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg, amely nem tartalmazza
a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)
I.II.III.IV.V.
alapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemelt
254 906281 501296 935327 913341 630377 272420 900464 813480 478530 606

11. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[149]

12. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[150]

13. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[151]

14. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[152]

15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[153]

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók
és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg
fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)
I.II.III.IV.V.
alapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemelt
254 906281 501296 935327 913341 630377 272420 900464 813480 478530 606

16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez[154]

Az egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg (Ft/hó)

KategóriaÖsszeg
(ft/hó/fő)
Alapfokú, középfokú végzettséggel rendelkező, vagy alapfokú, középfokú
végzettséggel betölthető, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező
és felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörben foglalkoztatott
egészségügyben dolgozó
84 100

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[2] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[3] Beiktatta a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[4] Beiktatta a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.07.01.

[5] Módosította a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[6] Módosította a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. § a) - b) pontja. Hatályos 2014.02.25.

[7] Módosította a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2016.08.17.

[8] Módosította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[10] Az alcím címét megállapította a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[11] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[12] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[13] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[14] Beiktatta a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[15] Beiktatta a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[16] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[17] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[18] Megállapította a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.02.20.

[19] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[20] Beiktatta a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[21] Megállapította a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[22] Beiktatta az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.03.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[33] Beiktatta a 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.14.

[34] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[35] Beiktatta a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[36] Az alcím címét megállapította a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.11.09.

[37] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[38] Módosította a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[39] Beiktatta a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2024.03.01.

[41] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[42] Módosította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[43] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § d)-e) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[44] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[45] Beiktatta a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.12.21.

[46] Beiktatta a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[47] Beiktatta a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[48] Beiktatta a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[49] Beiktatta a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[50] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[51] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[52] Beiktatta a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[53] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[54] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § g) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[61] Beiktatta a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[62] Az alcímet megállapította a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[63] Megállapította a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[64] Módosította 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2019.12.21.

[65] Beiktatta a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.12.21.

[66] Beiktatta a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.12.21.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Beiktatta a 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.04.22.

[70] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.01.

[84] Beiktatta a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[85] Beiktatta a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.06.

[86] Beiktatta a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.02.06.

[87] Beiktatta a 421/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[88] Beiktatta az 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.06.

[89] Beiktatta az 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.15.

[90] Beiktatta a 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.11.14.

[91] Beiktatta a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.26.

[92] Beiktatta a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.11.26.

[93] Beiktatta a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[94] Beiktatta a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[95] Beiktatta az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[96] Beiktatta a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.31.

[97] Beiktatta a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[99] Beiktatta a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[100] Beiktatta a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[101] Beiktatta a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 47. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[102] Beiktatta a 609/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[103] Az "A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések" alcímet hatályon kívül helyezte a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. §-a. Hatálytalan 2023.07.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 90. § c) pontja. Hatálytalan 2015.03.01. Hatályon kívül helyezte továbbá 2023.07.01-jével a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. §-a.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezte a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2021.06.03.

[116] Hatályon kívül helyezte a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2021.06.03.

[117] Módosította a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.06.03.

[118] Hatályon kívül helyezte a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2021.06.03.

[119] Megállapította a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a (lásd: 4. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[120] Megállapította a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a (lásd 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.12.21.

[121] Beiktatta a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.15.

[122] Beiktatta a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.15.

[123] Beiktatta a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.15.

[124] Beiktatta a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a (lásd 5. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.12.21.

[125] Beiktatta a 665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.12.02.

[126] Beiktatta a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2022.03.01.

[127] Beiktatta a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.15.

[128] Beiktatta a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.15.

[129] Hatályon kívül helyezte a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2013.11.15.

[130] Az "** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör." szövegrészt hatályon kívül helyezte a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatálytalan 2021.06.03.

[131] Beiktatta a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2017.11.09.

[132] A táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jétől lép hatályba.

[133] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd: 1. melléklet 1. és 16. pont), valamint az 5. § b) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[134] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[135] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[136] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[137] Módosította a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd: 1. melléklet 11. pont), valamint az 5. § b) pontja. Hatályos 2023.01.31.

[138] Módosította a 609/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

[139] Módosította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[140] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[141] Beiktatta a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

[142] Megállapította a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja (lásd 7. melléklet). Hatályos 2017.11.01.

[143] Megállapította a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja (lásd 8. melléklet). Hatályos 2017.11.01.

[144] Megállapította a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § c) pontja (lásd 9. melléklet). Hatályos 2017.11.01.

[145] Megállapította a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.07.01.

[146] Megállapította a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja (lásd 13. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[147] Megállapította az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 16. §-a (lásd 6. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[148] Megállapította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.02.20.

[150] Hatályon kívül helyezte a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.02.20.

[151] Hatályon kívül helyezte a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.02.20.

[152] Hatályon kívül helyezte a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.02.20.

[153] Megállapította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

[154] Megállapította a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése (ld. 5. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

Tartalomjegyzék