192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEHI rendelet) a következő 7/A. alcímmel, valamint 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:

"7/A. Kormánydöntések végrehajtásának nyomon követése

13/A. § (1) A Hivatal a kormányzati ellenőrzés keretében nyilvántartja a kormányhatározatban rögzített kormánydöntéseket (a továbbiakban: kormánydöntés), és nyomon követi azok végrehajtásának folyamatát, előrehaladását.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglaltak keretében:

a) nyilvántartást vezet a kormánydöntésekről és azok végrehajtásának állásáról,

b) a kormánydöntések végrehajtásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján rendszeresen beszámol a miniszterelnöknek.

(3) A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai végrehajtása érdekében a kormánydöntés végrehajtásáért felelős, valamint a végrehajtásban közreműködő szervtől vagy személytől adatokat és dokumentumokat kérhet.

(4) Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a Hivatal azt állapítja meg, hogy a kormánydöntés végrehajtása valószínűsíthetően

a) a meghatározott határidőre nem történik meg, vagy

b) nem megfelelően történik,

a Hivatal elnöke a miniszterelnök utasítása alapján, a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendelhet el, amelynek eredményéről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja a miniszterelnököt.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak szerinti kormányzati ellenőrzésre a 18. § (2) bekezdés b) pontját és a 31-37. §-okban foglaltakat nem kell alkalmazni.

13/B. § A Hivatal a miniszterelnök utasítása alapján közreműködik meghatározott jogszabály utólagos hatásainak vizsgálatában."

2. § A KEHI rendelet 10. § (1) bekezdésében a "kapcsolódóan, továbbá" szövegrész helyébe a "kapcsolódóan, illetve a jogszabályok hatályosulásával összefüggő tevékenységhez, továbbá" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök