207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa alapított költségvetési szerv és a Kincstár közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja az (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok részletes munkamegosztását és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket."

2. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Kormány

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (2a) bekezdésében meghatározott kincstári feladatok ellátására a Kincstár 1. melléklet szerinti területi szerveit,

b) azon helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás és az általuk irányított költségvetési szervek tekintetében, ahol az Ávr. 9. § (2a) bekezdése alapján a Kincstár látja el az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzési feladatok ellátására a Kincstár 5. § (1) bekezdése szerinti központi szervét

jelöli ki.

(2b) Az elnök, az elnökhelyettes és a Kincstár központi szervének más alkalmazottja a területi szervek igazgatóját, más vezetőit és ügyintézőit az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében szabályozott feladatok ellátása során nem utasíthatja."

3. § A Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

[A Kincstár az Áht.-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai körében]

"m) külön megállapodás alapján ellátja az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében megjelölt feladatokat."

4. § A Kormányrendelet

a) 9. § (1) bekezdésében az "államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)" szövegrész helyébe az "Áht." szöveg és

b) 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)" szövegrész helyébe az "Ávr.-ben" szöveg

lép.

3. Hatályba léptető rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék