212/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról

A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelő) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakon felül azokat a lakóingatlanokat vásárolhatja meg, amelyekre vonatkozóan a hiteladós vagy a zálogkötelezett jogszabályi feltételeknek megfelelő szándéknyilatkozata e rendelet hatálybalépésének napjáig a Nemzeti Eszközkezelőhöz vagy a pénzügyi intézményhez benyújtásra került.

2. § A pénzügyi intézmény e rendelet hatálybalépését követően benyújtott szándéknyilatkozat esetében tájékoztatja a hiteladóst vagy zálogkötelezettet, hogy a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő általi megvásárlására már nem kerül sor.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök