22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés n) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet [a továbbiakban: 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet] 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/ EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. § Hatályát veszti a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

a) 2. számú melléklete,

b) 12. számú melléklet 4. pontja.

2. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet [a továbbiakban 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet] 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/ EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

4. § A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/ EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Az egészségügy területén engedélyhez kötött szakértői tevékenység szakterületei

1. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

2. Farmakológiai-toxikológia

3. Fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

4. Fogászati ellátást szolgáló fogtechnikai eszközök

5. Foglalkozás-egészségügy

6. Gyógyászati segédeszközök

7. Gyógyszer analitika

8. Gyógyszerek preklinikai, klinikai dokumentációjának értékelése

9. Gyógyszerellátás

10. Gyógyszerellenőrzés

10.1. kémiai (fizikai-kémiai),

10.2. biológiai,

10.3. mikrobiológiai,

10.4. farmakognózia

szakágban

11. Gyógyszertechnológia

12. Kémiai biztonság

13. Klinikai vizsgálati protokollok orvosbiológiai dokumentációjának értékelése

14. Kórházhigiéné, infekciókontroll tevékenység

15. Kórházi-klinikai gyógyszerészet

16. Környezet-egészségügy

17. Közegészségügyi-járványügyi mikrobiológia

18. Lézersugárzás elleni védelem

19. Megelőző orvostan

20. Méregtartalmú (mérgező) növények okozta egészségkárosodások megelőzése és diagnosztizálása

21. Munkaegészségügyi szaktevékenység

22. Munkahigiéné

23. Nem-ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem

24. Népegészségügy

25. Ortopéd technikai ellátást szolgáló gyógyászati segédeszközök

26. Orvosi entomológia

27. Orvosi fizika

27.1. a sugárterápiában,

27.2. a nukleáris medicinában,

27.3. a radiológiai diagnosztikában

28. Orvosi mikrobiológia

29. Orvosi virológia

30. Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása

31. Radiofarmakonok

31.1. gyártástechnológiája,

31.2. farmakológiája,

31.3. toxikológiája,

31.4. ellenőrzése

32. Rovar- és rágcsálóirtás

33. Sürgősségi ellátás

34. Sterilizálás, valamint az erre használatos gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

35. Toxikomorphológia

36. Üzemorvostan"

Tartalomjegyzék