16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. §-a (2) bekezdésének a)-e), valamint k)-o) pontjaiban, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

A munkavállalók és a lakosság sugárterhelésének korlátozása, a sugárterheléssel összefüggő baleset-elhárítási intézkedési szintek

[Az At. 68. § (2) bekezdésének a) pontjához]

3. §[3]

Sugárvédelmi minősítés

[Az At. 68. § (2) bekezdésének b) pontjához]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

A munkavállalókra érvényes munkaköri alkalmassági szabályok

[Az At. 68. § (2) bekezdésének c) pontjához]

7. §[7]

A sugárvédelmi oktatás rendje

[Az At. 68. § (2) bekezdésének c) pontjához]

8. §[8]

A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai, a munkavállalókra érvényes sugáregészségügyi, munkavégzési szabályok

[Az At. 68. § (2) bekezdésének c) és e) pontjaihoz]

9. §[9]

Sugárvédelmi szolgálat

[Az At. 68. § (2) bekezdésének e) pontjához]

10. §[10]

11. §[11]

A közúti szállítóeszközökre vonatkozó sugárvédelmi követelmények

[Az At. 68. § (2) bekezdésének d) pontjához]

12. §[12]

Engedélyezés, ellenőrzés

[Az At. 68. § (2) bekezdésének k), l), m) pontjaihoz]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

Felszabadítás a hatósági felügyelet alól

23. §[23]

Megszüntetés

24. §[24]

Hasznosíthatósági határozat

25. §[25]

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat

[Az At 68. § (2) bekezdésének n) pontjához]

26. § (1)[26] Az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel vagy radioaktív anyaggal kapcsolatos rendkívüli esemény - a nukleáris létesítményben bekövetkező rendkívüli esemény és nukleáris veszélyhelyzet kivételével - kezeléséhez szükséges sugáregészségügyi feladatok meghatározását és a végrehajtás szakmai irányítását az országos tisztifőorvos által működtetett Országos Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálata (a továbbiakban: OSKSZ) végzi.

(2)[27] Azok a személyek, akik nem az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet végeznek és gazdátlan sugárforrások jelenlétét gyanítják, az OSKSZ-nél tehetnek erről bejelentést. Az OSKSZ a bejelentést kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3)[28] Az OSKSZ működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket az országos tisztifőorvos biztosítja.

(4)[29] A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedéseket és értesítési rendet külön jogszabály tartalmazza.

(5)[30] A nukleáris veszélyhelyzet kezeléséről külön jogszabály rendelkezik.

(6)[31] Az OSKSZ riasztási rendjét, az azzal kapcsolatos feladatokat az országos tisztifőorvos közleményben teszi közzé.

27. §[32] Rendkívüli esemény szakszerű elhárításának támogatása érdekében az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyekről, valamint a bekövetkezett rendkívüli eseményekről az országos tisztifőorvos Országos Nyilvántartást vezet.

Sugársérültek vagy arra gyanús személyek egészségügyi ellátása

[Az At. 68. § (2) bekezdésének o) pontjához]

28. §[33] (1) Azt a személyt, aki 250 mSv effektív dózist meghaladó nem terápiás célú sugárterhelést, illetve a klinikai tünetek vagy a dózisbecslés alapján a bőrfelület egy részén 6 Gy-nél, a szemlencsében 2 Gy-nél, vagy egyéb egyes szervekben 3 Gy-nél nagyobb sugárterhelést (elnyelt dózis) kapott (a továbbiakban: sugársérült), illetőleg ha ennek gyanúja fennáll, soron kívül, de legkésőbb 24 órán belül orvosi vizsgálatnak kell alávetni, szükség esetén kezelésben kell részesíteni.

(2)[34] Nyitott radioaktív készítmény szervezetbe kerülése vagy annak gyanúja esetén az érintett személlyel kapcsolatosan az országos tisztifőorvos által - az illetékes szakmai kollégiummal együttműködve - elkészített módszertani levélben meghatározottak szerint kell eljárni. Az eljárás során betartandó munkahelyi sugárvédelmi feladatokat az MSSZ tartalmazza.

(3)[35] A sugársérült vagy az arra gyanús személy szakellátása a 12. számú mellékletben meghatározott egészségügyi intézményekben (a továbbiakban: kijelölt egészségügyi intézmény) történik, az országos tisztifőorvos szakmai közreműködésével. A kijelölt egészségügyi intézmény a kombinált sugársérült ellátására is alkalmas munkacsoportot hoz létre.

(4)[36] A kijelölt egészségügyi intézmény vezetője biztosítja a (3) bekezdés szerinti munkacsoportban résztvevő orvosok ötévenkénti sugárorvostani továbbképzését. A továbbképző tanfolyamot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tartja, az országos tisztifőorvos által jóváhagyott képzési tematika alapján.

29. §[37]

Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. számú melléklete 2. számú függelékének 2., 12., 16. és 26. pontja 2003. január 1-jén lép hatályba.

(3)[38]

(4)[39]

(5)[40]

(6)[41]

(7) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az azt kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a Tanács, a munkavállalók és a lakosság ionizáló sugárzás elleni védelmének általános szabályairól szóló 96/29/EURATOM irányelvének rendelkezéseivel.

(8)[42] Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[43]

2. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[44]

3. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[45]

4. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[46]

5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[47]

6. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[48]

7. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[49]

8. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[50]

9. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[51]

10. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[52]

11. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[53]

12. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[54]

A sugársérültek vagy arra gyanús személyek szakellátására kijelölt intézmények jegyzéke

1. Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, Budapest[55]

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórháza, Miskolc

3. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen

4.[56]

5. Országos Onkológiai Intézet, Budapest

6. Petz Aladár Megyei Kórház, Győr

7. Pécsi Tudományegyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Pécs

8. Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged

9. Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd

13. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[57]

14. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez[58]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[26] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[27] Beiktatta a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.12.31.

[28] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[29] Számozását módosította a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.12.31.

[30] Számozását módosította a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.12.31.

[31] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[32] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[33] Megállapította a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.12.31.

[34] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[35] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[36] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 10. §-a. Hatályos 2023.08.11.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 3. § (6) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.03.16.

[38] Hatályon kívül helyezte a 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet 20. § (4) bekezdése bf) pontja. Hatálytalan 2003.11.06.

[39] Hatályon kívül helyezte a 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet 20. § (4) bekezdése bf) pontja. Hatálytalan 2003.11.06.

[40] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 178. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[41] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 178. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[42] Beiktatta a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.07.10.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[44] Hatályon kívül helyezte a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2018.07.10.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

[53] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 72. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[54] Megállapította a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 7. § - a. Hatályos 2005.12.31.

[55] Módosította az 55/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2018.07.10.

[57] Hatályon kívül helyezte az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 3. § (6) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.03.16.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § f) pontja. Hatálytalan 2016.01.16.

Tartalomjegyzék