265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A köztársasági elnökhöz és a miniszterelnökhöz kötődő, Országházon kívüli, hivatalos feladatokhoz kapcsolódó protokolláris objektumőrzési és díszelgési feladatokat a Nemzeti Honvéd Díszegység látja el.

(2) A Nemzeti Honvéd Díszegység szolgálati feladatai ellátása során együttműködik a Sándor-palota épületének védelmét megszervező és végrehajtó Készenléti Rendőrséggel, valamint a miniszterelnök állandó személyvédelmét megszervező és végrehajtó Terrorelhárítási Központtal.

(3) A Nemzeti Honvéd Díszegység működésével, szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét terhelik."

2. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítése esetén a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára kompenzációra jogosult

a) a munkáltató az önkéntes tartalékos munkavállalója után,

b) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő."

3. § A 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-át a Mód. rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell."

3. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú rendszerelem:)

"a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), valamint a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok által működtetett vagy használt rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),"

(amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike alá esik.)

5. § A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást (a továbbiakban: rendszerelemet),]

"h) amely speciális igényeket elégít ki, nincs helyettesítője és kiesése vagy meghibásodása a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza."

6. § (1) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó hatósági feladatokat a Magyar Honvédség központi logisztikai ellátását végző szervezet látja el."

(2) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A honvédelmi létfontosságú információs rendszerelemek esetében az ellenőrzést koordináló szerv feladatait a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el."

(3) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ágazati javaslattevő hatóság a hadiipari rendszerelem esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság véleményét."

(4) A 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ágazati javaslattevő hatóság a honvédelmi célú elektronikus információs rendszer esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság véleményét."

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet "19. Egyéb ügyek" pontjában foglalt táblázat A/9. mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Közigazgatási hatósági eljárás)
(9.)Létfontosságú rendszer és létesítmény - kivéve honvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények -
kijelölése és a kijelölés visszavonása

2. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet "19. Egyéb ügyek" pontjában foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

(ABCDEF
Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
9a.Honvédelmi
létfontosságú
rendszer és
létesítmény
kijelölése és
a kijelölés
visszavonása.
A nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő
kijelölésre, valamint a kijelölés
visszavonására vonatkozó
eljárás során a létfontosságú
rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról
szóló 65/2013. (III. 8.)
Korm. rendelet
1. mellékletében
meghatározott horizontális
kritériumok fennállása, illetve
teljesülése.
Minden
esetben.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve országos
illetékességgel.
-21 nap

Tartalomjegyzék