294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1)[1] Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítése esetén a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára kompenzációra jogosult

a) a munkáltató az önkéntes tartalékos munkavállalója után,

b)[2]

(2) Az önkéntes tartalékost foglalkoztató munkáltató kompenzációjának mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg. A számításhoz a munkáltató statisztikai számjele szerinti nemzetgazdasági ágazat bruttó átlagkereseti adatát kell figyelembe venni.

(3) A munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban vállalja, hogy munkavállalója önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését.

(4) A munkáltató a kompenzáció 50%-ára jogosult, ha a (3) bekezdésben meghatározott feltételeket nem vállalja, vagy nem teljesíti.

(5) Részmunkaidőben foglalkoztatott önkéntes tartalékos munkavállaló után a munkáltatót a munkavállaló munkaidejével arányos kompenzáció illeti meg.

(6)[3] Nem jogosultak kompenzációra az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapokat kezelő szervek, valamint a közvetlen többségi állami részesedéssel működő gazdasági társaságok.

(7) A munkáltató az őt megillető kompenzációról - a 2. § (1) bekezdésben meghatározott megállapodásban - lemondhat.

(8) Az 2. § (1) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában a munkáltató kompenzációra nem jogosult.

(9) A munkáltatót megillető kompenzáció kifizetése utólagos finanszírozással történik.

2. § (1) A Magyar Honvédség az önkéntes tartalékosokat foglalkoztató munkáltatókkal megállapodást köt, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a munkáltató tevékenységének ágazati besorolása;

b) a munkáltatónak a kompenzáció megállapításához és folyósításához szükséges adatai;

c) a munkáltató nyilatkozata a behívás átütemezésére vonatkozó kérelemről, vagy ennek kizárásáról;

d) a munkáltató nyilatkozata a kompenzációs igényéről, vagy az erről való lemondásról.

(2) A megállapodást a Magyar Honvédség a munkavállaló útján az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezésekor juttatja el a munkáltató részére, aki annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldi azt a Magyar Honvédség illetékes szerve részére.

(3) A munkáltató - személyében bekövetkezett és a megállapodás tartalmát érintő - minden változást 15 munkanapon belül bejelent a Magyar Honvédség vele szerződést kötő illetékes szerve részére.

(4)[4] A munkáltató amennyiben a behívás átütemezésének lehetőségét a 2. § 1 c) bekezdése szerint nem zárta ki, háromévente egy alkalommal, a működésével összefüggő okból jogosult az alkalmazásában álló önkéntes tartalékos tényleges szolgáltra történő előre tervezett behívása egyszeri átütemezésének kezdeményezésére. Az átütemezést az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervénél kell kezdeményeznie. Az átütemezés kezdeményezésének joga nem illeti meg a munkáltatót a Magyar Honvédség által előre nem tervezhető behívás esetén.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

3/A. §[5] E rendeletnek a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdését a Mód. rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.01.04.

[2] Hatályon kívül helyezte a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[3] Megállapította a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.11.01.

[4] Módosította a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.11.01.

[5] Megállapította a 154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelete 6. §-a. Hatályos 2019.06.28.