27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 46. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A fenntartó döntése alapján a bölcsődei csoportban a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott létszámon felül legfeljebb további három gyermek nevelhető, gondozható, feltéve, hogy

a) az 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.1. pontjában a kisgyermeknevelő munkakörre előírt létszámfeltétel teljesítésén túl további egy fő kisgyermeknevelő alkalmazása biztosított, és

b) az intézmény vezetőjéből, orvosából, gyógypedagógusából és kisgyermeknevelőjéből álló szakmai csoport a bölcsődei csoportba járó és oda jelentkező gyermekek állapota alapján azt támogatja."

2. § (1) Az Nmr. 51/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A munkahelyi bölcsődében - a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével - a szolgáltatást nyújtó személy a fenntartótól függően közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható."

(2) Az Nmr. 51/C. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A munkahelyi bölcsődében a foglalkoztató és a Gyvt. 5. § s) pontjában meghatározott fenntartó között létrejövő, a munkahelyi bölcsődei szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodást írásban kell megkötni.

(8) A munkahelyi bölcsődei szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát,

b) a szolgáltatásban részesítendők körét, számát,

c) a szolgáltatás nyújtásának helyét,

d) azt az időszakot, amelyre a megállapodást kötötték,

e) a fenntartó nyilatkozatát a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak betartására,

f) a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a központi statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását,

g) a megállapodás alapján végzett szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összegét,

h) a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket,

i) a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket,

j) a személyi térítési díj összegét, csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait,

k) a megállapodás megszegése esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést,

l) a megállapodás felmondásának hónapokban meghatározott idejét,

m) a szolgáltatás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését,

n) az ellátással kapcsolatban felmerült panaszok érvényesítésének rendjét, a foglalkoztató tájékoztatásának formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó szabályokat és

o) a foglalkoztató részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy a fenntartót évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli.

(9) A Gyvt. 5. § s) pontja szerinti fenntartó egy munkahelyi bölcsődei csoport működtetésére legfeljebb három foglalkoztatóval köthet megállapodást."

3. § Az Nmr. 51/G. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A családi bölcsődében - a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével - a szolgáltatást nyújtó személy a fenntartótól függően közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható."

4. § Az Nmr. 11. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Nmr.

a) 176. § (3) bekezdésében a "2018. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-éig" szöveg,

b) 176. § (3a) bekezdésében a "2017. év" szövegrész helyébe a "2017. és 2018. év" szöveg, valamint a "2018. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2019. december 31-éig" szöveg,

c) 176. § (3b) bekezdésében a "2017. december 31-ét követően" szövegrész helyébe a "2018. december 31-ét követően" szöveg,

d) 12. számú mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a "munkacipő (benti)" szövegrész helyébe a "benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs" szöveg,

e) 12. számú mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a "munkaköpeny" szövegrész helyébe a "szoknya és blúz" szöveg, valamint a "munkacipő" szövegrész helyébe az "utcai cipő vagy legalább kétpántos utcai papucs" szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelethez

"11. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről

I. Általános rendelkezések

A gyermekek részére kialakított helyiségek akkor megfelelőek, ha - rendeltetésüktől függően - alapterületük lehetővé teszi a gyermekek egészséges, biztonságos körülmények közötti ellátását, nevelését, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelelnek az építésügyi jogszabályoknak, valamint az egészségvédelmi és munkavédelmi követelményeknek.

Az egyes helyiségeket a csoportlétszám figyelembevételével kell kialakítani. Az adott helyiségnek olyan méretűnek és berendezésűnek kell lennie, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek és felnőtt igénye teljesíthető legyen. A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterületének gyermekenként legalább három négyzetméternek kell lennie. A fűtés és a világítás megoldási módjáról, valamint a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító - a II-VII. pontban fel nem sorolt - további eszközökről helyben, az építészeti adottságok és az adott intézmény szakmai programja alapján kell dönteni.

A gyermekek ellátásához szükséges eszközöknek és felszereléseknek biztonságosaknak, jó minőségűeknek, fertőtleníthetőeknek és az ellátott gyermekek életkorához, testméretéhez igazodóaknak kell lenniük. Az eszközöket és a felszereléseket az adott csoport vagy csoportok létszámának figyelembevételével kell beszerezni. Az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek és felnőtt igényét teljesíteni lehessen.

Ha vitatott, hogy az előírt eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak-e, az e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei módszertani szervezet véleményét kell írásban beszerezni. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató a véleményben foglaltakat köteles figyelembe venni.

A játszóudvart úgy kell kialakítani, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei gyermekcsoport egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét.

Többcélú intézményen belül a bölcsődei játszóudvart elkülönített részként kell kialakítani a bölcsődei csoportba felvett gyermekek számára. Munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde esetében elfogadható a játszóudvar biztosítása a szolgáltatáson kívül, a gyermekek számára elérhető közelségben, a gyermekek biztonságos játéktevékenységét lehetővé tevő területen, így különösen játszótéren.

Ahol a II-VII. pontban a mennyiségi mutatónál a "bölcsődénként" megjelölés szerepel, azon a bölcsődét, mini bölcsődét, munkahelyi bölcsődét és családi bölcsődét kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben az adott helyiségek a székhelyen, illetve a telephelyen is kialakíthatóak. A "gyermekcsoportonként" megjelölésen egy bölcsődei gyermekcsoportot kell érteni. A "gyermeklétszám" megjelölésen azt a bölcsődei, mini bölcsődei, munkahelyi bölcsődei és családi bölcsődei csoportba felvehető maximális gyermeklétszámot kell érteni, amely az e rendeletben az adott ellátási formánál szerepel.

II. HELYISÉGEK, JÁTSZÓUDVAR, TERASZ

A kisgyermekellátást szolgáló helyiségek, játszóudvar és terasz jellemző adatait a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák az egyes ellátási formák különbözőségére tekintettel.

ABC
1.Helyiségek, játszóudvar, teraszMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.csoportszobagyermekcsoportonként 1A csoportszoba bútorzat nélküli hasznos
alapterülete nem lehet kevesebb, mint
3 m2/fő.
3.gyermekfürdőszobagyermekcsoportonként 1A férőhelyszám figyelembevételével
2 gyermekcsoport számára közösen is
kialakítható. Óvodán belül kialakított
mini bölcsődében, ha nem megoldható
a 3 éven aluli gyermekek számára a külön
fürdőszoba biztosítása, akkor az óvodások
fürdőszobájában külön fallal leválasztva
kialakítható csak a bölcsődések által használt
rész WC, gyermekmosdó, zuhanytálca,
valamint a III. pont 18-30. alpontjában foglalt
eszközök és felszerelések biztosításával.
Családi bölcsődénél nem kell külön
gyermekfürdőszobát létrehozni.
4.gyermeköltöző,
átadóhelyiség, előszoba
gyermekcsoportonként 1A férőhelyszám figyelembevételével
2 gyermekcsoport számára közösen is
kialakítható. Óvodán belül kialakított mini
bölcsődében az óvodások által használt
helyiségben vagy folyosórészen is kialakítható
csak a bölcsődések által használt rész a III. pont
31-37. alpontjában foglalt eszközök és
felszerelések biztosításával.
Családi bölcsődénél nem kell külön
gyermeköltözőt létrehozni.
5.tárolóhelyiséggyermekcsoportonként 1Kialakítása valamennyi gyermekágy, játék,
egyéb eszköz tárolására nyújtson lehetőséget.
Az építészeti adottságok függvényében
folyosórészen, csoportszobában beépített
szekrényben vagy gyermeköltözőben
kialakított tárolási lehetőség is elfogadható.
Mini bölcsődénél, munkahelyi bölcsődénél
és családi bölcsődénél nem kell külön
tárolóhelyiséget létrehozni.
6.akadálymentes mosdó,
illetve illemhely a szülők
számára
bölcsődénként 1Munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde
esetében nem kötelező.
7.előtér, illetve babakocsi- és
gyermekkerékpár-tároló
bölcsődénként 1A férőhelyszám figyelembevételével
2 gyermekcsoport számára is kialakítható.
Többcélú intézmény esetében a közös
bejáratnál lévő előtérben vagy fedett
szélfogóban is elhelyezhető a babakocsi és
a gyermekkerékpár.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
8.takarítószer-raktár vagy
-szekrény
nevelési-gondozási
egységenként 1
9.játszóudvargyermekcsoportonként 1Többcélú óvoda-bölcsőde intézményben
a másik korosztály udvarrészétől elkülönítetten
kell kialakítani, biztosítva, hogy azt csak
a bölcsődés korúak használhassák.
10.terasznevelési-gondozási
egységenként 1
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
11.vezetői irodabölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
12.kisgyermeknevelői szobabölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
13.irattárbölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
14.felnőtt öltözőbölcsődénként 1Többcélú intézmény vagy munkahelyi
bölcsőde esetében elfogadható a más
munkaterületen dolgozókkal közös
öltözőhelyiség.
Családi bölcsőde esetében nem kötelező.
15.felnőtt mosdóbölcsődénként 1
16.felnőtt WC helyiségbölcsődénként 1
17.felnőtt zuhanyzóbölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
18.felnőtt étkezőbölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
19.főzőkonyhabölcsődénként 1Bölcsődében főzőkonyhát kell kialakítani,
ha azt az épület adottságai lehetővé teszik.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
20.melegítőkonyhabölcsődénként 1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében kötelező, ha nincs
főzőkonyha. Bölcsőde esetében csak akkor
alakítható ki melegítőkonyha a főzőkonyha
helyett, ha az épület adottságai nem teszik
lehetővé főzőkonyha kialakítását.
21.hús- és zöldség-előkészítőbölcsődénként 1-1Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
22.tálaló-mosogatóbölcsődénként 1
23.szárazáru-raktárbölcsődénként 1Melegítőkonyha esetén nem szükséges.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
24.földesáru-raktárbölcsődénként 1Melegítőkonyha esetén nem szükséges.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
25.ételhulladék-tárolóbölcsődénként 1Többcélú intézmény esetében lehet közös
helyiség.
26.mosodabölcsődénként 1Többcélú intézmény esetében lehet közös
helyiség.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.
27.szeméttárolóbölcsődénként 1Többcélú intézmény esetében lehet közös
helyiség.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező.

III. A HELYISÉGEK, A JÁTSZÓUDVAR ÉS A TERASZ BÚTORZATA, VALAMINT EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

Az e pontban foglalt táblázatban meghatározott eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó eszközzel és felszereléssel.

ABC
1.Helyiségek, játszóudvarMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.Csoportszoba
3.bölcsődei fektetőgyermeklétszám szerint 1 db/fő
4.rácsos fa gyermekágy
matraccal
gyermekcsoportonként a gyermekek
életkora, járni tudása, létszáma és
fejlettségi szintje szerint szükséges
1 db/fő
A gyermekágy rácstávolsága 7 cm
legyen.
5.fahempergő vagy elkerített
szobasarok
ha a gyermekek életkora és
fejlettségi szintje szükségessé teszi,
a gyermekcsoportban valamelyikből
1 db
A fa hempergő vagy elkerített
szobasarok rácstávolsága 7 cm
legyen.
6.gyermekszékgyermeklétszámhoz igazodóan
1 db/fő
Támla nélküli, állítható ülőmagasságú
szék vagy a 2 éves vagy annál
idősebbek csoportjában a gyermekek
méretének megfelelő támlás szék.
7.gyermekasztalgyermeklétszámhoz,
korösszetételhez igazodóan
Állítható magasságú négyszemélyes
asztal, de hatszemélyes asztal
is elfogadható a 2 éves vagy
annál idősebbek csoportjában
vagy az azonos fejlettségi szintű
gyermekek esetében.
8.fényzáró függöny vagy roló
árnyékoláshoz
ablakonként, az ablak lefedésére
alkalmas méretben
Anyaga mosható vagy higiénikusan
tisztítható.
9.szőnyeggyermekcsoportonként legalább
1-1 db
Mérete: 2 m x 3 m és 2 m x 2 m.
Mini bölcsődében elegendő 1 db.
Munkahelyi bölcsődében és
családi bölcsődében elfogadható
a szőnyegpadló is.
10.nyitott játéktároló polcgyermekcsoportonként 4 dbA mini bölcsődében, munkahelyi
bölcsődében és a családi
bölcsődében elfogadható ennél
kevesebb számú játéktároló polc is.
11.textil- és eszköztároló
szekrény
gyermekcsoportonként 1 dbMérete, elhelyezése a csoportszoba
alapterületét nem csökkentheti.
12.kisgyermeknevelői asztalgyermekcsoportonként 1 dbMini bölcsődénél, munkahelyi
bölcsődénél és családi bölcsődénél
nem kötelező.
13.kisgyermeknevelői székfelnőtt létszám függvényében,
legalább 2 db
Mini bölcsődénél, munkahelyi
bölcsődénél és családi bölcsődénél
nem kötelező.
14.falióra és hőmérőcsoportonként 1-1 db
15.fedeles szeméttartógyermekcsoportonként 1 db
16.gyermekheverő, szivacs,
padlópárnák
gyermekcsoportonként a létszám,
életkor, építészeti adottságok
figyelembevételével a puhasarok,
az elkülönülésre alkalmas
kuckó kialakításához szükséges
mennyiségben.
17.tálalókocsigyermekcsoportonként 1 dbMunkahelyi bölcsődénél és családi
bölcsődénél nem kötelező.
18.Gyermekfürdőszoba
19.törülközőtartógyermekcsoportonként 1 db
létszámhoz igazodva, jellel és
akasztóval ellátva
A gyermeklétszámnak megfelelően,
a törölközők higiénikus tárolásának
lehetőségét biztosítva.
20.fésűtartógyermekcsoportonként 1 db, jellel
ellátva
A gyermeklétszámnak megfelelően,
saját fésű tárolásának lehetőségét
biztosítva.
21.falitükörmosdókagylónként 1 dbFektetve 1 db állótükör
2 mosdókagylóhoz is elfogadott.
Mini bölcsődénél, munkahelyi
bölcsődénél és családi bölcsődénél
elegendő 1 mosdókagylóhoz 1 db.
22.állótükörfürdőszobánként 1 dbEgész alakot mutató, legalább
30 cm x 100 cm.
23.rekeszes fali polc,
fogmosópohár-tartó
gyermekcsoportonként 1 db,
a létszámhoz igazodó pohártartóval
ellátva
24.pelenkázóasztalcsoportonként 1 dbMini bölcsődénél, munkahelyi
bölcsődénél és családi bölcsődénél
elfogadható a mobil pelenkázóasztal.
25.gyógyszerszekrény,
előírás szerinti felszereléssel
fürdőszobánként 1 db
26.személymérleg,
magasságmérő
fürdőszobánként 1 db
27.badella, lábpedálosfürdőszobánként legalább 2 db
28.szemetes badella, fedelesfürdőszobánként 1 db
29.szennyestartófürdőszobánként 1 db
30.dobogófürdőszobánként 1 dbA gyermekillemhelyhez igazított,
faanyagú vagy műanyag; mosható és
fertőtleníthető legyen.
31.Gyermeköltöző
32.gyermek-öltözőszekrény
elkülönített cipőtároló
lehetőséggel
gyermeklétszám figyelembevételével,
jellel ellátva
Minden gyermek számára szükséges
biztosítani a saját ruha- és cipőtárolás
lehetőségét.
33.öltözőpad vagy szivacsgyermeklétszám figyelembevételévelMéretük feleljen meg a különböző
életkorú gyermekek öltözködési
igényeinek.
34.pelenkázóasztalöltözőnként 1 db, a csoportokban
lévő gyermekek fejlettségéhez
igazodva
Mini bölcsődénél, munkahelyi
bölcsődénél és családi bölcsődénél
nem kötelező.
35.ruhafogasgyermeköltözőnként 1 dbMini bölcsődénél, munkahelyi
bölcsődénél és családi bölcsődénél
nem kötelező.
36.fedeles szemetesgyermeköltözőnként 1 db
37.hirdetőtáblagyermeköltözőnként 1 db
38.Játszóudvar, terasz
39.babaháznevelési-gondozási egységenként
1 db
Két gyermekcsoport számára
kialakított udvarrészen 1 db
biztosítása elegendő.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében nem
kötelező.
40.udvari homokozónevelési-gondozási egységenként
1 db
Két gyermekcsoport számára
kialakított udvarrészen 1 db
biztosítása elegendő.
Mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde és családi bölcsőde esetén
elfogadható a mobil homokozó is.
41.takaróhálóhomokozónként 1 dbA homokozó használaton kívüli
lefedéséhez szükséges biztosítani.
42.vízpermetezőnevelési-gondozási egységenként
1 db
Két gyermekcsoport számára
kialakított udvarrészen 1 db
biztosítása elegendő.
Mini bölcsőde és munkahelyi
bölcsőde esetén elfogadható a mobil
megoldás is. Családi bölcsőde
esetében nem kötelező.
43.mobil és fix mozgásfejlesztő
eszközök
gyermeklétszám függvényébenAz eszközöknek igazodniuk kell
a bölcsődés korosztály igényeihez és
meg kell felelniük az előírásoknak is.
44.árnyékolószerkezetteraszonként, homokozónként,
szükség szerinti mennyiségben
Falra rögzített vagy mobil szerkezet.
Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde esetében
nem kötelező, de ajánlott a mobil
szerkezetű.
45.Vezetői iroda
46.íróasztal és szék1-1 db
47.tárgyalóasztal, székekkel1 db asztal 4 db székkel
48.telefon1 db
49.könyvszekrény vagy
könyvespolc
1 db
50.iratszekrény1 db
51.számítógép internet-
hozzáféréssel és
perifériákkal
1 felszerelés

IV. EGYÉB ESZKÖZÖK, TEXTÍLIÁK

ABC
1.Eszköz, textíliaMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.fésű, fogkefe, pohárgyermeklétszám szerint 1 db/fő
3.szappantartó vagy
folyékonyszappan-adagoló
mosdókagylónként
1-1 db
Folyékony és darabolt szappan
használatához.
4.lázmérőfürdőszobánként 1-3 db
5.körömvágó ollógyermekcsoportonként 1 db
6.gyermektörölközőgyermekcsoportonként
2 db/fő
A munkahelyi bölcsődében és
a családi bölcsődében papírtörlőt
is használhatnak, vagy a szülő is
beviheti a törölközőt.
7.felnőtt törölközőgyermekcsoportonként
szükség szerint
8.asztalterítőgyermekcsoportonként,
gyermeklétszám figyelembevételével
9.etetőszalvéta, előkegyermekcsoportonként,
gyermeklétszám figyelembevételével
10.takaró, nagygyermekcsoportonként 1 db/főA munkahelyi bölcsődében és
a családi bölcsődében elfogadható,
ha a szülő viszi.
11.takaró, kicsigyermekcsoportonként 1 db/főA munkahelyi bölcsődében és
a családi bölcsődében elfogadható,
ha a szülő viszi.
12.ágyneműhuzat, nagygyermekcsoportonként 1 db/főA munkahelyi bölcsődében és
a családi bölcsődében elfogadható,
ha a szülő viszi.
13.ágyneműhuzat, kicsigyermekcsoportonként 1 db/főA munkahelyi bölcsődében és
a családi bölcsődében elfogadható,
ha a szülő viszi.
14.pelenka, textilgyermekcsoportonként 2 db/főA munkahelyi bölcsődében és
a családi bölcsődében nem kötelező.
15.bölcsődei fektetőhöz
lepedő
gyermekcsoportonként 2 db/fő
16.gyermekedényzetgyermekcsoportonként
a gyermeklétszám
figyelembevételével, méretei
a gyermek fejlettségéhez igazodjanak
Az edényzet körébe tartoznak
a porcelántányérok, a bögrék,
az üvegpoharak és az evőeszközök.

V. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Az e pont alatt felsorolt eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó eszközzel és felszereléssel.

ABC
1.EszközMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.szennyesruha-tároló2 dbMini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező, ha nincsen
külön mosoda.
3.tisztaruha-tároló polc2 dbMini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi
bölcsőde esetében nem kötelező, ha nincsen
külön mosoda.
4.mosógép1 dbMunkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.
5.szárítógép1 dbÖnálló bölcsődékben ajánlott. Mini bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde
esetében nem kötelező.
6.vasaló1 dbMunkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.
7.vasalóállvány1 dbMunkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.
8.szárítóállvány2 dbMunkahelyi bölcsőde esetében nem kötelező.
9.takarítóeszközökellátandó feladat
függvényében
A takarítóeszközök körébe tartozik a lapát,
a seprű, a felmosó szett és a takarításhoz
szükséges egyéb felszerelés.
10.kerti munkaeszközök,
szerszámok
ellátandó feladat
függvényében
A kerti munkaeszközök, szerszámok
körébe tartozik az ásó, a kapa, a gereblye,
a kerti locsolókanna, a fűnyíró és a kerti
munkavégzéshez szükséges egyéb eszköz.
11.hűtőgépdolgozók számára 1 dbA főző- vagy tálalókonyhában szükséges
hűtőgépek nem ide értendők.
12.porszívóellátandó feladat
függvényében
13.konyhai gépekaz ellátandó létszám
függvényében
A konyhai gépek körébe a villanytűzhely,
a gáztűzhely, a zsámoly, a sütő, a hűtő és egyéb
konyhai gépek tartoznak attól függően, hogy
főző-, melegítő- vagy tálalókonyháról van szó.
14.konyhai eszközökaz ellátandó létszám
függvényében
A konyhai eszközök körébe a rozsdamentes
edények, porcelántányérok, üvegpoharak,
evőeszközök és egyéb konyhai eszközök
tartoznak.
15.postaládabölcsődénként 1Többcélú intézmény esetében lehet egy közös.

VI. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

A gyermekcsoportok játékkészletét a gyermekek létszámának és életkorának figyelembevételével kell kialakítani úgy, hogy minden gyermek számára jusson minden típusú játékeszközből. Az életkor és a létszám változásának függvényében a gyermekek számára kínált játékok és eszközök mindig az addig használtak körét bővítik.

ABC
1.Játékok, játékeszközökMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.alapjátékok, így különösen baba,
labda, játszókendő, képeskönyv,
mozgásfejlesztő eszköz
gyermekcsoportonként
a gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben
Minden gyermekcsoportban
rendelkezésre kell állnia.
A csoportszobai és udvari
eszközöket külön-külön szükséges
biztosítani.
3.különféle játékformák eszközei,
így különösen mozgásos
játékok, gyakorló-, szimbolikus,
szerepjátékok, építő-konstruáló
játékok, bábozás, barkácsolás
eszközei
gyermekcsoportonként
a gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben
Csoportszobai és udvari
eszközöket külön-külön szükséges
biztosítani.
4.mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő eszközök
gyermekcsoportonként
a gyermeklétszám
figyelembevételével
Csoportszobai és udvari eszközök
külön-külön.
5.ének, zene, énekes játékok
eszközei
gyermekcsoportonként
a gyermeklétszám
figyelembevételével
6.a beszédfejlődést elősegítő
játékok, eszközök
gyermekcsoportonként
a gyermekek 30%-ának megfelelő
mennyiségben
7.az értelmi képességeket és
a kreativitást fejlesztő anyagok,
eszközök
gyermekcsoportonként
a gyermekek 30%-ának megfelelő
mennyiségben
8.alkotótevékenységek eszközeigyermekcsoportonként
a gyermeklétszám
figyelembevételével
9.környezet megismerését segítő
eszközök, anyagok
gyermekcsoportonként
a gyermeklétszám
figyelembevételével

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

ABC
1.EszközMennyiségi mutatóMegjegyzés
2.ételmintás tasak, üvegszükség szerintAkkor kell biztosítani, ha
a bölcsődében főzőkonyha vagy
tálalókonyha van.
3.elsősegélyládabölcsődénként 1 db
4.gyógyszerszekrény, zárhatófürdőszobánként 1 dbFelszerelése a közegészségügyi
előírások szerint.
5.munkaruha vagy védőruha, ha
a betöltött munkakörben a viselete
előírt vagy javasolt
Az egyéni védőeszköz használatára, a munka- és védőruhára vonatkozó
jogszabályokban, valamint a munka- és védőruha biztosításáról
rendelkező intézményi belső szabályzatban foglaltak szerint.
6.tűzoltó készülékA tűzvédelmi szabályok szerint.

"

Tartalomjegyzék