280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában, valamint (3b) bekezdésében,

a 3. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.2. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozóan kiterjed:]

"a) az e rendelet hatálybalépése előtt a korábban jogszabályi rendelkezés által a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt adatok, dokumentációk, tervtárak, így különösen

aa) a megszűnt A Településekért, régiókért Közalapítványtól a VÁTI Kht. által átvett Központi Területrendezési Tervtár állománya és a területi és településtudományi kutatási anyagok,

ab) a megszűnt állami építéstervező és kivitelező vállalatok felszámolása során már átadott tervállomány,

ac) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által kifejezetten erre vonatkozó szerződéssel át nem adott építészeti-műszaki dokumentációk, így a jogutód nélkül megszűnő, megszűnt állami építéstervező vállalatok és állami tulajdonban lévő, építéstervezési tevékenységet végző gazdasági társaságok terv- és műszaki dokumentációs tára, a megszűnt házgyárak és poligonüzemek terv- és műszaki dokumentációs tára, valamint a gazdasági társasággá alakult állami tervező vállalatoktól az Állami Vagyonügynökség által elvont, a jogutód részére át nem adott, a jogutódlás időpontjáig elkészített terv- és műszaki dokumentációk köre,

ad) az állami költségvetési források felhasználásával megvalósult területi és településtudományi kutatások iratanyaga,

ae) a település egészére vonatkozó új vagy módosított településrendezési tervek és helyi építési szabályzatok,

af) a költségvetési források felhasználásával készített településtudományi kutatások iratanyaga és a fentiekkel összefüggésben keletkezett fotó és más képi ábrázolást hordozó dokumentumok, valamint a bauxitbeton vagy más káros építőanyag felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartások és dokumentációk, valamint az önkéntesen átvett dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak,

ag) állami, önkormányzati tulajdonú szervezetek általi megrendelésre készült épületek építészeti-műszaki dokumentációi,"

([a továbbiakban az a)-q) pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.)

(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következő r)-s) ponttal egészül ki:

[E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozóan kiterjed:]

"r) a megszűnt vagy jogutódlással átalakult állami építéstervező vállalatok vagy állami tulajdonú, építészeti tervezést végző gazdasági társaságok felszámolása és e vállalatok gazdasági társasággá alakulása során, valamint ezek időpontjáig keletkezett, a nemzeti tervvagyont érintő dokumentumok, így különösen fotó, dia, szerződéses iratok és adatok,

s) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel megépített vagy bővített lakóépületre vonatkozóan kiállított hatósági bizonyítványok"

([a továbbiakban az a)-q) pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.)

(3) Az R1. 1. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet hatálya kiterjed a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt, az állami költségvetési források felhasználásával megvalósítani tervezett építészeti tervpályázatok tervanyagának és dokumentációinak gyűjtésére, kezelésére és szolgáltatására.

(1b) E rendelet hatálya kiterjed az alábbi európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó iratanyag kezelésére, tárolására, őrzésére és az ellenőrzésre jogosult szervek számára a hozzáférés biztosítására: Phare, ISPA, Saphard, Access, Interreg, 2004-2006 időszak közötti AVOP, GVOP, HEFOP, KIOP, ROP, Svájci Alap, Twinning Program, 2007-2013 közötti időszak határon átnyúló, valamint a 2014-2020-ig terjedő programozási időszak Partnerségi Megállapodással érintett valamennyi programja."

2. § Az R1. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 4-8. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. Kutatás: az építészeti-műszaki dokumentációs és azzal összefüggésbe hozható egyéb források módszeres megtekintése, kivonatolására, reprodukciójára, valamint minden egyéb, a köz- és magángyűjteményekből származó új ismeretek, összefüggések megszerzésére irányuló tevékenység tudományos-oktatási, jövedelemszerzést közvetve sem szolgáló céllal;

4. Nemzeti tervvagyon kezelése: a nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti műszaki dokumentációkkal kapcsolatosan a Magyar Államot megillető vagyoni értékű jogok vonatkozásában e rendelet alapján, a Lechner Tudásközpont által végzett tulajdonosi joggyakorlói tevékenység;

5. Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások: az alábbi elektronikus alkalmazások:

a) e-bírság: az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, a Nyilvántartásnak adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás,

b) e-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését,

c) e-kezelő felület: a Nyilvántartás valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, meghatározott cél érdekében adott helyrajzi számhoz adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás (webes felület),

d) e-statisztika: a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentéseket készítő elektronikus alkalmazás,

e) e-szankció: az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak a Nyilvántartásban történő kezelését támogató elektronikus alkalmazás,

f) e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak a Nyilvántartásba vételét,

g) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR): az építésügyi és építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági eljárások elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, amely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak,

h) építésügyi monitoring (ÉMO): településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások kiszűrésével, a Nyilvántartás adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak - egyéb elektronikus alkalmazások segítségével történő - igénybevételével elősegíti a terület- és településrendezési, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és szankcionálását,

i) e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,

j) e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott elektronikus alkalmazás,

k) felhasználói rendszertámogató szolgáltatás: az Üzemeltető által üzemeltetett építésügyi elektronikus alkalmazások felhasználói támogatása (helpdesk),

l) Tervtárak Országos Adatbázisa: az építészeti-műszaki dokumentációkat gyűjtő, tároló köz- és magángyűjtemények főbb ismérvei, valamint állományuk jellemző formai és tartalmi jegyei szerinti leírása alapján létrehozott elektronikus adatbázis, amelynek része a Műszaki Tervtárak Jegyzéke, valamint a Magyar Tervtárak Közös Katalógusa,

m) építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartása: építészeti-műszaki dokumentációk összegyűjtött szerzőségi adatainak nyilvántartása, mely lehetővé teszi a szerzői jogosultságok alanyainak azonosíthatóságát, az adott tervekhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogok egyértelmű elhatárolását és védelmének biztosítását,

6. Országos Központi Tervtár: a Dokumentációs Központ állományába bekerült, a településfejlesztési, településrendezési és építésügyi dokumentációk összessége, így különösen a nemzeti tervvagyon;

7. Tervdokumentációk kezelése: az építészeti-műszaki dokumentációk nyilvántartását, rendszerezését és segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, valamint levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység, amelyre vonatkozó, e rendeletben meghatározott adatokat az érintett a Tervtárak Országos Adatbázisába feltölti vagy adataihoz az Üzemeltető részére elektronikus hozzáférést biztosít;

8. Tervtár: építészeti-műszaki dokumentáció tárolására, őrzésére, valamint kezelésére szolgáló fizikai, illetve elektronikus tároló hely."

3. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik]

"a) az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk Országos Központi Tervtárának fenntartásáról, fejlesztéséről, ennek keretében

aa) gyűjti és kezeli a nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat, valamint az azok létrejöttéhez kapcsolódó szerződéses és más dokumentumokat, adatokat digitális vagy papír formátumban,

ab) befogadja az önkéntesen átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat,"

(2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac)-ae) alponttal egészül ki:

[Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk Országos Központi Tervtárának fenntartásáról, fejlesztéséről, ennek keretében]

"ac) rendelkezésre bocsátja az Állami Mintaterv Katalógus dokumentációit,

ad) vezeti az 1. § szerinti dokumentumok nyilvántartásait,

ae) létrehozza és működteti a Tervtárak Országos Adatbázisát,"

(3) Az R1. 3. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik]

"f) az építésüggyel, a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a területrendezéssel kapcsolatos közfeladatok ellátásáról, az ehhez szükséges háttér-információk rendelkezésre állásáról."

(4) Az R1. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A vagyonkezelési tevékenységből az Üzemeltető számára megfizetett díj az Üzemeltető bevétele, amelyet az Országos Központi Tervtár működtetésével kapcsolatos, törvényben és e rendeletben meghatározott feladatok ellátására kell fordítani."

4. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumok közül

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentáció adattartalmának nyilvántartását, katalógusát és a dokumentumokat digitális formátumban vagy papír alapon az építészeti-műszaki dokumentációk birtokosa, ennek hiányában a tároló helyiség tulajdonosa,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a megvalósítási dokumentáció, vagy ha megvalósítási dokumentáció nem készült, a kivitelezési dokumentáció egy példányát a Nyilvántartásban biztosított felületen, e-napló vezetési kötelezettség esetén az e-építési naplóba való feltöltéssel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az építtető,

c) az 1. § (1) bekezdés d) és h) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumokat és szakértői véleményeket (szakvéleményeket), azok elkészültét követő 30 napon belül a szakértő vagy a szakvéleményt készítő szervezet,

d) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti energetikai tanúsítványt elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsító,

e) az 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervtanácsi szakmai véleményt a Nyilvántartásban biztosított felületen, jogszabályban meghatározott határidőben az országos főépítész vagy az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

f) az 1. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvéleményeket a Nyilvántartásban biztosított felületen, jogszabályban meghatározott határidőben a polgármester vagy főpolgármester,

g) az 1. § (1) bekezdés i) és k) pontja szerinti helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést, a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és tervmellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző,

h) az 1. § (1) bekezdés r) pontja szerinti dokumentumokat a Nyilvántartásban biztosított felületen, a dokumentumok birtokosa, ennek hiányában a tárolóhelyiség tulajdonosa,

i) az 1. § (1) bekezdés o) pontja szerinti épület-feltüntetési vázrajzot a Nyilvántartásban biztosított felületen - jogszabályban meghatározottak szerint - az építtető

a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni."

(2) Az R1. 4. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az építészeti tervpályázatot kiíró köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni az 1. § (1b) bekezdése szerinti dokumentumok közül azokat, melyekre a pályázó tervező nem tart igényt.

(1b) A tervezési szerződés szerzői vagyoni jogokról rendelkező tartalmát az építész tervező vagy a megbízásából eljáró személy a szerzői vagyoni jogosultság nyilvántartása érdekében feltölti az építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartásába."

(3) Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az Üzemeltető ellenőrzi, és a kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén azt szükség szerint jelzi az érintett felügyeletét ellátó illetékes hatóságnak vagy más közfeladatot ellátó szervnek. Amennyiben a nemzeti tervvagyon körébe tartozó dokumentum birtokosa kötelezettségeit elmulasztja, úgy az Üzemeltető az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályai szerint jár el."

5. § Az R1. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Üzemeltető szolgáltatásai körében a kérelmező megbízása alapján és költségére

a) az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó más dokumentációs és adattárakból dokumentációkat, közérdekű adatokat,

b) építészeti-műszaki tervdokumentációk szerzőire, ennek hiányában árva műre vonatkozó adatokat, hozzájárulásokat

szerezhet be."

6. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésének záró szövegrészében az "a)-q) pont" szövegrész helyébe az "a)-s) pont" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter" szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében a "költségtérítést vagy díjat" szövegrész helyébe a "költségtérítést vagy díjat, továbbá a kezeléssel érintett dokumentációk felhasználásáért fizetendő felhasználási díjat" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "valamint" szövegrész,

b) 3. § (7) bekezdésében a "vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel" szövegrész.

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatásához szükséges tervezési szerződés a Ptk. és az Étv. előírásain túlmenően tartalmazza)

"e) a tervezési szerződéssel érintett építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői vagyoni jogokkal kapcsolatos rendelkezést."

3. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Építészeti alkotások esetében - ideértve a tervezőművészeti és az építészeti alkotásokat és azok terveit, vázlatait és az azokról rajzolás útján létrehozott alkotásokat is - a jogosultak felkutatása során legalább a következő információforrásokat igénybe kell venni:

a) a (2) és (3) bekezdésben említett - vizuális alkotást nyilvántartó - információforrások, muzeális intézmények adatbázisai,

b) az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központot, az Országos Építésügyi Nyilvántartást, az Országos Központi Tervtárat, a Tervtárak Országos Adatbázisát üzemeltető Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisai,

c) az érintett jogosulti csoportot képviselő Magyar Építész Kamara, illetve Magyar Mérnöki Kamara adatbázisai és

d) a képügynökségek adatbázisai."

10. § Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Építészeti alkotás és annak terve esetén az ingatlan tulajdonosa kérelmében meg kell jelölni, hogy a tervezett felhasználás az építészeti alkotás vagy annak terve átdolgozására is irányul-e. Átdolgozási kérelem esetén a felhasználás minden esetben jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célúnak minősül."

11. § Hatályát veszti az R2. 2. § (4) bekezdésében az " , a tervezőművészeti és az építészeti alkotásokat, valamint az utóbbi művek vázlatait" szövegrész.

4. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 7. §-ában az "átruházását" szövegrész helyébe az "átengedését" szöveg,

b) 27. § (4) bekezdésében és 36. § (4) bekezdésében az "átruházásáról" szövegrész helyébe az "átengedéséről" szöveg

lép.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) és (3) bekezdése, valamint az 5. § 2019. december 31-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére