3/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 4. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

"Bejelentés állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra"

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fajtavizsgálatra történő bejelentést a NÉBIH-hez kell benyújtani az általa rendszeresített és honlapján közzétett, F 401 jelű nyomtatványon."

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány a következő adatokat tartalmazza:

a) a növényfaj latin és magyar nevét,

b) a fajta nemesítői jelzését,

c) a bejelentő nevét és címét,

d) ha van képviselő, annak nevét és címét,

e) a nemesítő nevét és címét,

f) a fajtanevet, ha a fajtát más hatóságnál a bejelentés tárgyát képező fajtanévtől eltérő névvel már nyilvántartásba vették, valamint

g) hogy milyen néven és mely országokban regisztrált vagy oltalmazott a fajta, illetve hogy milyen néven és mely országokban kérelmezték ezt."

(3) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A NÉBIH nyilvántartást vezet:

a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokról,

b) a fajtavizsgálatra történő bejelentés dátumáról (év, hónap, nap),

c) a javasolt fajtanévről, amennyiben a fajtavizsgálatra történő bejelentés tartalmazza,

d) a további javasolt fajtanevekről és azok bejelentésének dátumáról (év, hónap, nap) és

e) a fajtaazonosító kódszámról."

(4) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Nem kell újfajtakísérletet lefolytatni azon közismertnek tekinthető gyümölcsfajta esetében, amelyet 2012. szeptember 30. előtt már forgalmaztak Magyarországon, feltéve, hogy a fajta rendelkezik hivatalos DUS-leírással, azonban az ültetési anyag a NÉBIH referenciagyűjteményében való elhelyezés céljából a NÉBIH részére átadandó."

3. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha bejelentés a 4. számú mellékletben meghatározott határidő után érkezik be a NÉBIH-hez, a vizsgálatokat csak a következő évben lehet megkezdeni."

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) A NÉBIH a bejelentést elutasítja, ha az nem tartalmazza a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, és a bejelentő felhívást követően sem pótolja azt.

(6) Ha a bejelentő a vizsgálat lefolytatására nem tud a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott mennyiségben, minőségben és határidőig vizsgálati anyagot biztosítani, a NÉBIH a bejelentést törli a nyilvántartásból.

(7) A NÉBIH a honlapján közzéteszi a 4. § (2) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti adatokat és a bejelentő nevét."

4. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Erdészeti fajták esetén a NÉBIH a vizsgált kategóriájú, magtermesztő ültetvények, testvérvonalak szülei és klón-, valamint klóncsoport szaporítóanyagforrás-típusok kiinduló anyagainak erdészeti szaporítóanyag-források jegyzékre vételéhez az európai uniós jogi aktusokban megállapított módszertani előírások szerinti vizsgálatokat végez. Erdészeti fajták esetében a gazdasági értékvizsgálat követelményeinek részletes leírását az erdészeti szaporítóanyagokról szóló jogszabály tartalmazza."

5. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés b) pontja szerinti, tartós tárolóba helyezett letéti mintáról a fajta forgalmazhatóságának lejárta esetén, illetve a fajtaoltalom megszűnését követően - a referenciagyűjteményben tartás kivételével - a fajtafenntartó rendelkezik."

6. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A NÉBIH a vizsgálatot megszünteti, ha a bejelentő a vizsgálati díjat a NÉBIH felhívására nem fizeti meg."

7. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A növényfajták állami elismerése, az állami elismerés elutasítása, visszavonása és megújítása"

8. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fajtavizsgálatok eredményei alapján a NÉBIH - a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajták kivételével - a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó vizsgálati jelentést megküldi a Fajtaminősítő Bizottságnak."

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) A vizsgálati jelentésnek a vizsgálatok alapján tartalmaznia kell:

a) a fajta kísérleti vizsgálatának időtartamát,

b) a fajta termesztési és hasznosítási célját,

c) a fajta DUS-vizsgálati eredményét (szántóföldi növények hibridjei esetében a komponenseket is),

d) a fajta gazdasági értékvizsgálatának eredményeit,

e) a NÉBIH által ellenőrzött végleges fajtanevet,

f) a fajta leírását a CPVO-, UPOV- vagy nemzeti irányelvek alapján (hibridek esetén a komponenseket is) és

g) a vizsgálatok alapján a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó javaslatot és annak indokolását.

(3a) A Fajtaminősítő Bizottság a vizsgálati jelentés és a fajta bejelentőjének észrevételei alapján szakmai javaslatot tesz a NÉBIH részére a fajta állami elismerhetősége vonatkozásában. A NÉBIH a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajok esetén a vizsgálati jelentés alapján, egyéb fajok esetén a Fajtaminősítő Bizottság szakmai javaslata és a vizsgálati jelentés alapján elkészíti a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést.

(3b) A fajta állami elismerése iránti eljárásban a miniszter megkeresésére a NÉBIH átadja a fajtavizsgálat összefoglalását, a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést, valamint a vizsgálati jelentés bejelentő általi kézhezvételi időpontjára vonatkozó adatot."

9. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A fajta állami elismerése meghosszabbítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. A vizsgálatra történő bejelentést a fajta állami elismerése lejárati időpontja előtt legalább két évvel kell a NÉBIH-hez megtenni. Az állami elismerés meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat eredményét.

(2a) A (2) bekezdés szerinti meghosszabbítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú dísznövények esetében az állami elismerés lejáratától számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megadástól számított 10. év végéig tart."

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem hosszabbítható meg az állami elismerés, ha

a) a fajta állami elismerése meghosszabbítása iránti kérelmet az állami elismerés megszűnését követően terjesztik elő,

b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai megváltoztak, vagy

c) a bejelentő nem fizette meg az állami elismerés meghosszabbításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat."

10. § A 40/2004 (IV. 7.) FVM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § (1) A fajta állami elismerése - az állami elismerés lejárta, az elismerés kérelemre történő visszavonása vagy nyilvántartásba vett fajtafenntartó hiánya miatti megszűnés esetén - megújítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. Az állami elismerés megújítása iránti kérelem a miniszternél terjeszthető elő a fajta állami elismerésének megszűnését követő 2 éven belül. Az állami elismerés megújítása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmező igazolja a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat eredményét.

(2) Nem újítható meg az állami elismerés, ha

a) fajta állami elismerése megújítása iránti kérelmet a fajta állami elismerése megszűnését követő 2 éven túl terjesztik elő,

b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai megváltoztak, vagy

c) a bejelentő nem fizeti meg az állami elismerés megújításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat.

(3) A megújítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú dísznövények esetében a megújítás tárgyában hozott döntéstől számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megújítás tárgyában hozott döntéstől számított 10. év végéig tart."

11. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fajta állami elismerése iránti kérelem a fajta állami elismerése iránti vizsgálati jelentés bejelentő általi kézhezvételét követő 60 napos jogvesztő határidőn belől terjeszthető elő a miniszternél."

12. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) A Fajtaminősítő Bizottság a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést szakágazatonként, szántóföldi, szőlő- és erdészeti szekcióban hozza meg.

(2) A Fajtaminősítő Bizottság elnökét, a szekciók elnökeit, valamint a szekciók tagjait a NÉBIH javaslatára a miniszter nevezi ki. Az elnök, a szekció elnöke, a szekció tagja megbízatása visszavonásig érvényes.

(3) A Fajtaminősítő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, és azt a NÉBIH honlapján közzéteszi."

13. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 22. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a bekezdés a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A NÉBIH évente közzéteszi az államilag elismert fajtákat tartalmazó Nemzeti Fajtajegyzéket, amelyben fajonkénti felsorolásban közölni kell:)

"f) az esetleges géntechnológiai módosítás tényét,

g) a növényfajta-oltalom fennállását,

h) az állami elismerés lejártának az időpontját és

i) a szaporítóanyag forgalmazhatósága lejáratának az időpontját."

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Nemzeti Fajtajegyzéket ágazatonként külön állítják össze. Az ágazatonkénti fajtajegyzékek a következők:)

"f) Gyógy- és Fűszernövények Nemzeti Fajtajegyzéke."

14. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Erdészeti növények klónösszeállításai esetében az egyes klónok arányát fenn kell tartani, az nem változtatható meg."

15. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 3. § 5. pontjában a "Nemzeti Fajtajegyzékre vétel céljából" szövegész helyébe az "állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra bejelentett" szöveg,

b) 3. § 6. pontjában az "a Nemzeti Fajtajegyzékre vételre" szövegrész helyébe az "az állami elismerés céljából végzett vizsgálatra bejelentett fajták" szöveg, 4. § (4) bekezdésében a "nemesítők nevét és a nemesítési arányokat" szövegrész helyébe a "nemesítési arányokat és a javasolt fajtanevet" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében az "állami elismerésben részesült" szövegrész helyébe a "DUS-értékeléssel rendelkezik" szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében az "A miniszter" szövegrészek helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg, a "kérelemben" szövegrész helyébe a "bejelentésben" szöveg,

f) 6. § (2) bekezdésében a "bejelentésre vonatkozó kérelemben" szövegrész helyébe a "bejelentésben" szöveg, a "miniszternek írásban" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek" szöveg,

g) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "jóváhagyott" szövegrész helyébe az "elfogadott és a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott" szöveg,

h) 9. § (6) bekezdésében a "bejelentőnél" szövegrész helyébe a "bejelentőnél, a CPVO által akkreditált természetes vagy jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél" szöveg,

i) 10. § (5) bekezdésében a "Fajtaminősítő Bizottság" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

j) 11. § (4) bekezdés b) pontjában a "helyezi; amennyiben a vizsgálat megszűnik, a letéti mintával a bejelentő rendelkezhet" szövegrész helyébe a "helyezi." szöveg,

k) 12. § (1) bekezdésében a "jóváhagyott" szövegrész helyébe az "elfogadott és a miniszter által jóváhagyott" szöveg,

l) 15. § (1) bekezdésében az "elismerésre bejelentett" szövegrész helyébe az "elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra bejelentett" szöveg,

m) 15. § (4) bekezdésében a "miniszterhez" szövegrész helyébe a "szántóföldi fajok fajtái esetében a miniszterhez, egyéb fajok fajtái esetében a NÉBIH-hez" szöveg,

n) 15. § (5) bekezdésében a "megszüntetéséig" szövegrész helyébe a "lezárásáig" szöveg,

o) 16. §-ában az "elismeréssel együtt benyújtott kérelem" szövegrész helyébe az "elismerés céljából végzett fajtavizsgáltra történő bejelentés" szöveg,

p) 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az előterjesztésnek" szövegrész helyébe az "A vizsgálati jelentésnek" szöveg, a "bejelentésre vonatkozó kérelemben" szövegrész helyébe a "bejelentésben" szöveg,

q) 17. § (4) bekezdésében az "a Bizottság 930/2000/EK rendeletében" szövegrész helyébe a "2009. július 22-i, 637/2009/EK bizottsági rendeletben" szöveg,

r) 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "elismerés visszavonását kezdeményezi" szövegrész helyébe az "elismerést visszavonja" szöveg,

s) 22. § (3) bekezdés d) pontjában a "Dísz- és Gyógynövények Nemzeti Fajtajegyzéke" szövegrész helyébe a "Dísznövények Nemzeti Fajtajegyzéke" szöveg,

t) 26. § (4) bekezdésében a "minisztert" szövegrész helyébe a "NÉBIH-et" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "- a Fajtaminősítő Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint -" szövegrész,

b) 8. § (2) bekezdése,

c) 9. § (7) bekezdésében az "és a miniszter által erre jóváhagyott" szövegrész,

d) 10. § (3) bekezdésében az " , a NÉBIH a fajta állami elismerésére előterjesztést készíthet" szövegrész,

e) 11. § (6) bekezdése,

f) 15. § (3) bekezdésében az "és fás szárú energetikai" szövegrész,

g) 20. § (1) bekezdés c) pontja,

h) 24. §-ában a "kertészeti" szövegrész,

i) 8. számú melléklete és

j) 9. számú melléklete.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter