4/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vetőmag-előállítónak a vetőmag-szaporítást vetőmag-minősítés céljából

a) az őszi vetésű növények és őszi telepítésű évelő növények esetében a vetést, telepítést követő év február 28-ig,

b) a szareptai mustár, a fehér mustár, a fekete mustár, a borsó, a tavaszi káposztarepce, a tavaszi réparepce, a tavaszi vetésű gabonafélék, az olajretek, a mézontófű, valamint a fűfélék esetében április 30-ig,

c) a dugványozással vagy palántázással szaporított növények, a tavaszi telepítésű évelő növények, a b) ponton kívüli egyéb tavaszi vetésű növények és a rizs esetében június 10-ig,

d) a másodvetésű vetőmagok előállítása esetében július 30-ig

be kell jelentenie szuperelit szaporítási fok esetében a NÉBIH-nek, egyéb esetben a járási hivatalnak az általuk rendszeresített és honlapjukon közzétett nyomtatványon."

2. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 39. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti fémzárolásra történő bejelentés minősül a törvény 20. § (4) bekezdése szerinti címke megrendelésének."

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 39. § (3) bekezdésében a "minősíteni" szövegrész helyébe a "minősíteni a szántóföldi ellenőrzés eredményére is figyelemmel" szöveg, a "nemzetközi" szövegrész helyébe a "hazai és nemzetközi" szöveg,

b) 39. § (6) bekezdésében az "A NÉBIH" szövegrész helyébe az "Az eljáró hatóság" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 14. § (2) bekezdése és

b) 14. § (3) bekezdésében az " , illetve a pótbejelentést követő 15 napon belül" szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 4/2018. (VI. 22.) AM rendelethez

A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet C. rész XII. pont 1.2. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.2. Az egy tételként fémzárolható vetőgumó tömege legfeljebb 25 tonna lehet. A maximális tételsúly 5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl. A kiszerelt csomagolási egységek tömege legfeljebb 10 kg lehet."

Tartalomjegyzék