Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 27. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A szolgáltatásvolumennel lekötött egynapos ellátásokra eső éves TVK keretek az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése szerint oszthatóak újra a finanszírozási év végén, az előző évi teljesítményekre figyelemmel."

(2) A 43/1999. Korm. rendelet 27. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Azon egészségügyi szolgáltató esetében, amely a 28/A. számú melléklet szerint az aktív fekvőbeteg-szakellátásra és az egynapos sebészeti ellátásra vonatkozóan is rendelkezik TVK-val és az egynapos sebészeti ellátásra meghatározott TVK-ja terhére egy adott szakmában, a 2017. finanszírozási évben jelentett teljesítményt, valamint ugyanezen szakmában rendelkezik aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással is, a finanszírozó a 2017. évi jelentett teljesítmények alapján az adott szakmára eső egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó TVK mennyiséget átcsoportosítja az egészségügyi szolgáltató intézményi aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó TVK-jába azzal, hogy

a) az ezen szervezeti egységeken jelentett teljesítményt a finanszírozó a 2018. májusi teljesítmények elszámolásától kezdődően a 28. § szerinti aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében végzett egynapos sebészeti ellátásként jelentett teljesítményként számolja el, valamint

b) ezen szervezeti egységeken a továbbiakban is kizárólag egynapos sebészeti tevékenység végezhető és számolható el."

2. § A 43/1999. Korm. rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § (1) Az 5. számú melléklet szerinti Extrafinanszírozás előirányzat terhére az előre nem tervezhető, rendkívüli, egyedi ellátások a NEAK főigazgatójának döntése alapján akkor finanszírozhatóak, ha az ellátás közvetlen költsége az R.-ben meghatározott díjtétel közvetlen költségének ötszörösét meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igény elbírálása során az ellátás közvetlen költsége a következő elemek figyelembevételével kerül megállapításra:

a) közvetlen gyógyszerköltség,

b) diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költsége,

c) nem tételesen finanszírozott implantátumok és

d) speciális szakmai anyagok, egyszer használatos eszközök.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az ellátásra szakmailag alkalmas egészségügyi szolgáltató részletes költségkimutatással együtt, az adott ellátás befejezését követő 60 napon belül nyújthatja be."

3. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/T. §-sal egészül ki:

"76/T. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelettel megállapított 34. számú melléklet szerinti finanszírozásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2018 januárjától jogosultak."

4. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 43/1999. Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltatónak járó (3) és (4) bekezdés szerinti támogatás mértékét a NEAK a 2017. novemberi munkáltatói végleges támogatási igények alapján állapítja meg, és a miniszter részére jóváhagyásra megküldi. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, utolsó alkalommal 2018. szeptember 15-éig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújthatja be."

(2) A 256/2013. Korm. rendelet 4/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. november 30-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. november 15-éig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi."

6. § A 256/2013. Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/G. §-sal egészül ki:

"11/G. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 259. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni."

7. § A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. § A 256/2013. Korm. rendelet

a) 4/B. § (1) és (7) bekezdésében a "január-március hónapra" szövegrész helyébe a "január-augusztus hónapra" szöveg,

b) 4/B. § (8) bekezdésében a "június 15." szövegrész helyébe az "október 20." szöveg

lép.

3. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

9. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § A transzplantációs bizottságok (a továbbiakban: bizottságok) a nemzetközi várólistára helyezést megelőzően, valamint a szervek külföldről történő behozatalát megelőzően és a transzplantáció elvégzését megelőzően kötelesek a NEAK-tól jogviszony-ellenőrzést kérni. A NEAK a bizottságoknak tájékoztatást nyújt a beteg jogosultsági állapotjelzéséről. A bizottságok a NEAK tájékoztatása alapján regisztrálhatják a beteget a nemzetközi várólistán."

4. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/B. § (1) Azon érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató, amely a képzésben az adott specializációnak megfelelő gyakorlati helyszín biztosítását vállalja, és megfelel az egyetemek által a gyakorlati képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek, az ösztöndíjas hallgató melletti mentori tevékenységért mentori díjat igényelhet, melynek mértéke bruttó 2000 forint/fő/óra.

(2) Egy mentor egyidejűleg legfeljebb három ösztöndíjas tevékenységét felügyelheti.

(3) Egy ösztöndíjas teljes képzési idejére legfeljebb 690 óra időtartam vonatkozásában történhet mentori díj kifizetés."

5. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2018. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás122 325,3
Indikátorrendszer finanszírozása4 800,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen137 880,8
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás32 070,1
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 796,9
8.Művesekezelés23 171,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések2 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete20 719,2
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 835,7
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése8 126,0
Fiatal szakorvosok támogatása2 381,1
13.Célelőirányzatok összesen38 998,3
15.Mentés43 164,7
17.Laboratóriumi ellátás27 458,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás170 780,4
Fekvőbeteg-szakellátás591 375,5
aktív fekvőbeteg-szakellátás498 826,2
krónikus fekvőbeteg-szakellátás86 114,5
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 434,8
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás82 014,6
Speciális finanszírozású szakellátás42 767,2
18.Összevont szakellátás összesen887 937,7
19.Népegészségügy fejlesztése1 703,3
20.Háziorvosi ellátás fejlesztése0,0
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék502,0
ÖSSZESEN1 234 307,9

"

2. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó TVK mennyisége

ABCDEFG
1KódIntézményAktív fekvőbeteg-
szakellátás éves
(súlyszám)
Egynapos sebészeti
ellátás éves (súlyszám)
Általános anesztéziában
végzett egynapos
fogászati ellátás éves
(súlyszám)
Meddőségkezelési
ellátás éves (súlyszám)
Összesen éves
(súlyszám)
21052Mohácsi Kórház6 191,01596,460,000,006 787,47
32912Pécsi Tudományegyetem93 550,870,00281,062 233,4696 065,39
4A316Siklósi Kórház NonprofitKft.0,00367,610,000,00367,61
5C353URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.0,00769,710,000,00769,71
6H770Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.
453,590,000,000,00453,59
7N584Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli
Szanatórium Egészségügyi Központ
2 565,36340,740,000,002 906,10
8N591Szigetvári Kórház4 832,380,000,000,004 832,38
91084Bajai Szent Rókus Kórház14 995,00340,200,000,0015 335,20
101122Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét62 206,370,000,000,0062 206,37
11N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház13 464,88470,220,000,0013 935,09
121243Orosházi Kórház9 928,37409,310,000,0010 337,67
13R464Békés Megyei Központi Kórház48 245,2378,730,000,0048 323,97
141301Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény3 981,180,000,000,003 981,18
151345Tiszaújváros Városi Rendelőintézet0,00829,250,000,00829,25
161391Sárospatak Város Rendelőintézete0,00802,530,000,00802,53
171400Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet, Szerencs
0,00451,410,000,00451,41
181407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 356,98116,160,000,007 473,15
19M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.3 179,65497,030,000,003 676,68
20N684Almási Balogh Pál Kórház, Ózd7 808,030,000,000,007 808,03
21R730Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház
103 192,160,000,000,00103 192,16
221454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ,
Hódmezővásárhely-Makó
8 613,65880,940,000,009 494,59
231484Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk3 475,120,000,000,003 475,12
241487Dr. Bugyi István Kórház, Szentes12 282,600,000,000,0012 282,60
252917SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ93 907,490,00322,500,0094 229,98
26M226Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.0,00327,400,000,00327,40
271568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház49 352,410,000,000,0049 352,41
28C975Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00611,870,000,00611,87
29H059Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.0,00943,820,000,00943,82
30M934Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, Dunaújváros16 913,9193,470,000,0017 007,38
311601Csornai Margit Kórház0,00532,970,000,00532,97
321630Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Kapuvár0,00369,750,000,00369,75
331640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr50 551,210,000,000,0050 551,21
341644Karolina Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár5 290,210,000,000,005 290,21
351663Soproni Gyógyközpont14 323,830,000,000,0014 323,83
362948KARDIREX Egészségügyi Központ Győr Kft.0,00662,040,000,00662,04
371683Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu8 247,02271,690,000,008 518,71
382894Debreceni Egyetem Klinikai Központ99 632,170,00393,281 290,30101 315,75
39R787Debreceni Egyetem - Kenézy Gyula Egyetemi Kórház38 534,79194,530,000,0038 729,32
402899Mátrai Gyógyintézet3 082,310,000,000,003 082,31
41N581Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan7 141,15330,690,000,007 471,84
42N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger27 391,310,000,000,0027 391,31
43N682Bugát Pál Kórház, Gyöngyös6 928,46379,290,000,007 307,75
441865Vaszary Kolos Kórház, Esztergom12 823,560,000,000,0012 823,56
451871Selye János Kórház, Komárom1 406,45538,830,000,001 945,28
461876Szent Borbála Kórház, Tatabánya27 203,810,780,000,0027 204,59
47K404Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata2 053,05114,260,000,002 167,31
481903Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet,
Balassagyarmat
9 567,87459,190,000,0010 027,06
491928Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján17 564,790,000,000,0017 564,79
501945Margit Kórház, Pásztó0,00447,340,000,00447,34
511980Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Dabas0,00313,920,000,00313,92
522010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa24 347,76305,590,000,0024 653,35
532049Szent Rókus Kórház és Intézményei0,002 390,470,000,002 390,47
542052Szentendre Város Egészségügyi Intézményei0,00474,260,000,00474,26
552057Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet0,00456,360,000,00456,36
562073Tüdőgyógyintézet, Törökbálint7 471,410,000,000,007 471,41
572090Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat0,00317,620,000,00317,62
582095Jávorszky Ödön Kórház, Vác14 413,94124,800,000,0014 538,74
592103Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd0,00992,880,000,00992,88
602911Gálfi Béla Nonprofit Kft., Pomáz762,830,000,000,00762,83
616727Százhalombatta Város Önkormányzata0,00991,670,000,00991,67
62N588Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház0,00320,400,000,00320,40
63N593Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd15 738,160,000,000,0015 738,16
64R595JUMP CONSULTING Kft., Budaörs0,001 674,660,000,001 674,66
652137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház41 050,110,000,001 999,5643 049,67
662162Siófoki Kórház-Rendelőintézet11 026,05310,940,000,0011 337,00
673205Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs0,00462,140,000,00462,14
68A216Egészségügyi Nonprofit Kft., Fonyód0,00518,000,000,00518,00
69H275Kaposvári Egyetem5 011,460,000,000,005 011,46
70N683Nagyatádi Kórház4 164,17151,220,000,004 315,39
712230Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda14 396,20274,510,000,0014 670,71
72N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház
82 535,480,000,000,0082 535,48
732324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
36 259,000,000,000,0036 259,00
742378Kátai Gábor Kórház, Karcag7 918,740,000,000,007 918,74
758002MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok3 866,050,000,000,003 866,05
76N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 064,6432,920,000,002 097,56
77N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 511,160,000,000,006 511,16
782392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet0,00687,240,000,00687,24
792425Tolna Megyei Balassa János Kórház25 966,640,000,000,0025 966,64
802436Paksi Gyógyászati Központ0,00415,170,000,00415,17
81N582Dombóvári Szent Lukács Kórház4 992,63346,380,000,005 339,00
822531Szent László Kórház, Sárvár0,00463,100,000,00463,10
83N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház45 379,250,000,000,0045 379,25
842535Magyar Imre Kórház, Ajka8 531,97611,360,000,009 143,33
852586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet, Pápa5 380,32420,080,000,005 800,40
862601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet2 640,040,000,000,002 640,04
872611Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet0,00374,430,000,00374,43
882893Állami Szívkórház, Balatonfüred3 837,390,000,000,003 837,39
89C149Pannon Reprodukciós Intézet Kft., Tapolca0,000,000,00982,63982,63
90H505Szent Donát Várpalota Kft.0,001 689,770,000,001 689,77
91N592Deák Jenő Kórház, Tapolca0,00443,520,000,00443,52
92N594Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém39 047,720,000,000,0039 047,72
932703Keszthelyi Kórház4 454,64418,930,000,004 873,58
942734Zala Megyei Szent Rafael Kórház36 091,540,000,000,0036 091,54
952747Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa13 449,74637,140,000,0014 086,89
96N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház825,710,000,000,00825,71
970765HT Medical Center Egészségügyi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
0,00622,950,000,00622,95
982872MRE Bethesda Gyermekkórháza6 416,350,00191,290,006 607,64
992873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet26 171,890,000,000,0026 171,89
1002877Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet16 977,690,00250,000,0017 227,69
1012878Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és
Infektológiai Intézet
46 312,59845,930,000,0047 158,52
1022879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház25 950,090,000,000,0025 950,09
1032880Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak27 107,590,000,005 376,1232 483,70
1042886Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet
42 227,880,000,000,0042 227,88
1052887Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet
6 558,94357,570,000,006 916,50
1062889Szent Imre Egyetemi Oktatókórház25 066,460,000,000,0025 066,46
1072891Uzsoki utcai Kórház39 707,170,000,000,0039 707,17
1082896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet25 474,090,000,000,0025 474,09
1092897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet15 376,060,000,000,0015 376,06
1102903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet11 726,870,000,000,0011 726,87
1112906Országos Onkológiai Intézet49 787,980,000,000,0049 787,98
1122907Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet4 720,380,000,000,004 720,38
1132910Országos Sportegészségügyi Intézet2 531,320,000,000,002 531,32
1142913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 636,570,000,000,001 636,57
1152915Semmelweis Egyetem121 034,1224,00474,815 786,58127 319,51
1164026MAZSIHISZ, Budapest1 194,940,000,000,001 194,94
1177610Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat0,00535,730,000,00535,73
1187990Vadaskert Alapítvány, Budapest1 481,270,000,000,001 481,27
1198714KAÁLI Intézet Kft., Budapest0,000,000,005 575,335 575,33
120A275Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat0,00327,820,000,00327,82
121C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest0,000,000,00639,34639,34
122C247Forgács Intézet Kft., Budapest0,000,000,00571,70571,70
123C278Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft.0,00320,060,000,00320,06
124H025XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata0,00424,510,000,00424,51
125H043Szent Margit Rendelőintézet Kft., Budapest0,00542,860,000,00542,86
126H915Budai Egészségközpont Kft.11 067,380,000,000,0011 067,38
127K358Ars Medica Lézerklinika Kft., Budapest0,00375,680,000,00375,68
128K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ75 964,1240,420,000,0076 004,54
129K405Premed Pharma Kft., Budapest0,00325,150,000,00325,15
130K409Istenhegyi Magánklinika Zrt., Budapest0,00369,680,000,00369,68
131K413Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.
0,00414,650,000,00414,65
132K558XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00813,990,000,00813,99
133K620Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00460,100,000,00460,10
134M915Betegápoló Irgalmas Rend14 269,99710,000,000,0014 979,99
135N511Szent Margit Kórház, Budapest12 271,950,000,000,0012 271,95
136Összesen1 977 406,6637 358,811 912,9324 455,012 041 133,42

"

3. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

"34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ABC
1KódSzolgáltató neveHavi fix díj
(ezer Ft)
21133Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi
Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét
210,9
32258Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza306,4
4B453Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület694,3
5K341Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza781,7
6M963Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc3 287,4
7N840Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület1 357,2
83581Országos Vérellátó Szolgálat144 898,0
9K370Országos Közegészségügyi Intézet39 201,4
10R732Állami Egészségügyi Ellátó Központ1 397,1
112897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet30 063,9
122872Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza17 510,9
13N591Szigetvári Kórház7 404,5
142877Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet6 434,0
152910Országos Sportegészségügyi Intézet3 718,1
164393Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata2 997,9
172601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű2 935,8
186119Zuglói Egészségügyi Szolgálat2 439,2
194026Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza, Budapest2 178,2
20C252Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa, Pécs
1 727,6
211064Egyesített Egészségügyi Intézmények, Pécs968,5
221454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó937,6
232392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet779,2
242436Paksi Gyógyászati Központ570,7
25H020Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.559,9
262878Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet46 277,5

"

4. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 259. sorral egészül ki:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
259.ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű TársaságEger
"

2. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) 70. sorában az "Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet" szövegrész helyébe a "Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet" szöveg,

b) 86. sorában a "Heim Pál Gyermekkórház" szövegrész helyébe a "Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet" szöveg,

c) 146. sorában a "Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet" szövegrész helyébe a "Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet" szöveg,

d) 151. sorában az "Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Korányi Pulmonológiai Intézet" szöveg,

e) 168. sorában a "Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ" szövegrész helyébe a "Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék