99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. §, a 3-16. §, a 17. § a) és c) pontja, a 18. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 3. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés e)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet szabályozza a hatálya alá tartozó szervezetek kommunikációs beszerzésével, szponzorációjával, rendezvényszervezésével összefüggő adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit, továbbá a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért fizetendő közbeszerzési díj mértékét, illetve meghatározza a központosított közbeszerzési rendszer részletes szabályait."

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő 1. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. rendezvényszervezés: olyan eseti vagy rendszeres előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka, amely magában foglalja az esemény létrejöttével kapcsolatos valamely szolgáltatás, így különösen rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika, berendezés, dekoráció, catering, programok, előadók, szállás biztosítását;"

(3) Az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. kommunikációs beszerzés:

a) az 1. melléklet szerinti kormányzati kommunikációs feladat megvalósítása érdekében történő fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzéseket,

b) az 1. mellékletben foglalt valamely kormányzati kommunikációs feladattal együttesen megvalósuló, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka, amely magában foglalja az esemény létrejöttével kapcsolatos valamely szolgáltatás, így különösen: rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika, berendezés, dekoráció, catering, programok, előadók, szállás biztosítását."

(4) Az R. 1. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. szponzoráció: olyan eseti vagy rendszeres - pénzbeli vagy új eszköz, termék útján nyújtott nem pénzbeli - hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, illetve személy számára, amelyet az érintett szervezet kommunikációs célból, piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt."

2. § Az R. 4. § (1) bekezdés d)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Hivatal)

"d) megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített kommunikációs beszerzési tervét, rendezvényszervezési tervét és szponzorációs költségkerettervét,

e) központi beszerző szervként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kommunikációs beszerzéseket és rendezvényszervezésekkel összefüggő beszerzéseket,

f) ellenőrzi a kommunikációs beszerzések alapján megkötött szerződéseket, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő és szponzorációs szerződéseket,

g) elbírálja az érintett szervezetek kommunikációs beszerzésre, a rendezvényszervezésre és szponzorációra vonatkozó igényeit,

h) a 13/B. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül észrevételt tesz a kommunikációs beszerzések alapján megkötött szerződések, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő és a szponzorációs szerződések módosításának kezdeményezése esetén."

3. § Az R. 3. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"3. A kommunikációs beszerzéssel, a rendezvényszervezéssel és szponzorációval összefüggő feladatok koordinálását biztosító eljárás"

4. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érintett szervezet kommunikációs beszerzésével, rendezvényszervezésével vagy szponzorációjával összefüggő feladatainak ellátására a Kbt.-t és az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni."

5. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal által meghatározott útmutató alapján

a) az éves összesített kommunikációs beszerzési és rendezvényszervezési tervet, valamint a szponzorációs költségkerettervet tárgyév március 31. napjáig,

b) a rendezvényszervezésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,

c) a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,

d) a rendkívüli sürgősséget igénylő kommunikációs beszerzésre és rendezvényszervezésre vonatkozó igényét haladéktalanul,

e) a szponzorációra vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni."

(2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a Hivatal a rendkívüli sürgősségű eljárást az eset összes körülményei alapján nem tartja indokoltnak, a beszerzési igényt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya a beszerzési igény (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti ismételt előterjesztésének."

6. § Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) A Hivatal jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását.

(2) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek ismételt megsértése esetén a központi beszerző szerv jelzése alapján a Hivatal irányítását ellátó miniszter az igénybejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál."

7. § Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az érintett szervezet részére szükséges kommunikációs beszerzés megvalósítása, továbbá az érintett szervezet részére szükséges rendezvényszervezés beszerzése érdekében a Hivatal közbeszerzési eljárást folytat le, amelyre a Kbt. és e rendelet rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

(2) A Hivatal a közbeszerzési stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy szerződést köthet."

8. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal központosított közbeszerzési rendszer keretében az érintett szervezetek által rendelkezésére bocsátott adatokkal összhangban lefolytatja a kommunikációs beszerzéseket és a rendezvényszervezések beszerzését."

(2) Az R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdésében meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni.

(8) A központosított közbeszerzési díj mértéke:

a) eredményesen lefolytatott, nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű beszerzési eljárás esetén megvalósított kommunikációs beszerzés és rendezvényszervezés beszerzése alapján kötött szerződés áfa nélkül számított értékének 3%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - a beszerzési eljárás becsült értékének 1,5%-a;

b) uniós értékhatárt el nem érő, és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzési és közbeszerzési eljárás esetén megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés alapján kötött szerződés áfa nélkül számított értékének 1,5%-a; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - az eljárás becsült értékének 0,75%-a;

c) uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzési és közbeszerzési eljárás esetén megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés (részenként megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés esetén az adott rész) alapján kötött szerződés áfa nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - az eljárás becsült értékének 1%-a, de legfeljebb nettó ötszázezer forint;

d) a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitással lebonyolított közbeszerzési eljárás esetén megvalósított közbeszerzés alapján kötött szerződés áfa nélkül számított, több részből álló közbeszerzési eljárás esetén az egyes részek alapján kötött szerződések áfa nélkül számított összesen értékének 1%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint; eredménytelen közbeszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - az eljárás - több részből álló eljárás esetén az egyes részek - összesen becsült értékének 0,5%-a, de legfeljebb nettó kettőszázötvenezer forint."

9. § Az R. 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"5. Kommunikációs beszerzésre és szponzorációra vonatkozó igények

12. § (1) A 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Hivatalhoz kizárólag olyan kommunikációs beszerzés elbírálására nyújtható be igény, amely az éves összesített kommunikációs beszerzési tervben szerepel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az éves összesített kommunikációs beszerzési tervben nem szereplő kommunikációs beszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított kommunikációs beszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható azzal, hogy az éves összesített kommunikációs beszerzési tervet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megjelölve a módosítás indokát is.

(3) A Hivatal a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés e) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(4) Az (1) bekezdés szerint bejelentett kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a kommunikációs beszerzés megvalósításához az (5) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a kommunikációs beszerzés megvalósításához hozzájárul,

c) a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul,

d) a kommunikációs beszerzés megvalósításához nem járul hozzá, vagy

e) határidő tűzésével hiánypótlást kér.

(5) Az érintett szervezet a Hivatal (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti előzetes hozzájárulásával saját hatáskörben akkor valósíthatja meg kommunikációs beszerzését, ha

a) a kommunikációs beszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretmegállapodás alapján a kommunikációs beszerzés határidőre nem lenne megvalósítható,

b) a kommunikációs beszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás, vagy

c) a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.

(6) A kommunikációs beszerzés kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a)-c) pontjai szerinti hozzájárulása esetén, a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A Hivatal döntése hiányában, ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megkezdett kommunikációs beszerzés alapján megkötött szerződés semmis.

(7) Az érintett szervezetnek a megvalósítani kívánt kommunikációs beszerzés becsült értékét a Kbt. becsült értékre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kell megállapítania.

13. § (1) A 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Hivatalhoz kizárólag olyan szponzorációra vonatkozó igény nyújtható be elbírálásra, amely a szponzorációs költségkerettervben szerepel.

Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül elbírálásra megküldeni a szponzorációra vonatkozó igényét - a szponzoráció megvalósítására vonatkozó döntését megalapozó dokumentummal és a szerződés tervezetével együtt - az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a szponzorációs költségkerettervben nem szereplő szponzoráció vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított szponzoráció lefolytatható azzal, hogy a szponzorációs költségkerettervet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megjelölve a módosítás indokát is.

(3) A Hivatal a szponzorációra vonatkozó igény beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés d) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(4) Az (1) bekezdés szerint bejelentett szponzorációra vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,

c) a szponzoráció megvalósításához nem járul hozzá, vagy

d) határidő tűzésével hiánypótlást kér.

(5) A szponzoráció megvalósítása kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti hozzájárulása esetén a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A Hivatal döntése hiányában, döntése ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megvalósított szponzoráció alapján megkötött szerződés semmis."

10. § Az R. a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. Rendezvényszervezésre vonatkozó igények

13/A. § (1) A 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hivatalhoz kizárólag olyan rendezvényszervezésre vonatkozó igény nyújtható be elbírálásra, amely az éves rendezvényszervezési tervben szerepel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az éves rendezvényszervezési tervben nem szereplő rendezvényszervezésre vonatkozó beszerzés vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított rendezvényszervezésre vonatkozó beszerzés is lefolytatható azzal, hogy az éves rendezvényszervezési tervet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megjelölve a módosítás indokát is.

(3) A Hivatal a rendezvényszervezésre vonatkozó igény beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés e) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(4) Az (1) bekezdés szerint bejelentett rendezvényszervezésre vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a rendezvényszervezés megvalósításához az (5) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a rendezvényszervezés megvalósításához hozzájárul,

c) a rendezvényszervezés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul,

d) a rendezvényszervezés megvalósításához nem járul hozzá, vagy

e) határidő tűzésével hiánypótlást kér.

(5) Az érintett szervezet a Hivatal (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti előzetes hozzájárulásával saját hatáskörben akkor valósíthatja meg a rendezvényszervezésre vonatkozó igényét, ha

a) a rendezvényszervezés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretmegállapodás alapján a rendezvényszervezés határidőre nem lenne megvalósítható,

b) a rendezvényszervezés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy

c) a rendezvényszervezésre vonatkozó igény összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.

(6) A rendezvényszervezés megvalósítása kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti hozzájárulása esetén a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A Hivatal döntése hiányában, döntése ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megvalósított rendezvényszervezésre megkötött szerződés semmis."

11. § Az R. a következő 5/B. alcímmel egészül ki:

"5/B. Kommunikációs beszerzésre, rendezvényszervezésre és a szponzorációra vonatkozó közös szabályok

13/B. § (1) Az érintett szervezet köteles a megvalósított kommunikációs beszerzés, a szponzoráció, valamint a rendezvényszervezés eredményeképpen kötött szerződést (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: szerződés) annak aláírásától számított 5 munkanapon belül a Hivatal részére megküldeni.

(2) Az érintett szervezet köteles megküldeni a szerződés lényeges elemeire - különösen a beszerzés tartalmára és összegszerűségére - vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat azok elkészítését követő 5 munkanapon belül.

(3) A Hivatal a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül észrevételt tehet a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokkal kapcsolatban.

(4) Amennyiben a Hivatal a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz észrevételt, úgy a Hivatal hozzájárulását a szerződés módosításához megadottnak kell tekinteni."

12. § Az R. 15. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendeletnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított a rendezvényszervezéssel összefüggő éves rendezvényszervezési terv bejelentésére vonatkozó rendelkezéseit 2019. január 1. napját követően kell alkalmazni.

(7) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított, a rendezvényszervezési igények bejelentésére vonatkozó azon rendelkezéseit, amelyek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül történő feltöltést írják elő, 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(8) A Módr. hatálybalépését megelőzően megkötött szerződéseket, amelyek a Módr. hatálybalépését követően megrendezésre kerülő rendezvény megvalósítására irányulnak, a 13/B. §-ban meghatározottak szerint tájékoztatásul meg kell küldeni a Hivatal részére."

13. § (1) Az R.

a) 2. §-ában a "Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "A kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások" szövegrész helyébe az "A kommunikációs beszerzések, a rendezvényszervezéssel vagy szponzorációval összefüggő feladatok" szöveg

lép.

(2) Az R. 1 melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § Hatályát veszti az R.

a) 8. § (3) bekezdése,

b) 11. § (5) bekezdése,

c) 11. § (6) bekezdése.

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése.

16. § Nem lép hatályba a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a) 1. §-a,

b) 3. §-a és

c) 6. §-a.

3. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. § A Tvtv. 18. §-ában meghatározott szervezetek által elhelyezett vagy elhelyeztetett reklám esetén 2019. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a 4. §-ban foglaltakat."

18. § A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § E rendeletnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-7. §, a 8. § (1) bekezdése, a 9-14. § és az 1. melléklet 2018. július 1. napján lép hatályba.

(3) A 8. § (2) bekezdése 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 99/2018.(VI. 8.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. mellékletének címében a "feladatokhoz tartozó szolgáltatások" szövegrész helyébe a "feladatok" szöveg lép.

2. Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sora.

Tartalomjegyzék