138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SH Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a kormányközi oktatási megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. Az ösztöndíjprogram végrehajtásának részleteit a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a külföldi partner illetékes minisztériumával (a továbbiakban: küldő fél) kötött megállapodása szabályozza az e rendelet és a vonatkozó kormányközi megállapodás előírásainak megfelelően."

2. § Az SH Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért a miniszter felel. Az oktatásért felelős miniszter közreműködik az ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és végrehajtásában az oktatáspolitikai szempontok érvényesítése révén."

3. § Az SH Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni. A minisztérium a minisztérium költségvetési fejezete terhére a programban részt vevő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények) rendelkezésére bocsátja az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási támogatás, valamint a magán-egészségbiztosítás - amely fedezi az ellátás során szükséges idegennyelv-használat kapcsán felmerülő költségeket -, a szervezési átalány, és a 7. § (4) bekezdés c) pontja esetén a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit a Közalapítvány számára, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását."

4. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 101. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében)

"d) közreműködik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásában."

5. § A Statútum rendelet 141. § (2) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő q) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"p) felelős a magyar külügyi képzési rendszernek, különösen a diplomata képzések rendszerének a megalapozásáért,

q) ellátja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat."

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére