Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, a 10. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §[1] (1)[2] A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó kormányközi megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. Az ösztöndíjprogram végrehajtásának részleteit a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a külföldi partner illetékes szervével (a továbbiakban: küldő fél) kötött megállapodása szabályozza az e rendelet és a vonatkozó kormányközi megállapodás előírásainak megfelelően.

(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtása során a miniszter érvényesíti hazánk közép- és hosszú távú külpolitikai és külgazdasági stratégiai célkitűzéseit, valamint nemzetközi fejlesztési együttműködési célkitűzéseit.

2. § (1)[3] Az ösztöndíjprogram működtetéséért a miniszter felel. A felsőoktatásért felelős miniszter közreműködik az ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és végrehajtásában az oktatáspolitikai szempontok érvényesítése révén.

(2)[4] Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) látja el. A miniszter az ösztöndíjprogram működtetésével összefüggő szakmai irányítási feladatkörében a Közalapítvány kuratóriumába tagot delegál.

(3)[5] Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni. A minisztérium a minisztérium költségvetési fejezete terhére a programban részt vevő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények) rendelkezésére bocsátja támogatói okirat vagy fejezetek közötti megállapodás formájában az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási támogatás, az egészségügyi hozzájárulás, a szervezési átalány, és a 7. § (4) bekezdés c) pontja esetén a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit a Közalapítvány számára, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását.

(3a)[6]

(3b)[7]

(3c)[8] Az intézmények a részükre az e rendelet alapján megállapított és rendelkezésre bocsátott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról - az ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatok benyújtása nélkül - a költségvetési évre vonatkozó jogosult hallgatói létszám alapján számolnak be a támogatói okiratban vagy fejezetek közötti megállapodásban meghatározott tartalommal és határidőben.

(3d)[9] Az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (1a) bekezdését és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségekről készített összesítő kötelező tartalmi elemeit a támogatói okiratban vagy fejezetek közötti megállapodásban kell meghatározni.

(4)[10] Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg:

a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,

b) ösztöndíj, melynek mértékét - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - és feltételeit a miniszter határozza meg, és az ösztöndíjprogram működési szabályzatában teszi közzé,

c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 81. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások és (2) bekezdésében foglalt előírások,

e)[11] egészségügyi szolgáltatás a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontja alapján, valamint

f)[12] egészségügyi hozzájárulás.

3. §[13] (1)[14] A Közalapítvány kuratóriuma

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges hallgatói és az ösztöndíjasok fogadásához szükséges intézményi pályázat eredményéről,

b) jóváhagyja a program végrehajtási útmutatóját, a hallgatói és intézményi pályázati felhívást,

c) elfogadja az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.

(2) A miniszter jóváhagyja

a) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

b) az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolót.

4. §[15] Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány látja el, amely során

a) a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján kidolgozza a hallgatói és intézményi pályázati felhívást, az ösztöndíjprogram működési szabályzatát, valamint a program végrehajtási útmutatóját,

b) a honlapján közzéteszi a hallgatói és intézményi pályázati felhívást és az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

c) lefolytatja a hallgatói pályázati eljárásokat,

d) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

e) lefolytatja az intézményi pályázati eljárást, amely során a felsőoktatási intézmények - a küldő fél által meghatározott igényeknek megfelelően kidolgozott - intézményi pályázatokat nyújtanak be,

f) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.

5. §[16] Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) az ösztöndíjasok havi ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,

c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit,

d) az intézményi és hallgató pályáztatás, valamint kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét,

e) az ösztöndíjas számára nyújtandó hallgatói szolgáltatások körét,

f) az intézményekkel kötendő keretmegállapodás-minta kötelező elemeit,

g) a programban alkalmazandó külföldi hallgatói helyek önköltsége meghatározásának rendszerét,

h) az ösztöndíjasok jogait és kötelezettségeit,

i) az intézmények jogait és kötelezettségeit,

j) a miniszteri jelölés rendjét,

k)[17] az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit, valamint

l)[18] a kötelező egészségügyi protokollt.

6. § (1)[19] A Közalapítvány az ösztöndíjra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó megállapodások alapján hallgatói pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra önköltséges helyre.

(2)[20] A hallgatói pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés szempontrendszerét, a hallgatóknak biztosított ösztöndíj aktuális mértékét és a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.

(3)[21] Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:[22]

a)[23] akit a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak felajánlását megalapozó megállapodások alapján a küldő fél vagy az arra felhatalmazott szervezet arra jelöl, vagy aki a miniszter - az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a Közalapítvány kuratóriuma részére megadott - egyedi hozzájárulása esetén az ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény támogatott képzésére felvételt nyer,

b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, és

c)[24] aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az ösztöndíjprogramban, és

d)[25] aki vállalja az 5. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségek teljesítését.

(4)[26] A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének és a pályakövetés időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez.

(5)[27] A hallgatói pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát és a végrehajtási útmutatót a Közalapítvány hivatalos honlapján kell közzétenni.

(6)[28] Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. Az ösztöndíjat a miniszter megbízásából a Közalapítvány adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.

(7)[29] Az ösztöndíjassal a fogadó intézmény (a továbbiakban: felek) ösztöndíjas szerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

(8)[30] Az Nftv. 80. § (2) bekezdés h) pont hc) alpontja alapján a miniszter az általa működtetett ösztöndíjprogram keretében támogatott hallgató ösztöndíjprogramban történő részvételéhez a kötelező egészségügyi protokoll szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő.

7. §[31] (1)[32] A külföldi hallgatói helyek önköltségének mértéke az intézményi pályázat alapján - az 5. § g) pontjában meghatározott rendszer figyelembevételével - meghatározott összeg, mely tartalmazza az Nftv. 81. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat.

(2) Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

(2a)[33] Annak az ösztöndíjasnak, aki a program keretében oklevelet szerez a tavaszi félév végén, és az adott évi új pályázati eljárásban magasabb képzési szinten ösztöndíjat nyer, az oklevélszerzés félévében hatályos ösztöndíjas szerződése az adott év augusztus 31-ig meghosszabbodik, és megilletik az ösztöndíjas juttatások.

(3)[34] Az ösztöndíjast a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, a végrehajtási útmutatóban, az ösztöndíjas szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(4) Ösztöndíjas hallgatók fogadásának feltétele, hogy[35]

a)[36] az intézmény intézményi pályázatot nyújtson be és nyerjen el, és ez alapján az intézmény és a Közalapítvány keretmegállapodást kössön, kivéve a d) pontban meghatározott képzéseket,

b)[37] az intézmény az ösztöndíjprogram működési szabályzatában és a végrehajtási útmutatóban meghatározottak szerint tájékoztassa az ösztöndíjast, mentori és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson számukra, továbbá az ösztöndíjas időszak végén adatszolgáltatást adjon a Közalapítvány Stipendium Hungaricum alumni és nemzetköziesedési rendszere számára, valamint teljeskörűen együttműködjön a Közalapítvány által szervezett alumni és nemzetköziesedési tevékenységekben a 6. § (4) bekezdése alapján,

c)[38] a magyar nyelvű egyéves felsőoktatási előkészítő képzésen részt vett, és ezt követően magyar nyelvű felsőoktatási képzésre felvételt nyert ösztöndíjasok esetében a felsőoktatási intézmény vállalja az ösztöndíjas magyar nyelvi képzésének folytatását az ösztöndíjas felsőoktatási tanulmányai alatt az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja alapján.

d)[39] a minisztérium vagy az általa ezen közfeladat ellátásával megbízott intézmény által szervezett magyar nyelvi előkészítő képzés esetében a minisztérium vagy az általa ezen közfeladat ellátásával megbízott intézmény és a Közalapítvány, illetve a felsőoktatási intézmények által indított magyar nyelvű képzések esetében az intézmény és a Közalapítvány keretmegállapodást kössön.

(5) Az intézmény a 7. § (4) bekezdés c) pontja esetén jogosult a képzési költségén felül magyar nyelvi képzési átalány támogatásra.

8. § (1) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:

a)[40] az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt, illetve az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát;

b)[41] az ösztöndíjnak a program működési szabályzatában meghatározott havi összegét és annak kifizetése időpontját, módját;

c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;

d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;

e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjas szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít.

f)[42] az ösztöndíjas jogviszony, valamint a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének és megszűnésének rendjét, valamint

g)[43] az 5. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségeket.

(2)[44] Az ösztöndíjas szerződés - az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 7. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.

(2a)[45] Doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozatot még nem szerzett ösztöndíjasnak az ösztöndíjas szerződése és jogviszonya szünetel, a doktori fokozat megszerzése hiányában 1 év után megszűnik. Amennyiben az erre vonatkozó külön pályázati eljárásban ösztöndíjat nyer, az abszolutórium megszerzését követően maximum 12 hónapra szóló ösztöndíjban részesíthető.

(3)[46]

9. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartani.

(2)[47] Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban - a 7. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - az ösztöndíj nem folyósítható. Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.

(3)[48] A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.

10. § (1)[49]

(2)[50]

(3)[51]

(4)[52]

(5)[53]

11. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 10. § (1), (2) és (5) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)[54] E rendeletnek a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015/2016. őszi félévre meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárásokat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak 2015. április 15-ig kell jóváhagynia.

(4)[55] E rendeletnek a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (4) bekezdés f) pontját első alkalommal a 2018/2019. tanévtől tanulmányaikat megkezdő ösztöndíjasokra kell alkalmazni.

(5)[56] E rendeletnek a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (1) bekezdés f) pontját első alkalommal a 2018/2019. őszi félévre meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

1. melléklet a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez[57]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[2] Módosította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2021.10.13.

[3] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 127. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[4] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[5] Módosította az 548/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.13.

[6] Hatályon kívül helyezte az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2021.10.13.

[7] Hatályon kívül helyezte az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2021.10.13.

[8] Módosította az 548/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.12.13.

[9] Módosította az 548/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.12.13.

[10] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[11] Megállapította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.10.13.

[12] Megállapította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.10.13.

[13] Megállapította a 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[14] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[15] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[16] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[17] Módosította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon.

[18] Beiktatta az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon.

[19] Módosította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2019.12.24.

[20] Módosította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § c) pontja. Hatályos 2019.12.24.

[21] Megállapította a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[23] Módosította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2019.12.24.

[24] Módosította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 7. § f) pontja. Hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon.

[25] Beiktatta az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon.

[26] Módosította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2021.10.13.

[27] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[28] Megállapította a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[29] Módosította a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[30] Beiktatta az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon.

[31] Megállapította a 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[32] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[33] Beiktatta a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[34] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[35] A nyitó szövegrészt módosította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § ea) pontja. Hatályos 2019.12.24.

[36] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.12.24.

[37] Módosította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 7. § h) pontja. Hatályos 2021.10.13.

[38] Módosította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § ed) pontja. Hatályos 2019.12.24.

[39] Megállapította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.10.13.

[40] Módosította a 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. § f) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[41] Módosította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § f) pontja. Hatályos 2019.12.24.

[42] Módosította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 7. § i) pontja. Hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon.

[43] Beiktatta az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon.

[44] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.12.24.

[45] Módosította az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2021.10.13.

[46] Hatályon kívül helyezte az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2021.10.13.

[47] Megállapította a 351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[48] Beiktatta a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 36. § -a. Hatályos 2014.09.01.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Beiktatta a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[55] Beiktatta a 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[56] Beiktatta a 282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[57] Hatályon kívül helyezte az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2021.10.13.

Tartalomjegyzék