Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

18/2019. (VI. 28.) IM rendelet

a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 2-10. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon belül átutalja a Kar fizetési számlájára."

2. § Hatályát veszti a 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet 6. §-a.

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvszr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek száma 227."

4. § (1) A Bvszr. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A végrehajtási ügy kiosztását követően annak a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 33. §-a szerinti érdemi, illetve 34. § c) pontja szerinti ügyviteli befejezéséig érkezett, ugyanazon adós elleni végrehajtási ügyet az az önálló végrehajtó kapja meg, akinek a részére az ugyanazon adós ellen indult másik ügy az (1)-(3) bekezdés szerinti szabályok alapján már kiosztásra került, ebben az esetben az önálló végrehajtó a (3) bekezdésben meghatározott kiosztásból egyszer kimarad."

(2) A Bvszr. 5. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az e § alapján meghatározott ügyelosztás szerint történik a meghatározott cselekmény végrehajtása, a Vht. 31/D. §-a szerinti végrehajtói kézbesítés lefolytatása, a Vht. 33. §-a szerinti végrehajtói megkeresés végrehajtása, valamint a Vht. 204/B-H. §-a szerinti zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése is.

(7) A végrehajtási ügy e § szerinti kiosztását követően a Kar Hivatali szerve tájékoztatja a végrehajtást kérőt az ügyében eljáró önálló végrehajtó nevéről, hivatali helyiségének címéről és telefonszámáról."

5. § A Bvszr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

6. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz.) 1. § (2) bekezdés e)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önálló bírósági végrehajtó e rendelet szerint jár el]

"e) az adóbehajtási és a közigazgatási végrehajtási ügy,

f) kézbesítési regisztráció (Vht. 35/D. §) és

g) a végrehajtói megkeresés (Vht. 33. §)"

[intézése során is.]

7. § A Vüsz. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az önálló bírósági végrehajtó több körbélyegzőt kíván rendszeresíteni, a körbélyegzőn annak sorszámát is fel kell tüntetni. A végrehajtó-helyettes és a végrehajtójelölt az őt foglalkoztató végrehajtó meghatározott sorszámú körbélyegzőjét használja."

8. § A Vüsz. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a zár alá vétel végrehajtása érdekében nem maga intézkedik, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az általa elrendelt zár alá vétel végrehajtása érdekében a székhelye szerint illetékes törvényszéki végrehajtó részére küldi meg az ügyészség vagy a nyomozó hatóság által a zár alá vétel végrehajtása során keletkezett ügyiratokat."

9. § A Vüsz. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A kezelőiroda a végrehajtható okiratot az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései szerint - soron kívüli ügyben haladéktalanul - megküldi az állami adó-és vámhatóságnak. Önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a bíróság a végrehajtható okiratot elektronikus kapcsolattartás útján küldi meg a Kar Hivatali szervének. A kezelőiroda a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt a végrehajtás alapjául szolgáló bírósági határozat másolatát, a Vht. 184/A. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben pedig a végrehajtható okirat mellékletét képező képfelvételt is megküldi a Kar Hivatali szervének.

(2) A kísérőjegyzéket 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik példány az irodában marad, a másik 2 példányt az iratokkal együtt az eljáró önálló bírósági végrehajtóról való tudomásszerzést követően, a végrehajtónak kell megküldeni.

(3) A kísérőjegyzék az alábbi adatoknak megfelelő rovatokat tartalmazza:

a) sorszám,

b) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság neve,

c) a végrehajtható okirat száma,

d) a felek neve,

e) megjegyzés.

(4) Az önálló bírósági végrehajtó által foganatosított végrehajtás esetén a már ismert végrehajtási ügyszámot, a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt megküldött bírósági határozat számát, valamint a végrehajtható okirat mellékletét képező képfelvétel sorszámát a bíróság az erre rendszeresített elektronikus felületén feltünteti."

10. § A Vüsz. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó a kísérőjegyzékek átvett példányainak megjegyzés rovatában feltünteti a végrehajtási ügyszámot, majd a kísérőjegyzékeket aláírással és bélyegző lenyomattal látja el. Ezután az ügyiratok átvételének igazolása céljából a kísérőjegyzék egyik példányát visszaküldi a kezelőirodának, amely ezt a kísérőjegyzéket a kísérőjegyzéknek a kezelőirodában maradt példányához csatolja.

(2) A kísérőjegyzéken az iratok megküldésének napját a kezelőiroda, az iratok átvételének napját az önálló bírósági végrehajtó köteles feltüntetni.

(3) A Kar Hivatali szerve a végrehajtási ügy kiosztását követően elektronikus úton, haladéktalanul tájékoztatja a kezelőirodát a kijelölt eljáró önálló bírósági végrehajtóról."

11. § A Vüsz. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az önálló bírósági végrehajtói minőséget a végrehajtói ügyszámban - a (2) bekezdésben foglalttól eltérően -közigazgatási végrehajtási ügyben [20. § (2) bekezdés c) pont] AV jelzéssel, zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló ügyben [20. § (2) bekezdés d) pont] ZV jelzéssel, végrehajtói kézbesítési ügyben [20. § (2) bekezdés e) pont] KV jelzéssel, kézbesítési regisztrációs ügyben [20. § (2) bekezdés h) pont] RV jelzéssel, végrehajtói megkereséssel indult ügyben [20. § (2) bekezdés b) pont] MKV jelzéssel, bekapcsolódással indult ügyben [20. § (2) bekezdés i) pont] pedig BV jelzéssel kell feltüntetni. Az eltérő jelzésű ügytípusok esetében az ügy érkezés szerinti sorszámozása a végrehajtói ügyszámban ügytípusonként külön-külön, 1-gyel kezdődő arab számozással történik."

12. § A Vüsz. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtási ügy típusaként [(1) bekezdés p) pont] a következő megnevezések egyikét kell feltüntetni a nyilvántartásban:

a) bírósági végrehajtási ügy,

b) végrehajtói megkeresés (Vht. 33. §),

c) közigazgatási végrehajtási ügy,

d) zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése,

e) végrehajtói kézbesítési ügy,

f) végrehajtási kérelem elkészítése,

g) tartásra kötelezett adatainak beszerzése,

h) kézbesítési regisztrációs ügy,

i) bekapcsolódással indult ügy."

13. § A Vüsz. "A végrehajtási ügy nyilvántartása" című alcíme a következő 22/C. §-sal egészül ki:

"22/C. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó az általa intézett bírósági végrehajtási ügyekben és az 1. § (2) bekezdése szerinti ügyekben az eljárása során keletkezett iratokat, utóiratokat, tértivevényeket az ügyiratokba történő beszerelés és az ügyiratokban történő nyilvántartás mellett digitalizálja és archiválja a Kar Hivatali szerve által rendszeresített elektronikus ügyviteli rendszerben.

(2) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti iratokat a beérkezésüket követő 15 napon belül digitalizálja, majd a végrehajtási ügy befejezését követő 15 napon belül archiválja azokat."

14. § A Vüsz. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha egy végrehajtó előtt több, folyamatban lévő végrehajtási ügyben az adós személye azonos, vagy az ügyek egymáshoz csatolása egyéb okból szükséges (pl. az ügyekben ugyanazt a vagyontárgyat értékesítik), ezeknek az ügyeknek az iratait egymáshoz kell csatolni."

15. § A Vüsz. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha olyan végrehajtási ügyek iratait kellene egymáshoz csatolni, amelyekben több végrehajtó jár el, az a végrehajtó, aki az érintett ügyekben elsőként intézkedik az adós vagyontárgyának árverésen történő értékesítése iránt, a végrehajtható okirat másolatát - a szükséges egyéb iratokkal együtt - bekéri a többi végrehajtótól és az alapján készíti el a felosztási tervet."

16. § A Vüsz. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § Ha a csatolás feltételei megszűnnek (felek személye megváltozik, a végrehajtási ügy befejezése, felfüggesztése, közös vagyontárgy értékesítése stb.), a csatolást meg kell szüntetni, és a csatolással érintett bármelyik ügyben foganatosított intézkedésekre való hivatkozást, utalást - feljegyzés formájában - a többi ügy iratai között is el kell helyezni."

17. § A Vüsz. 29/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az önálló bírósági végrehajtót helyettesítő állandó helyettes a saját végrehajtói tevékenységéhez rendszeresített, az állására kirendelt helyettes pedig helyettesi tevékenységéhez külön rendszeresített biztonsági papírt és szárazbélyegzőt használja az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek elkészítéséhez. A helyettes - ha az szolgálatba lépéséig nem történt meg - haladéktalanul gondoskodik a helyettesített önálló bírósági végrehajtó által használt biztonsági papír törzskönyv felügyelő szerv részére történő visszaszolgáltatásáról."

18. § A Vüsz. 30. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha az iratokat a bíróság részére meg kell küldeni, a végrehajtó másolatot készít a végrehajtható okiratról és a végrehajtási ügy egyéb, a bíróság által kért iratairól, valamint a releváns iratokról és a másolatokat küldi meg a bíróságnak. Eredeti irat megküldésére csak befejezett ügyben kerülhet sor, illetve kivételesen akkor, ha kifejezetten az irat vizsgálata céljából azt a bíróság eredetben kéri bemutatni.

(3) A végrehajtó az iratokat elektronikus biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül küldi meg a bíróságnak. Az iratokat iratjegyzékkel kell megküldeni. Az iratjegyzék a végrehajtói iratok iratsorszámozásával egyezően tartalmazza a végrehajtói iratok megnevezését."

19. § A Vüsz. 33. §-a a következő m-o) ponttal egészül ki:

[Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha]

"m) a törvényszéki végrehajtási ügyben a végrehajtást kérő a végrehajtási jognak vagy a követelés végrehajthatóságának elévülését a törvényszéki végrehajtónál bejelentette,

n) a megkeresett végrehajtó a helyszíni eljárást foganatosította,

o) a bekapcsolódással indult ügyben a zálogtárgy értékesítésre került."

20. § A Vüsz. 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az önálló bírósági végrehajtó hetente legalább három munkanapon köteles ügyfélfogadást tartani oly módon, hogy a félfogadás ideje a munkanapokon legalább 8-12 óra közötti időszakra essen, és az egyik ügyfélfogadási napon kizárólag a jogi képviselettel hivatásszerűen foglalkozók számára álljon rendelkezésre legalább két óra időtartamban. A végrehajtó az ügyfélfogadás idején személyesen - vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján - köteles irodájában a felek, jogi képviselők és más érdekeltek rendelkezésére állni. A végrehajtó munkanapokon 8-12 óra között biztosítani köteles, hogy egy vagy több alkalmazottja a végrehajtói iroda megadott telefonszámán elérhető legyen. Továbbá biztosítani köteles, hogy ebben az időtartamban az érdekelteknek általános tájékoztatást adjanak a végrehajtói iroda telefonszámán elérhető alkalmazottak a végrehajtási eljárásról, valamint a végrehajtó elérhetőségéről és ügyfélfogadási rendjéről.

(2) Az önálló bírósági végrehajtó a félfogadásának rendjét és idejét a felügyelő szerv egyetértésével állapítja meg."

21. § A Vüsz. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a postán vagy átutalással a végrehajtóhoz érkezett összeg rendeltetése nem állapítható meg, a végrehajtó a végrehajtói letéti számlára történő befizetéssel vagy a végrehajtói letéti számlára történő telepítéssel egyidejűleg felhívja a befizetőt az összeg rendeltetésének közlésére. Ha ennek a befizető 60 napon belül nem tett eleget, az összeget a befizető részére vissza kell utalni. Ha ez nem sikerült, az összeget 5 évig függő tételként kell kezelni, ezt követően pedig bírósági letétbe kell helyezni."

22. § A Vüsz. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állandó helyettes a helyettesítés keretében intézett végrehajtási ügyben eljárva is saját - eredeti álláshelyén folytatandó végrehajtási ügyeihez rendszeresített - nyomtatványa kitöltésével állítja ki az átvételi elismervényt."

23. § (1) A Vüsz. 52/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önálló bírósági végrehajtó a bevételét képező, megfizetett vagy behajtott végrehajtási költségről és a hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásáért őt jogszabály alapján megillető egyéb költségről (a továbbiakban e §-ban együtt: végrehajtási költség) a végrehajtási költség megfizetésére kötelezett nevére ún. végrehajtási bevételi bizonylatot (e §-ban a továbbiakban: bizonylat) állít ki, amelyen a következő adatok szerepelnek:]

"b) a bizonylatot kiállító végrehajtó neve, kinevezési vagy áthelyezési okiratának száma (végrehajtó-helyettes esetében a kari nyilvántartásba vételi ügy száma, állandó helyettes esetében a kirendelési okirat száma), a végrehajtói iroda neve, cégjegyzékszáma és adószáma;"

(2) A Vüsz. 52/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bizonylatot]

"c) a díjjegyzék jogerőssé válásáról történő értesülést követő 8 napon belül"

[kell kiállítani].

24. § A Vüsz. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A letéti számlát vezető hitelintézet a letéti számláról kiutalást csak a nála bejelentett, a számla feletti rendelkezésre jogosult végrehajtótól (állandó helyettesétől) kapott megbízás alapján teljesíthet."

25. § A Vüsz. 58. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendeletnek a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2019. (VI. 28.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni a (9) bekezdésben foglalt kivétellel.

(9) E rendeletnek a Módrendelettel megállapított 49. § (3) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell abban az esetben, ha a Módrendelet hatálybalépését követően postán vagy átutalással a végrehajtóhoz érkezett összeg rendeltetése nem állapítható meg."

26. § A Vüsz.

a) 20. § (1) bekezdés o) pontjában a "megküldése, egyesítés, csatolás" szövegrész helyébe a "megküldése, csatolás" szöveg,

b) 48. § (1) bekezdésében a "saját vagyonától elkülönítve végrehajtói letéti számlán" szövegrész helyébe a "saját vagyonától elkülönítve egy, a Kar hivatali szervénél nyilvántartásba vett végrehajtói letéti számlán" szöveg,

c) 49. § (1) bekezdésében a "postán érkezett összeget" szövegrész helyébe a "postán érkezett teljes összeget" szöveg, és a "végrehajtói letéti számlára befizetni" szövegrész helyébe a "végrehajtói letéti számlára egyedileg azonosítható módon befizetni" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Vüsz.

a) 7. § (2) bekezdés c) pontja,

b) 25. §-a,

c) 25. §-át megelőző "Az ügyek egyesítése" alcím címe,

d) 26. § (1) bekezdésében az "olyan végrehajtási ügyeket kellene egyesíteni vagy" szövegrész,

e) 34. § d) pontja,

f) 48. § (2) bekezdésében a "végrehajtói irodában működő" szövegrész.

28. § (1) A Vüsz. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Vüsz. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A Vüsz. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A Vüsz. 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) A Vüsz. 7. számú melléklete a 6. melléklet5. melléklet szerint módosul.

(6) A Vüsz. 8. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(7) A Vüsz. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(8) A Vüsz. 10. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(9) A Vüsz. 11. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

4. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

29. § Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (a továbbiakban: EÁR rendelet) 16. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az - a nem regisztrált felhasználók számára és az árverezők számára elérhető szolgáltatásokon túl - a következő műveletek elvégzését tegye lehetővé az aktivált felhasználói nevüket és jelszavukat megadó árverezők számára az aktiválással érintett árverések tekintetében:]

"b) vételi ajánlat megtétele és vételi ajánlat megerősítése,"

30. § Az EÁR rendelet 28. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy]

"b) közzétehető összegű ajánlattal kitöltött adatlap alapján, a vételi ajánlat megerősítését követően automatikusan tegye közzé a vételi ajánlatot a licitnaplóban;"

5. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet módosítása

31. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtót - az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér, közüzemi díjak, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások, valamint az amortizációs költségek fedezetére, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg."

32. § (1) A Díjr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege

a) 100 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 9 000 forint

b) 100 000 forint feletti, de 1 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 9 000 forint

és a 100 000 forint feletti rész 3%-a,

c) 1 000 000 forint feletti, de 5 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 36 000 forint

és az 1 000 000 forint feletti rész 2%-a,

d) 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 116 000 forint

és az 5 000 000 forint feletti rész 1%-a,

e) 10 000 000 forint feletti ügyérték esetén 166 000 forint

és a 10 000 000 forint feletti rész 0,5%-a."

(2) A Díjr. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és legfeljebb 600 000 forint.

(5) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és legfeljebb 600 000 forint. Ezt az összeget a végrehajtást kérő kérelme alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért az (1) bekezdés szerint járó munkadíj összegébe be kell számítani."

33. § A Díjr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért:

a) hivatali helyiségén kívül, de a székhelyén foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9000 forint munkadíj és 4500 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 2500 forint utazási költségátalány;

b) székhelyén kívül foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9000 forint munkadíj és 4500 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 3500 forint utazási költségátalány

illeti meg."

34. § A Díjr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel

a) a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget,

b) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,

c) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, illetve tolmács költségtérítését,

d) a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget,

e) a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más költséget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti készkiadásokat a végrehajtó akkor számíthatja fel, ha azok az adott végrehajtási üggyel kapcsolatban indokoltan és igazoltan merültek fel.

(3) A végrehajtó - az irattárazási költségek, az informatikai alkalmazások költségei, valamint a digitalizálási és archiválási feladatokkal összefüggő költségeinek fedezetére - az (1) bekezdésben meghatározott költségeken felül készkiadásként számíthatja fel a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel az ügyviteli és iratkezelési díjat, amelynek összege ügyenként 8000 forint.

(4) A végrehajtó az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben a (3) bekezdés szerinti készkiadást egyszer számíthatja fel.

(5) A végrehajtó a (3) bekezdés szerinti készkiadást nem számíthatja fel

a) a 8. § (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott eljárásokban,

b) a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben,

c) a Vht. 33. §-a alapján megkeresett végrehajtó az eljárása során,

d) az állami adó- és vámhatóság követelése behajtása iránti ügyben,

e) a gyermek tartására vonatkozó díj behajtása iránti végrehajtási ügyben, valamint

f) a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló ügyben.

(6) Az (1) bekezdés szerinti készkiadások összegébe be kell számítani a 21. § (1) bekezdése szerint megfizetett készkiadás költségét."

35. § A Díjr. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 72. §-ának és 74-76. §-ainak alkalmazásából, továbbá az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló a 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 32. §-ának alkalmazásából eredő költségcsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót."

36. § A Díjr. 15. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás keretében a hitelezők részére megfizetett összegekből valamint a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban vagy a bírósági adósságrendezési egyezségben, bírósági adósságtörlesztési végzésben foglaltak alapján megvalósult tartozáselengedésből, illetve az adóst mentesítő bírósági végzés alapján megszűnt követelésekből eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ezen összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel."

37. § A Díjr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény teljesítésére irányul, teljesítés esetén a behajtási jutalék összege 25 000 forint.

(2) Ha a meghatározott cselekménnyel összefüggésben, vagy a meghatározott cselekmény helyett pénzösszeget kell behajtani, a végrehajtó a pénzösszeg behajtásáért a 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint számít fel behajtási jutalékot, amelynek összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott jutalék összegénél."

38. § A Díjr. 7. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"7. Az eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj"

39. § (1) A Díjr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) A végrehajtót az eljárása kezdetén ügyenként megilleti

a) pénzkövetelés behajtása esetén - kivéve a b) pontban foglalt eljárásokat - a pénzfizetésre irányuló végrehajtási eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen legalább 9000 forint, amely az eljárás kezdetén felszámítható 8000 forint összegű ügyviteli és iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 85 000 forintot;

b) tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására irányuló eljárásban a pénzfizetésre irányuló végrehajtási eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen legalább 9000 forint, amely az eljárás kezdetén felszámítható 8000 forint összegű ügyviteli és iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 70 000 forintot;

c) meghatározott cselekmény végrehajtása esetén 18 000 forint, a Vht. 184/A. § (2) bekezdésében foglalt ideiglenes intézkedés esetén az eljárás várható idejének megfelelő munkadíj és költségátalány összege, amely nem haladhatja meg a 40 000 forintot."

(2) A Díjr. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az eljárás kezdetén megfizetett (1) bekezdés szerinti költséget és díjat a munkadíj, a költségátalány, illetve az ügyviteli és iratkezelési díj összegébe be kell számítani."

40. § A Díjr. 19. § (3) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti költséget a végrehajtó által kiállított, költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv alapján kell megfizetni, amely a jegyzőkönyv Vht. 35. §-a szerinti általános tartalmi kellékein túl tartalmazza:

tájékoztatást arról, hogy]

"da) az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) bekezdése szerinti költséget és díjat a végrehajtást kérőnek vagy a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 8. §-ában meghatározott szervnek e rendelet rendelkezései szerint, a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetnie a végrehajtó részére,"

41. § A Díjr. 8. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"8. Az eljárás folyamán és az eljárás befejezésekor megfizetendő költség és díj"

42. § A Díjr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Ha a Vht. 52. § d) pontja alapján szünetelő végrehajtási eljárás során a végrehajtót megillető munkadíj, valamint készkiadás összege nem térült meg, a munkadíj és a készkiadás fennmaradt részét a végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján kell megfizetnie a végrehajtó részére."

43. § (1) A Díjr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtó a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezését követő 15 napon belül, illetve meghatározott cselekmény végrehajtása esetén a cselekmény elvégzését vagy elvégeztetését követő 15 napon belül az általa felszámított munkadíjról, költségtérítésről, behajtási jutalékról és az őt megillető egyéb végrehajtói díjról díjjegyzéket állít ki, amelyet a feleknek, végrehajtási kérelem elkészítése esetén a kérelmezőnek kézbesít."

(2) A Díjr. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A díjjegyzékben fel kell tüntetni a következő adatokat:

a) a végrehajtási ügynek a végrehajtói jegyzőkönyvben, illetve a végrehajtó írásbeli intézkedésében feltüntetendő általános adatait,

b) a végrehajtói iroda adószámát,

c) a végrehajtási ügyértéket (főkövetelés és járulékai, valamint a végrehajtás elrendelésével felmerült költségek, költség és illeték szerinti bontásban),

d) a végrehajtás során befolyt a behajtási jutalék számításának alapját képező összeget,

e) az eljárás kezdetén és folyamán előlegezett végrehajtási költséget és díjat (munkadíj, költségátalány, ügyviteli és iratkezelési díj, valamint további készkiadás szerinti részletezésben),

f) a felszámított végrehajtási költségek és díjak összegét [munkadíj, költségátalány, helyszíni eljárás költsége (munkadíj, költségátalány, utazási költségátalány szerinti részletezésben), ügyviteli és iratkezelési díj, valamint további felmerült készkiadás, egyéb végrehajtói díj, és behajtási jutalék szerinti részletezésben],

g) a végrehajtás során befolyt összeggel nem fedezett költségek és díjak összegét, az f) pont szerinti részletezésben,

h) tájékoztatást arról, hogy a g) pont szerinti költséget a végrehajtást kérőnek - költségmentesség, költségfeljegyzési jog esetén a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. §-ában meghatározott szervnek - a díjjegyzék kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére, valamint tájékoztatást a megfizetés módjáról (átutalás esetén az arra szolgáló fizetési számla száma, számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemei),

i) tájékoztatást a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítással szembeni végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetőségéről és módjáról,

j) tájékoztatást a végrehajtási költségek kielégítési sorrendről."

44. § A Díjr. a 28. §-t követően a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § A végrehajtó a végrehajtási költségek, egyéb végrehajtói díjak és általános költségátalány összegének elszámolására és kielégítésére a Vht. 164. §-a megfelelően irányadó azzal, hogy a költségek kielégítésének sorrendje

a) a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. §-ában meghatározott szerv által megfizetett költség és díj,

b) állam javára behajtandó eljárási illeték,

c) rendőri közreműködéssel felmerült költség,

d) végrehajtást kérő által az eljárás kezdetén megfizetett költség és díj,

e) végrehajtónak járó készkiadás,

f) végrehajtónak járó költségátalány,

g) végrehajtás elrendelésével felmerült költség,

h) végrehajtónak járó munkadíj,

i) végrehajtást kérő által az eljárás folyamán megfizetett költség és díj,

j) utazási költségátalány,

k) általános költségátalány,

l) végrehajtónak járó behajtási jutalék."

45. § A Díjr. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást terjesztettek elő, a végrehajtó a díjjegyzéket a végrehajtási ügy irataival együtt bemutatja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. A bíróság a kifogást elbírálva a díjjegyzéket végzéssel módosítja, ha a költségfelszámításban számítási hiba, elírás található, vagy azt a díjszabás rendelkezéseitől eltérően készítették. Amennyiben a bíróságnak nem áll rendelkezésére minden adat a díjjegyzék módosításához, azt megsemmisítheti és a végrehajtót új díjjegyzék kiállítására kötelezheti. Amennyiben a díjjegyzék kiállításának jogszabályi feltételei nem álltak fenn, a bíróság a díjjegyzéket megsemmisíti."

46. § A Díjr. a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § (1) E rendeletnek a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2019. (VI. 28.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) E rendeletnek a Módrendelettel megállapított 29. § (1) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a Módrendelet hatálybalépését követően benyújtott végrehajtási kifogások esetén alkalmazandó."

47. § A Díjr.

a) 8. § (8) bekezdés c) pontjában az "adóstárs" szövegrész helyébe az "adóstárs, zálogkötelezett és kezes" szöveg,

b) 15. § (3) bekezdésében az "(1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1) és (2) bekezdésben" szöveg,

c) 18. § (3) bekezdésében és 23. §-ában az "Art. 158. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "Avt. 49. § és 56. § rendelkezései" szöveg,

d) 18. § (3) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdés szerinti költség" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés szerinti költség és díj" szöveg,

e) 18. § (4) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdés szerinti költségelőleg" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés szerinti költség, illetve díj" szöveg,

f) 19. § (1) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdése szerinti költség" szövegrész helyébe az "(1) bekezdése szerinti költség és díj" szöveg,

g) 19. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában, 19. § (3) bekezdés e) és f) pontjában, valamint 23. §-ában a "költség" szövegrész helyébe a "költség és díj" szöveg,

h) 19. § (2) bekezdésében és a (3) bekezdés c) pontjában a "végrehajtási költségek" szövegrész helyébe a "végrehajtási költségek és díjak" szöveg,

i) 19. § (3) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdése szerinti költséget" szövegrész helyébe az "(1) bekezdése szerinti költséget és díjat" szöveg,

j) 19. § (3) bekezdés e) pontjában az "előlegként bekérhető készkiadás" szövegrész helyébe az "eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj" szöveg,

k) 21. § (1) bekezdésében a "készkiadás összege" szövegrész helyébe a "11. § (1) bekezdése szerinti készkiadás összegének" szöveg,

l) 27. §-ában a "fizetendő költségrész" szövegrész helyébe a "megfizetendő költség és díj" szöveg,

m) 28. § (2) bekezdésében a "költségre" szövegrész helyébe a "költségre és díjra" szöveg,

n) 28. § (2) bekezdésében a "költséget" szövegrész helyébe a "költséget és díjat" szöveg

lép.

48. § Hatályát veszti a Díjr.

a) 4. § (2) bekezdése,

b) 18. § (2) bekezdése,

c) 28. § (3) és (4) bekezdése.

6. A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

49. § A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az adós a felhívásnak nem tesz eleget, a gazdasági hivatal az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései szerint a Magyar Állam javára és nevében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot a követelés behajtása végett."

50. § A 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésében a "bírósági végrehajtást kezdeményez" szövegrész helyébe az "intézkedik az állami adó- és vámhatóság útján" szöveg lép.

51. § Hatályát veszti a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Bvszr. 1. számú mellékletében az "Országosan: 230" szövegrész helyébe az "Országosan: 227" szöveg lép.

2. A Bvszr. 1. számú melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"V.
Miskolci Törvényszék
Encsi Járásbíróság1
Kazincbarcikai Járásbíróság3
Mezőkövesdi Járásbíróság1
Miskolci Járásbíróság8
Ózdi Járásbíróság2
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság1
Szerencsi Járásbíróság1
Szikszói Járásbíróság1
Tiszaújvárosi Járásbíróság1
Összesen:19"

3. A Bvszr. 1. számú melléklet X. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"X.
Egri Törvényszék
Egri Járásbíróság3
Füzesabonyi Járásbíróság1
Gyöngyösi Járásbíróság2
Hatvani Járásbíróság1
Hevesi Járásbíróság1
Összesen:8"

4. A Bvszr. 1. számú melléklet XIV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"XIV.
Budapest Környéki Törvényszék
Budakörnyéki Járásbíróság1
Budaörsi Járásbíróság1
Ceglédi Járásbíróság1
Dabasi Járásbíróság2
Dunakeszi Járásbíróság2
Érdi Járásbíróság1
Gödöllői Járásbíróság2
Monori Járásbíróság2
Nagykátai Járásbíróság1
Nagykőrösi Járásbíróság1
Ráckevei Járásbíróság1
Szentendrei Járásbíróság1
Szigetszentmiklósi Járásbíróság2
Váci Járásbíróság1
Összesen:19"

2. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 3. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8. adós törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint adós esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

2. A Vüsz 3. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:

"1.8.2.10. elektronikus levélcím"

3. A Vüsz. 3. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8.3. a képviselet típusa."

4. A Vüsz. 3. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:

"1.9. adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

5. A Vüsz. 3. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

6. A Vüsz 3. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:

"2.7.2.10. elektronikus levélcím"

7. A Vüsz 3. számú melléklet 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

8. A Vüsz. 3. számú melléklet 4.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen végrehajtási eljárás folyik-e"

9. A Vüsz. 3. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre."

10. A Vüsz. 3. számú melléklet 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.3. az egyetemleges adóstárs elrendelt/elrendelésre kerülő ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett megjelölésével)."

11. A Vüsz. 3. számú melléklet 8.1. pontjában a "postán" szövegrész helyébe a "személyesen" szöveg lép.

12. A Vüsz. 3. számú melléklet 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

9.1. tárgyi költségmentesség

9.2. személyes költségmentesség

9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

9.4. személyes költségfeljegyzési jog

9.5. tárgyi illetékmentesség

9.6. személyes illetékmentesség

9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

9.8. részleges költségfeljegyzési jog

9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján

10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:

10.1. tárgyi költségmentesség

10.2. személyes költségmentesség

10.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

10.4. személyes költségfeljegyzési jog,

10.5. tárgyi illetékmentesség

10.6. személyes illetékmentesség

10.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

10.8. részleges költségfeljegyzési jog

10.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján"

13. A Vüsz. 3. számú melléklet 12.4. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

14. A Vüsz. 3. számú melléklet 12.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12.6. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be"

15. A Vüsz. 3. melléklet 12.8. pontja a következő 12.8.1. alponttal egészül ki:

"12.8.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát feltüntetni."

3. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 4. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8. kötelezett törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint kötelezett esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

2. A Vüsz 4. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:

"1.8.2.10. elektronikus levélcím"

3. A Vüsz. 4. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8.3. a képviselet típusa."

4. A Vüsz. 4. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:

"1.9. kötelezett meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

5. A Vüsz. 4. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

6. A Vüsz 4. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:

"2.7.2.10. elektronikus levélcím"

7. A Vüsz 4. számú melléklet 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

8. A Vüsz. 4. számú melléklet 4.5. pontjában az "adóstárs" szövegrész helyébe a "kötelezett-társ" szöveg lép.

9. A Vüsz. 4. számú melléklet 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

7.1. tárgyi költségmentesség

7.2. személyes költségmentesség

7.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

7.4. személyes költségfeljegyzési jog

7.5. tárgyi illetékmentesség

7.6. személyes illetékmentesség

7.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

7.8. részleges költségfeljegyzési jog

7.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján

8. Nyilatkozat arról, hogy a kötelezettet milyen költségkedvezmény illet meg:

8.1. tárgyi költségmentesség

8.2. személyes költségmentesség

8.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

8.4. személyes költségfeljegyzési jog

8.5. tárgyi illetékmentesség

8.6. személyes illetékmentesség

8.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

8.8. részleges költségfeljegyzési jog

8.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján"

10. A Vüsz. 4. számú melléklet 11.4. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

11. A Vüsz. 4. számú melléklet 11.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11.6. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha a kötelezett kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be"

12. A Vüsz. 4. melléklet 11.8. pontja a következő 11.8.1. alponttal egészül ki:

"11.8.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez a kötelezett következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges a kötelezett és vagyona minél több adatát feltüntetni."

4. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 5. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8. adós törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint adós esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

2. A Vüsz 5. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:

"1.8.2.10. elektronikus levélcím"

3. A Vüsz. 5. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8.3. a képviselet típusa."

4. A Vüsz. 5. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:

"1.9. adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

5. A Vüsz. 5. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

6. A Vüsz 5. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:

"2.7.2.10. elektronikus levélcím"

7. A Vüsz 5. számú melléklet 3.5. pontja a következő 3.5.1. alponttal egészül ki:

"3.5.1. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

8. A Vüsz. 5. számú melléklet 8.1. pontjában a "postán" szövegrész helyébe a "személyesen" szövegrész lép.

9. A Vüsz. 5. számú melléklet 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

9.1. tárgyi költségmentesség

9.2. személyes költségmentesség

9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

9.4. személyes költségfeljegyzési jog

9.5. tárgyi illetékmentesség

9.6. személyes illetékmentesség

9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

9.8. részleges költségfeljegyzési jog

9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján

10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:

10.1. tárgyi költségmentesség

10.2. személyes költségmentesség

10.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

10.4. személyes költségfeljegyzési jog

10.5. tárgyi illetékmentesség

10.6. személyes illetékmentesség

10.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

10.8. részleges költségfeljegyzési jog

10.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján"

10. A Vüsz. 5. számú melléklet 12.5. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

11. A Vüsz. 5. számú melléklet 12.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12.7. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be"

12. A Vüsz. 5. melléklet 12.8. pontja a következő 12.8.1. alponttal egészül ki:

"12.8.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát feltüntetni."

5. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 6. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8. kötelezett törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint kötelezett esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

2. A Vüsz 6. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:

"1.8.2.10. elektronikus levélcím"

3. A Vüsz. 6. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8.3. a képviselet típusa."

4. A Vüsz. 6. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:

"1.9. kötelezett meghatalmazott képviselőjének adatai

1.9.1. név

1.9.2. idézési cím

1.9.2.1. ország

1.9.2.2. irányítószám

1.9.2.3. helység

1.9.2.4. közterület neve, jellege

1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.9.2.6. emelet

1.9.2.7. ajtószám

1.9.2.8. vezetékes telefonszám

1.9.2.9. faxszám

1.9.3. elektronikus levélcím

1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

5. A Vüsz. 6. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó szerv adatai"

6. A Vüsz 6. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:

"2.7.2.10. elektronikus levélcím"

7. A Vüsz 6. számú melléklet 3.5. pontja a következő 3.5.1. alponttal egészül ki:

"3.5.1. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

8. A Vüsz. 6. számú melléklet 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

8.1. tárgyi költségmentesség

8.2. személyes költségmentesség

8.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

8.4. személyes költségfeljegyzési jog

8.5. tárgyi illetékmentesség

8.6. személyes illetékmentesség

8.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

8.8. részleges költségfeljegyzési jog

8.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján

9. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:

9.1. tárgyi költségmentesség

9.2. személyes költségmentesség

9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog

9.4. személyes költségfeljegyzési jog

9.5. tárgyi illetékmentesség

9.6. személyes illetékmentesség

9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog

9.8. részleges költségfeljegyzési jog

9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján"

9. A Vüsz. 6. számú melléklet 12.4. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

10. A Vüsz. 6. számú melléklet 12.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12.6. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be"

11. A Vüsz. 6. melléklet 12.7. pontja a következő 12.7.1 alponttal egészül ki:

"12.7.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám; Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely, végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.

A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát feltüntetni."

6. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 7. számú melléklete a következő 1.8. ponttal egészül ki:

"1.8. adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. elektronikus levélcím

1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

2. A Vüsz. 7. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

3. A Vüsz. 7. számú melléklet 4.3. pontjában a "járnadóság" szövegrész helyébe a "járandóság" szöveg lép.

4. A Vüsz. 7. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:

"6. Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását."

5. A Vüsz. 7. számú melléklet 7.5. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

6. A Vüsz. 7. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:

"7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe."

7. A Vüsz. 7. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:

"7.7. a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be."

7. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 8. számú melléklete a következő 1.8. ponttal egészül ki:

"1.8. adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. elektronikus levélcím

1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

2. A Vüsz. 8. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

3. A Vüsz. 8. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:

"6. Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását."

4. A Vüsz. 8. számú melléklet 7.5. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

5. A Vüsz. 8. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:

"7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe"

6. A Vüsz. 8. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:

"7.7. a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be."

8. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 9. számú melléklete a következő 1.8. ponttal egészül ki:

"1.8. adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. elektronikus levélcím

1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

2. A Vüsz. 9. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

3. A Vüsz. 9. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:

"6. Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását."

4. A Vüsz. 9. számú melléklet 7.5. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

5. A Vüsz. 9. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:

"7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe"

6. A Vüsz. 9. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:

"7.7. a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be."

9. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 10. számú melléklete a következő 1.7. ponttal egészül ki:

"1.7. adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.7.1. név

1.7.2. idézési cím

1.7.2.1. ország

1.7.2.2. irányítószám

1.7.2.3. helység

1.7.2.4. közterület neve, jellege

1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.2.6. emelet

1.7.2.7. ajtószám

1.7.2.8. vezetékes telefonszám

1.7.2.9. faxszám

1.7.3. elektronikus levélcím

1.7.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

2. A Vüsz. 10. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

3. A Vüsz. 10. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:

"6. Az űrlap tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását."

4. A Vüsz. 10. számú melléklet 7.3. pontjában a "Vht. 81. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Vht. 81. § (2) bekezdésében" szöveg lép.

5. A Vüsz. 10. számú melléklet 7.5. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

6. A Vüsz. 10. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:

"7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe"

7. A Vüsz. 10. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:

"7.7. a nyomtatvány 1.6. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be."

10. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez

1. A Vüsz. 11. számú melléklete a következő 1.7. ponttal egészül ki:

"1.7. adós meghatalmazott képviselőjének adatai

1.7.1. név

1.7.2. idézési cím

1.7.2.1. ország

1.7.2.2. irányítószám

1.7.2.3. helység

1.7.2.4. közterület neve, jellege

1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.2.6. emelet

1.7.2.7. ajtószám

1.7.2.8. vezetékes telefonszám

1.7.2.9. faxszám

1.7.3. elektronikus levélcím

1.7.4. a meghatalmazotti képviselet típusa"

2. A Vüsz. 11. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre"

3. A Vüsz. 11. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:

"6. Az űrlap tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását."

4. A Vüsz. 11. számú melléklet 7.3. pontjában a "Vht. 81. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Vht. 81. § (2) bekezdésében" szöveg lép.

5. A Vüsz. 11. számú melléklet 7.5. pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

6. A Vüsz. 11. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:

"7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe"

7. A Vüsz. 11. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:

"7.7. a nyomtatvány 1.6. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be."

Tartalomjegyzék