32009R0004

A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

10.1.2009 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 7/1

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

A TANÁCS 4/2009/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikkének c) pontjára és a 67. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) Az Európai Közösség a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását és fejlesztését tűzte ki céljául, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. E térség fokozatos létrehozása érdekében a Közösségnek többek között a belső piac megfelelő működéséhez szükséges mértékben intézkedéseket kell elfogadnia a határokon átnyúló hatású polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatban.

(2) A Szerződés 65. cikkének b) pontjával összhangban ezeknek az intézkedéseknek többek között a tagállamokban alkalmazandó kollíziós, illetve joghatóságra vonatkozó szabályok összeegyeztethetőségének előmozdítására kell irányulniuk.

(3) E tekintetben a Közösség már többek között elfogadta a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletet (3), a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozatot (4), a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendeletet (5), a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvet (6), a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletet (7), a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (8), valamint a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ("iratkézbesítés") szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (9).

(4) Az Európai Tanács az 1999. október 15-én és 16-án Tamperében tartott ülésén felkérte a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a határokon átnyúló - többek között a tartási követelésekre vonatkozó - jogviták rendezésének egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében állapítsanak meg közös különös eljárási szabályokat. Felkérte őket továbbá arra is, hogy töröljék el a valamely tagállamban hozott határozatnak a megkeresett államban való elismeréséhez és végrehajtásához szükséges közbenső intézkedéseket, különösen a tartási követelésre vonatkozó határozatok esetében.

(5) A Bizottság és a Tanács 2000. november 30-án elfogadta a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtására irányuló közös intézkedési programot (10). A program előírja a tartási követelésekre vonatkozó exequatur eljárás eltörlését annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye a jogaik érvényesítéséhez a tartásra jogosultak rendelkezésére álló eszközöket.

(6) Az Európai Tanács a 2004. november 4-én és 5-én Brüsszelben tartott ülésén új programot fogadott el, melynek címe: "Hágai program: a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítése az Európai Unióban" (a továbbiakban: a hágai program) (11).

(7) A Tanács a 2005. június 2-i és 3-i ülésén elfogadta a Tanács és a Bizottság cselekvési tervét (12), amely a hágai program keretében konkrét intézkedéseket fogalmaz meg, és amely utal a tartási kötelezettségekre vonatkozó javaslatok elfogadásának szükségességére.

(8) A Közösség és tagállamai a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia keretében részt vettek azokon a tárgyalásokon, amelyek eredményeképpen 2007. november 23-án elfogadásra került a gyermektartási kötelezettség és a családi tartási kötelezettség egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény (a továbbiakban: a 2007. évi hágai egyezmény) , valamint a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a 2007. évi hágai jegyzőkönyv) . E rendelet keretében tehát figyelembe kell venni ezt a két eszközt.

(9) A tartásra jogosultak számára lehetővé kell tenni, hogy ügyükben a tagállamokban nehézség nélkül kerüljön sor határozathozatalra, és a határozat a többi tagállamban további alaki követelmények nélkül automatikusan végrehajtható.

(10) E cél elérése érdekében célszerű a tartási kötelezettségekre vonatkozó olyan közösségi eszköz létrehozása, amely a joghatósági összeütközésekre, a kollíziós szabályokra, az elismerésre és a végrehajthatóságra, a végrehajtásra, a költségmentességre, valamint a központi hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket foglal magában.

(11) A rendelet hatályának ki kell terjednie a családi vagy rokoni kapcsolatból, házassági kapcsolatból vagy házassági rokonságból eredő valamennyi tartási kötelezettségre a tartásra jogosult személyek közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. E rendelet alkalmazásában a "tartási kötelezettség" fogalmát önállóan kell értelmezni.

(12) A tartási kötelezettségekkel kapcsolatos kérdések tagállamok általi eltérő rendezésének figyelembevétele érdekében ezt a rendeletet egyaránt alkalmazni kell a bírósági határozatokra és a közigazgatási hatóságok által hozott határozatokra, feltéve hogy ezek a hatóságok garanciákat nyújtanak különösen a pártatlanságukat és a felek meghallgatáshoz való jogát illetően. Az említett hatóságoknak ezért e rendelet valamennyi szabályát alkalmazniuk kell.

(13) A fentiek következtében helyénvaló továbbá ebben a rendeletben biztosítani a perbeli egyezségek és közokiratok elismerését és végrehajtását, anélkül, hogy ez befolyásolná a felek azon jogát, hogy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága előtt kifogásolhassák ezen eszközöket.

(14) Helyénvaló e rendeletben arról is rendelkezni, hogy a "jogosult" kifejezés azokat a közintézményeket is magában foglalja, amelyeknek a tartási kötelezettségre vonatkozó határozat elismerése és végrehajtása iránti kérelem céljából jogukban áll a tartásra jogosult személy helyett eljárni, vagy tartás címén a jogosultnak nyújtott ellátások után visszatérítést követelni. Amennyiben egy közintézmény ilyen minőségben jár el, indokolt, hogy ugyanazon szolgáltatásokra és költségmentességre legyen jogosult, mint a tartásra jogosult személy.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére