214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A Hivatal az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, valamint a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének kormányzati szintű biztosítása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az államháztartás kontrollját ellátó más szervekkel és az államháztartásért felelős miniszterrel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a Hivatal támogatja és összehangolja a törvényben meghatározott ellenőrzési jogkörébe tartozó szervek kapcsolattartási tevékenységét az államháztartás kontrollját végző más szervekkel."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök