22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A módszertani feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a módszertani feladatok ellátására kijelölt szervezet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet), valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság segíti illetékességi területén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók munkáját. A Főigazgatóság és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság e feladata nem terjed ki azon egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok és tanodák munkájának segítésére, amelyek tekintetében a miniszter, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a Gyvt. 96. § (8) bekezdése alapján egyházi módszertani intézményt jelölt ki, vagy amelyek tekintetében a Gyvt. 96. § (13) bekezdése alapján más bevett egyház kijelölt módszertani intézménye látja el a módszertani feladatokat."

(2) Az Nmr. 4. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság - a működést engedélyező szerv kirendelése alapján -a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint szakértőként véleményezi a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók szakmai programját, és részt vesz azok hatósági ellenőrzésében."

(3) Az Nmr. 4. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti, a bölcsődei módszertani szervezet a (2a) bekezdés szerinti, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a (2b) bekezdés szerinti, a kijelölt egyházi módszertani intézmény a (3) bekezdés szerinti ellenőrzésen tapasztaltakról szakértői véleményt készít."

(4) Az Nmr. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A miniszter, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

a) a döntése meghozatalától számított tizenöt napon belül értesíti a Főigazgatóságot, tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot az egyházi módszertani intézmény kijelöléséről, és

b) a jóváhagyásától számított tizenöt napon belül tájékoztatásul megküldi a Főigazgatóságnak, tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak az általa jóváhagyott (5), (7) és (8) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát."

2. § Az Nmr.

a) 4. § (3) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság, tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság, tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság" szöveg, valamint a "miniszternek" szövegrész helyébe a "miniszternek, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek" szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében a "miniszter a Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "miniszter, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a Főigazgatóság, tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság" szöveg,

d) 4. § (7) bekezdésében a "miniszter" szövegrészek helyébe a "miniszter, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter" szöveg, valamint a "miniszternek" szövegrész helyébe a "miniszternek, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek" szöveg,

e) 4. § (8) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "miniszternek, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek" szöveg,

f) 4. § (10) bekezdésében a "miniszternek, a Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "miniszternek, tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, a Főigazgatóságnak, tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak" szöveg,

g) 4. § (11) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság, tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság" szöveg

lép.

2. Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosítása

3. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 2. § (11) bekezdés 1., 2., 4., 5. és 6. pontja szerinti szociális ágazati díjak tekintetében a társadalmi felzárkózás területéről jelölt díjazottak kiválasztására a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter javaslatának figyelembevételével kerül sor oly módon, hogy a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter - a 4. § (1) bekezdése szerinti határidőben és módon - díjanként egy díjazottra tehet javaslatot."

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék