23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendeletet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) IV/A. Fejezetében szabályozott,

a) a 400 m² vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m² vagy azt meghaladó bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására,

b) kereskedelmi építmény vagy annak kereskedelmi rendeltetésű önálló rendeltetési egysége építési engedélyhez nem kötött átalakítására, ha a kereskedelmi építmény vagy az önálló rendeltetési egység bruttó alapterülete így eléri vagy meghaladja a 400 m²-t,

c) kereskedelmi építmény 400 m² vagy azt meghaladó bruttó alapterületű árusítóterének olyan átalakítására, amely építési engedélyhez nem kötött,

(a továbbiakban együtt: rendeltetésmódosítási eljárás) kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában árusítótér a kereskedelemről szóló törvény szerinti árusítótér."

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 400 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete határozza meg, azzal, hogy a kereskedelmi építményre vonatkozó jelenlegi és tervezett alaprajzot, valamint az építészeti műszaki leírást is csatolni kell. Nem szükséges csatolni az R. 1. melléklet

a) 1. pont c) alpontjában,

b) 2. pont h), k), m), p), q) alpontjában,

c) 3. pontjában,

d) 5. pont a) alpontjában megjelölt közúti biztonsági hatásvizsgálatot és közúti biztonsági auditot, valamint f), g), i) alpontjában,

e) 6., 8. és 9. pontjában

megjelölt dokumentumokat."

3. § Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § E rendeletnek a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet által megállapított 1. és 3. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. § Az R. 4. §-ában, 5. §-ában, 6. § (4) bekezdésében, 10. § c) pontjában az "A rendeltetésmódosítási hatóság" szövegrész helyébe az "Az elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R. 9. §-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök