298/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az üzemeltetés során a rendszergazdai feladatokat ellátó (annak helyettese) és az informatikai biztonságért felelős nem lehet ugyanaz a személy, és nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói."

2. § A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett díjakat az EÉR honlapján közzé kell tenni. Ezeket a bevételeket kizárólag

a) az EÉR fejlesztésére és a működtetésével összefüggő kiadásokra (ideértve az auditálást, a rendszer továbbfejlesztését, az archiválást, a működtetés ellenőrzését, a felhasználók oktatását, valamint az üzemeltetés személyi és dologi kiadásait is, kivéve a működtető elhelyezését szolgáló dologi kiadásokat),

b) a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti számítógépes program fejlesztésére és a működtetésével összefüggő kiadásokra (ideértve az auditálást, a rendszer továbbfejlesztését, az archiválást, a működtetés ellenőrzését, a felhasználók oktatását, valamint az üzemeltetés személyi és dologi kiadásait is, kivéve a működtető elhelyezését szolgáló dologi kiadásokat), valamint

c) a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti új névjegyzék felállítása kapcsán kiírásra kerülő pályázattal összefüggő kiadásokra

lehet fordítani."

3. § A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet]" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdése,

b) 3. § (4) bekezdésében az "és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet" szövegrész,

c) 4. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és" szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére