2019. évi II. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

1. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely

a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,

b) normatív tartalommal nem rendelkezik,

c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy

d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható."

2. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit.

(2) Nem lehet felhatalmazást adni

a) a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, továbbá jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására,

b) a jogszabály egészének végrehajtására, valamint

c) olyan tárgykör szabályozására, amelyet a felhatalmazást adó jogszabály nem szabályoz.

(3) Kötelezettség alóli mentesülés, illetve kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmény szabályainak megalkotására - a 4. §-ban foglaltak sérelme nélkül - felhatalmazás adható.

(4) A Kormány tagjának rendelet kiadására adott felhatalmazásban a felhatalmazás jogosultját feladatkör szerint kell megjelölni. Ha a Kormány tagjának felhatalmazásban adott jogalkotási jogosultsága nem önálló, a felhatalmazásban az egyetértési jog jogosultját is meg kell jelölni.

(5) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

(6) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társult képviselő-testület esetén - ha az adott ügy szabályozásáról az egyes települések képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint nem önállóan dönt - az önkormányzati rendelet megalkotására a társult képviselő-testület döntésének megfelelően a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat jogosult.

(7) A felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra további felhatalmazást nem adhat.

(8) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más következik."

3. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - hatályon kívül helyezni

a) a jogszabály megjelölését,

b) - az önkormányzati rendelet kivételével - a rendelet bevezető részét,

c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint

d) jogszabállyal - a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét."

4. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett volna."

5. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti)

"c) a 12. § (2) bekezdésében, a 12/A. § (2) bekezdésében és a 12/B. §-ban meghatározottak szerint, vagy"

6. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Hatályon kívül helyezhető

a) törvényben

aa) kormányrendelet vagy annak rendelkezése,

ab) a Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése - a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő rendelete kivételével - és

ac) az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete vagy annak rendelkezése - a rendelet kiadásában való helyettesítésére jogosult helyettesét kijelölő rendelete kivételével -,

b) kormányrendeletben - a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő rendelete kivételével - a Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése, ha

ba) a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak,

bb) a kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak, vagy

bc) a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányrendelet kiadására ad felhatalmazást."

7. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas módosító rendelkezésre és hatályon kívül helyező rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés időpontjának az azt követő napot kell tekinteni, amikor e rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna."

8. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 12/A. §-sal és 12/B. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés

a) a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel való hatálybalépést kimondó jogszabályi rendelkezés esetén a változtatással érintett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének az időpontjában,

b) a hatályba nem lépésről rendelkező jogszabályi rendelkezés esetén a változtatással érintett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezésében megállapított időpontban

végrehajtottá válik.

(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

(3) Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas, a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés időpontjának az azt követő napot kell tekinteni, amikor e rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna.

12/B. § Az a jogszabály, amely a 12. § (2) és (3) bekezdése szerint, illetve a 12/A. § (2) és (3) bekezdése szerint hatályát vesztett rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag

a) jogszabály-megjelölést,

b) preambulumot vagy bevezető részt,

c) - más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével - hatályba léptető rendelkezést,

d) törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára utaló rendelkezést,

e) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezést, illetve

f) normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést

tartalmaz, a 12. § (2) és (3) bekezdése, illetve a 12/A. § (2) és (3) bekezdése szerint utoljára hatályát vesztett rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti."

9. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, 12. § (2) bekezdése vagy 12/B. § szerinti hatályvesztése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát.

(2) Jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, illetve 12. § (2) bekezdése vagy 12/B. § szerinti hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre annak végrehajtottá válását követő hatályon kívül helyezése, illetve a 12/A. § (2) bekezdése vagy a 12/B. § szerinti hatályvesztése esetén megfelelően alkalmazandó."

10. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy a jogalkotás elmaradásának várható következményeit mérlegelje, és - a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével - akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges."

11. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A jogszabály szakmai tartalmát, a jogszabály terjedelmét és a jogszabályi rendelkezés absztrakciójának mértékét a szabályozott életviszony jellegéhez igazodóan, az e törvényben meghatározott keretek között, észszerűen kell kialakítani.

(2) A jogszabály szakmai tartalmát a szabályozási cél sérelme nélkül lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a jogszabály címzettjei számára egyszerűbb, gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményezzen, továbbá érvényesüljön a jogi kötelezettségek és adminisztratív terhek számának csökkentése, illetve a jogrendszer túlszabályozottságának mérséklése.

(3) A jogszabály szakmai tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy ha a jogszabály

a) új adminisztratív kötelezettséget,

b) új fizetési kötelezettséget, vagy

c) egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget

vezet be, valamely már fennálló ilyen kötelezettség megszüntetéséről vagy arányos enyhítéséről is rendelkezni kell."

12. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelje, és - a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével - akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges."

13. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét."

14. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetét nem a Kormány tagja terjesztette elő a jogalkotónak, az előterjesztő a Kormány kormányrendeletben kijelölt tagjánál kezdeményezi az előzetes bejelentési eljárás lefolytatását. A Kormány kormányrendeletben kijelölt tagja a kezdeményezésről tájékoztatja a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagját és az igazságügyért felelős minisztert.

(3) Ha a nem a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatot előzetes bejelentésre meg kell küldeni, és a (2) bekezdés szerint az előzetes bejelentési eljárás lefolytatását nem kezdeményezték, a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagja, illetve az igazságügyért felelős miniszter - az előterjesztő és a Kormány másik tagja egyidejű tájékoztatása mellett - a Kormány kormányrendeletben kijelölt tagjánál kezdeményezi az előzetes bejelentési eljárás lefolytatását. A Kormány kormányrendeletben kijelölt tagja az előzetes bejelentési eljárás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az előterjesztőt, a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagját és az igazságügyért felelős minisztert."

15. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 28/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tára az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott körben és módon tartalmazza a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolásokat."

16. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg

a) a Magyar Közlöny kiadásának,

b) a kihirdetés során a jogszabályok, a közzététel során a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyes más jogi aktusok megjelölésének,

c) a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolások közzétételének

részletes szabályait."

17. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben hatályon kívül helyezze

a) a Kormány tagjának rendeletét vagy annak rendelkezését, ha

aa) a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak,

ab) a kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak, vagy

ac) a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányrendelet kiadására ad felhatalmazást,

b) azt a kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére - a felhatalmazás hatályvesztése miatt - már nincs felhatalmazása."

18. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § E törvénynek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdését, 9. § (3) bekezdését, 12. § (3) bekezdését, 12/A. §-át, 12/B. §-át és 14. §-át a 2019. március 15-ét megelőzően hatályba lépett jogszabályok, jogszabályi rendelkezések, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök és ezek rendelkezései tekintetében nem kell alkalmazni."

19. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a) 1. § (4) bekezdésében az "a 3-6. §, a 13. § (1) bekezdése, a 16. §, a 18-20. § és a 26. § (1) bekezdése kivételével" szövegrész helyébe az "a 2. § (5) bekezdés c) és d) pontja, a 3-6. §, a 13. § (1) bekezdése, a 4. alcím, a 17/A-20. §, a 26. § (1) bekezdése és a 28/B. § (4) bekezdése kivételével" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés b) pontjában és 6. § (3) bekezdésében az "(1a)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés b) pontjában és 6. § (3) bekezdésében az "(1b)" szövegrész helyébe a "(6)" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv vagy személy" szöveg,

e) 10. § (4) bekezdésében az "azon kormányrendeleteket, amelyek" szövegrész helyébe az "az olyan kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, amely" szöveg,

f) 10. § (5) bekezdésében a "rendeleteket, miniszterelnöki rendeleteket, amelyeket" szövegrész helyébe a "rendeletet, miniszterelnöki rendeletet vagy azok rendelkezését, amelyet" szöveg, a "vagy amelyek" szövegrész helyébe a "vagy amely" szöveg,

g) 16. § (2) és (3) bekezdésében az "a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Kormány jogszabály előkészítéséért felelős tagja" szöveg,

h) 16. § (2) bekezdés b) pontjában az "a miniszteri rendeletet" szövegrész helyébe az "a rendeletét" szöveg,

i) 16. § (3) bekezdésében a "miniszteri rendelet" szövegrész helyébe a "Kormány tagja rendeletének" szöveg,

j) 17. § (1) bekezdésében a "Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa" szövegrész helyébe az "A Kormány tagja rendeletében" szöveg,

k) 18. § (1) bekezdésében a "hatásait" szövegrész helyébe a "hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről" szöveg,

l) 19. § (2) bekezdésében a "tervezete" szövegrész helyébe a "tervezete, valamint az ahhoz tartozó indokolás" szöveg,

m) 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében és 28/C. § (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány tagja" szöveg,

n) 12. alcím címében a "kihirdetése" szövegrész helyébe a "kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszközök közzététele" szöveg,

o) 14/A. alcím címében az "aktusok" szövegrész helyébe az "aktusok és az indokolások" szöveg,

p) 28/A. § e) pontjában a "miniszterek" szövegrész helyébe a "Kormány tagjainak" szöveg,

q) 28/C. § (1) bekezdésében az "általa vezetett minisztérium honlapján" szövegrész helyébe az "erre kijelölt honlapon" szöveg,

r) 30. § (1) bekezdés c) pontjában a "Jogszabálytárban közzéteendő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök körét, valamint a Nemzeti Jogszabálytár" szövegrész helyébe a "Jogszabálytár tartalmát és" szöveg,

s) 31. § (2) bekezdésében a "rendeletet" szövegrész helyébe a "rendeletet vagy annak rendelkezését" szöveg,

t) 33. § (2) bekezdésében az "5. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "5. § (1) és (4) bekezdése" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a) 25/A. § (1) bekezdésében az "és a mellékleteként megjelenő külön sorozatának" szövegrész,

b) 28/B. § (1) bekezdésében az "- annak külön sorozataként megjelenő -" szövegrész.

21. § Ez a törvény 2019. március 15-én lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke