31/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,

az 1. § (9) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 3. § tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § (1) A 3. alcímben meghatározott kormányzati informatikai beszerzéssel kapcsolatos eljárást - e §-ban foglalt eltérésekkel - a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól (a továbbiakban: kezdő nap) kell alkalmazni.

(2) A kezdő napot megelőzően az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött, valamint a kezdő napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések, valamint az azok alapján megkötött, valamint a kezdő napon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát e rendelet nem érinti.

(3) Az érintett szervezet a kezdő naptól számított 60 napon belül köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét a Portálra feltölteni.

(4) Az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényét, a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét a kezdő naptól számított 120. nap elteltét követően tölti fel a Portálra.

(5) A kezdő naptól számított 120. napig az érintett szervezet saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást a kezdő naptól számított 120. nap lejártáig az érintett szervezet saját hatáskörben csak a Kormány egyedi döntése alapján indíthat.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben foglalt esetben az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényt, annak indokolását, a (6) bekezdésben foglalt esetben a Kormány egyedi döntését, a beszerzés eredményéről szóló döntés, valamint - ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került - a szerződés másolatát a Portálra a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntést követő tíz munkanapon belül, de legkorábban a kezdő naptól számított 60. naptól feltölti.

(8) Semmis az a beszerzési igény kielégítését szolgáló szerződés, amely az (5) vagy (6) bekezdésbe ütközik.

(9) A Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására."

2. § A Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdés nyitó mondatában az "a Kormány részére" szövegrész helyébe a "stratégiai tudományos tevékenységként végzi a Kormány részére a következő feladatokat:" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a "meghatározott feladatokat" szövegrész helyében a "meghatározott stratégiai tudományos feladatokat" szöveg

lép.

3. § A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) Az NHIT a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos stratégiai tudományos feladatkörében minden évben megvizsgálja a Digitális Kormányzati Ügynökség által a miniszternek beterjesztett éves informatikai beszerzési terveket, valamint informatikai fejlesztési terveket."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök