Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8/C. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogszabályi kezességvállalásból származó beváltás esetén a jogosult a jogszabályban meghatározott feltételek szerint - az e rendelet 11. számú mellékletében szereplő vonatkozó igénylőlap felhasználásával -)

"b) készfizető kezesség esetében

ba) a hitelszerződés lejáratát, vagy - amennyiben az korábbi - annak felmondását követő 180 naptári napon belül,

bb) amennyiben kezesség vagy garancia biztosítékául állami kezesség szolgál, akkor az állami kezességgel biztosított követelése keletkezésétől számított 180 naptári napon belül"

(érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.)

2. § A Kormányrendelet 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával megállapított 8/C. § (2) bekezdés b) pontját a Módr. hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált állami kezesség beváltás esetén is alkalmazni kell."

3. § A Kormányrendelet 11. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Vagyonkezelési díjfizetésnek minősül az állami vagyonnal folytatott közfeladat ellátás körén kívüli tevékenységből származó bevétel részleges átengedése is, amelyről a felek a vagyonkezelési szerződésben állapodhatnak meg."

5. § A Vhr. 51. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az MNV Zrt. Igazgatósága a Vtv. 36. § (6) és (8) bekezdése szerinti esetben a kezdeményezés beérkezését követő hatvan napon belül, a Vtv. 36. § (7) bekezdése szerinti esetben negyedévente, a Vtv. 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben pedig haladéktalanul döntést hoz. Az MNV Zrt. a döntésről az igénylőt értesíti."

6. § A Vhr. VIII. Fejezete a következő 51/A. §-sal egészül ki:

"51/A. § (1) A Vtv. 36 § (6)-(8) bekezdése szerinti ingyenes tulajdonba adásra az 50-51. §-ban foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni, a (2) bekezdés szerinti eltérések figyelembevételével.

(2) A Vtv. 36. § (8) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén a benyújtott dokumentumoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) az illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolását a közhasznúság fennállásáról,

b) az igénylő civil szervezet alapszabályát,

c) a karitatív tevékenység ellátására vonatkozó nyilatkozatot,

d) az igényelt vagyonelemek tervezett felhasználásának célját."

7. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 23/A. §-ában a "szükség esetén" szövegrész,

b) 50. § (1) bekezdésében a "Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti" szövegrész,

c) 51. § (7) bekezdésében a "Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti" szövegrész.

3. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdése, és

b) 5. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez

"11. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez

Igénylőlap az állami jogszabályi kezességek beváltásához
(NAV részére küldendő)
………………………….
Jogosult megnevezése
1. A kötelezett adatai
Lakhelye/székhelye: ....................................................................................................................................................
Adóazonosító száma: ..................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ......................................................................................................................................................
2. Az állami kezességvállalás mellett nyújtott hitel/kölcsön/vállalt garancia/készfizető kezesség adatai a megkötött
szerződés(ek) alapján/az állami kezességvállalás mellett forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
adatai
A hitel/kölcsön/forgalomba hozatal célja: ....................................................................................................................
A hitel/kölcsön/értékpapír típusa (a jogszabály megnevezésével): ...............................................................................
Szerződés kelte/forgalomba hozatal időpontja: ............................................................................................................
Szerződés összege/az értékpapír névértéke: .................................................................................................................
Szerződés/értékpapír lejárata: ......................................................................................................................................
A szerződéskötéskor/a forgalomba hozatalkor figyelembe vett állami kezességvállalás mértéke és összege: ...............
.....................................................................................................................................................................................
A beváltáskor fennálló tőke összege: ...........................................................................................................................
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja (neve, székhelye/lakhelye, adóazonosító száma): .............................................
.....................................................................................................................................................................................
Az állami kezesség mértéke (%): .................................................................................................................................
A kezesség alapján átutalandó összeg: .........................................................................................................................
A számlaszám, ahova az állami kezesség beváltása alapján az átutalandó összeget kéri a jogosult: ..............................
.....................................................................................................................................................................................
A kezesség beváltásának indoka: .................................................................................................................................
A kezességbeváltást megelőzően megtett jogcselekmények: .........................................................................................
Nyilatkozat az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítéséről: .......................................................................................
4. Mellékletként csatolandók
Hitel/kölcsönszerződés/garanciaszerződés/garancianyilatkozat/készfizető kezesi szerződés és annak mellékletét
képező dokumentumok/a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír feletti jogosultság fennállásának igazolására
szolgáló dokumentumok
Hitel/kölcsönszerződés-módosítások/garanciaszerződés/garancianyilatkozat/készfizető kezesi szerződés módosításai
és annak mellékletét képező dokumentumok
A jogosult nyilatkozata, hogy a hitelt/kölcsönt céljának megfelelően használták-e fel1
A jogosult nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi
A hitel/kölcsönszerződés felmondását/garancia lehívását/készfizető kezesség beváltását igazoló irat és/vagy
a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, kamatfizetési, illetőleg egyösszegű fizetési
kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok
kézbesítését igazoló irat
A szerződés egyoldalú felmondására/hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a kezesség érvényesítésére okot
adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás
__________________
1 Értékpapír, valamint garancia/készfizető kezesség esetén nem kell kitölteni.
Jognyilatkozatok
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A kötelezett nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatok
A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai (beleértve a hiteldöntést és az azt megalapozó
dokumentumokat is)
A folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumai
Dátum: ............................................................"

"

Tartalomjegyzék