183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § és az 5. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szerencsejáték Felügyelet jogállása

1. § (1)[1] A Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, piacfelügyeleti típusú központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv. A Felügyelet gazdasági szervezettel rendelkezik.

(2) A Felügyelet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. § A Felügyeletet elnök vezeti. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik.

3. § (1) A Felügyeletnél foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban állnak.

(2)[2]

2. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölése

4. § A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerinti szerencsejáték-felügyeleti hatóságként a Felügyeletet jelöli ki.

3. A Felügyelet feladatai

5. § (1) A Felügyelet ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatokat, így különösen

a) ellátja az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot,

b) eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási eljárásokban,

c) a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a betartását; kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás elleni mintaszabályzatot,

d) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben,

e) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat; kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket,

f) ellátja a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan feladatkörébe tartozó feladatokat.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatával összefüggésben büntetőeljárást kezdeményez, a megtett feljelentések alapján indult eljárásokat nyomon követi, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a nyomozóhatóság által meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megteszi.

(3)[3]

5/A. §[4] A Felügyelet ellátja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat.

4.[5]

6. §[6]

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §[7]

9. §[8]

10. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalból (a továbbiakban: NAV) a NAV Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály elnevezésű önálló szervezeti egysége - a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében - kiválik. A Kormány a kiválással érintett önálló szervezeti egységből az e rendelet kihirdetését követő nappal Szerencsejáték Felügyelet elnevezéssel központi hivatalként működő központi költségvetési szervet alapít.

(2) A Felügyelet - mint a NAV-ból kiválással létrejövő központi hivatalként működő központi költségvetési szerv - a NAV jogutódjának minősül a 4. és az 5. §-ban meghatározott feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

11. §[9] A Grtv. 5. § (1) bekezdésében és 21. §-ában foglaltak megsértése miatt 2020. január 1-jét megelőzően indult hatósági ügyekben az ügy indulásakor annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv jár el.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.03.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[4] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 172. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 613. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 613. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 172. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére