358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók 2019. december 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya rendezése központosított adósságrendezési eljárás útján történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti központosított adósságrendezési eljárás során a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára jár el főtárgyalóként (a továbbiakban: főtárgyaló). A főtárgyaló munkáját az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Belügyminisztérium, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által delegált 1-1 tagból álló bizottság segíti.

(3) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - a fenntartók adatszolgáltatása alapján - 2020. január 10-ig meghatározza az eljárás alá tartozó tartozásállományt intézményi és szállítói bontásban.

(4) A tartozásállomány (3) bekezdés szerinti felmérését követően a főtárgyaló meghatározza a tartozások kiegyenlítésének elveit.

(5) A központosított adósságrendezési eljárás részét képező tárgyalásokat az érintett szállítókkal 2020. február 29-ig kell lefolytatni.

(6)[1] A főtárgyaló a tárgyalások eredményének függvényében felosztási javaslatot készít. A javaslatot a pénzügyminiszter és az egészségügyért felelős miniszter hagyja jóvá.

(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a (6) bekezdés szerint jóváhagyott javaslatban meghatározott összegeket a honlapján közzéteszi, és működési támogatásként utalványozza az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók részére az Egészségbiztosítási Alap Célelőirányzatok jogcím előirányzat terhére.

(8) Az egészségügyi szolgáltató a tartozások kiegyenlítését a (6) bekezdés szerint jóváhagyott javaslatnak megfelelően végzi el, a (7) bekezdés szerinti működési támogatás csak erre a célra használható fel.

2. § (1)[2] Az 1. § (7) bekezdése szerinti támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2020. október 31-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja a pénzügyminisztert és az egészségügyért felelős minisztert. A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén a szabálytalanul felhasznált összeg visszatérítéséről az egészségügyért felelős miniszter intézkedik.

(2)[3] A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót az egészségügyért felelős miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 194. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[2] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 194. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[3] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 194. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére