370/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10. önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő, villamosenergia-tárolástól eltérő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is;"

(2) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. szabályozási pótdíj: a KÁT termelőnek a menetrendjétől való, a KÁT mérlegkörrel megegyező irányú eltérése esetén a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő által a befogadó számára fizetendő díj;"

(3) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15. telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, valamint minden olyan, a termelő által meghatározott ingatlan, amely alkalmas a villamosenergia-termelési tevékenység végzésére;"

2. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (3) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A KÁT termelőnek nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre."

3. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kötelező átvétel és a zöld prémium típusú támogatás megállapítása vagy módosítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesülő vagy folyamatban lévő kérelemmel rendelkező, azonos típusú energiaforrást felhasználó erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy - magánvezetékre csatlakozó erőműegységek esetén - kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el."

4. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Jogutódlás esetén a jogutód kérelmére a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg a jogutód részére, csökkentve a támogatás időtartamából és a támogatás alá eső villamosenergiamennyiségből az erőműegység által már felhasznált résszel.

(2b) A (2) és (2a) bekezdés esetében a Hivatal kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot csak abban az esetben állapíthat meg, ha a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság átadójával szemben a jogutódlás időpontjában nem áll fenn a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(2c) A (2)-(2b) bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősülnek mindazon személyek, akik a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintettek. Az üggyel érintett további - kérelmezőn kívüli - ügyfelek (2a) bekezdésben meghatározottaknak való megfelelését a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja."

5. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A fizetéseket a befogadó és a KÁT termelő vagy a premizált termelő viszonylatában a 4. § (5) bekezdése szerinti villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás vonatkozásában a villamosenergiaellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a 19. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat és a 12. § (3)-(4) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(2) A (2a) bekezdés kivételével a jogosult köteles a számláját, illetve egyéb számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(2a) A befogadó köteles a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse."

6. § (1) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a számla, illetve a (6) bekezdés szerinti számviteli bizonylatok vonatkozásában a KÁT termelő vagy a premizált termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a befogadó a nem vitatott ellenértéket és a 8. § (4) bekezdése szerinti - a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az (1) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámíthatja."

(2) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő, illetve a premizált termelő a tény mérési adatok villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően az (1) és (6) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat tekintetében a befogadóval a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően elszámolni."

7. § (1) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KÁT termelők a KÁT mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:)

"d) a menetrend-csoport képviselő a 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként köteles megadni, de a befogadó és a menetrend-csoport képviselő között a 12. § (3) és (4) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrend alapján kell elszámolni; a menetrend-csoport képviselő és a csoporttagok kötelesek a menetrend-csoport képviselő által a befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkezni;"

(2) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergiarendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni."

8. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A KÁT termelő a 11. § (2) bekezdés d) pontja figyelembevételével köteles a befogadó részére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni.

(2) A KÁT termelő a 11. § (2) bekezdés d) pontja figyelembevételével a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli menetrend nyújtására. Ha a KÁT termelő a napon belüli menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a napi menetrend napon belüli menetrenddé válik.

(3) A KÁT termelőnek a menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. Ha a KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített - villamosenergia-tárolóval rendelkező erőművi egységek esetén a közcélú hálózati csatlakozási pontra meghatározott - villamos energia mennyisége eltér a menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 5. mellékletben meghatározott szabályozási pótdíjat köteles fizetni a befogadónak. Ha a KÁT termelő a napi menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.

(4) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén a menetrend-csoport képviselő köteles - az összevont menetrend alapján számított - az 5. melléklet szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a menetrend-csoport képviselő a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel.

(5) A befogadó a (3) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni."

9. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű erőműegységek esetében a barna prémiumra való jogosultság feltétele, hogy az üzleti tervekben bemutatott működési költségek nyílt pályázat keretében beszerzett biomassza áraival kerüljenek kiszámításra. A biomassza beszerzése érdekében lefolytatásra kerülő pályázati eljárásban a pályázatok benyújtási határidejét követő munkanapon a termelő közjegyző jelenlétében bontja fel a pályázatokat, és a közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók és a pályázatok lényeges adatait (különösen: pályázó neve, megnevezése, ajánlott mennyiség, ajánlott értékesítési ár)."

10. § (1) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

1. 5. § (4) bekezdésében az "Az új kérelmező kérelmének" szövegrész helyébe az "A kérelmek" szöveg,

2. 8. § (3) bekezdésében a "kézhezvételétől számított tizenegy munkanapon belül" szövegrész helyébe a "kézhezvételétől számított tizenegy, szabályozási pótdíj tekintetében öt munkanapon belül" szöveg,

3. 9. § (2) bekezdésében a "más" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

4. 9. § (3) bekezdésében az "egyéb" szövegrész helyébe az "a havi" szöveg,

5. 9. § (3) bekezdésében a "nyújthatja be" szövegrész helyébe az "állítja ki" szöveg,

6. 9. § (4) bekezdésében az "egyéb" szövegrész helyébe az "a havi" szöveg,

7. 9. § (5) bekezdésében a "más" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

8. 9. § (6) bekezdésében a "hatodik" szövegrész helyébe a "kilencedik" szöveg,

9. 9. § (6) bekezdésében az "és" szövegrész helyébe a "valamint a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától" szöveg,

10. 10. §-ában a "jogerős" szövegrész helyébe a "véglegessé vált" szöveg,

11. 10. §-ában a "kizáró ok" szövegrész helyébe a "kizáró vagy felfüggesztő ok" szöveg,

12. 11. § (10) bekezdésében a "(8) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(9) bekezdésben" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

1. 6. § (1) bekezdésében az "új" szövegrész,

2. 9. § (8) és (9) bekezdése,

3. 11. § (2) bekezdés e) pontja,

4. 11. § (8) bekezdése.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1. § (1)-(2) bekezdése, az 5-6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8. §, a 10. § (2) bekezdése, a 11. § 2-9. pontja, a 12. § 2. pontja, valamint a 2. melléklet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 370/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szabályozási pótdíj mértéke, egy adott elszámolási mérési időegységre)

"b) leszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése meghaladja a napi menetrendet:

(-KEle + P) * T,

ahol:

KEfel - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti felirányú kiegyenlítő energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár,

KEle - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti leirányú kiegyenlítő energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár,

P - az adott elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár a befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon,

T - tervezési pontossági együttható, melynek értéke naperőmű vagy vízerőmű esetében 15%, egyéb esetben 35%, továbbá a 12. § (1) bekezdése szerinti menetrendhiány esetén 100%."

2. melléklet a 370/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj a 2. és 3. pont figyelembevétele nélkül:

2. A KÁT termelő szabályozási pótdíjának csökkentése, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti szabályozási pótdíj havi összegét:

K = M * (Q - Qnmh),

ahol:

K: a KÁT termelő havi szabályozási pótdíj csökkentésének összege, Ft;

M: a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke, Ft/kWh;

Q: a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége adott hónapban, kWh;

Qnmh: a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége az adott hónap menetrendhiányos napjain, kWh.

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó:

K = K1 + K2 + ... +Kn,

ahol K1, K2, ... Kn a megállapodásban részes KÁT termelők szabályozási pótdíj csökkentésének összege.

4. Az M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei:

a) naperőmű és szélerőmű esetén: 3 Ft/kWh;

b) egyéb erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh.

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke

a) 2021. január 1-től MB *0,95;

b) 2022. január 1-től MB *0,85;

c) 2023. január 1-től MB *0,70;

d) 2024. január 1-től MB *0,50;

e) 2025. január 1-től MB *0,25;

f) 2026. január 1-től MB *0,

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke.

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj csökkentés különbsége alapján kell számítani a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét:

"

Tartalomjegyzék