Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (különösen: 8. § (1) bekezdés)

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a magyarországi telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatása iránt 2017. január 1-jét követően előterjesztett kérelmekre kell alkalmazni.

(2) Nemzetközi szerződés alapján a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatokon külföldi telephelyen termelt villamos energia is támogatható az Európai Bizottság SA.44076 számú, a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatásának jóváhagyásáról szóló határozatában meghatározott mértékig.

(3) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés esetén a pályázaton támogatott, külföldi telephelyen termelt villamos energiát a megújuló forrásokból előállított energia bruttó végső fogyasztásának kiszámítása során Magyarország területén kell figyelembe venni, valamint a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatok külföldi telephelyen termelt villamos energia számára történő megnyitása kölcsönösség alapján történik.

(4) A külföldi pályázókra vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés tartalmazza. A kormány által vállalt nemzetközi kötelezettség a külföldi pályázók vonatkozásában a hazai pályázókra meghatározott szabályoknál és feltételeknél enyhébb szabályokat és feltételeket nem tartalmazhat.

(5) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

(6) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (6)-(7) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. barna prémium: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás;

2. bázisár: az 1. melléklet szerinti, 2016. évre vonatkozó ár;

3. befogadó: a prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a kötelező átvétel alá eső villamos energia elsődleges vásárlója, aki a VET 10. § (4) bekezdése alapján egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;

4. éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kezdete és az adott naptári év december 31-e közötti időszak);

5. hazai szervezett villamosenergia-piac: azon hazai szervezett villamosenergia-piac, amelyen a befogadó részesedéssel rendelkezik;

6. induló támogatott ár: a pályázati eljárás során a támogatás odaítélésekor érvényes támogatott ár, amely a 2. melléklet alapján a későbbiekben indexálásra kerül;

7. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a befogadó;

8. KÁT termelő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia termelője;

9. kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát;

10.[1] önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő, villamosenergia-tárolástól eltérő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is;

11. premizált termelő: prémium típusú támogatásban részesülő villamosenergia-termelő;

12.[2] szabályozási pótdíj: a Menetrendadásra kötelezettnek a napon belüli termelési menetrendjétől való, a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján módosított, a KÁT mérlegkörrel megegyező irányú eltérése esetén a Menetrendadásra kötelezett által a befogadó számára fizetendő díj;

13. támogatott ár: a villamos energia ellenértéke, az az érték, amelyre a referencia piaci ár kiegészítésre kerül a prémium típusú támogatási rendszer keretében;

14. tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év január 1-jétől december 31-éig;

15.[3] telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, valamint minden olyan, a termelő által meghatározott ingatlan, amely alkalmas a villamosenergia-termelési tevékenység végzésére;

16. vegyes tüzelés: biomassza, biogáz, továbbá megújuló energiaforrástól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban, folyamatos működés mellett történő felhasználása;

17. zöld prémium: a VET 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás.

18.[4] menetrend-csoport képviselő: a KÁT termelők által összevont menetrendadás céljából kijelölt - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti - gazdálkodó szervezet;

19.[5]

20.[6] Menetrendadásra kötelezett: a befogadó részére értékesítő KÁT termelő vagy összevont menetrendadási szerződés esetén a menetrend-csoport képviselő;

21.[7] napi termelési menetrend: a Menetrendadásra kötelezett által a befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;

22.[8] napon belüli termelési menetrend: a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a Menetrendadásra kötelezett által a befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. A villamos energia kötelező átvételének és prémium típusú támogatásának közös általános szabályai

3. §[9] (1)[10] A KÁT mérlegkörben lévő, 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó KÁT termelő kizárólag akkor jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolására a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést köt a befogadóval. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad. Az e bekezdés szerinti KÁT mérlegkörből történő kilépés esetén a kötelező átvételre jogosult termelő a KÁT mérlegkörhöz nem csatlakozhat újra.

(2)[11]

(3)[12]

(4) A KÁT mérlegkör (1) bekezdés szerinti önkéntes elhagyása esetén a befogadó a támogatott árat havonta az 5. számú melléklet 2. pontja szerinti szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értékével növeli meg, amely

a) biogáz erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő biogáz erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a biogáz erőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

b) naperőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő naperőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a naperőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

c) vízerőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő vízerőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a vízerőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő, az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa.

(5) Ha a (4) bekezdés a)-d) pontja szerinti valamely kategóriában nincsen a KÁT mérlegkörben értékesítő erőmű, úgy abban a kategóriában a szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értéke az adott erőműtípus részére az adott hónapban adható maximális érték fele.

(6)[13] A kötelező átvételre jogosult erőműegység a kötelező átvétel keretében történő támogatás igénybevételével egyidejűleg a közcélú hálózaton piaci alapon úgy értékesíthet villamos energiát, ha másik mérlegkörhöz csatlakozik, továbbá a kötelező átvételi támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést köt. Ebben az esetben az (1)-(5) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni, és a továbbiakban az erőműegység KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására nincs lehetőség.

(7)[14] A (6) bekezdéstől eltérően a KÁT termelőnek nem kell a kötelező átvételi támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére prémium támogatást kötnie és más mérlegkörhöz csatlakoznia, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energiát[15]

a) a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére értékesíti,

b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére értékesíti, vagy

c) a KÁT termelő a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján értékesíti piaci alapon.

(8) A kötelező átvétellel vagy prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban nem kérelmezhető az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelése.

4. § (1) Vegyes tüzelés esetén a kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás szempontjából figyelembe veendő villamosenergia-mennyiségeket arányosan, az adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítást havonta a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek kell elvégeznie és a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján igazolnia a befogadó felé.

(3) Helytelen számítás esetén a befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja a KÁT termelőt vagy a premizált termelőt a számítás helyesbítésére. A befogadó a helyesbítésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti igazolás nem történik meg vagy a számítás nyilvánvalóan helytelen, és helyesbítés nem történt, akkor az összes támogatott villamos energia mennyiség tekintetében a 19. §-t kell alkalmazni.

(5) Az e rendelet szerint elszámolható kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(5a)[16] Ha az erőműegység több elszámolási ponttal rendelkezik, a prémium típusú támogatásban elszámolt mennyiség megállapításakor - az (5b) bekezdés szerinti eltéréssel - valamennyi elszámolási ponton kiadott mennyiséget figyelembe kell venni.

(5b)[17] Ha az erőműegység névleges teljesítőképessége nagyobb, mint a prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott érték, az erőműegység elszámolási pontjain kiadott mennyiségeket legalább a prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott névleges teljesítőképességének az erőműegység tényleges névleges teljesítőképességéhez viszonyított arányának megfelelő mértékben kell figyelembe venni a prémium típusú támogatás elszámolásakor.

(6) Ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi rendszerben vagy csak részben jogosult prémium típusú támogatásra, akkor az önfogyasztást az értékesített, illetve prémium típusú támogatásban részesülő mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani.

(7) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(8)[18] Az (5) bekezdés szerinti elszámolási villamosenergia-mennyiség megegyezik a közcélú hálózati csatlakozási ponton mért vagy arra vonatkoztatott betáplálási mérésadattal azon KÁT termelő vagy premizált termelő esetén, akinél a műszaki feltételek egyidejű betáplálást és vételezést nem tesznek lehetővé, továbbá az adott csatlakozási ponton az adott KÁT termelő vagy premizált termelő kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás alá eső termelésén kívül más betáplálás sem lehetséges.

(9) A Hivatal minden évben elvégzi a 2. mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyév január hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó fogyasztói árindexet, az 1. melléklet szerinti árak aktuálisan alkalmazandó értékeit és az aktuálisan alkalmazandó kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

(10) Ha az (5) bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a kötelező átvételben értékesített villamos energia mennyiség tekintetében a 19. §-t kell alkalmazni.

5. §[19] (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a befogadó és a KÁT termelő vagy premizált termelő a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(2) A kötelező átvétel és a pályázati eljárás nélkül kiosztott zöld prémium típusú támogatás megállapítása vagy telephelyének módosítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesülő vagy folyamatban lévő kérelemmel rendelkező, azonos típusú energiaforrást felhasználó erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy - magánvezetékre csatlakozó erőműegységek esetén - kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el.

(3) A Hivatal honlapján a felhasznált energiaforrás és a villamos teljesítmény feltüntetésével közzéteszi azon erőműegységek csatlakozási pontjainak egységes országos vetületi rendszer (EOV) szerinti koordinátáit, amelyek e rendelet szerinti kötelező átvételben vagy zöld prémium típusú támogatásban részesültek, vagy kérelmük folyamatban van.

(4) A kötelező átvétel vagy pályázati eljárás nélkül kiosztott zöld prémium típusú támogatás megállapítására vagy telephelyének módosítására irányuló kérelmek elbírálásakor az erőműegység összevont teljesítőképességét a (2) és (3) bekezdés szerint kell figyelembe venni.

6. § (1)[20] Nem nyújtható kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatási rendszer keretében támogatás olyan beruházáshoz kapcsolódóan, amelynek építési naplóját már ezen támogatások odaítélését megelőzően megnyitották, vagy más módon dokumentált, hogy a kivitelezés a támogatás odaítélését megelőzően megkezdődött.

(2)[21] Az erőműegység feletti rendelkezési jog átadása esetén az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző személy kérelmére a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből a rendelkezési jog átadása időpontjában még fennmaradó kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző személy részére.

(2a)[22] Jogutódlás esetén a jogutód kérelmére a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből a jogutódlás időpontjában még fennmaradó kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg a jogutód részére.

(2b)[23] A (2) és (2a) bekezdés esetében a Hivatal kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot csak abban az esetben állapíthat meg, ha a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság átadójával szemben a (2) bekezdés szerinti kérelem elbírálásakor vagy a jogutódlás időpontjában nem áll fenn a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(2c)[24] A (2)-(2b) bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősül, aki a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintett. Az üggyel érintett további - kérelmezőn kívüli - ügyfél (2b) bekezdésben meghatározottaknak való megfelelését a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2d)[25] A (2a) bekezdés szerinti kérelmet a jogutód jogutódlást követő harminc napon belül nyújtja be a Hivatalhoz.

(2e)[26] A kötelező átvételre vagy prémium támogatásra jogosult erőműegység feletti rendelkezési jog átadása legkorábban akkor hatályosul, amikor a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultság (2) bekezdés szerinti bejegyzése a kötelező átvételre vagy prémium támogatásra jogosult erőműegység feletti rendelkezési jogot szerző részére megtörténik.

(3)[27]

7. § (1) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek igazolnia kell, hogy a felhasznált fatermék a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő legális fakitermelésből származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) bekezdésének hatálya alá.

(2) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas.

(3)[28] A KÁT termelő vagy a premizált termelő biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás keretében történő támogatásra akkor jogosult, ha a villamosenergia-termeléshez felhasznált energiaforrás energiatartalma a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján a 29. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában említett célokra figyelembe vehető.

4. Az áralkalmazás általános feltételei

8. § (1)[29] A fizetéseket a befogadó és a KÁT termelő vagy a premizált termelő viszonylatában a 4. § (5) bekezdése szerinti villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás és 14. § (2) bekezdése szerinti túltámogatási díj vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a 19. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(1a)[30] A fizetések a befogadó és a Menetrendadásra kötelezett viszonylatában a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség esetén a 6. mellékletben meghatározottak szerinti számla, valamint a 12. § (7) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetén az 5. mellékletben meghatározottak szerinti számviteli bizonylat alapján történnek.

(2)[31] A (2a) és (2b) bekezdés kivételével a jogosult a számláját és számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számlában és a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább huszonegy munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(2a)[32] A befogadó a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenöt munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(2b)[33] A befogadó a túltámogatási díjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(3)[34] A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára és számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla vagy számviteli bizonylat kézhezvételétől számított húsz, a túltámogatási díj esetén tizenegy, a szabályozási pótdíj esetén tizennégy munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a befogadó részére benyújtani. A számlára vagy számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(4) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

(5) Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon társaság részét képezi, akkor az elszámolásokat - számla helyett - a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján kell lebonyolítani.

(6)[35] A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a menetrend-csoport képviselő az összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a menetrend-csoport képviselő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

5. A villamos energia befogadója és a KÁT termelő, a Menetrendadásra kötelezett, valamint a premizált termelő között érvényesülő árak és prémiumok alkalmazási feltételei[36]

9. §[37] (1) A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla), a premizált termelő havonta egy számviteli bizonylatot (a továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a befogadó részére. A KÁT termelő vagy a premizált termelő a 19. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát vagy számviteli bizonylatot állít ki a befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő tizenöt napon belül.

(2) A havi számla vagy a havi számviteli bizonylat a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.

(3) A havi számlát vagy a havi számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a premizált termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a befogadó részére.

(4) A KÁT termelő és a premizált termelő a havi számlát vagy a havi számviteli bizonylatot telephelyenként, a telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva állítja ki. Az eltérő kötelező átvételi árra vagy támogatott árra jogosult erőműrészek ebből a szempontból külön erőműegységként kezelendőek.

(5) Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelő és a premizált termelő az ár- vagy prémiumváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva állítja ki a számlát vagy a számviteli bizonylatot.

(6) Az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének negatív értékű havi összesített egyenlege esetén a Menetrendadásra kötelezett a befogadó részére, pozitív értékű havi összesített egyenlege esetén a befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta az (1) bekezdésben meghatározott számlával egy időben egy számlát állít ki az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamos energia ellenértékéről.

(7) A befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról a Menetrendadásra kötelezett részére.

(8) A befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától a 14. § (2) bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén számviteli bizonylatot állít ki a premizált termelő részére a túltámogatási díjról.

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti számla, valamint a (7) és (8) bekezdés szerinti számviteli bizonylatok vonatkozásában a Menetrendadásra kötelezett vagy a premizált termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, a befogadó a nem vitatott ellenértéket és a 8. § (4) bekezdése szerinti - a számla vagy számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az (1) és (6) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámíthatja.

(10) Menetrend-csoport esetén a (9) bekezdés szerinti beszámítás során a befogadó a beszámítandó összeget az adott hónapban a menetrend-csoporthoz tartozó tagok között az 5. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint osztja szét. Ha a beszámított összeg nem fedezi teljes mértékben a beszámítandó összeget valamely tag esetében, a befogadó a fennmaradó összeget a Menetrend-csoport többi tagjával szemben az 5. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerinti arányban számíthatja be.

(11) A KÁT termelő, vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő vagy a premizált termelő a tény mérési adatok villamosenergia-ellátási és -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén a módosított adatoknak megfelelően az (1), (6), (7) és (8) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat tekintetében a befogadóval a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően elszámol.

II. FEJEZET

A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELE

6. Általános szabályok

10. §[38] (1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a) az erőműegység névleges teljesítőképessége - kivéve a szélerőművet - 0,5 MW-nál kisebb, vagy

b) az erőműegység jogszabály alapján demonstrációs projektnek minősül és a megvalósításhoz beruházási támogatásban részesül,

valamint a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal véglegessé vált határozatban megállapította, a termelés új beruházáshoz kapcsolódik, és nem áll fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró vagy felfüggesztő ok.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben - a Hivatal külön határozata nélkül - akkor is értékesíthető, ha 2025. december 31-ig üzembe helyezett, 0,4 MW alatti névleges teljesítőképességű vagy 2026. január 1-je után üzembe helyezett, 0,2 MW alatti névleges teljesítőképességű erőműegységben termelik.

(3)[39] A KÁT mérlegkörben történő értékesítéshez a kötelező átvételre jogosult termelő a befogadó üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági szerződést köt a befogadóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és befogadó üzletszabályzata határozza meg.

11. §[40] (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a - 10. § (1) bekezdése szerinti esetben a Hivatal 18. § (1) bekezdése szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű - villamos energiát a befogadónak átadni, a befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (3)-(6) bekezdésben és a 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a KÁT mérlegkörben elszámolni.

(2) A KÁT termelők a KÁT mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak, azzal, hogy

a) a KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén egy menetrend-csoport képviselőt jelölnek ki oly módon, hogy a menetrend-csoport képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, de a KÁT termelő - menetrendje tekintetében - egy csoport tagja lehet;

b) a menetrend-csoport képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai a befogadóval annak üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást kötnek, amely a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmazza a közvetítés lehetőségét;

c) a menetrend-csoport képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai az összevont menetrendadással összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötnek egymással;

d) a menetrend-csoport képviselő a 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként adja meg, de a befogadó és a menetrend-csoport képviselő a 12. § (7) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrend alapján számolják el, továbbá a menetrend-csoport képviselő és a csoporttagok a menetrend-csoport képviselő által a befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkeznek;

e) ha egy menetrend-csoporthoz villamosenergia-tárolóval rendelkező KÁT termelő csatlakozik, a villamosenergia-tároló használatára a menetrend-csoport képviselő az összes menetrend-csoport tag tekintetében jogosult;

f) erőműegységeinek összevont kezelése esetén a KÁT termelő a befogadóval annak üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt;

g) ha több KÁT termelő ugyanazon rendszerhasználót kívánja igénybe venni a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmentje során, a befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt;

h) ha egy KÁT termelőnek több erőműegysége van a KÁT mérlegkörben és a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel kíván élni, a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt az összes KÁT mérlegkörben lévő erőműegységére vonatkozóan;

i) a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel olyan menetrend-csoport képviselő élhet, aki rendelkezik villamosenergia-kereskedési engedéllyel.

(3) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az 1. mellékletben közzétett kötelező átvételi bázisárakon alapulnak.

(4) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(5) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Kötelező átvétel esetén a KÁT termelő kötelező átvételi ára a 2. melléklet szerint indexálódik.

(7) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a befogadó által átvett, a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott mennyiségű vagy utasított eltérés hatására betáplált villamos energiára vonatkoznak.

(8) A VET 5. §-a szerinti rendszerszintű szolgáltatás vagy elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében értékesített szabályozási energiának a kötelező átvételi rendszeren kívüli, villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerinti elszámolásán felül, a befogadó a KÁT termelőnek a 4. § (5) bekezdése szerinti villamosenergia-mennyiség ellenértékét a (3)-(6) bekezdés szerinti áron fizeti meg az utasítás hatályának időtartama alatt is, azzal, hogy a KÁT termelő utasított eltéréseit a 6. melléklet 5. és 6. pontja szerint kell elszámolni a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel együtt. A befogadó az ezzel összefüggő villamos energia költségeket és bevételeket a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során előjelhelyesen figyelembe veszi.

(9) A (8) bekezdésben hivatkozott utasított eltérésekre vonatkozó adatokat az erőműegység üzemeltetője ellenőrizhető módon kimutatja és nyilvántartja, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátja.

(10) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek e rendeletben meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

(11) A 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment során igénybe vett rendszerhasználó a közcélú csatlakozási pontra vonatkoztatott önálló elszámolási ponton csatlakozik a KÁT mérlegkörhöz.

7. Menetrendadás és menetrendtartás

12. §[41] (1) A Menetrendadásra kötelezett a befogadó részére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára napi termelési menetrendet ad.

(2) A Menetrendadásra kötelezett a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli termelési menetrend nyújtására. Ha a Menetrendadásra kötelezett a napon belüli termelési menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a napi termelési menetrend napon belüli termelési menetrenddé válik.

(3) A Menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult

a) a napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a villamos energia tényleges szállítását megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállításra a KÁT mérlegkör és valamely - a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörétől eltérő - piaci mérlegkör között,

b) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia - nem közvetlenül végfelhasználási célra történő - vételezésére a KÁT mérlegkörből a KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részére,

c) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia betáplálására a KÁT mérlegkörbe a KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részéről.

(4) Az a)-c) pont végrehajtására vonatkozó szabályokat a kereskedelmi szabályzat állapítja meg. A befogadó az a)-c) pont végrehajtásával összefüggő villamos energia költségeit és bevételeit a 6. mellékletben meghatározottak szerint számolja el, és a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során előjelhelyesen figyelembe veszi.

(5) A befogadó és az önálló kiegyenlítő menedzsmentben a (3) bekezdés szerint részt vevő mérlegkör-felelős az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő belkereskedelmi menetrendeket a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint bejelenti. Ha a KÁT mérlegkör és a piaci mérlegkör egymás viszonylatában értett, belkereskedelmi menetrendje eltérő, akkor az átviteli rendszerirányító a KÁT mérlegkör menetrendjét tekinti érvényesnek, és ebben az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős menetrendjét.

(6) Az önálló kiegyenlítő menedzsmentben a (3) bekezdés b) és c) pontja szerint részt vevő rendszerhasználó termelési és fogyasztási menetrendje a KÁT mérlegkör viszonylatában nulla értékű.

(7) A Menetrendadásra kötelezettnek a menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. Ha a KÁT termelő - összevont menetrend esetén a menetrend-csoportba tartozó KÁT termelők - által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége a (3) bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével eltér a Menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől, a Menetrendadásra kötelezett az 5. mellékletben meghatározott szabályozási pótdíjat fizet a befogadónak. Ha a Menetrendadásra kötelezett a napi termelési menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.

(8) A 11. § (2) bekezdése szerinti összevont menetrendadás esetén az 5. melléklet szerinti szabályozási pótdíj megfizetéséért a menetrend-csoport képviselő a menetrend-csoportjába tartozó KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel.

(9) A befogadó a (7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként veszi figyelembe.

III. FEJEZET

A PRÉMIUM TÍPUSÚ TÁMOGATÁS

8. Általános szabályok

13. § (1) Zöld prémiumra bármely olyan - a vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesítő - megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő jogosult lehet, ahol a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés új beruházáshoz kapcsolódik.

(2) 1 MW alatti erőműegységben történő termelés esetében - szélerőművek kivételével - a támogatott ár az 1. melléklet szerinti támogatott bázisáron alapul. A támogatás időtartamát és a támogatott villamos energia mennyiségét a Hivatal a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló MEKH rendeletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) A legalább 1 MW teljesítményű erőműegységben történő termelés, valamint a szélerőművek esetében a termelők pályázat útján nyerhetik el a zöld prémium típusú támogatást.

(4) Barna prémiumra a biomasszát vagy biogázt felhasználó, már működő erőműegységek lehetnek jogosultak. A barna prémiumra való jogosultságot a termelő kérelmére a Hivatal határozatban állapítja meg 5 évre. A támogatás mértékét a Hivatal évente felülvizsgálja.

14. § (1) A pályázati eljárásban a termelők induló támogatott árra tett ajánlataik alapján versenyeznek a támogatásért.

(2) A prémium mértékét az aktuálisan alkalmazandó támogatott ár és a 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti referencia piaci ár különbségeként kell kiszámítani. Ha ez az érték negatív, akkor a premizált termelő megfizeti a különbözetet a befogadónak.

(3) Barna prémium esetén a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint ami a piaci villamosenergia-értékesítés melletti gazdaságos továbbműködtetéshez szükséges. A működési költségekbe bele kell érteni a hosszú távú folyamatos működést lehetővé tevő karbantartásokat, javításokat is.

(4) Barna prémium esetén a prémium mértéke - a Hivatal rendelete és erre vonatkozó határozata alapján - az erőműegységben történő fosszilis és biomassza vagy biogáz alapú termelés költségei közötti különbség alapján is megállapítható, ha a fosszilis tüzelőanyagon alapuló termelés támogatás hiányában a biomassza vagy biogáz alapú termelésnél előnyösebb lenne. A barna prémium mértékét a Hivatal évente felülvizsgálja.

(5) A barna prémium esetén a támogatott ár és a (4) bekezdés szerinti prémium mértékét a Hivatal rendeletben határozza meg.

(6)[42] 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű erőműegységek esetében a barna prémiumra való jogosultság feltétele, hogy az üzleti tervekben bemutatott működési költségek nyílt pályázat keretében beszerzett biomassza áraival kerüljenek kiszámításra. A biomassza beszerzése érdekében lefolytatásra kerülő pályázati eljárásban a pályázatok benyújtási határidejét követő munkanapon a termelő közjegyző jelenlétében bontja fel a pályázatokat, és a közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók és a pályázatok lényeges adatait (különösen: pályázó neve, megnevezése, ajánlott mennyiség, ajánlott értékesítési ár).

(7) Zöld prémium esetén az adott premizált termelő támogatott ára a 2. melléklet szerint indexálódik.

15. § (1) A referencia piaci árat a következők szerint kell meghatározni:

a) napenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak napenergiát felhasználó - kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő - erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

b) szélenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak szélenergiát felhasználó - kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő - erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

c) nem napenergiát vagy szélenergiát felhasználó erőműegységek esetében a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak havi számtani átlaga.

(2) A referencia piaci árat Ft/kWh-ban kell meghatározni, és ehhez a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlagát kell alkalmazni.

(3) A referencia piaci árak konkrét értékét a befogadó határozza meg, és a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapján honlapján közzéteszi.

(4) Ha a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, akkor a közvetlenül egymást követő, negatív árakkal jellemzett órákban történt termelésre nem fizethető ki prémium a premizált termelőknek.

(5) Az e rendelet szerinti prémiumok a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt, közcélú csatlakozási ponton - magánvezetékre kapcsolódó termelő esetében a kapcsolódási ponton - betáplált, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

16. §[43] (1) A prémium típusú támogatás igénybevételéhez a termelő a befogadó üzletszabályzata szerinti szerződést köt a befogadóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és befogadó üzletszabályzata határozza meg.

(2) Prémium típusú támogatás premizált termelő részére történő kifizetésére a befogadó az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján jogosult és köteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződést - biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével - a termelő nem szüntetheti meg a Hivatal által kiadott, a támogatási jogosultságot megállapító határozatában előírt a villamos energia támogatási időtartam lejártáig vagy a támogatás alá eső teljes villamosenergia-mennyiség elszámolásáig.

(4) A termelő kérésére - barna prémium, továbbá a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultság jogutódlás vagy az erőműegység feletti rendelkezés átadása miatti megállapításának esetét kivéve - a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultságot a Hivatal nem vonhatja vissza.

9. A pályázati eljárás

17. § (1) A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó induló támogatott árat pályázati eljárás keretében kell megállapítani, kivéve, ha az erőműegység

a) névleges teljesítőképessége nem éri el az 1 MW-ot (kivéve szélerőmű), vagy

b) barna prémiumra jogosult.

(2) A pályázati eljárás keretében megállapított prémium típusú támogatás legfeljebb 20 évre nyújtható, ami e rendelet 4. mellékletének megfelelően csökken.

IV. FEJEZET

A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

10. A kötelező átvételi jogosultság és prémium típusú támogatás megállapítására vonatkozó eljárás

18. § (1) A Hivatal a kötelező átvételi jogosultság vagy zöld prémium típusú támogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás keretében hozott határozatában rögzíti a kötelező átvételre vagy a zöld prémiumra jogosultra alkalmazandó

a) kötelező átvételi bázisárakat vagy támogatott bázisárat vagy induló támogatott árat,

b) maximális villamosenergia-mennyiséget, amelyre a támogatás vonatkozik,

c) támogatási időtartamot és

d) határidőt a kereskedelmi üzem megkezdésére.

(2) Ha az erőműegység kereskedelmi üzeme nem kezdődik meg az (1) bekezdés d) pontja szerinti időpontig, akkor a támogatási jogosultság elveszik.

(2a)[44] E rendelet alkalmazásában az erőműegység kereskedelmi üzeme megkezdettnek minősül, ha az erőműegység közcélú hálózattal történő első párhuzamos kapcsolása az illetékes hálózati engedélyes jegyzőkönyvével igazolt módon megtörtént.

(2b)[45] A zöld prémium típusú támogatás támogatási időtartamát

a) a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésétől vagy

b) ha a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés később lép hatályba, a kereskedelmi üzem kezdetétől számított harmadik hónap első napjától

kell számolni.

(3) Ha az egyéb támogatás mértéke megváltozik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatásra való jogosultság meghatározásáról szóló határozat 4. melléklet szerinti módosítását.

(4) Kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 20. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

(5)[46] A kötelező átvételre jogosult, 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó termelő a villamosenergia-termelést a KÁT mérlegkörben kezdi meg. A KÁT mérlegkörhöz való csatlakozás legkorábban azon hónap első napjától lehetséges, amelyben a villamosenergia-termelés várhatóan megkezdődik. A befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan - az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.

(6) A prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultság a támogatásra meghatározott időtartam leteltével vagy a támogatásra jogosult maximális villamosenergia-mennyiség értékesítésével megszűnik.

(7)[47] Kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5. napig nyújtható be a Hivatal részére.

(8)[48] A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését követően nem nyújtható be a Hivatal részére.

11. Ellenőrzés

19. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban a KÁT termelő vagy a premizált termelő, vagy az e rendelet szerint támogatásban részesülő villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, határozatában

a) megállapítja, hogy hány kWh támogatása történt e rendelet előírásainak megsértésével,

b) a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapítja a befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos összegét, valamint a visszatérítés időbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő megállapításával, és

c) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a KÁT termelő vagy a premizált termelő továbbra is támogatható e rendelet keretében.

(2) A KÁT termelő vagy a premizált termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után

a) kötelező átvétel esetén a számára megállapított kötelező átvételi árak és a prémiumhoz kapcsolódóan megállapított referencia piaci árak különbségét, továbbá

b) prémium típusú támogatás esetén a prémium típusú támogatás összegét

visszafizetni a befogadónak.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárása során a termelő javára figyelembe veszi, ha a KÁT termelő a jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után, illetve ha a premizált termelő a jogosulatlanul igénybe vett prémium típusú támogatás után a befogadóval együttműködve a (2) bekezdés szerint önként elszámolt.

(4) A KÁT termelő vagy a premizált termelő köteles a határozatban megállapított visszatérítést a befogadó részére megfizetni, aki a visszatérítés összegét a VET 13. § szerinti pénzeszköz mértékének meghatározásakor csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.

(5) Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a befogadó a (2) bekezdés szerinti mértékig a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek fizetendő támogatás összegébe történő beszámítással érvényesítheti.

(6)[49] A Hivatal az azonos KÁT termelőhöz vagy premizált termelőhöz tartozó erőműegységeket erőműegységenként is ellenőrizheti, és jogosult az e §-ban és a 20. §-ban foglaltakat a KÁT termelővel vagy a premizált termelővel szemben erőműegységenként alkalmazni.

12. Kizárás a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben való részvételből

20. § (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,

a) aki az adózás rendjéről szóló törvény szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,

d) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság - a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban - bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő harmadik naptári év végéig,

g)[50] aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi, vagy villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előírásoknak nem tesz eleget,

h)[51]

i)[52] aki kényszertörlési eljárás alatt áll,

j)[53] aki nem teljesíti a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket, vagy

k)[54]

(2)[55] A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállását a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések és 16. § (1) bekezdése szerinti szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez vagy a prémium típusú támogatáshoz szükséges feltételek meglétét. Ha a befogadó az (1) bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, haladéktalanul értesíti a Hivatalt.

(3)[56] Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c) vagy j) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést vagy a prémium típusú támogatás fizetését a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti.

(3a)[57] Ha a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés oka a felfüggesztéstől számított 3 hónap elteltével is fennáll, úgy a Hivatal rendelkezhet a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultságból történő kizárásról.

(4)[58] Ha a Hivatal az (1) bekezdés b), d)-f) vagy i) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból vagy a prémium típusú támogatási rendszerből történő kizárásról.

(5) A termelő az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja, vagy azzal, hogy jelzi a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésének tényét.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 22-27. § és az 5. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

22. §[59] E rendeletnek a MódR. által módosított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy az nem érinti a MódR. hatálybalépéséig benyújtott szünetelési kérelmeket.

23. §[60] E rendeletnek a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) módosított rendelkezéseit nem kell alkalmazni a MódR2. hatálybalépése előtt kiírt, zöld prémium típusú támogatás kiosztására vonatkozó pályázatok pályázati eljárása során.

24. §[61] A kereskedelmi üzemet az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr.) hatálybalépése előtt megkezdő, zöld prémium típusú jogosultsággal rendelkező premizált termelők esetében a támogatás időtartamát a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésétől, vagy - ha a szerződés később lép hatályba - a MódKr. hatálybalépésétől számított harmadik hónap első napjától kell számítani.

25. §[62] Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

26. §[63] (1) Kereskedelmi üzemet az egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról szóló 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr2.) hatálybalépése előtt megkezdett, kötelező átvételre jogosult erőműegység esetében, amelyre a termelő a MódKr2. hatálybalépése előtt nem kötötte meg a KÁT mérlegkör-tagsági szerződést, vagy nem kérte a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolását, legkésőbb a MódKr2. hatálybalépésétől számított egy éven belül megköti a befogadó üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági vagy prémium támogatási szerződést. Prémium támogatási szerződés megkötése esetén az erőműegység KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására nincs lehetőség. Az e bekezdés szerinti erőműegység esetében a támogatási időtartam számítása legkésőbb a MódKr2. hatálybalépését követő hónap első napján megkezdődik.

(2) Kereskedelmi üzemét a MódKr2. hatálybalépése előtt megkezdett, zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő esetében, aki a MódKr2. hatálybalépése előtt nem kötötte meg a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződést, a MódKr2. hatálybalépésétől számított egy éven belül megköti a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést.

27. §[64]

28. §[65]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez[66]

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisára

1. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak35,50
3Völgyidőszak31,77
4Mélyvölgyidőszak12,96

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója:

1.1. biogáz erőmű esetén: 1,056,

1.2. egyéb erőmű esetén: 1.

2. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

2.1. A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak31,77
3Völgyidőszak31,77
4Mélyvölgyidőszak31,77

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

2.2. A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak25,42
3Völgyidőszak25,42
4Mélyvölgyidőszak25,42

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

3. A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára:

3.1. A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 31,77 Ft/kWh.

3.2. A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 25,42 Ft/kWh.

4. A 10. § (2) bekezdése szerinti KÁT termelő kötelező átvételi ára az adott tárgyhónapban a 15. § (1) bekezdése szerinti referencia piaci árral egyezik meg.

2. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia aktuális kötelező átvételi és támogatott árainak meghatározása

A kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás alá eső villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes kötelező átvételi és támogatott árát a következő tényezők szorzataként kell meghatározni:

a) a tárgyévet megelőző év kötelező átvételi vagy támogatott ára és

b) a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett értékének átlaga.

3. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartama

1. A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás:

AB
1Erőműegység csoport
száma
Érintett elosztási terület
21.E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.
32.E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
43.ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2. Az 1. melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

ABC
1Az 1. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
2Csúcsidőszak06:00-22:0007:00-23:00
3Völgyidőszak22:00-01:30 és 05:00-06:0023:00-02:30 és 06:00-07:00
4Mélyvölgyidőszak01:30-05:0002:30-06:00

b)

ABC
1A 2. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
2Csúcsidőszak06:30-22:3007:30-23:30
3Völgyidőszak22:30-02:00 és 05:30-06:3023:30-03:00 és 06:30-07:30
4Mélyvölgyidőszak02:00-05:3003:00-06:30

c)

ABC
1A 3. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
2Csúcsidőszak07:00-23:0008:00-24:00
3Völgyidőszak23:00-02:30 és 6:00-7:0024:00-03:30 és 7:00-8:00
4Mélyvölgyidőszak02:30-06:0003:30-07:00

3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

ABC
1Az 1. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
2Völgyidőszak06:00-01:3007:00-02:30
3Mélyvölgyidőszak01:30-06:0002:30-07:00

b)

ABC
1A 2. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
2Völgyidőszak06:30-02:0007:30-03:00
3Mélyvölgyidőszak02:00-06:3003:00-07:30

c)

ABC
1A 3. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
2Völgyidőszak07:00-02:3008:00-03:30
3Mélyvölgyidőszak02:30-07:0003:30-08:00

4. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatások figyelembevételének módja

1. A támogatás intenzitása kedvezményes kamat vagy kamattámogatás esetén

Ahol:

TT: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint kiszámított támogatástartalom;

t: A társasági adó kulcsa a támogatás odaítélésekor;

EF: A nem kedvezményes hitelfelvételből származó beruházási összeg (egyéb forrás);

TÖ: A kedvezményes hitel adott évi törlesztőrészlete;

K: A támogatás nélkül számított adott évi kamatfizetés;

i: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti diszkont kamatláb.

2. A támogatás intenzitása vissza nem térítendő támogatás esetén

Ahol:

TT: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint kiszámított támogatástartalom;

BK: A beruházás aktiválásakor elszámolt, indokolt beruházási költség.

3. Ha egy beruházás az 1. és 2. pont szerinti támogatásban is részesül, úgy a támogatás intenzitását az ezen pontok szerint kiszámított támogatási intenzitások összegeként kell meghatározni.

4. Ha a termelő az adott erőműegység vonatkozásában a kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívül egyéb állami támogatást is igénybe vesz, úgy a megállapított támogatási időtartam az 1-3. pont szerint megállapított támogatási intenzitással arányosan csökken.[67]

5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez[68]

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj összege a 2. és 3. pont figyelembevétele nélkül:

1.7. Az 1.1-1.5. pontban, valamint a 6. számú mellékletben az SZi ki és SZi be mennyiségeket nulla értékkel kell figyelembe venni és a befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét, amennyiben[69]

MDi KÁT < abs(SZi ki) + abs(SZi be);

1.8. Amennyiben a menetrendadásra kötelezett a 12. § (1) bekezdés szerinti menetrendadási kötelezettségét nem teljesíti, az adott napra nem élhet a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogával és befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét.[70]

2. A KÁT termelő szabályozási pótdíj csökkentésének összege, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti szabályozási pótdíj havi összegét:

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó:

4. M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei:

4.1. a 10. § (1) bekezdése alá tartozó naperőmű esetén: 3 Ft/kWh;

4.2. a 10. § (2) bekezdése szerinti erőmű esetén 0 Ft/kWh;

4.3. az a) és b) pont alá nem tartozó erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh.

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke

5.1. 2021. január 1-től MB * 0,95;

5.2. 2022. január 1-től MB * 0,85;

5.3. 2023. január 1-től MB * 0,70;

5.4. 2024. január 1-től MB * 0,50;

5.5. 2025. január 1-től MB * 0,25;

5.6. 2026. január 1-től nulla;

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke.

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj csökkentés különbsége alapján kell számítani a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét:

7. A 9. § (7) bekezdése szerinti számviteli bizonylaton szereplő, 1-6. pont szerinti szabályozási pótdíj összegét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a 9. § (11) bekezdése alapján korrigálásra kerül.

6. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez[71]

A menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjére vonatkozó szabályok

1. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből piaci mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség értéke:

2. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe piaci mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség értéke:

3. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználótól a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség értéke:

4. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználónak a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség értéke:

5. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított eltéréséhez tartozó villamosenergia-mennyiség értéke:

6. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított eltéréséhez tartozó villamosenergia-mennyiség értéke:

7. A menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjével összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének elszámolható havi összege:

8. A 9. § (6) bekezdés szerinti számlán szereplő, 7. pont szerinti összeget a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a 9. § (11) bekezdése alapján korrigálásra kerül.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 370/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.04.01.

[2] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[3] Megállapította a 370/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[4] Beiktatta ezen rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 73. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[6] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[7] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[8] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[9] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[10] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[11] Hatályon kívül helyezte a 184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2022.05.26.

[12] Hatályon kívül helyezte a 184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2022.05.26.

[13] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[14] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.03.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2022.06.29.

[16] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[17] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[18] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[19] Megállapította a 618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[20] Módosította a 370/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 1. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[21] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[22] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[23] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[24] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[25] Beiktatta a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[26] Beiktatta a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[27] Hatályon kívül helyezte a 621/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2021.11.09.

[28] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 55. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[29] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 56. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[30] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 56. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[31] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[32] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[33] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[34] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[35] Megállapította ezen rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[36] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 59. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[37] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 59. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[38] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[39] Beiktatta a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[40] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[41] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 62. §-a. Hatályos 2022.03.01.

[42] Megállapította a 370/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[43] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[44] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[45] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[46] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[47] Beiktatta a 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.04.21.

[48] Beiktatta a 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.05.01.

[49] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 65. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[50] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[51] Hatályon kívül helyezte a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2022.06.29.

[52] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[53] Módosította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 72. § c) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2022.06.29.

[55] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 67. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[56] Módosította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2022.06.29.

[57] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.06.29.

[58] Módosította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2022.06.29.

[59] Beiktatta a 99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.05.01.

[60] Beiktatta a 618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[61] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 69. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[62] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[63] Beiktatta a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.06.29.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdése a) pontja (ld. 13. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[67] Módosította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 72. § f) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[68] Megállapította a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdés b) pontja (ld. 14. melléklet). Hatályos 2022.03.01.

[69] Megállapította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 19. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2022.06.29.

[70] Beiktatta a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 19. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2022.06.29.

[71] Beiktatta a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdése (ld. 15. melléklet). Hatályos 2022.03.01.

[72] Módosította a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.07.01.

Tartalomjegyzék