46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásáért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott díjat a vizsgára való jelentkezésig a vasúti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

2. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, - és távolmaradását nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(2) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni az e rendelet mellékletében meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(3) Túlfizetés esetében a vizsgaközpont a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére a kérelemben foglaltak megalapozottsága esetén a kérelem beérkezését követő, valamint a hivatalbóli megállapítás tényét követő harminc napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra a visszatérítés díjával csökkentett összeget, vagy postai címre a postaköltséggel csökkentett összeget visszatéríti, ha a kérelem vagy a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett. A díj visszatérítési kérelemben meg kell jelölni a természetes személy ügyfél esetén a befizető nevét, születési dátumát, lakcímét, a jogi személy ügyfél esetén a kérelmező nevét, cégjegyzék számát, adószámát valamint a kérelem indokolását, továbbá a bankszámlaszámot, amennyiben a befizető a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, illetve a pontos címet, amennyiben a díj visszatérítését készpénzkifzetés kézbesítésével kéri.

3. §[1] Az 1. § (2) bekezdésétől eltérően a vasúti vizsgaközpont, a vasúti társaság, a képzőszervezet vagy a regisztrált szervezet megállapodása alapján a vasúti társaság 2020. december 31. napjáig jogosult a munkavállalók vizsgáztatásának díját havonta utólag a megállapodásban rögzített feltételek szerint megfizetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjak

AB
1.1. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák díjai
Díj mértéke
Ft-ban
2.a) Általános szakmai ismeretek modul vizsga9 000
3.b) Vasúti járműismeret kategória modul vizsga6 000
4.c) Vasúti járműismeret típusismereti modul vizsga1 000
5.d) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga9 000
6.e) Vasúti pályahálózat ismeret vonalismereti modul vizsga1 000
7.f) Vasúti pályahálózat ismeret állomásismereti modul vizsga1 000
8.g) Vezetési gyakorlat modul vizsga6 000
9.h) Integrált alapvizsga18 000
10.i) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz
kapcsolódó alapvizsgák első javítóvizsgájának díja
0
11.j) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz
kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák további javítóvizsgájának díja megegyezik
az adott vizsga alapvizsgájának díjával
12.2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák díjai
13.a) A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz
kapcsolódó vizsga
9 000
14.b) Elméleti vasútszakmai oktató vizsga50 000
15.c) Gyakorlati vasútszakmai oktató vizsga50 000
16.d) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák első javítóvizsgájának díja
0
17.e) A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz
kapcsolódó alapvizsgák további javítóvizsgájának díja megegyezik az adott vizsga
alapvizsgájának és részalapvizsgájának díjával
18.f) Elméleti vasútszakmai oktató alapvizsgák további javítóvizsgájának díja10 000
19.g) Gyakorlati vasútszakmai oktató alapvizsgák további javítóvizsgájának díja10 000
20.3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja
21.a) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga8 000
22.b) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsgája első
javítóvizsgájának díja
0
23.c) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsgája további
javítóvizsgájának díja
8 000
24.4. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja
25.a) A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz
kapcsolódó vizsga
8 000
26.b) A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz
kapcsolódó eltérés alapvizsga első javítóvizsgájának díja
0
27.c)A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörhöz
kapcsolódó eltérés alapvizsga további javítóvizsgájának díja
8 000
28.5. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja
29.a) Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)25 000
30.b) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz
kapcsolódó időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja
0
31.c) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz
kapcsolódó időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák
számától függetlenül)
12 000
32.6. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja
33.a) Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)20 000
34.b) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja
0
35.c) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető -
munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja
(vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül)
12 000
36.7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron
kívüli időszakos vizsgák díja
37.a) Soron kívüli időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)27 000
38.b) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron
kívüli időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától
függetlenül)
12 000
39.c) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron
kívüli időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától
függetlenül)
12 000
40.8. Okiratok kiállításának díja
41.a) Jegyzőkönyv, igazolás másodlat, másodlat kiállításának díja2 000
42.b) Tanúsítványok (vasúti járművezetői tanúsítvány, egyéb tanúsítvány) kiállításának díja5 000
43.9. Rendelkezésre állási díj (a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rendben meghatározott
esetekben)
5 000
44.10. Vizsgaeredmény statisztika készítés
45.a) az első 10 dolgozatig50 000
46.b) minden további megkezdett 10 dolgozatonként50 000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 51. §-a. Hatályos 2021.04.14.

Tartalomjegyzék